Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 9 : 10 >> 

TB: Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita.


AYT: Bukan hanya itu, juga ketika Ribka mengandung anak-anak dari satu orang, yaitu Ishak, nenek moyang kita.

TL: Tetapi bukannya demikian itu sahaja, melainkan tatkala Ribkah juga menjadi hamil oleh seorang, yaitu Ishak, nenek moyang kita.

MILT: Dan bukan hanya itu, tetapi juga Ribka, ketika mengalami persetubuhan dari satu orang, yaitu Ishak leluhur kita,

Shellabear 2010: Bukan itu saja. Ribkah mengandung dua anak dari satu orang ayah, yaitu Nabi Ishak, leluhur kita.

KS (Revisi Shellabear 2011): Bukan itu saja. Ribkah mengandung dua anak dari satu orang ayah, yaitu Nabi Ishak, leluhur kita.

Shellabear 2000: Bukan itu saja. Ribkah mengandung dua anak dari satu orang ayah, yaitu Nabi Ishak, leluhur kita.

KSZI: Bukan itu sahaja, malah kedua-dua anak lelaki Ribkah mempunyai bapa yang sama, iaitu Ishak, bapa kita.

KSKK: Dan selain itu Ribka, istri bapa leluhur kita Ishak, mengandung,

WBTC Draft: Lebih jauh lagi, Ribka juga mempunyai anak laki-laki. Semua anaknya berasal dari satu bapak, yaitu Ishak, bapak kita.

VMD: Lebih jauh lagi, Ribka juga mempunyai anak laki-laki. Semua anaknya berasal dari satu bapa, yaitu Ishak, bapa kita.

AMD: Dan, bukan hanya itu, Ribka juga mempunyai dua anak laki-laki dari satu ayah, yaitu Iskak nenek moyang kita.

TSI: Ada juga contoh yang lain. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Ribka, ketika dia mengandung anak kembar dari suaminya Isak— nenek moyang kita.

BIS: Dan ini juga: Ribka melahirkan dua orang anak laki-laki dari satu ayah, yaitu Ishak nenek moyang kita.

TMV: Bukan demikian sahaja. Kedua-dua anak lelaki Ribkah mempunyai bapa yang sama, iaitu Ishak, nenek moyang kita.

BSD: Lagi pula, Ribka melahirkan dua orang anak laki-laki dari satu ayah, yaitu Ishak nenek moyang kita. Yang dipilih hanya satu orang dan ia dipilih oleh Allah sendiri supaya apa yang direncanakan oleh Allah tetap bisa terlaksana. Oleh karena itu, Allah berkata kepada Ribka, “Anakmu yang lebih tua akan melayani adiknya.” Allah berkata begitu sebelum mereka lahir dan sebelum mereka dapat melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat. Jadi, Allah memilih berdasarkan maksud-Nya untuk orang yang dipilih-Nya, bukan berdasarkan apa yang sudah dilakukan oleh siapa pun dari antara kedua anak Ribka itu.

FAYH: Dan bertahun-tahun kemudian, pada waktu Ishak telah dewasa dan menikah, dan pada waktu istrinya, Ribka, sedang mengandung anak kembar, Allah berkata kepada Ribka bahwa anak yang lahir pertama, yaitu Esau, akan menjadi hamba Yakub, saudara kembarnya. Dalam Kitab Suci dikatakan: "Yang akan Kuberkati bukan Esau, melainkan Yakub." Allah berfirman tentang hal ini sebelum anak-anak itu dilahirkan, sebelum mereka dapat berbuat baik atau jahat. Inilah bukti bahwa Allah melakukan apa yang menjadi keputusan-Nya sejak semula, bukan karena perbuatan kedua anak itu, melainkan karena kehendak dan pilihan-Nya.

ENDE: Dan bukannja itu sadja. Ingatlah Rebeka djuga, jang mengandung (dua anak) dari satu orang, jaitu dari bapa kita Israel.

Shellabear 1912: Maka bukan itu saja; melainkan Ribkah pun, tatkala mengandung oleh seorang juga, yaitu moyang kita Ishak --

Klinkert 1879: Dan boekan ini sadja, melainkan tatkala Ribkah pon mengandoeng olih sa'orang, ija-itoe Ishak, mojang kita;

Klinkert 1863: Dan boekan ini sadja, {Kej 25:21} melainken Rebekka djoega tatkala soedah boenting dari sa-orang, ija-itoe Isaak, mojang kita.

Melayu Baba: Dan bukan ini saja, ttapi Ribkah pun bila dia sudah mngandong oleh satu orang, ia'itu kita punya nenek-moyang Isahak,

Ambon Draft: Dan bukan ini sadja, te-tapi lagi Rebekka, pada tat-kala ija bonting dengan satu awrang, dengan Isa; ak, bapa kami.

Keasberry 1853: Dan bukannya ini sahja; mulainkan tutkala Rebeka pun tulah mungandong ulih sa'orang, iya itu Isaak bapa kita;

Keasberry 1866: Dan bukannya ini sahja, mŭlainkan tŭtkala Rebeka pun tŭlah mŭngandong ulih sa’orang, iya itu Isahak bapa kita.

Leydekker Draft: Dan bukan 'ija 'ini sadja tandanja, hanja lagi Ribkha, manakala 'ija 'adalah bonting dengan sa`awrang laki 2, jaxnij Jitshhakh datokh kamij.

AVB: Bukan itu sahaja, malah kedua-dua anak lelaki Ribkah mempunyai bapa yang sama, iaitu Ishak, bapa kita.

Iban: Lalu ukai semina nya aja. Utai ti sebaka enggau nya mega nyadi ba Rebekah, lebuh iya ngandungka anak iya ke besapit dua, ke aki kitai Isak.


TB ITL: Tetapi <1161> <235> bukan <3756> hanya itu saja <3440>. Lebih terang lagi ialah Ribka <4479> yang mengandung <2845> <2192> dari <1537> satu <1520> orang, yaitu dari Ishak <2464>, bapa leluhur <3962> kita <2257>. [<2532>]


Jawa: Malah ora ngamungake iku bae. Luwih cetha maneh Ibu Ribkah kang mbobot kembar saka priya siji, yaiku Rama Iskak, rama leluhur kita.

Jawa 2006: Malah ora mung iku baé. Kang luwih cetha manèh yaiku Ribka kang mbobot saka priya siji, yaiku Ishak, bapa leluhur kita.

Jawa 1994: Malah ora mengkono waé: Bocah lanang loro-loroné sing dikandhut déning ibu Ribkah kuwi bapakné siji, yakuwi leluhur kita Iskak.

Jawa-Suriname: Karomenèh, kowé ngerti nèk ibu Rebèkah bojoné Bapa Isak. Sangka Bapa Isak ibu Rebèkah nglairké anak lanang loro, yakuwi Esau lan Yakub.

Sunda: Tapi tacan anggeus semet eta. Putra Rabeka aya dua, sarama, nya eta Ishak karuhun urang.

Sunda Formal: Nu leuwih eces mah dawuhan ka Rabeka, basa Rabeka keur kakandungan kembar ti carogena, Isak tea, karuhun urang.

Madura: Ban paneka’ jugan: Ribka babar lalake’ kadhuwa dhari settong rama, enggi paneka Ishak, bangatowana sampeyan sareng kaula sadaja.

Bauzi: Ame bak lam ozom di gi ba im lada lamota vi ozodam vabak. Im meida nidi nim laha ehe bak. Alat Aho ba neo Ribka bake fet vameadume vàmadi esuhu im lam ozom di gi nehaha bak. Abrahamat Isak faasi buduali Ribka ab vaham. Labi am nam Ribka zubuli data tasbana faaseo modem di labe Alat nehi fet vameame vàmadi esuhu im ehe bak. Ame im lam ehe labe eho amu uba lab gagoho bak lam, “Ba Abrahamat aho lab vou faat ledaha bak labet Alat ozome im ba Am dam aabolem vabak,” lahaha bak lam ahole gagoho bak. Neha: Ame data tasbana lam am ai gi vàmtea bak. Im tai ahobada Isak am bak.

Bali: Tur durung puput rauh irika, santukan okan Dane Ribka sane lanang-lanang kekalih punika, ajinnyane tunggal, inggih punika Dane Ishak, leluur iragane.

Ngaju: Tuntang jetoh kea: Rebeka manak due biti anak hatue bara ije bapa, iete Isaak tato hiang itah.

Sasak: Dait niki ẽndah: Ribkah bijeang due bije mame lẽman sopoq amaq, Ishak leluhurte.

Bugis: Sibawa iyatoé: Jajiyangngi Ribka duwa tau ana’ worowané polé ri séddié ambo’, iyanaritu Ishak néné-nénéta.

Makasar: Kammayatompa pole: Anjo Ribka rua ana’ bura’ne nalassukang battu ri se’rea mangge, iamintu Ishak, nene’ boeta.

Toraja: Apa tae’ na ia mannato, sangadinna ia duka tonna ma’tambuk tu Ribka tu sibali misa’ tau, iamotu Ishak nene’ta.

Duri: Na te'da na ia manda joo. La'bi manassa kumua te'da na ia ngasan bati'na Nabi Ibrahim menjaji anak Allataala, tonna keanak Ribka njajian pea rendu muane dua disanga Esau na Yakub, nasibalii Ishak tojolota'.

Gorontalo: Dila bo wambao uwito. Lebe mopatato to oli Ribka dileliyo le Ishak tiyombu lo bangusa lo Yahudi. Tiyo lo'otapu wala'a dulota.

Gorontalo 2006: Wau utie olo; ti Ribka helo potutu mai talolai̒ duulota lonto tiyamo ngota, deu̒ito-yito tei Isihaka tinenemoyanto.

Balantak: Ka' taasi' tongko' koiya'a. Ripka uga' nampaiwawakon anak rapi' men tamana ai Ishak pulinta.

Bambam: Mane deenni, Ribka duka' undadiam dua muane-ane, mesa ambena isanga Ishak. Ishak mesa duka' nene to taponene inggannakia' to Yahudi.

Kaili Da'a: Pade da'a aga etu, ri tesa ewa i Ribka, rongo totu'ata nggaolu Ishak, neliu ngganoto ka kita Alatala nompelisi tau nantuki dotana mboto. Ribka natiana ka ana Ishak.

Mongondow: Nana'a doman singog i Allah: Ki Ribka mopononggadií in adií ḷoḷaki doyowa nongkon tobatuí guyanga ḷoḷaki, ki Ishak in tangoinya, mogoguyang naton.

Aralle: Anna mane ahai, yaling di tohodolunna Esau anna Yakub maleso taita umba napanoa Puang Alataala umpillei tau ang la mendahi petauanna. Inde Esau anna Yakub hendu ang nakeänä'ing Ribka, ambena dianto Ishak peneneantaa'.

Napu: Hai bara iti pea, hangko i tuntukana Esau hai Yako, taisa noumba Pue Ala mopilei tauna mewali kiraNa. Esau hai Yako iti, toporopahe au napoanaka Ribka. Hangana umanda Isaki, toiyorunta hangkoya.

Sangir: Dingangu ini lai: i Ribka něhěnding u anạ esẹ duang katau wọ'i amange sěmbaụ kụ kai Ishak i upung i kitẹ e.

Taa: Pasi si’a ojo to etu. Si’i wo’u rapa to mangkonong i Yakub sira dua i Esau. Sira dua ana ma’api, ana i Ribka. Pasi sira dua samba’aja pa’anya, etu semo bue ngkita, i Ishak.

Rote: Ma dede'a ka nde ia boe: Ribka bongi ni'iana touanak dua fo duas ama esa fo nde ita bei ba'ikain Isak.

Galela: De lo hika niosininga ma orasi o Ishak ma peqeka ongo Ribka, ngaroko ami ngopa yanau isago so yasinoto o Esau de o Yakub ona gena manga baba moi,

Yali, Angguruk: Ihiyon tu famen we tot seleg teg angge famen hiyap Ribkan tibag ane ari fam mondabi seleg atmisi. Ribka ino ap misig ahun nit nunumba Ishak malik ahummu ribibag.

Tabaru: De kage'enawa duga. Ngo Ribka momaku'arene 'o ngowaka 'o nauru yamididi ma dea kawomatengo, ge'ena la 'o Ishak to ngone nanga edete de nanga dotumu.

Karo: Janah labo e saja, tapi Rebeka pe lit nge dua anakna, bapana sada, eme nininta Isak.

Simalungun: Seng pitah ai buktini, tapi dihut do si Rabekka, na boratan rumah humbani sada halak, ai ma si Isak, ompungta ai.

Toba: Angkup ni i, si Rebekka pe, di na gabegabean ibana sian halak si Isak, ompunta i:

Dairi: Janah makin ntangkasna dèng ma: Dua kalak ngo anak si Rebekka, sada bapana imo si Isak empungta i.

Minangkabau: Ado pulo ciyek lai: baraso Ribka ka malayiekan duwo urang anak laki-laki, dari surang bapak, iyolah Nabi Ishak niniak muyang kito.

Nias: Ba si mane gõi da'e: Mo'ono Rebeka darua ono matua moroi ba zi samõsa ama, ya'ia Giza'aki furugõda.

Mentawai: Iageti mitsá aikua Taikamanua, Itutú-túaké te si Rebekka rua sia tatogania sibara ka tubut sara ukui, iaté si Isak taikebbukatta.

Lampung: Rik inji juga: Ribka ngelaherko rua anak bakas jak sai bak, yakdo Ishak nenek muyang ram.

Aceh: Dan nyoe lom: Ribka teuma jipeulahé dua droe aneuëk agam nibak saboh yah, na kheueh Nabi Ishaq indatu geutanyoe.

Mamasa: Dengan polepi, Ribka undadian dua anak, mesa ambena disanga Ishak, neneta angganta to Yahudi.

Berik: Ane gam ke tane nauna Abrahammanaiserem Ismaelo Isak gam ke jem temawenefener. Ribka jei tane naura gam tosona, Esau yo Yakub, ane jemna jeta jei daamfenna, Isak asal-asala nemnaiserem.

Manggarai: Maik toé hitu kanang. Céwé si’ang kolé hi Ribka, loas sua taus anak ata rona oné mai hi Ishak, empo dité.

Sabu: Nga nadhe lema, ri Ribka metana do dhue ddau ana momone ngati heddau ama we, ngati Ishak do ama-appu di ne.

Kupang: Bukan bagitu sa. Te botong pung baꞌi Isak deng dia pung bini Ribka barana ame sang dua ana bagambar.

Abun: Sane dom, Ribka kem su pa yebris we, bi ai dik. Pa we ne bi ai anato men bi amui bi yepasye dik yo gato gum do Isak.

Meyah: Erek koma tein, Ishak efen mahona Ribka bera eker rot efen efeserga.

Uma: Pai' uma muntu' toe, hi tutura Esau pai' Yakub monoto tena tahilo beiwa Alata'ala mpopelihi tauna jadi' bagia-na. Esau pai' Yakub toera, ana' to moropa' to na'ote Ribka. Tuama-ra hadua lau-wadi, hanga'-na Ishak, ntu'a-ta owi.

Yawa: Amisye po vatane inta mapatimu indamu apaura mai, maisyare wandaen kakavimbe no taiso: Arono Ripka mo ama arikainyo tapume yavaki, Esau muno Yakob, aya aja pamo intabo, opirati Isak, reama aneno wusyine pije.


NETBible: Not only that, but when Rebekah had conceived children by one man, our ancestor Isaac –

NASB: And not only this, but there was Rebekah also, when she had conceived twins by one man, our father Isaac;

HCSB: And not only that, but also when Rebekah became pregnant by Isaac our forefather

LEB: And not only [this], but also [when] Rebecca conceived children by one [man], Isaac our father—

NIV: Not only that, but Rebekah’s children had one and the same father, our father Isaac.

ESV: And not only so, but also when Rebecca had conceived children by one man, our forefather Isaac,

NRSV: Nor is that all; something similar happened to Rebecca when she had conceived children by one husband, our ancestor Isaac.

REB: And that is not all: Rebecca's children had one and the same father, our ancestor Isaac;

NKJV: And not only this , but when Rebecca also had conceived by one man, even by our father Isaac

KJV: And not only [this]; but when Rebecca also had conceived by one, [even] by our father Isaac;

AMP: And not only that, but this too: Rebecca conceived [two sons under exactly the same circumstances] by our forefather Isaac,

NLT: This son was our ancestor Isaac. When he grew up, he married Rebekah, who gave birth to twins.

GNB: And this is not all. For Rebecca's two sons had the same father, our ancestor Isaac.

ERV: And that is not all. Rebecca also had sons, and they had the same father. He is our father Isaac.

EVD: And that is not all. Rebecca also had sons. And those sons had the same father. He is our father Isaac.

BBE: And not only so, but Rebecca being about to have a child by our father Isaac—

MSG: And that's not the only time. To Rebecca, also, a promise was made that took priority over genetics. When she became pregnant by our one-of-a-kind ancestor, Isaac,

Phillips NT: And then, again, a word of promise came to Rebecca, at the time when she was pregnant with two children by the one man, Isaac our forefather.

DEIBLER: And not only then did God show that he did not determine who would be his true children according to who their ancestors were. He showed it again when Rebecca conceived twins by our ancestor Isaac.

GULLAH: An dat ain all, cause Rebecca two son dem hab de same fada, we fada fada Isaac.

CEV: Don't forget what happened to the twin sons of Isaac and Rebekah.

CEVUK: Don't forget what happened to the twin sons of Isaac and Rebekah.

GWV: The same thing happened to Rebekah. Rebekah became pregnant by our ancestor Isaac.


NET [draft] ITL: Not <3756> only <3440> that, but <235> when Rebekah <4479> had <2192> conceived <2845> children by <1537> one man <1520>, our <2257> ancestor <3962> Isaac <2464>–


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 9 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran