Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Ulangan 12 : 17 >> 

TB: Di dalam tempatmu tidak boleh kaumakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kaunazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu.


AYT: Kamu tidak boleh memakan persembahan persepuluhan di gerbangmu. Baik itu dari gandum, dari anggur baru dan minyakmu, anak sulung binatang dari sapi atau dombamu, dan kurban nazar yang kamu janjikan, persembahan sukarelamu, pemberian khususmu dari tanganmu.

TL: Maka dalam negeri kedudukanmu tak boleh kamu makan dalam sepuluh asa dari pada gandummu atau dari pada air anggurmu atau dari pada minyakmu atau dari lembu dombamu yang mula jadi, demikianpun jangan barang yang telah kamu pernazarkan atau persembahan dari ridla hatimu atau persembahan tatangan tanganmu.

MILT: Engkau tidak boleh makan di gerbangmu: persembahan persepuluhan dari gandummu dan anggur barumu dan minyakmu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu, dan semua persembahan nazarmu yang engkau nazarkan dan persembahan-persembahan sukarelamu dan persembahan hunjukan dari tanganmu.

Shellabear 2010: Persembahan sepersepuluh dari gandummu, anggurmu, minyakmu, anak-anak sulung dari kawanan sapi dan kawanan kambing dombamu, segala kurban nazar yang kaunazarkan, kurban sukarelamu, atau persembahan khususmu tidak boleh kaumakan di kota-kotamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Persembahan sepersepuluh dari gandummu, anggurmu, minyakmu, anak-anak sulung dari kawanan sapi dan kawanan kambing dombamu, segala kurban nazar yang kaunazarkan, kurban sukarelamu, atau persembahan khususmu tidak boleh kaumakan di kota-kotamu.

KSKK: Kamu tidak boleh makan di kota-kotamu persepuluhan dari gandummu, anggur dan minyak, atau anak pertama dari ternak atau kawananmu, atau salah satu dari yang kamu persembahkan kepada Yahweh secara sukarela atau dengan suatu nazar.

VMD: Ada beberapa yang tidak boleh kamu makan di tempat tinggalmu, yaitu: Sepersepuluh dari gandummu yang menjadi milik Allah, sepersepuluh dari anggur dan minyakmu yang baru yang menjadi milik Allah, anak sulung hewan yang lahir di dalam kawanan sapi atau domba, dan sesuatu yang kamu janjikan kepada Allah, persembahan suka relamu, sumbangan khususmu kepada Allah.

TSI: “Di kotamu, janganlah memakan berbagai macam perpuluhan yang seharusnya diberikan kepada TUHAN, misalnya perpuluhan gandum-ganduman, hasil perasan anggur yang baru, atau minyak zaitun. Selain itu, anak sulung dari sapi dan kambing dombamu juga tidak boleh dimakan, karena harus dipersembahkan kepada TUHAN. Begitu juga persembahan sukarela, berbagai persembahan khusus, dan persembahan untuk memenuhi janjimu kepada TUHAN tidak boleh dimakan di sembarang tempat.

BIS: Di tempat kediamanmu kamu tak boleh makan persembahan sepersepuluhan dari gandummu, anggurmu, minyak zaitunmu, sapi atau kambing dombamu yang pertama lahir, kurban pembayar kaulmu, kurban sukarelamu atau persembahan lain.

TMV: Tiada suatu pun yang kamu persembahkan kepada TUHAN boleh dimakan di tempat tinggal kamu: baik persepuluhan gandum, wain, minyak zaitun, ataupun anak sulung lembu dan anak sulung domba, pemberian yang kamu janjikan kepada TUHAN, persembahan sukarela, ataupun persembahan lain.

FAYH: "Tetapi janganlah ada dari persembahanmu yang kamu makan di rumah, baik dari persepuluhan gandummu, anggur barumu, dan minyak zaitunmu; atau dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu; atau dari kurban nazarmu, persembahan sukarela, dan persembahan khususmu.

ENDE: Namun, ditempat-tinggalmu sekali-kali djangan engkau makan sumbangan sepersepuluh dari gandum, anggur atau minjakmu, atau pula anak-sulung dari ternakmu besar dan ketjil, atau apa sadja dari persembahan-djandji jang termasuk ikrarmu, maupun dari persembahan sukarela atau sumbangan baktimu.

Shellabear 1912: Maka di dalam tempat kedudukkanmu itu tak boleh kamu makan bagian gandummu yang dalam sepuluh satu itu atau dari pada air anggurmu atau dari pada minyakmu atau segala anak sulung dari pada lembumu atau dari pada kambing dombamu atau barang sesuatu dari pada segala niatmu atau persembahan dengan rido hatimu atau persembahan jolangan dari pada tanganmu

Leydekker Draft: Tijada kawdapat makan dalam segala pintu gerbangmu perpulohan gendommu, dan 'angawrmu baharaw, dan minjakhmu baharuw, 'ataw kasulongan-kasulongan lembumu dan kambing dombamu; 'ataw barang nadzar-nadzarmu, jang 'angkaw sudah bernadzar, dan tijada persombahan sahadja-sahadjaan kamu, dan tijada persombahan 'angkat-angkatan tangan kamu:

AVB: Persembahan sepersepuluh daripada gandummu, anggurmu, minyakmu, anak-anak sulung daripada kawanan lembu dan kawanan dombamu, segala korban nazar yang kamu nazarkan, korban sukarela kamu, atau persembahan khususmu tidak boleh kamu makan di kota-kotamu.


TB ITL: Di dalam tempatmu <08179> tidak <03808> boleh <03201> kaumakan <0398> persembahan persepuluhan <04643> dari gandummu <01715>, dari anggurmu <08492> dan minyakmu <03323>, ataupun dari anak-anak sulung <01062> lembu sapimu <01241> dan kambing dombamu <06629>, ataupun sesuatu <03605> dari korban <05088> yang <0834> akan kaunazarkan <05087>, ataupun dari korban sukarelamu <05071>, ataupun persembahan khususmu <08641>. [<03027>]


Jawa: Mungguh pisungsung prasepuluhane gandum, anggurmu sarta lengamu, apamaneh pembarepe sapimu lan wedhusmu, iku aja kokpangan ana ing panggonanmu, mangkono uga kurban kang bakal kokpunagekake, apadene pisungsungmu manasuka, utawa pisungsung sesaosanmu kang mligi.

Jawa 1994: Sakèhing barang sing koksaosaké dadi kurban marang Allah ora ana siji waé sing kena kokpangan ana ing omahmu, kayata: pisungsung prasepuluhan gandum, anggur, lenga zaitun, sapi utawa wedhus pembarep, kurban kanggo ngluwari janji utawa kaul, kurban saos panuwun, utawa pisungsung-pisungsung liyané.

Sunda: Anu baris disanggakeun ka PANGERAN, sarupa ge teu meunang aya anu didahar di tempat cicing maraneh, boh perpuluhan-perpuluhan tina gandum, cianggur jeung minyak jetun, boh sapi cikal atawa embe domba cikal, kitu deui pamayar panadaran ka PANGERAN, pangbakti suka rela, jeung kurban-kurban sejenna.

Madura: Tape tor-ator parsapolowanna gandumma, anggurra otaba mennya’ jaitunna, sape otaba embi’ ban dumba sareyangnga, kurban pangessa’anna neyat, kurban sokalella otaba tor-ator laenna, ta’ olle kakan e bengkona.

Bali: Ring genah semetone magumana, semeton tan wenang ngajengang aturan sane aturang semeton ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, minakadinipun: aturan pahdasan upon-upon gandum, anggur, minyak saitun, aturan banteng miwah biri-birin semetone sane lekad jumun daana, aturan panaur sesangi, aturan suka lila, miwah aturan-aturan sane lian-lianan.

Bugis: Ri onrong muwonroiyé dé’ naweddikko manré pakkasuwiyang tawaseppulona gandommu, anggoro’mu, minnya zaitummu, sapimmu iyaré’ga bémbé bimbala’mu iya bunge jajiyé, akkarobangeng pappaleppe tinja’mu, akkarobangeng cenning atimmu iyaré’ga pakkasuwiyang laingngé.

Makasar: Ri tampa’ pammantangngannu takkulleako angkanrei passare bage sampulona panggappannu battu ri gandunga, battu ri anggoro’nu, battu ri minynya’ zaitunnu, battu ri sapinu, bembenu siagang gimbala’nu bungasa’ lassuka, koro’bang pa’bayara’ tinja’nu, koro’bang ero’ kalennu yareka passare maraengannaya.

Toraja: Lan kotamu tae’ muma’din la ungkandei tu taa sangpulona gandungmu sia uai anggoro’ ba’rummu sia minna’mu sia pa’bunga’na sapimmu sia pa’bunga’na dombamu sia bembe’mu sia iatu mintu’ pemala’ pangallonammu, tu la muallu’ sia pemala’ tanning inaammu sia pa’durukmu.

Karo: La banci ipanndu i bas inganndu tading persembahen si ipersembahkenndu man TUHAN: persembahen persepuluhen i bas gandumndu, lau anggurndu, minak saitunndu, anak lembu ntah biri-birindu si pemena, pemere si ipadankenndu man TUHAN, persembahen ukurndu meriah, ntah persembahen-persembahen si debanna.

Simalungun: Seng bulih panganon nasiam ibagas huta nasiam parsapuluhan humbani gandummu, barang humbani anggurmu, barang humbani minakmu, barang bunga tubuh humbani lombumu barang humbani biribirimu, barang atap aha pe humbani galangan bagah-bagahmu na dob binagahkonmu, barang galangan rosuh ni uhurmu pakon sitatangon humbani tanganmu.

Toba: Ndang jadi hamu manganhon di bagasan hutamuna i parpuluan sian ememu manang sian anggurmu, manang sian miakmu, manang anak buhabaju sian lombum manang sian birubirum, ro di sude ugasan garar ni bagabagam, angka naung binagabagahonmu ro di peleanmu sian lomo ni roha dohot pelean sitatingan sian tanganmu.


NETBible: You will not be allowed to eat in your villages your tithe of grain, new wine, olive oil, the firstborn of your herd and flock, any votive offerings you have vowed, or your freewill and personal offerings.

NASB: "You are not allowed to eat within your gates the tithe of your grain or new wine or oil, or the firstborn of your herd or flock, or any of your votive offerings which you vow, or your freewill offerings, or the contribution of your hand.

HCSB: Within your gates you may not eat: the tenth of your grain, new wine, or oil; the firstborn of your herd or flock; any of your vow offerings that you pledge; your freewill offerings; or your personal contributions.

LEB: You may not eat the LORD’S offerings in your cities. Those offerings are: one–tenth of your grain, new wine, and olive oil; the firstborn of your cattle, sheep, or goats; the offerings you vow to bring; your freewill offerings; and your contributions.

NIV: You must not eat in your own towns the tithe of your grain and new wine and oil, or the firstborn of your herds and flocks, or whatever you have vowed to give, or your freewill offerings or special gifts.

ESV: You may not eat within your towns the tithe of your grain or of your wine or of your oil, or the firstborn of your herd or of your flock, or any of your vow offerings that you vow, or your freewill offerings or the contribution that you present,

NRSV: Nor may you eat within your towns the tithe of your grain, your wine, and your oil, the firstlings of your herds and your flocks, any of your votive gifts that you vow, your freewill offerings, or your donations;

REB: In your settlements you may not eat the tithe of your grain and new wine and oil, any of the firstborn of your cattle and sheep, any of the gifts that you vow, or any of your freewill-offerings and contributions;

NKJV: "You may not eat within your gates the tithe of your grain or your new wine or your oil, of the firstborn of your herd or your flock, of any of your offerings which you vow, of your freewill offerings, or of the heave offering of your hand.

KJV: Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or of thy oil, or the firstlings of thy herds or of thy flock, nor any of thy vows which thou vowest, nor thy freewill offerings, or heave offering of thine hand:

AMP: You may not eat within your towns the tithe of your grain or of your new wine or of your oil, or the firstlings of your herd or flock, or anything you have vowed, or your freewill offerings, or the offerings from your hand [of garden products].

NLT: "But your offerings must not be eaten at home––neither the tithe of your grain and new wine and olive oil, nor the firstborn of your flocks and herds, nor an offering to fulfill a vow, nor your freewill offerings, nor your special gifts.

GNB: Nothing that you offer to the LORD is to be eaten in the places where you live: neither the tithes of your grain, your wine, or your olive oil, nor the first-born of your cattle and sheep, the gifts that you promise to the LORD, your freewill offerings, or any other offerings.

ERV: “Also, the things you are offering to God must not be eaten where you live. These include the part of your grain that belongs to God, the part of your new wine and oil that belongs to God, the first animals born in your herd or flock, any gift that you promised to God, any special gifts you want to give, or any other gifts for God.

BBE: In your towns you are not to take as food the tenth part of your grain, or of your wine or your oil, or the first births of your herds or of your flocks, or anything offered under an oath, or freely offered to the Lord, or given as a lifted offering;

MSG: Nor may you eat there the tithe of your grain, new wine, or olive oil; nor the firstborn of your herds and flocks; nor any of the Vow-Offerings that you vow; nor your Freewill-Offerings and Tribute-Offerings.

CEV: (12:5)

CEVUK: (12:5)

GWV: You may not eat the LORD’S offerings in your cities. Those offerings are: one–tenth of your grain, new wine, and olive oil; the firstborn of your cattle, sheep, or goats; the offerings you vow to bring; your freewill offerings; and your contributions.


NET [draft] ITL: You will not <03808> be allowed <03201> to eat <0398> in your villages <08179> your tithe <04643> of grain <01715>, new wine <08492>, olive oil <03323>, the firstborn <01062> of your herd <01241> and flock <06629>, any <03605> votive offerings <05088> you have <0834> vowed <05087>, or your freewill <05071> and personal <03027> offerings <08641>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ulangan 12 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel