Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 21 : 21 >> 

TB: Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara: setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.


AYT: Kedua belas pintu gerbangnya adalah dua belas mutiara, masing-masing pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Jalan kota itu terbuat dari emas murni, sebening kaca.

TL: Adapun kedua belas pintu gerbang itu dua belas butir mutiara, tiap-tiap pintu itu daripada sebutir mutiara. Dan jalan negeri itu emas jati, seperti kaca yang hening.

MILT: Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara, tiap-tiap satu pintu gerbang masing-masing adalah satu mutiara. Dan jalan raya kota itu adalah emas murni seperti kaca tembus pandang.

Shellabear 2010: Kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas butir mutiara, masing-masing pintu gerbang terbuat dari satu butir mutiara. Jalan kota itu terbuat dari emas tulen, bening seperti kaca.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas butir mutiara, masing-masing pintu gerbang terbuat dari satu butir mutiara. Jalan kota itu terbuat dari emas tulen, bening seperti kaca.

Shellabear 2000: Kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas butir mutiara, masing-masing pintu gerbang terbuat dari satu butir mutiara. Jalan kota itu terbuat dari emas tulen, bening seperti kaca.

KSZI: Dua belas pintu itu diperbuat daripada dua belas mutiara, iaitu setiap pintu itu sebutir mutiara yang sangat besar. Jalan di kota itu diperbuat daripada emas tulen, seperti kaca yang bening.

KSKK: Kedua belas pintu gerbang adalah dua belas mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan alun-alun kota dilapisi dengan emas murni sebening kristal.

WBTC Draft: Dan ke-12 pintu gerbang itu terdiri dari 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni. Emas itu cemerlang seperti kaca.

VMD: Dan ke-12 pintu gerbang itu terdiri dari 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni yang cemerlang seperti kaca.

AMD: Dan, kedua belas pintu gerbangnya terbuat dari dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni yang sebening kaca.

TSI: Dua belas pintu gerbang itu masing-masing terdiri dari satu mutiara yang ajaib. Jalan raya di tengah kota itu terbuat dari emas yang sangat murni sampai cemerlang seperti kaca bening.

BIS: Kedua belas pintu gerbangnya terdiri dari dua belas mutiara, masing-masing pintu dibuat dari satu mutiara. Jalan di kota itu dibuat dari emas murni, bening seperti kaca yang mengkilap.

TMV: Dua belas buah pintu gerbang itu dua belas mutiara: tiap-tiap pintu gerbang dibuat daripada satu mutiara. Jalan raya kota itu dibuat daripada emas tulen, hening seperti kaca.

BSD: Keduabelas pintu gerbang kota itu dibuat dari mutiara, masing-masing satu mutiara. Jalan di kota itu dibuat dari emas murni yang bening seperti kaca.

FAYH: Kedua belas pintu gerbang terbuat dari mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara! Dan jalan rayanya terbuat dari emas murni yang jernih seperti kaca.

ENDE: Adapun keduabelas pintu gerbang itu adalah duabelas mutiara: tiap pintu gerbang itu masing-masing terbuat dari sebutir mutiara. Dan pelataran Kota itu adalah dari emas sedjati, bening bagaikan katja.

Shellabear 1912: Adapun kedua belas pintu itu dua belas butir mutiara, masing-masing pintu itu dari pada sebutir mutiara. Dan jalan negeri itu dari pada mas tulen, seperti kaca yang hening.

Klinkert 1879: Maka kadoewa-belas pintoe gerebang itoe adalah doewa-belas boetir moetiaranja, tiap-tiap pintoe diperboewat dengan saboetir moetiara; dan loeroeng negari itoe daripada emas toelen, terang-teroes saperti katja.

Klinkert 1863: Maka kadoewa-blas pintoe besar itoe ada doewa-blas bidji moetiara, maka satoe-satoe pintoe diperboewat dari satoe bidji moetiara; dan loerong negari itoe dari mas soetji, saperti katja trang-troes.

Melayu Baba: Dan itu dua-blas pintu jadi dua-blas biji mutiara; masing-masing pintu itu deri-pada s-biji mutiara: dan itu negri punya jalan deri-pada mas suchi, sperti kacha yang orang boleh tengok trus.

Ambon Draft: Dan kaduwa belas pintu negeri, itulah duwa belas mutijara, sasawatu pintu ne-geri deri sawatu djuga mutija-ra. Dan djalan besar negeri itu, itulah amas jang sutji seperti katja djerning.

Keasberry 1853: Maka kaduablas pintu kurbang itu adalah duablas biji mutiara; maka tiap tiap pintu itu dipurbuat dungan sa'biji mutiara: dan lorong nugri itu deripada mas urie, sapurti kacha trang trus.

Keasberry 1866: Maka kaduablas pintu gŭrbang itu adalah duablas biji mutiara; maka tiap tiap pintu itu dipŭrbuat dŭngan sa’biji mutiara, dan lorong nŭgri itu deripada mas urie, spŭrti kacha trang trus.

Leydekker Draft: Dan kaduwa belas pintu gerbang 'itu 'adalah duwa belas mutijara, masing 2 sawatu deri pada segala pintu gerbang 'itu 'adalah deri pada sawatu mutijara: dan leboh negerij 'itu 'adalah 'amas hening, seperti katja djernih:

AVB: Dua belas pintu itu diperbuat daripada dua belas mutiara, iaitu setiap pintu itu sebutir mutiara yang sangat besar. Jalan di kota itu diperbuat daripada emas tulen, seperti kaca yang bening.

Iban: Lalu pintu ti dua belas iti nya digaga ari dua belas igi batu mutiara, siti-siti pintu digaga ari sigi batu mutiara, lalu jalai raya di nengeri nya digaga ari emas ti tulin, ti senayau baka gelas.


TB ITL: Dan <2532> kedua belas <1427> pintu gerbang <4440> itu adalah dua belas <1427> mutiara <3135>: setiap <1538> pintu gerbang <4440> terdiri dari <1537> satu <1520> mutiara <3135> dan <2532> jalan-jalan <4113> kota <4172> itu dari emas <5553> murni <2513> bagaikan <5613> kaca <5194> bening <1307>. [<303> <1520> <1510>]


Jawa: Gapurane rolas iku arupa mutyara rolas; siji-sijining gapura wujud mutyara siji, lan dalan-dalane nagara iku mas murni, kaya kaca kang bening.

Jawa 2006: Gapurané rolas iku arupa mutiyara rolas; saben gapura wujud mutiyara siji, lan dalan-dalané kutha iku saka emas tulèn, kaya kaca kang bening.

Jawa 1994: Gapurané rolas mau saka mutiara rolas; siji-sijiné gapura wujud mutiara siji. Déné dalan-dalané kutha mau kagawé saka emas murni, beningé kaya kaca.

Jawa-Suriname: Gapura rolas gawéané sangka parel rolas. Gapura siji kuwi wujut parel siji. Lah dalan-dalané kuta gawéan sangka emas tulèn, beningé kaya katya.

Sunda: Lawangna dua welasanana mutiara, hiji lawang tina hiji mutiara. Jalan gedena emas murni mani ngagenclang tembus tingal.

Sunda Formal: nu kadua belas tina kucubung. Ari lawang-lawangna dua belasanana tina mutiara, hiji lawang tina hiji mutiara. Jalan-jalanna tina emas duket, herang lumenggang.

Madura: Labang sakethengnga se dhubellas egabay dhari motteyara dhubellas meggi’, sabban labang ekagabay dhari settong motteyara. Jalan e kottha ganeka dhari emmas morne, benneng akadi kaca se ngarennyap.

Bauzi: Labi am doo baabu dua belas modealahana lam doo baabu meida gi mutiara ke buduana vàmtea amu vabiedume aliholi ààmomna ogatedam labe ahamo doo baabuli modesu. Labi meida gi neo ame baket mode. Labihasu ahaladiame modealadume dua belaslehena eho ab vi aaham. Labi ame kota labe am zie tomba feàna lam abo damat gohatemna lam gi emas abo vabieme giho neàdehena alihi itaamna alihoehena aam lafutomna neàna modesda.

Bali: Sabilang kori kakardi antuk mutiara asiki. Tur margi-margine ring kotane punika kakardi antuk mas murni waluya kadi kaca ening.

Ngaju: Kaduewalas bauntonggang lewu te inampa bara duewalas mutiara, genep bauntonggang inampa bara ije mutiara. Jalan hong lewu te inampa bara amas terus, takining kilau kaca mangilat.

Sasak: Kedue olas jebak belẽqne tepiaq lẽman due olas mutiare, sopoq-sopoq lawang tepiaq lẽman sopoq mutiare. Langan lẽq kote nike tepiaq lẽman emas tulẽn, menẽng maraq kace.

Bugis: Iya seppulo duwa pintu gerbanna poléi riseppulo duwa mutiyara, tungke’-tungke’ sumpanna riyébbui polé riséddi mutiyara. Watattanana iyaro kotaé riyébbui polé ri ulaweng tuléngngé, macinnong pada-pada kaca iya lala’-lala’é.

Makasar: Anjo sampuloa anrua pakke’bu’ lompona iamintu sampulo anrua mutiara; tasse’re-se’rea pakke’bu’ massing mutiara nipare’. Agang lompona anjo kotaya sangnging bulaeng ti’no’ nipare’, ci’nong nicini’ sangkamma kaca accillaka.

Toraja: Iatu sangpulo dua babangan iato sangpulo dua mattiara; misa’ mattiara digaraga misa’ babangan. Na iatu batatta lan tondok iato bulaan massang susi sammin mase’rok.

Duri: Ia joo sangpulo dua babangan sangpulo dua mutiara digaraga, simesa'-mesa' babangan mesa' mutiara digaraga. Ia to lalanna joo kota bulawan matasak digaraga, malinnong susi kaca pasillo.

Gorontalo: Pintu lo gorobangi mopuladuluwo boyito lonto mutiyara mopuladuluwo, timi-timi'idu pintu pilohutuliyo lonto mutiyara tuwawu. Dalala to kota boyito hulawa tutu, motilango odelo kaca molilingga.

Gorontalo 2006: Opulaa duluo lohuhebu hulubangilio tilitangoa lou̒ mopulaa duluo mutiara, timii̒du huhebu pilohutu lonto mutiara ngobotu. Dalalo tokota boito pilohutu lonto hulawa tutu, moolango debo odelo winggilua u molilingga.

Balantak: Na sompulo' rua' soopanna iya'a, isian sompulo' rua' mutiara. Sanda' omporonna sa'angu' mutiara a niwawau. Sanda' salan na kota iya'a mosoni bulu-bulu a niwawau ka' molino koi kaca.

Bambam: Anna indo sapulo dua tutu' ba'bana, sapulo dua siam duka' mutiara dipapia. Anna lalanna illaam indo kota sangngim bulabam täsä' dipapia, silosa susi dahammim.

Kaili Da'a: Pade sampulu rongu bobaa etu nipowia nggari mutiara to nalusu mpu'u, saongu bobaa saongu wo'u mutiara. Pade jala riara ngata etu nipowia nggari bulawa pura, damo nenggila ewa kaca to nalewayo.

Mongondow: Ngara mopuḷuh bodoyowaí tatua im mutiarabií inta mopuḷuh bodoyowaí doman. Pomuḷoi ing ngara pinomia nongkon mutiara tobatuí doman. Daḷan kong kotaí tatua pinomia nongkon buḷawan totokea, nosilang naonda bo kaca inta mopo'uli-ulinag.

Aralle: Yato babana ang sampulo derua, mesa boitoo pantang dipapia di hao mai di kalubibing käyyäng ang pangngillo' mabusa noa sihsi' bau. Yato lalang yaling di bohto, bulahang dipapia ang dai aha mampenghaui, pansillo' mala dipodahammeng.

Napu: Babaka au hampulo hai rombua iti, ope-ope rababehi hangko i watu au maluha nodo tulu manu, hangana mutiara. Ogu-oguna babaka rababehi hangko i hambua mutiara au mahile. Rara i kota iti rababehi hangko i bulawa ntepuu au mengkila-ngkila nodo kaca au meninto.

Sangir: Pasěllangeng mapul᷊o dua e nariadi wọu mutiara mapul᷊o dua, apan tukade nikoạ bọu mutiara pẹ̌sěmbaụ. Dal᷊eng su soa ene nikoạ bọu wul᷊aeng sahị, matilang kere kasěnaěng kụkerong.

Taa: Wali wombo ndindi to sampuyu pei dua, etu semo watu to buya pasi maliongu to rato’oka mutiara. Ponto-ponto wombo raika etu sampa’i mutiara to bae. Pasi jaya ngkota etu raika yako weyawa to mayongo kojo to polas ralo’aka ewa kasa.

Rote: Lelesuina kasanahulu dua nala, ala taon neme mutiara sanahulu dua, fo lelesu la esa soona, ala tao mutiara esa neu. Enok manai kota ndia nanataok neme lilo isi ka mai de neuanak sama leo titino mangadila ka.

Galela: Ma boberesu ma ngora mogiowo de sinoto magena gena o mutiara ngai mogiowo de sinoto so o ngora moi o mutiara ngai moika. O kota magena ma ngeko isiaka de o guraci ma duhutu, gena ma dodo maro o kaca ileleto-leto.

Yali, Angguruk: Elehet sok nisanggowen arimano wal taneg ilembani umbagpag turukon hahon misig fam wirig latisi. O pumbuk ino fam funggalem larukon umbagpag turuk angge emas ik il wirikon hag toho haleg latisi.

Tabaru: Ma ngorana ma amoko ngai mogiooko de modidi ge'ena ka 'o mutiara, so 'o ngorana 'o ngai moi 'o mutiara 'o ngai moi! Ma kotaka ge'ena ma ngekomo ka 'o guraci, ma dodono 'isoka 'o kaca.

Karo: Pintu gerbang si sepulu dua e, e me sepulu dua mutiara. Teptep gerbang sada mutiara. Pasar kota e ibahan i bas emas tulen nari, meciho bagi kaca.

Simalungun: Ia na sapuluh dua horbangan ai, sapuluh dua mutiha do, ganup horbangan ipauli humbani sada mutiha; ia alaman ni huta ai omas pitah do songon kasa na lihou.

Toba: Ia na sampuludua harbangan i sampuludua mutiha do; ganup harbangan sian sada mutiha. Ia alaman ni huta i sere na ias do, songon sorminan na tio.

Dairi: Ukum pèntuna sisipuluh dua i, i batu mutiara nai ngo ibahan; gennep pèntu ibaing i sada batu mutiara nai. Ukum dalan mbellen i kuta idi, ipas buradda nai ngo ibaing ncerling bagi.

Minangkabau: Kaduwo baleh pintu kaporonyo tu, dibuwek dari duwo baleh mutiara, satiyok pintu dibuwek dari ciyek mutiara. Labuah di kota tu dibuwek dari ameh tulen, janiah bakcando camin nan bakilek.

Nias: Ba bawa gõli andrõ si felendrua ba so felendrua manimani; ero sambua mbawa gõli ba tefazõkhi moroi ba zi sambua manimani. Ba ewali mbanua andrõ ba tefazõkhi moroi ba mbalaki, ohahau si mane sõrõmi si takile.

Mentawai: Kapulu ruania matatbaliu sabeu, sigalai sibara ka mutiara, senen matatbaliu, sigalai sibara ka sara mutiara. Enungan laggai néné, sigalai sibara ka emas simamurni, makirisau kelé kaca simabilá.

Lampung: Kerua belas rangok gerbangni jak kerua belas mutiara, masing-masing rangok disani jak sai mutiara. Renglaya di kota udi disani jak emas murni, bening injuk kaca sai mengkilap.

Aceh: Ban dua blaih babah pintoe geureubang teupeugét nibak dua blaih boh mutiara, maséng-maséng pintoe teupeuget nibak saboh mutiara. Rot ueh lam banda nyan teupeugét nibak méuh murni, jeureunéh lagée ceureumen nyang meukilat.

Mamasa: Anna inde sapulo dua tutu' ba'bae, mutiara digaraga: mesa ba'ba mesa mutiara. Angganna lalan illaan kota sangngin bulawan tasak passiling susi kaca digaraga.

Berik: Mwa kautela dua belas jeiserem jeba dua belas mutyarasam, mwona seyafter gemerserem daamfen-daamfenneme mutyarna daamfenna ga jem gane eyebana. Kotana jeiserem nele jemna emas igsususerem ga jeman ne eyebaabili, jem tabalawer ga enggam kacana gamserem.

Manggarai: Campulu sua lewang situ, ngong campulusua mutiara: Néténg lewang pandé oné-mai ca mutiara. Sanggéd salang de béndar hitu pandé oné-mai emas gicing, cama ného nggireng de sereméng.

Sabu: Hari henguru dhue bhue ne ubha kelae he do tao ri henguru dhue bhue mutiara, hewue-hewue do tao ri hewue mutiara. Ne rujhara pa dhara rae do naanne do tao ngati mela lara ihi wue do tarre lohe mii gela do kebhela he.

Kupang: Deng itu 12 pintu garbáng tu, bekin dari mutiara 12 biji. Satu pintu bekin dari mutiara satu biji. Deng itu kota pung istarát, dong bekin dari mas tulen yang mangkilat sama ke kaca.

Abun: Ros syo mo kota ne musyu dik sop we. Yé kok mutiara bodik-bodik gato sye kewa ros syo ne dik-dik. Yefun sya emas gato ndo yé, rer tepsu kaca bot os sye mo kota mit ne.

Meyah: Noba mejga mamu efen montouj setka kungkob erfeka orofosutut egens egens bera erek siriow efej egens ongga efen efera osok eteb. Noba kota insa koma efen semfag nomnaga bera erek emas ongga eirirbi eteb erek kasinam efena ongga eirirbi.

Uma: Wobo'-na to hampulu' romeha' toe paka' ngkai watu to masuli' oli-na to rahanga' mutiara. Butu meha' wobo' rababehi ngkai hameha' mutiara to kama. Ohea rala ngata toe bulawa mara, meringkila' hewa kaca to mekaho'.

Yawa: Oramo raveano unsanda abusyinara eane jirume umawe ranari tutudi mamo oramo mpopero ngkenav. Weti unsanda nanentabo amaura orame intabo ai indamu veano anari. Muno munije so ama uga muno ama unanuijo akoe mamo emasijo kakui bo mi veano ranari, omamo ndandinit maisyare kansina ramaisy.


NETBible: And the twelve gates are twelve pearls – each one of the gates is made from just one pearl! The main street of the city is pure gold, like transparent glass.

NASB: And the twelve gates were twelve pearls; each one of the gates was a single pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass.

HCSB: The 12 gates are 12 pearls; each individual gate was made of a single pearl. The broad street of the city was pure gold, like transparent glass.

LEB: And the twelve gates [are] twelve pearls, each one of the gates was from a single pearl. And the street of the city [is] pure gold, like transparent glass.

NIV: The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of pure gold, like transparent glass.

ESV: And the twelve gates were twelve pearls, each of the gates made of a single pearl, and the street of the city was pure gold, transparent as glass.

NRSV: And the twelve gates are twelve pearls, each of the gates is a single pearl, and the street of the city is pure gold, transparent as glass.

REB: The twelve gates were twelve pearls, each gate fashioned from a single pearl. The great street of the city was of pure gold, like translucent glass.

NKJV: The twelve gates were twelve pearls: each individual gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, like transparent glass.

KJV: And the twelve gates [were] twelve pearls; every several gate was of one pearl: and the street of the city [was] pure gold, as it were transparent glass.

AMP: And the twelve gates were twelve pearls, each separate gate being built of one solid pearl. And the main street (the broadway) of the city was of gold as pure {and} translucent as glass.

NLT: The twelve gates were made of pearls––each gate from a single pearl! And the main street was pure gold, as clear as glass.

GNB: The twelve gates were twelve pearls; each gate was made from a single pearl. The street of the city was of pure gold, transparent as glass.

ERV: The twelve gates were twelve pearls. Each gate was made from one pearl. The street of the city was made of pure gold, as clear as glass.

EVD: The twelve gates were twelve pearls. Each gate was made from one pearl. The street of the city was made of pure gold. The gold was clear like glass.

BBE: And the twelve doors were twelve pearls; every door was made of one pearl; and the street of the town was clear gold, as clear as glass.

MSG: The twelve gates were twelve pearls, each gate a single pearl. The main street of the City was pure gold, translucent as glass.

Phillips NT: The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The street of the city was purest gold gleaming like glass.

DEIBLER: The twelve gates of the city were something like huge pearls. Each gate was like it was a single pearl. The ground of the main plaza of the city (OR, The streets of the city) appeared to be pure gold that looked like clear glass.

GULLAH: De tweb gyate dem been tweb pearl. Ebry one ob de gyate been jes one big pearl. An de city screet dem been ob pure gole, wa da shine cleah, jes like glass.

CEV: Each of the twelve gates was a solid pearl. The streets of the city were made of pure gold, clear as crystal.

CEVUK: Each of the twelve gates was a solid pearl. The streets of the city were made of pure gold, clear as crystal.

GWV: The 12 gates were 12 pearls. Each gate was made of one pearl. The street of the city was made of pure gold, as clear as glass.


NET [draft] ITL: And <2532> the twelve <1427> gates <4440> are twelve <1427> pearls <3135>– each <1538> one <1520> of the gates <4440> is <1510> made from <1537> just one <1520> pearl <3135>! The main street <4113> of the city <4172> is pure <2513> gold <5553>, like <5613> transparent <1307> glass <5194>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Wahyu 21 : 21 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel