Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 : 18 >> 

TB: Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan,


AYT: Sebab, aku tidak akan berani berbicara tentang hal lain, kecuali apa yang telah dilakukan Kristus melalui aku, untuk membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada ketaatan dalam perkataan dan perbuatan,

TL: Karena tiada aku berani mengatakan barang apa pun, kecuali yang sudah diadakan oleh Kristus dengan diriku, akan menjadikan orang kafir itu penurut, dengan perkataan dan perbuatan;

MILT: Sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang Kristus tidak kerjakan melalui aku, demi ketaatan bangsa-bangsa, dalam perkataan dan perbuatan,

Shellabear 2010: Aku tidak berani berbicara tentang sesuatu yang lain selain dari apa yang telah dilakukan oleh Al Masih melalui diriku, yaitu menuntun orang-orang yang tidak termasuk bani Israil pada ketaatan, baik dengan perkataan maupun perbuatan,

KS (Revisi Shellabear 2011): Aku tidak berani berbicara tentang sesuatu yang lain selain dari apa yang telah dilakukan oleh Al Masih melalui diriku, yaitu menuntun orang-orang yang tidak termasuk bani Israil pada ketaatan, baik dengan perkataan maupun perbuatan,

Shellabear 2000: Aku tidak berani berbicara tentang sesuatu yang lain selain dari apa yang telah dilakukan oleh Al Masih melalui diriku, yaitu menuntun suku-suku bangsa lain pada ketaatan, baik dengan perkataan maupun perbuatan,

KSZI: Aku tidak akan berani bercakap tentang sesuatu selain yang telah dilakukan oleh al-Masih melaluiku, dengan kata-kata dan perbuatan, untuk menjadikan bangsa-bangsa lain itu taat,

KSKK: Tentu sekali aku tidak berani berbicara tentang hal-hal lain terkecuali tentang apa yang telah dilakukan oleh Kristus sendiri melalui aku, melalui kata-kata dan karyaku,

WBTC Draft: Aku tidak akan membicarakan yang kulakukan sendiri. Aku hanya akan membicarakan yang telah dilakukan Kristus melalui aku, dalam memimpin orang yang bukan Yahudi untuk mematuhi Allah melalui yang telah kukatakan dan kulakukan.

VMD: Aku tidak akan membicarakan yang kulakukan sendiri. Aku hanya akan membicarakan yang telah dilakukan Kristus melalui aku, dalam memimpin orang yang bukan Yahudi untuk mematuhi Allah melalui yang telah kukatakan dan kulakukan.

AMD: Aku tidak akan berani berbicara tentang apa pun kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk taat kepada Allah dengan kata-kata dan perbuatan.

TSI: Tentang pelayanan saya, saya tidak mau membanggakan diri. Tetapi saya hanya akan membicarakan apa yang sudah Kristus lakukan melalui saya, sehingga saya bisa memimpin orang yang bukan Yahudi taat kepada Allah melalui apa yang saya katakan dan lakukan.

TSI3: Tentang pelayanan saya, saya tidak mau membanggakan diri. Saya hanya akan membicarakan apa yang sudah Kristus lakukan melalui saya, sehingga melalui perkataan dan perbuatan, saya bisa memimpin orang-orang yang bukan Yahudi taat kepada Allah.

BIS: Saya berani berbicara begitu hanya mengenai apa yang sudah dilakukan Kristus melalui saya untuk menjadikan orang-orang yang bukan Yahudi taat kepada Allah. Saya melakukan itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan,

TMV: Aku akan berani berkata-kata dan hanya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Kristus melalui aku, supaya orang bukan Yahudi taat kepada Allah. Hal itu dilakukan dengan kata-kata dan perbuatan,

BSD: Saya hanya berani mengatakan mengenai pekerjaan Kristus yang diberikan kepada saya, yaitu menjadikan bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi menjadi taat kepada Allah. Dan bukan hanya dengan kata-kata saja saya melakukan itu, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan.

FAYH: Saya tidak berani menilai apakah orang lain dipakai Allah dengan berhasil atau tidak, tetapi saya tahu bahwa Allah telah memakai saya untuk memenangkan bangsa bukan-Yahudi bagi-Nya.

ENDE: Karena aku tidak berani berbitjara tentang suatu apa, selain tentang jang dikerdjakan Jesus dengan menggunakan diriku, untuk membawa segala bangsa penjembah dewa-dewa kepada ketaatan Indjil, dengan perkataan, perbuatan-perbuatan,

Shellabear 1912: Karena tiada berani aku mengatakan yang lain melainkan yang dilakukan oleh al-Masih dengan diriku, supaya bangsa asing itu datang menurut perintahnya sebab perkataan dan pekerjaanku,

Klinkert 1879: Karena taberani akoe bertjeritera akan perkara jang tidak dilakoekan olih Almasih dengan akoe, akan mendjadikan orang kapir itoe penoeroet, maka ija-itoe dengan perkataan dan dengan perboewatan,

Klinkert 1863: Karna tiada akoe brani berkata-kata dari perkara jang tiada dilakoeken Kristoes lantaran akoe, akan mendjadiken itoe orang kafir menoeroet dengan perkataan dan dengan perboewatan;

Melayu Baba: Kerna sahya t'ada brani chakap fasal yang lain, chuma yang Almaseh sudah buat oleh sahya, spaya bangsa-asing itu datang mnurut dia punya prentah, baik dalam perkata'an baik dalam perbuatan,

Ambon Draft: Karana aku tijada akan membaranikan sendiriku, bi-lang saperkara, jang Tuhan CHRISTOS sudah tijada bowat awleh aku, akan membawa awrang-awrang chalajik ka-pada dengar-dengaran awleh perkata; an dan awleh pakar-dja; an.

Keasberry 1853: Bahwa tiadalah aku brani burkata kata deripada purkara purkara yang tiada dilakukan Almasih ulih aku, akan munjadikan orang susat itu munurut dungan purkataan dan purbuatan,

Keasberry 1866: Bahwa tiadalah aku brani bŭrkata kata deripada pŭrkara pŭrkara yang tiada dilakukan Almasih ulih aku, akan mŭnjadikan orang sŭsat itu mŭnurot dŭngan pŭrkataan dan pŭrbuatan.

Leydekker Draft: Karana tijada 'aku 'akan baranij meng`utjap 'apa 2 deri pada segala sasawatu jang tijada 'Elmesehh sudah meng`ardjakan 'awlehku, 'akan thaxat segala CHalajikh, dengan perkata`an dan perbowatan.

AVB: Aku tidak akan berani bercakap tentang sesuatu selain yang telah dilakukan oleh Kristus melaluiku, dengan kata-kata dan perbuatan, untuk menjadikan bangsa-bangsa lain itu taat,

Iban: Laban aku enggai bejakuka pasal utai bukai tang semina pasal utai ti udah dikereja Kristus ngena aku, kena mai orang bansa bukai ngasika Iya, ulih jaku enggau ulih utai ti dikereja Iya,


TB ITL: Sebab <1063> aku <5111> <0> tidak <3756> akan berani <0> <5111> berkata-kata <2980> tentang sesuatu <5100> yang lain, kecuali tentang apa yang <3739> telah dikerjakan <2716> Kristus <5547> olehku <1223> <1700>, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain <1484> kepada <1519> ketaatan <5218>, oleh perkataan <3056> dan <2532> perbuatan <2041>, [<3756>]


Jawa: Awit aku ora bakal kumawani nyritakake bab liyane, kajaba samubarang kang wus katindakake dening Sang Kristus lumantar aku, yaiku nenuntun bangsa-bangsa liya marang pambangun-turut, srana pitutur sarta panggawe,

Jawa 2006: Awit aku ora bakal kumawani nyritakaké bab liyané, kajaba samubarang kang wis katindakaké déning Kristus lantaran aku, yaiku nuntun bangsa-bangsa liya marang pambangun-turut, srana pangucap sarta panggawé,

Jawa 1994: Aku mung wani nyritakaké apa sing wis ditindakaké Sang Kristus lumantar aku, yakuwi nuntun bangsa-bangsa dudu Yahudi srana tembung lan penggawé, supaya padha mbangun-turuta marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Awit aku namung wani ngomongké apa sing wis ditindakké karo Kristus lantaran aku, yakuwi, nuntun bangsa-bangsa sing dudu Ju, supaya pada manut marang Gusti Allah. Bisané pada manut, jalaran krungu pituturé Gusti lan weruh kwasané Gusti sangka aku.

Sunda: Wani soteh ngomong kieu ngan ku pedah geus bisa ngajalankeun gawe ti Kristus, nungtun bangsa-bangsa nu lain Yahudi sina aranut ka Allah. Tarekahna ku ucap, ku lampah,

Sunda Formal: Ari nyaritakeun nu sejen-sejen mah, simkuring teh, teu wani. Nyaritakeun soteh nu kaalaman ku sorangan, perkara padamelan Anjeunna anu dipercayakeun ka simkuring, nya eta nungtun anut bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi tea. Eta ku simkuring parantos dilakonan boh ku ucap, boh ku lampah,

Madura: Kaula bangal ngoca’ sapaneka coma parkara ponapa se elampa’agi Almasih kalaban parantara’anna kaula kaangguy mata’at reng-oreng se banne Yahudi ka Allah. Kaula ngalakone ganeka kalaban caca sarta lalakon,

Bauzi: Em ahu ladehebeat vameadam vaba abo ahu teudi uba vameadam di em gi Kristus Aba Aho eba modi vizi eho meedahada lamota uba vameadam bak. Nehaha bak. Eho Yahudi damat modem vab dam laba le ame Im Neàna lam vahokedaha bak lamti eho meedaha bak lamti labihasu meedam labet modi ame dam labe etei Kristus bake tu vuzehi Alat gagoho im lam fa ab meedamam bak.

Bali: Tiang wantah jaga purun mabaos ngeniang paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Kristus malantaran sikian tiange, jaga nuntun parabangsa sane boya Yahudi astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran antuk baos miwah laksana,

Ngaju: Aku bahanyi hakotak kalote baya tahiu taloh je jari ilalus Kristus mahalau aku je mawi kare oloh je dia Yehudi taat dengan Hatalla. Aku malalus jete hapan kare kotak tuntang hapan gawi,

Sasak: Tiang ndẽq bani ngeraosang saq lain kecuali napi saq sampun tepiaq siq Almasih langan diriq tiang, tugas tiang bimbing dengan bangse-bangse lain adẽqne taat lẽq Allah langan ucapan-ucapan dait perbuatan-perbuatan tiang.

Bugis: Baranika mabbicara makkuwaro banna passalenna aga iya puraé napogau’ Kristus naolaka untu’ pancajiwi sining tau tenniyaé Yahudi mapato lao ri Allataala. Upogau’i iyaro sibawa ada-ada enrengngé pangkaukeng,

Makasar: Iaji nakubarani akkana kamma lanri inakkena Napake Isa Almasi ampappicinikangi apa Nagaukanga Isa, iamintu Napa’jari mannurukimi bansa-bansa maraenga mae ri Allata’ala. Kugaukammi anjo lalang kana-kana siagang panggaukang;

Toraja: Belanna tae’ kubarani umpokadai tu apa, sangadi iapi tu Napogau’na Kristus tu kusumbunganni, la umpadadi to menturu’ tu to kapere’, diona kada sia penggauran;

Duri: Baranina' mpaui umbo nakua Almaseh ntulungna' mangkada sola mangjama, anna ia to bangsa tangngia to-Yahudi menturu' lako Puang Allataala.

Gorontalo: Wau barani mobisala deu ti Isa Almasih hemokaraja moli olau, alihu bangusa ta dila Yahudi mowali ta'ati ode Allahuta'ala ngopohiya mao leto diyaluwo u ohila bisalau. Wawu pasali boyito hepilohutu'u wolo loiya wawu huhutu,

Gorontalo 2006: Watia buheli mobisala mai odito bo tomimbihu wolo u mapilohutu li Isa Almasi lotimbulude olaatia u mopowali tau-tauwala tadiila Yahudi modungohe to Allahu Taa̒ala. Watia helohutu uito wolo loi̒ya boli wolo huhutu,

Balantak: Yaku' sian muntundun sambana. Yaku' tongko' muntundun upa men ia limangmo i Kristus na ingku' pataka mian na lipu' sambana men taasi' Yahudi sida malolo' na Alaata'ala. Yaku' ningilimang men koiya'a tia wurungku ka' uga' na wawaungku,

Bambam: Anggam kao bahani untula'i diona indo pengkähänganna Kristus to puha kukähä, aka kakuasaanna mengkähä illaam kaleku, lambi' deemmi tau taianna to Yahudi manuhu' lako Puang Allataala, aka nahingngi pa'tula'ku anna naita pa'palakoangku

Kaili Da'a: Aku aga mabia motesa ewa nuapa to nipowia Kristus niposabana aku. Nggari tesa bo powiaku aku nanggeni tau-tau da'a to Yahudi matundu ri ja'i Alatala.

Mongondow: Aku'oi in diaíbií mobarani i mosingog kon ibanea makow, kolikudbií in soaáḷ inta ain inaidan i Kristus inta pinotonsigad-Nya ko'inakoí; pinakeí-Nya in aku'oi modia kom bangusa mita ibanea (de'eman Yahudi) simbaí mosia mamangoi bo dumuduidon ko'i Allah. Tua pinomiaku de'emanbií tongaí singog ta'e takinbií doman aid,

Aralle: Ponna ke untula'ä' pengkähängangku, ya' dianto supu kähängang ang ungngolai kakuasaanna Kristus yaling di katuhoangku. Aka' aha tau ang tadia to Yahudi ang untuhu'ing Puang Yesus aka' unghingnging pepaturungku anna pengkähängangku,

Napu: Au kuuli ide, kupobago anti kuasana Kerisitu Yesu bona tauna au barahe to Yahudi mengkoru i Pue Ala. Mengkoruhe i Pue Ala anti pobagongku hai pepaturongku,

Sangir: Iạ bahani mẹ̌bisara kerene kětạeng mạanung apan seng nịkakoạ i Kristus su ral᷊ungu iạ tadeạu apan taumata wal᷊ine Yahudi matuhụ su Ruata. Iạ e mẹ̌kẹ̌koạ ene ringangu kal᷊awọu wawera ringangkewelaing, kakanoạ,

Taa: Apa ojo samba’aja palaong to nikangku to masipato aku mangabarong. Etu semo palaong to aku mangika yako kuasa i ngKerisitu. Apa Ia semo to mangansawang aku mampotundeka tau to si’a to Yahudi. Wali Ia semo to mangansawang see yako gombo to aku manganto’o pasi yako palaong to aku mangika see naka re’e seja sira to mampalaika i Pue Allah.

Rote: Au apalani kokolak ae leondia ka'da la'eneu hata fo Kristus taon tunga au soaneu hela-nole hataholi ta Yahudi la tunga Manetualain. Au tao dede'ak sila la ninik hala-kokola ka ma tatao-nono'ik,

Galela: Ngohi tobarani komagena, ma sababu ka cawali ma Kristus asa ngohi woisiputuru so taaka, la ma ngale ai demo de ai manara so o bi bangsa yangodu ona o Yahudika ma nyawa yasowo lo aku o Gikimoi wisigise.

Yali, Angguruk: An ninggarehen turuk latikik ane fahet nele uk fug teg lahi, Kristus inggikmu an wanggun fanowon hag toho welahimu Aren turuk latisi ane fahet eneg hiyag hisihi ha reg lahi. Allah unuk enepeleg inap arimano At awene holukag ulug hiyag isaruk lit ninggik fam oho turuk lahi.

Tabaru: Ngoi tomoroini tobicara koge'ena duga ka gee 'okia naga ma Kristus wadiaiokau ma ngekomo ngoi, la gee ko 'o Yahudiokawa yosingounu ma Jo'oungu ma Dutuka. Ge'ena dau tadiai ge'ena de 'ai demo-demo de 'ai di-diai,

Karo: Kai si ibahan Kristus arah aku, e ngenca aku pang ngatakenca, eme mabai kalak si labo Jahudi e patuh man Dibata. Patuh ia man Dibata arah kata si kubelasken ras arah perbahanen si kubahan.

Simalungun: Ai seng barani ahu mangkatahon atap aha pe, sobali na binahen ni Kristus marhitei ahu, ai ma laho manogu-nogu sipajuh begu-begu hu pambalosion ibagas hata ampa pambahenan,

Toba: Ai ndang hum rohangku mangkatahon na so dihorhon Kristus di bagasan ahu, manogunogu angka sipelebegu tu pangoloion, di hata dohot di ulaon,

Dairi: Pang ngo aku mengeruapken bagidi, kemmulihken sienggo ibahanken Kristus merkitè-kitè aku lako memmaing kalak siso Jahudi menguèi taba Dèbata. Kuulaken ngo i merkitè kata bak pemakin,

Minangkabau: Ambo barani mangecek bakcando itu, hanyo jo sagalo apo nan lah dipabuwek dek Isa Almasih malalui ambo, untuak manjadikan urang-urang nan indak urang Yahudi tu, supayo patuah kapado Allah. Ambo mangarajokan nan baitu, jo kato-kato maupun jo pabuatan,

Nias: Lõ ata'u ndra'o wanguma'õ si manõ sanandrõsa ba zi no Ifalua Keriso ba khõgu wombali'õ niha si tenga niha Yahudi tobali solo'õ li Lowalangi. Ufalua da'õ faoma fehede ba faoma amuata,

Mentawai: Simarot bagakku kutitiboi sené, iaté sarat pagalaiat sigalaiakenen Kristus, ka sigalaiakenenku lé, iaté masitubbui sia bangsa taú sipuoni tai Jahudi néné, mureddet ka tubut Taikamanua; ka sigalaiakenenku ka titiboat samba ka pasigagalaiaké;

Lampung: Nyak bani cawa injuk reno angkah mengenai api sai radu dilakuko Almasih liwat nyak untuk ngejadiko jelma-jelma sai lain Yahudi taat jama Allah. Nyak ngelakuko ano jama cawa-cawa maupun perbuatan,

Aceh: Ulôn kujeuet peugah haba nyang meunan bagoe na kheueh keuhai peue nyang ka geupeubuet lé Almaseh ateueh ulôn mangat keuteupeujeuet ureuëng nyang kon Yahudi jitaát ubak Allah. Ulôn peubuet nyan ngon tutoe haba meunan cit ngon buet,

Mamasa: Tae'nakkao barani untula' kara-kara senga' salianna kara-kara napogau' Kristus ummolai pengkarangangku iamo umpatette tau senga' salianna to Yahudi manuru' lako Puang Allata'alla. Inde karanganne kupalako ummolai battakada anna pa'palako,

Berik: Ai ajam ereyen jam nasowefe, jengga ai ajetefener nasbili ai ajes eyebilirim Kristusem baabeteme. Kristus enggalf eyebili jega ai angtane Yahudimanyanaiserem gam as jenbebili Uwa Sanbagiri jam ne onsobafe.

Manggarai: Ai aku toé ngancéng rani te tombo latang te apa bana, hanang latang te apa ata poli pandé di Kristus lut aku, ngong kudut titong sanggéd wa’u bana nggere-oné lorong ali curup agu pandé,

Sabu: Jhagge ri ya ne lai naanne ie ta ri lipedai, ie lema ri wui-ai wui-tao,

Kupang: Beta sonde barani omong hal laen. Beta cuma carita kasi tau apa yang Kristus bekin sa, deng karmana ko Dia ada pake sang beta. Sakarang ada orang bukan Yahudi dong yang dengar sang Kristus, tagal Tuhan pake sang beta, ko kasi tunju jalan pake beta pung omong deng beta pung jalan idop.

Abun: Ji yo nggiwa ki subot suk yi neya nde, wo ji ki subot suk gato Kristus ben bor mo ji sor. Ji ki sukdu subot Kristus, ji ben suk tepsu Kristus mit. Sane anato Kristus tik yewis yi neya mit wa jammo Yefun Allah mo suk gato ji ben si suk gato ji ki ne re.

Meyah: Noba mar ofoka egens ongga didif dudou os difesij rot bera erek kef oida, oisouska mar ongga didif dumftuftu rot bera Yesus oroun rusnok ongga Yahudi guru skoita Allah fob. Rua ruroru Allah oga jeska didif dumfij gu rua noba dumftuftu rua rot Yesus efen oga fob.

Uma: To ku'uli'-le, muntu' to kupobago hante baraka' Kristus Yesus hi rala tuwu'-ku. Apa' ria-ramo tauna to bela-ra to Yahudi to mengkoru-mi hi Pue' Yesus sabana petudui'-ku pai' pobago-ku,

Yawa: Apa anakero syo raijar no vatano Yahudi jewene awa yasyine obo mirati syo raura titive. Weye Kristus po vambunine raugaje rinai indamu syo vatano Yahudi jewene maugavere ubeta Ai. Ubeta Ai weye wo sya ayaowe raraniv muno wo sya ana idave raen.


NETBible: For I will not dare to speak of anything except what Christ has accomplished through me in order to bring about the obedience of the Gentiles, by word and deed,

NASB: For I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed,

HCSB: For I would not dare say anything except what Christ has accomplished through me to make the Gentiles obedient by word and deed,

LEB: For I will not dare to speak about anything except [that] which Christ has accomplished through me, resulting in the obedience of the Gentiles by word and deed,

NIV: I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done—

ESV: For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience--by word and deed,

NRSV: For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to win obedience from the Gentiles, by word and deed,

REB: I will venture to speak only of what Christ has done through me to bring the Gentiles into his allegiance, by word and deed,

NKJV: For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me, in word and deed, to make the Gentiles obedient––

KJV: For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,

AMP: For [of course] I will not venture (presume) to speak thus of any work except what Christ has actually done through me [as an instrument in His hands] to win obedience from the Gentiles, by word and deed,

NLT: I dare not boast of anything else. I have brought the Gentiles to God by my message and by the way I lived before them.

GNB: I will be bold and speak only about what Christ has done through me to lead the Gentiles to obey God. He has done this by means of words and deeds,

ERV: I will not talk about anything I did myself. I will talk only about what Christ has done with me in leading the non-Jewish people to obey God. They have obeyed him because of what I have said and done.

EVD: I will not talk about anything I did myself. I will talk only about the things that Christ has done with me in leading the non-Jewish people to obey God. They have obeyed God because of the things I have said and done.

BBE: And I will keep myself from talking of anything but those things which Christ has done by me to put the Gentiles under his rule in word and in act,

MSG: I have no interest in giving you a chatty account of my adventures, only the wondrously powerful and transformingly present words and deeds of Christ in me that triggered a believing response among the outsiders.

Phillips NT: I am not competent to speak of the work Christ has done through others, but I do know that through me he has secured the obedience of gentiles in word and deed,

DEIBLER: I will speak boldly only [LIT] about the work that Christ has enabled me to do. I do that work in order that non-Jews might pay attention to the message about Christ as a result of what I have said and done,

GULLAH: A ain gwine taak bout nottin bot wa Christ mek me able fa say an do, fa bring dem people wa ain Jew fa saab God.

CEV: In fact, all I will talk about is how Christ let me speak and work, so that the Gentiles would obey him.

CEVUK: In fact, all I will talk about is how Christ let me speak and work, so that the Gentiles would obey him.

GWV: I’m bold enough to tell you only what Christ has done through me to bring people who are not Jewish to obedience. By what I have said and done,


NET [draft] ITL: For <1063> I will <5111> not <3756> dare <5111> to speak <2980> of anything <5100> except what Christ <5547> has accomplished <2716> through <1223> me <1700> in order to bring about the obedience <5218> of the Gentiles <1484>, by word <3056> and <2532> deed <2041>,


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 15 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran