Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 9 : 29 >> 

TB: Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya: "Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora."


AYT: Sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya: “Jika Tuhan Semesta Alam tidak memberikan kita keturunan, kita akan menjadi sama seperti Sodom dan tidak lebih baik dari Gomora.”

TL: Dan seperti sabda Yesaya terdahulu: Jikalau kiranya tiada Tuhan segala bala tentara itu meninggalkan suatu benih bagi kita, niscaya sudahlah kita menjadi sama seperti Sodom dan Gomorah.

MILT: Dan sama seperti yang telah Yesaya katakan sebelumnya, "Jika Tuhan (YAHWEH - 2962) Tsebaot tidak menyisakan keturunan bagi kita, maka kita dijadikan seperti Sodom dan disamakan seperti Gomora."

Shellabear 2010: Seperti telah disampaikan Yesaya sebelumnya, "Jikalau Tuhan, Penguasa alam semesta, tidak meninggalkan bagi kita keturunan, maka kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sama dengan Gomora."

KS (Revisi Shellabear 2011): Seperti telah disampaikan Yesaya sebelumnya, "Jikalau Tuhan, Penguasa alam semesta, tidak meninggalkan bagi kita keturunan, maka kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sama dengan Gomora."

Shellabear 2000: Sebagaimana telah disampaikan Nabi Yasyaya sebelumnya, “Jikalau Tuhan, Penguasa alam semesta, tidak meninggalkan bagi kita suatu keturunan, maka kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sama dengan Gomora.”

KSZI: Samalah seperti kata Yasyaya sebelum itu: &lsquo;Sekiranya Tuhan Maha Kuasa tidak membiarkan keturunan kita hidup, kita tentu telah menjadi seperti Sodom, tentu kita seperti Gomora.&rsquo;

KSKK: Yesaya juga mengumumkan: "Jika Tuhan Yang Mahakuasa tidak meninggalkan bagi kita sedikit keturunan, maka kita akan menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora."

WBTC Draft: Seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, "Tuhan mempunyai semua kuasa. Tuhan menyelamatkan sebagian dari umat-Nya untuk kita. Jika hal itu tidak dilakukan-Nya, mungkin sekarang kita telah sama seperti Sodom dan kita telah menjadi seperti Gomora."

VMD: Seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, “Tuhan mempunyai semua kuasa. Tuhan menyelamatkan sebagian dari umat-Nya untuk kita. Jika hal itu tidak dilakukan-Nya, mungkin sekarang kita telah sama seperti Sodom dan kita telah menjadi seperti Gomora.”

AMD: Sama seperti yang sudah diramalkan Nabi Yesaya, "Jika Tuhan Yang Mahakuasa tidak menyisakan keturunan kepada kita, kita pasti sudah akan seperti Sodom dan seperti Gomora."

TSI: Dan dalam ayat lain Yesaya bernubuat lagi tentang orang Yahudi, “TUHAN Yang Mahakuasa hanya mengizinkan beberapa orang dari bangsa kita untuk diselamatkan. Kalau tidak begitu, kita semua dibinasakan sama seperti penduduk Sodom, dan kita menjadi sama seperti penduduk Gomora.”

BIS: Yesaya berkata begini juga, "Seandainya Allah Yang Mahakuasa tidak meninggalkan kepada kita keturunan, pasti kita semua sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora."

TMV: Seperti yang dikatakan Yesaya dahulu, "Seandainya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memberi kita keturunan, pastilah kita semua sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora."

BSD: Yesaya juga berkata begini, “Untung Tuhan yang Mahakuasa sudah membiarkan hidup beberapa orang dari antara bangsa kita. Seandainya tidak, pasti bangsa kita sudah lenyap seperti yang terjadi dengan orang-orang di Sodom dan Gomora.”

FAYH: Dan pada kesempatan lain Nabi Yesaya berkata, bahwa kalau bukan karena kemurahan Allah, semua orang Yahudi akan dibinasakan seperti halnya setiap penduduk Kota Sodom dan Gomora.

ENDE: Dan nubuat Isaias ini pula: "Sekiranja Tuhan Balatentara tidak telah menjisakan benih bagi kita, maka kita sudah mendjadi seperti Sodoma dan dipersamakan dengan Gomora".

Shellabear 1912: Dan seperti perkataan Yesaya yang terdahulu mengatakan, "Jikalau Tuhan segala bala tentara itu tiada meninggalkan bagi kita suatu benih, Niscaya kita menjadi seperti Sodom, dan sama dengan Gomora."

Klinkert 1879: Lagipon saperti telah dinoeboeatkan olih Jesaja, katanja: "Djikalau olih Toehan serwa sakalian alam kiranja tidak ditinggalkan soeatoe benih bagai kita, nistjaja kita telah mendjadi saperti Sodom dan sama saperti Gomora pon."

Klinkert 1863: Dan lagi saperti soedah dikataken nabi Jesaja doeloe: {Yes 1:9} "Kaloe Toehan segala alam kiranja tiada meninggalken bagi kita satoe benih, soenggoeh kita mendjadi {Kej 19:24; Yes 13:19; Yer 50:40; Yeh 16:46} saperti negari Sodom, dan kita djadi sama saperti negari Gomorra."

Melayu Baba: Dan sperti Yash'aya sudah kata dhulu, "Jikalau Tuhan sgala bala-tntra itu t'ada tinggalkan sama kita satu bneh, Tntu-lah kita sudah mnjadi sperti Sadom dan sudah di-samakan sperti Amurah."

Ambon Draft: Dan sabagimana Jesaja sudah bilang itu deri di-hulu: 'Djikalaw maha besar Tuhan Sabaoth sudahlah tijada ting-gal bagi kami barang beneh, tantu djuga kami sudahlah djadi seperti Sodoma dan saru-pa djuga dengan Gomorra.'

Keasberry 1853: Lagipun sapurti yang tulah dikatakan ulih Jesia dahulu itu, Kachuali Tuhan sagala Allam jikalau tiada muninggalkan kiranya bagie kami suatu bunih, nuschaya kita munjadilah supurti Sodom, dan kita tulah jadi sama sapurti Gomorha.

Keasberry 1866: Lagi pun spŭrti yang tŭlah dikatakan ulih Jasia dahulu itu, kachuali Tuhan sagala alam, jikalau tiada mŭninggalkan kiranya bagie kami suatu bŭnih, nŭschaya kita mŭnjadilah spŭrti Sodom, dan tŭlah jadi sama spŭrti Gomorah.

Leydekker Draft: Dan seperti Jesjaxja dihulu sudah katakan: djikalaw tijada maha besar Tuhan Rabu-'lxalamin sudah meninggalkan bagi kamij barang beneh, nistjaja kamij sudahlah djadi seperti Sedawm, dan kamij sudahlah tersamakan dengan Xamawra.

AVB: Samalah seperti kata Yesaya sebelum itu: “Sekiranya Tuhan alam semesta tidak membiarkan keturunan kita hidup, kita tentu telah menjadi seperti Sodom, tentu kita seperti Gomora.”

Iban: Munyi ti udah dipadahka Isaiah, "Enti Tuhan ti Pemadu Bekuasa enda ngalau sekeda peturun ke kitai, kitai tentu udah nyadi baka Sodom enggau Gomorah."


TB ITL: Dan <2532> seperti <2531> yang dikatakan <4280> Yesaya <2268> sebelumnya: "Seandainya Tuhan <2962> semesta alam <4519> tidak <3361> meninggalkan <1459> pada kita <2254> keturunan <4690>, kita sudah menjadi <1096> seperti <5613> Sodom <4670> dan <2532> sama seperti <3666> Gomora <1116>." [<1487> <302> <5613> <302>]


Jawa: Karodene kaya kang kawecakake dening Nabi Yesaya ing sadurunge mangkene: “Saupama Gusti Allah kang murbeng dumadi ora ngarekake turun marang kita, kita wus dadi kaya Sodom lan padha kaya Gomora.”

Jawa 2006: Kaya kang sadurungé wus kaweca déning Yésaya, mangkéné, "Saupama Pangéran kang murbèng dumadi ora nyisakaké turun marang kita, kita wus dadi kaya Sodom lan padha kaya Gomora."

Jawa 1994: Kaya sing dipangandikakaké déning Nabi Yésaya dhèk biyèn mengkéné: "Saupama Gusti Allah Kang Mahakwasa, ora maringi turun marang kita, mesthi kita wis dadi kaya kutha-kutha Sodom lan Gomora."

Jawa-Suriname: Sakdurungé nabi Yésaya ya wis ngomong ngéné: “Semunggoné Gusti Allah sing gedé kwasané ora ninggali turunan marang awaké déwé, awaké déwé mesti wis dadi kaya kuta-kuta Sodom lan Gomorah.”

Sunda: Kieu deui lahiran Nabi Yesaya, "Lamun bae teu aya pisan turunan urang anu dikarikeun ku Allah Nu Maha Kawasa, tan wande urang teh bakal jadi kawas nagri Sadumu jeung Gomora."

Sunda Formal: Memeh eta, Nabi Yesaya nyaurkeun kieu: ‘Cacakan upama Pangeran henteu ngarikeun binih, nasib urang teh moal beda ti nagara Sadumu jeung Gomora.’

Madura: Yesaya jugan adhabu sapaneka, "Ja’ sakenga bi’ Pangeran Se Mahakobasa sengko’ ban ba’na kabbi ta’ edinae toronan, tanto sengko’ ban ba’na kabbi la padha daddi Sodom ban Gomora."

Bauzi: Labi Yesayat fet toeme esuhu im meida neha: “Iho vou faat ladam bak lahasdam bak lam Boehàda Bisi Feà Datebo Ala labe Aho uledem vaba abo im zoho vekem vabameam làhà im gi ahebu beodume foli seddam bak. Abo Aho amu Sodom damti Gomora damti beodume foli seddaha bakti uloholem bak.” Lahame Yesayat aham di iube labihasu fet toeme esuhemu iho nehi vi ozom bak. Alat dam bake fi me valo modem di gi Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, ahebu Ahamo naedat Aba Aho ozoho bak labet modi Am damali vadam bak lam gi ahole meedam bak.

Bali: Sakadi sane riinan sampun kasabdayang antuk dane Nabi Yesaya, kadi asapuniki: “Yan upama Sang Panembahan Ane Maha Kuasa, tusing ngenuang katurunan iragane, suba sinah iraga dadi buka gumi Sodom muah gumi Gomorane.”

Ngaju: Yesaya hamauh kea kalotoh, "Paribasa Hatalla je Pangkahain Kuasae te dia mampelai turonae akan itah, pasti kajarian itah handiai jari sama kilau Sodom tuntang Gomora."

Sasak: Yesaya ẽndah bebase maraq niki, "Seandẽne Tuhan penguase alam semeste ndẽq ngadẽqang ite keturunan, pasti ite selapuq sampun maraq Sodom dait Gomora."

Bugis: Makkeda makkuwa towiyé Yésaya, "Akkalarapanna Allataala Iya Pommakuwasaé dé’ natarongekki wija-wijanna, tentu idi manengngé mancajini pada-pada Sodom sibawa Gomora."

Makasar: Nakana pole Na’bi Yesaya, "Ebara’ angkana tenamo sossorang Nabolikangki’ Allata’ala Kaminang Koasaya, mattantu le’ba’ ngaseng maki’ a’jari sangkamma taua ri Sodom siagang Gomora."

Toraja: Sia susitu napokada dolomo Yesaya, nakua: Iakenna susinna natae’ Natampeangki’ Puang Zebaot (Puangna mintu’ ma’dandan maritik) taruk, manassa susimiki’ Sodom, sia tae’mo silaenanta Gomora.

Duri: Susi to mangka napau Nabi Yesaya tonna anu', "Ia kenna te'da napatorroi Puang Allataala to makuasa ci'di' to bati'ta', wa'dingmiki' lanynya' susi to-Sodom na to-Gomora."

Gorontalo: Ti nabi Yesaya loloiya olo odiye, ”Wonu Allahuta'ala ta laba-labatutu kawasa dila lolola mao ngointi to wolotanto ta silalamati, ito ma lowali binasa odelo tawu lo kota lo Sodom wawu kota lo Gomora.” Odito u tula-tulade to kitabi li nabi Yesaya.

Gorontalo 2006: Ti Nabi Yesaya malo loi̒ya odie olo, "Humayaalio Allahu Taa̒ala Taa Laba-labaalo kawasa diila lololaa mao̒ olanto wali, tantu ito ngoa̒amila malowali debo odelo Sodom wau Gomora."

Balantak: Nabii Yesaya uga' nangaan mbaripian taena, “Kalu Tumpu men mungkuasai upa giigii' sian mantarai kita lee', mbaka' sabole i kita giigii' nosilaka'mo koi mian na Sodom tia Gomora.”

Bambam: Anna napayolo lambam polepi nabi Yesaya naua: "Maka' hapanna tä' la napada'dasangkia' Puang Allataala Debata To Handam Kuasa sanaka-naka pessubuntaa', iya mannassa anna la pa'de asammi duka' pessubuntaa' umba susi issinna kota Sodom anna Gomora."

Kaili Da'a: Naria tesa nabi Yesaya ntanina to nanguli iwe'i: "Ane rapana Alatala to Neliu Nggakuasa da'a nombaboli mulita, tantu mpu'u-mpu'u kita maropu nasimbayu ewa pue ngata Sodom bo Gomora nggaolu."

Mongondow: Ki Yesaya noguman doman nana'a, "Aka kuma bo ki Allah inta Totok im Mokawasa diaí nonaḷaímai ko'i naton kong katurunan, yo pasti kita komintan aim bidon nobalií naí Sodom bo Gomora."

Aralle: Natula' lohpo' toi Nabi Yesaya naoatee, "Hapanganna ke la dai napatohho siakingkea' piha Puang Alataala To Ma'kuasa sangngaka-sangngaka peänä'ang, ya' hopumingkea'te' dinoa, sinnoa to Sodom anna to Gomora hopu dolu."

Napu: Ara wori lolita au nauki nabi Yesaya node: "Ane Pue Ala au makuasa bara mampentaraa bahangkia pemuleana, kemaropu mpuumoke, nodo ampu boea Sodomo hai Gumora hangkoya."

Sangir: I Yesaya mal᷊aing nẹ̌bera kere ini, "Mangawe andene Ruata Makawasa e tawe něněntangu hitene si kitẹ e, ute nal᷊ahẹu i kitẹ kěbị e seng nariadi kere Sodom dingangu Gomora."

Taa: Pasi re’e wo’u to nato’o yami i Yesaya etu, to’onya, “I Pue anu Makuasa re’e mamporayang pasi mampalaes santila kodi bansa ngkita. Ane taa Ia mampalaes tau etu, bansa ngkita pura yau sewaju ewa tau ri kota Sodom pasi Gomora tempo owi.” Etu semo gombo i Yesaya.

Rote: Yesaya nafa'da nae leoia boe, "Leo uni'ka Manetualain Fo Mana Koasa ta la'oela ita tititi-nonoson fa soona, tao leo bee o ita basa-basa tala da'di sama leo Sodom no Gamora so."

Galela: De lo o Yesaya wosilelefo kali itemo, "O Jou Wokokuasa, nanga ngopa de nanga dano nako wagalusiriwa, igogou inangodu inasidadi de inaaka maro o Sodom de o Gomora."

Yali, Angguruk: Ihiyon ari hag toho Yesayan tam haharoho imbibahon tu, "Ninikni Allah otsi sehelimu wereg ahun inowen nit nunumbusagsi winon embeselep fugmen hahen nit o Sodom Gomora hag toho siyag ala."

Tabaru: 'O Yesaya konedali mita wongose, "Nako 'iso ma Jo'oungu ma Dutu gee 'awi kuasa ma batingi koi'iwa kowosibosonuwa nanga waata, ma raiokau ngone poodumu 'inahukumu so podadiokau 'isoka 'o Sodom de 'o Gomora so koina'iwau."

Karo: Ope denga si enda, nggo pe ikataken Nabi Jesaya, "Bicara la min ndai lit piga-piga kalak kesusurennta itadingken Tuhan si mada kuasa, nggo min ndai kita kernep bagi Sodom ras Gomora."

Simalungun: Songon na dob jinahaan ni si Jesayas hinan: “Ambit lang itebai Tuhan Zebaot bonih banta, usih do hita bani Sodom ampa Gomora.”

Toba: Songon naung sinurirangkon ni si Jesaya: "Aut unang ditinggalhon Tuhan Sebaot boni di hita, suman tu Sodom dohot Gumora do hita!"

Dairi: Bagèen ma ngo pendokken si Jesaya, "Ukum oda kin itadingken Dèbata Pergegoh Sisotercodi pinempar banta, enggo kin mo nemmu kita bagè Sodom dekket Gomora."

Minangkabau: Nabi Yesaya lah bakato pulo bakcando iko, "Santano Allah Nan Mahakuwaso, indak maninggakan untuak kito katurunan, mako lah jaleh kito kasadonyo, ka samo pulo bakcando Sodom jo Gomora."

Nias: Imane nasa Yesaya sama'ele'õ, "Na lõ ena'õ Ibe'e khõda nga'õtõ Lowalangi, lõ zi lõ tobali ita hulõ Zodoma ba Gomora."

Mentawai: Samba aikua leú mitsá ka sia si Jesayas, kisé, "Bulat ké tá baí iinou sapunuteteuta, Taikamanua Sipulugege, aibailiuan sita ka sita kelé Sodom sambat Gomora."

Lampung: Yesaya cawa injuk reji juga, "Seandaini Allah Sai Mahakuasa mak ninggalko jama ram keturunan, pasti ram sunyin radu jadi injuk Sodom rik Gomora."

Aceh: Dan Nabi Yesaya geupeugah lom lagée nyoe, "Seukira jih Allah Nyang Mahakuasa hana geutinggai nibak geutanyoe keuturonan, ka pasti tanyoe banmandum ka jeuet lagée Sodom dan Gomora."

Mamasa: Anna napayolo lamban polepi nabi Yesaya nakua: “Kela tae'kia' napatorroan pira peampoanta Puang Allata'alla Dewata To Randan Kuasa, manassa anna la pa'de asangkia' susi issinna kota Sodom anna Gomora.”

Berik: Ga enggam Yesaya gwanan aa gam gulum: "Afa Tuhan, baabeta Jemnaiserem jeme Jei angtane seyafter fwater jam gam tamtamtababilim, gam jega namwer tamna nemna je taman teten, kotana Sodomo Gomora jes gamserem. Jengga Jei safna bastantouya gam nesiksona, ane ga nes waakentababisini."

Manggarai: Cama ného ata poli taé li nabi Yésaya bebolon, “Émé Mori Keraéng de lino ho’o, toé reding ité anak, ité poli ciri mempo cama ného béndar Sodom agu Gomora.”

Sabu: Do lii lema Yesaya mina hedhe, "Kita do adho he do hani ri Deo do Mone Kerihi Wiki Higa ne, ne kolo loro tu di, do bhara tatu alla ke di hari-hari pejadhi mii Sodom nga Gomora."

Kupang: Dolu-dolu, Yesaya ju kasi tau soꞌal orang Yahudi dong bilang, “Kotong ontong, tagal Tuhan yang Paling Kuasa, kasi biar ko kotong pung turunan saparu dapa idop. Te kalo sonde bagitu, na, kotong su abis buang, sama ke orang kota Sodom deng kota Gomora dong.”

Abun: Yesaya ki o do, "Yefun Allah gato nggi wai o re, An mewa ye Israel napyo kem, ondesor sa, men sino kwop or, tepsu nje mo kota Sodom si kota Gomora kwop or re."

Meyah: Noba nabi Yesaya agot rot rusnok ongga angh gij mona kahma ros oida, "Sis fob Allah onghoda rot mifmin mimowa Yahudi. Tina Ofa odou os rot jeskaseda Yahudi ebic egensmes ojgomu rifena ebah ros. Jeska erek Ofa onodou os rot koma guru, beda rusnok Yahudi nomnaga bera rimeseiseifa si. Koma erek rusnok gij kota Sodom jera rusnok gij kota Gomora tein ongga Allah onghoda rot fogora rusnok insa koma nomnaga riseiseifa ojgomu fob."

Uma: Ria wo'o lolita pelowa nabi Yesaya to mpo'uli': "Ane rapa'-na Pue' Alata'ala to mobaraka' uma mpetoro-taka ba hangkuja dua pomuli, ke ropu' mpu'u-tamo, hewa pue' ngata Sodom pai' Gomora owi."

Yawa: Maisyare anawae Yesaya po Yahudi maura nakato arono po ayao so raurairive wusyimbe to pare: “Abo! Wama susye randamisy bintabo, maisyare munijo Sodom muno Gomora raumandi kobe, ranivara Amisye, opi apa vambunine ntiti, aemeno wansai java. Weramu Amisye po wansamayar ti wama nake inta ta no.”


NETBible: Just as Isaiah predicted, “If the Lord of armies had not left us descendants, we would have become like Sodom, and we would have resembled Gomorrah.”

NASB: And just as Isaiah foretold, "UNLESS THE LORD OF SABAOTH HAD LEFT TO US A POSTERITY, WE WOULD HAVE BECOME LIKE SODOM, AND WOULD HAVE RESEMBLED GOMORRAH."

HCSB: And just as Isaiah predicted: If the Lord of Hosts had not left us a seed, we would have become like Sodom, and we would have been made like Gomorrah.

LEB: And just as Isaiah foretold, "If the Lord of hosts had not left us descendants, we would have become like Sodom and would have resembled Gomorrah."

NIV: It is just as Isaiah said previously: "Unless the Lord Almighty had left us descendants, we would have become like Sodom, we would have been like Gomorrah."

ESV: And as Isaiah predicted, "If the Lord of hosts had not left us offspring, we would have been like Sodom and become like Gomorrah."

NRSV: And as Isaiah predicted, "If the Lord of hosts had not left survivors to us, we would have fared like Sodom and been made like Gomorrah."

REB: as also he said previously, “If the Lord of Hosts had not left us descendants, we should have become like Sodom, and no better than Gomorrah.”

NKJV: And as Isaiah said before: "Unless the LORD of Sabaoth had left us a seed, We would have become like Sodom, And we would have been made like Gomorrah."

KJV: And as Esaias said before, Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma, and been made like unto Gomorrha.

AMP: It is as Isaiah predicted, If the Lord of hosts had not left us a seed [from which to propagate descendants], we [Israel] would have fared like Sodom and have been made like Gomorrah.

NLT: And Isaiah said in another place, "If the Lord Almighty had not spared a few of us, we would have been wiped out as completely as Sodom and Gomorrah."

GNB: It is as Isaiah had said before, “If the Lord Almighty had not left us some descendants, we would have become like Sodom, we would have been like Gomorrah.”

ERV: It is just as Isaiah said: “The Lord All-Powerful allowed some of our people to live. If he had not done that, we would now be like Sodom, and we would be like Gomorrah.”

EVD: It is like Isaiah said: “The Lord has all power. The Lord saved some of his people for us. If he had not done that, then we would now be like Sodom, and we would now be like Gomorrah.”

BBE: And, as Isaiah had said before, If the Lord of armies had not given us a seed, we would have been like Sodom and Gomorrah.

MSG: Isaiah had looked ahead and spoken the truth: If our powerful God had not provided us a legacy of living children, We would have ended up like ghost towns, like Sodom and Gomorrah.

Phillips NT: And previously, Isaiah said: Except the Lord of Sabaoth had left us a seed, We had become as Sodom and had been made like unto Gomorrah.

DEIBLER: Also, we can understand from what the prophet Isaiah saidthat God would not save anyone if he did not show mercy: “If the Lord, who controls everything in heaven, had not mercifully allowed some of our descendants to survive, we would have become like the people of the cities of Sodom and Gomorrah, who were [SIM, DOU] completely destroyed.”

GULLAH: E stan jes like Isaiah say. E say, “Ef de Lawd wa got powa mo den all ain leh we hab some ob we granchullun chullun, we woulda been done fa, like de people ob Sodom an Gomorrah.”

CEV: Isaiah also said, "If the Lord All-Powerful had not spared some of our descendants, we would have been destroyed like the cities of Sodom and Gomorrah."

CEVUK: Isaiah also said, “If the Lord All-Powerful had not spared some of our descendants, we would have been destroyed like the cities of Sodom and Gomorrah.”

GWV: This is what Isaiah predicted: "If the Lord of Armies hadn’t left us some descendants, we would have been like Sodom and Gomorrah."


NET [draft] ITL: Just as <2531> Isaiah <2268> predicted <4280>, “If <1487> the Lord <2962> of armies <4519> had <1459> not <3361> left <1459> us <2254> descendants <4690>, we would have become <1096> like <5613> Sodom <4670>, and <2532> we <3666> would <302> have resembled <3666> Gomorrah <1116>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 9 : 29 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran