Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 : 24 >> 

TB: Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya: "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami."


AYT: Lalu, orang-orang Yahudi berkumpul mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya, “Berapa lama lagi Engkau membiarkan jiwa kami bimbang? Jika Engkau Kristus, katakanlah terus terang kepada kami.”

TL: Lalu orang Yahudi melingkungi Dia sekeliling serta bertanya kepada-Nya, "Berapa lamakah lagi Engkau membimbangkan hati kami? Jikalau Engkau ini Kristus, katakanlah kepada kami dengan terus terang."

MILT: Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi Dia, dan berkata kepada-Nya, "Sampai kapankah Engkau menggelisahkan jiwa kami? Jika Engkau adalah Mesias itu, katakanlah kepada kami dengan terus terang."

Shellabear 2010: Lalu orang-orang Israil mengelilingi-Nya serta berkata, "Berapa lama lagi Engkau membuat hati kami bimbang? Jika Engkau memang Al Masih, katakanlah kepada kami secara terus terang."

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu orang-orang Israil mengelilingi-Nya serta berkata, "Berapa lama lagi Engkau membuat hati kami bimbang? Jika Engkau memang Al Masih, katakanlah kepada kami secara terus terang."

Shellabear 2000: Lalu orang-orang Israil mengelilingi-Nya serta berkata, “Berapa lama lagi Engkau membuat hati kami bimbang? Jika Engkau memang Al Masih, katakanlah kepada kami secara terus terang.”

KSZI: Orang Yahudi pun berkumpul di sekeliling-Nya lalu berkata, &lsquo;Sampai bilakah Engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah dengan jelas: Adakah Engkau ini al-Masih?&rsquo;

KSKK: Orang-orang Yahudi berkumpul mengelilingi Dia dan berkata kepada-Nya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Katakanlah dengan terus terang kepada kami apakah Engkau ini Mesias."

WBTC Draft: Lalu orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepada-Nya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Jika Engkau Kristus yang dijanjikan itu, katakanlah kepada kami secara terus-terang."

VMD: Orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepada-Nya, “Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Jika Engkau Kristus yang dijanjikan itu, katakanlah kepada kami secara terus-terang.”

AMD: datanglah orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus, dan berkata “Sampai berapa lama Engkau akan membiarkan kami kebingungan? Jika Engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami dengan jelas.”

TSI: Kemudian para pemimpin Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus dan berkata kepada-Nya, “Sudah begitu lama kami menunggu untuk kamu mengatakan dengan terus terang tentang siapa dirimu sebenarnya! Kalau kamu memang Kristus, katakanlah!”

BIS: ketika orang-orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka berkata, "Sampai kapan Engkau mau membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah terus terang, kalau Engkau sungguh-sungguh Raja Penyelamat."

TMV: Oleh itu orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka bertanya, "Berapa lamakah guru mahu membiarkan kami ragu-ragu? Katakanlah dengan terus terang. Adakah guru Penyelamat yang diutus oleh Allah?"

BSD: Orang-orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Dia dan berkata, “Sampai kapan Engkau membiarkan kami ragu-ragu mengenai diri-Mu? Katakanlah dengan terus terang apakah Engkau sungguh-sungguh Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah?”

FAYH: para pemimpin orang Yahudi mengelilingi Dia serta bertanya, "Berapa lama lagi Engkau akan membiarkan kami dalam keadaan yang tegang seperti ini? Kalau Engkau benar-benar Mesias, katakanlah kepada kami dengan terus terang."

ENDE: Orang-orang Jahudi datang mengelilingiNja dan berkata: Berapa lamakah lagi Engkau membimbangkan kami? Kalau Engkau benar-benar Mesias itu katakanlah terus terang kepada kami.

Shellabear 1912: Lalu orang Yahudi mengelilingi dia seta berkata kepadanya, "Berapa lamakah engkau membimbangkan hati kami? jikalau engkau ini al-Masih, katakanlah kepada kami dengan nyatanya."

Klinkert 1879: Maka datanglah orang Jehoedi mengoelilingi dia, seraja katanja kapadanja: Berapa lama garangan engkau mempertanggoehkan kahendak hati kami? Djikalau engkau ini Almasih, katakanlah dia kapada kami dengan terangnja.

Klinkert 1863: Lantas orang Jahoedi mengoelilingi Toehan, serta berkata padanja: Brapa lamatah angkau bijarken hati kita bernanti-nanti? Kaloe angkau ini Kristoes, kataken itoe sama kita-orang dengan troes-trang.

Melayu Baba: Jadi orang Yahudi datang kliling dia, dan kata sama dia, "Brapa lama tuan mau kasi kita bimbang? Jikalau tuan jadi Almaseh, bilang sama kita dngan nyata."

Ambon Draft: Adapawn awrang-awrang Jehudi berkulilinglah Dija, dan katalah padanja: Barapa lama Angkaw mem-bimbangkan djiwa-djiwa kami? Kalu Angkaw ada CHRISTOS, bilanglah itu pada kami dengan terus-trang.

Keasberry 1853: Maka adalah orang Yahudi munglilingi dia, sambil burkata kapadanya, Brapa lamakah angkau handak gandahkan hati kami? Maka jikalau angkau ini Almasih, katakanlah pada kami dungan trangnya.

Keasberry 1866: Maka adalah orang orang Yahudi mŭnglilingi dia, sambil bŭrkata kapadanya, Brapa lamakah angkau handak gondah hati kami? Maka jikalau angkau ini Almasih, katakanlah pada kami dŭngan kŭtrangannya.

Leydekker Draft: 'Arkijen maka 'awrang Jehudij sudah meng`ulilingij dija, dan berkata padanja: barapa lama 'angkaw menggondakan djiwa kamij? djikalaw 'angkaw 'ini 'ada 'Elmesehh, katakanlah 'itu pada kamij dengan kaluwasan.

AVB: Orang Yahudi pun berkumpul di sekeliling-Nya lalu berkata, “Sampai bilakah Engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah dengan jelas: Adakah Engkau ini Kristus?”

Iban: Nya alai orang Judah lalu begelumu ngelingi Iya, lalu bejaku ngagai Iya, "Ni pengelama Nuan mengkang enggai madah ngagai kami? Enti Nuan amat Kristus, padahka ngagai kami enggau terang."


TB ITL: Maka <3767> orang-orang Yahudi <2453> mengelilingi <2944> Dia <846> dan <2532> berkata <3004> kepada-Nya <846>: "Berapa lama lagi <2193> <4219> Engkau membiarkan <142> kami <2257> hidup <5590> dalam kebimbangan? Jikalau <1487> Engkau <4771> Mesias <5547>, katakanlah <3004> terus terang <3954> kepada kami <2254>." [<1510>]


Jawa: Ing kono wong-wong Yahudi banjur padha ngrubung Panjenengane lan padha munjuk: “Ngantos pinten dangunipun anggen Panjenengan damel mangu-mangunipun manah kula? Manawi Panjenengan punika Sang Kristus, Panjenengan blakakaken dhateng kula sadaya.”

Jawa 2006: Wong-wong Yahudi banjur padha ngrubung Panjenengané lan padha munjuk, "Ngantos pinten dangunipun anggèn Panjenengan damel mangu-manguning manah kula? Manawi Panjenengan punika Kristus, mugi Panjenengan blakakaken dhateng kula sadaya."

Jawa 1994: Para penggedhéné wong Yahudi nuli padha marani Gusti Yésus lan ngrubung Panjenengané. Nuli padha matur: "Ngantos pinten laminipun enggèn Panjenengan damel mangu-manguning manah kula? Kula aturi ngandika kalayan blaka, menapa Panjenengan menika Sang Kristus?"

Jawa-Suriname: Para penggedéné wong Ju terus pada ngubengi Dèkné takon: “Mbok awaké déwé ndang diomongi ta! Nèk kowé kuwi pantyèn Kristus tenan, mbok ngomong blaka ta?”

Sunda: jalma-jalma terus ngarubung ka Anjeunna, tuluy naranya kieu, "Anjeun teh masih keneh bae rek ngabingbangkeun ka pihak kaula? Sing terus terang, enya anjeun teh Kristus?"

Sunda Formal: Gancang ku urang Yahudi dilingkung jeung ditanya kieu, “Arek terus keneh bae Anjeun teh ngaririsi pihak kaula? Balaka bae, ari enya mah, Anjeun teh Al Masih!”

Madura: pas badha reng-oreng Yahudi nyander akompol e sakalenglengnga Isa. Oca’na reng-oreng jareya, "Gi’ saponapa pole abidda kaula paneka bi’ Panjennengngan epanya’-tanya’ana e dhalem ate? Ngereng dhabuwagi rang-terrangan manabi Panjennengngan paneka Rato Panyalamet."

Bauzi: Laba godume modeha Yahudi damat Am alihi aahemu fa Aba netàdi dozeadume vi ailo ab gagodamam. “ ‘Om ana dàt modela?’ laham bak lam akati iba taho ahate gagom vaba im vabili ahu vi ozodam bohu meedàla? ‘Om Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda ameo?’ laham bak imbomeam làhà taho ahate iba gagole.”

Bali: raris anak Yahudine pada rauh ngiter Ida tur matur sapuniki: “Malih amunapi suennya Guru pacang manggayang tiang sajeroning kabimbangan? Yen sujati Guru Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, nikayangja amun sujatinipun!”

Ngaju: katika kare oloh Yehudi dumah hapumpong mangaliling Yesus. Ewen hamauh, "Sampai hamparea ikau toh mawi ikei bembang? Sanan ih tarus-tarang, jaka ikau toh puna toto-toto Raja Panyalamat."

Sasak: sewaktu dengan-dengan Yahudi dateng bekumpul lẽq sekelining Deside Isa. Ie pade matur, "Jangke piran Pelungguh alurang tiang pade bimbang? Manikang secare terus terang, lamun Pelungguh tetu-tetu Almasih."

Bugis: wettunna sining tau Yahudié polé maddeppungeng mattulilingiwi Yésus. Makkedani mennang, "Gangka kégi-Ko maélo leppessakki bata-bata? Powadanni terus terang, rékko tonget-tongek-Ko Arung Pappassalama’é."

Makasar: na anjo wattua battui tu Yahudia a’rappungang ri tammuliliNa Isa. Nakana ke’nanga ri Isa, "Sa’gennapi siapa sallona laNubalang parekangki’ anne ranggasela? Paumi silambusu’na, punna ma’nassa iKau mintu Karaeng Mappasalamaka."

Toraja: Natalimbung tamami to Yahudi sia nakua lako: Sangapapara la Minii unnempai bang lalan penaangki? Iake Kamumo Mesias, pokadan pissan bangmokan.

Duri: Naratu sirempun to pekaamberan to-Yahudi ngguririkki Puang Isa, nakutanaii nakua, "Piranpara masainki' la mangtangngah? Pauan pissenmokan manassana ke Kita'mo to Raja Mangpasalama'."

Gorontalo: Tawu-tawuwala lo Yahudi lotiambu pali-palita to o-Liyo wawu loloiya odiye, ”Sambe omoluwa Yio momuli mao olami hebimbangiya? Poleleya mayi ode olami wolo umopatato wonu Yio boti memangi te Almasih ta pilojanjiya lo Allahuta'ala.”

Gorontalo 2006: tou̒ tau-tauwalo Yahudi lona@o mai lotia̒mbu topalito li Isa. Timongolio malo loi̒ya, "Tunggula omolua Yio̒ ohilaa mopoluli olami diila otatapua lohilao? Poleleaalo mai wolo juujulu, wonu Yio̒ otu-otutuulo mao̒ Olongia Tamoo-poa̒ahua."

Balantak: Mbaka' samba Yahudi nintikumimo i Ia ka' norobu na Ko'ona taena, “Pataka ipi i Kuu mamatalai i kai tumuo' sian kabubuana? Alia mompopowuni, bantilkon na ko'omai kalu tuutuu' i Kuumo a Tomundo' Pansalamatkon.”

Bambam: iya suleim buda to kasallena to Yahudi ulleboi. Iya ma'kadam indo tau naua: "La pihampi isanga mane untulasam manappakam diona kalemu? Pandanniangkam ke ikom indo To dilanti' la mepasalama'."

Kaili Da'a: Pade naratamo tau-tau to Yahudi nantatiku I'a ri setu. Nekutanamo ira ka I'a, "Sakuya kasaena Komi mompalamba kami naingu? Ane Komi mpu'u-mpu'u Magau to Mompakasalama to nijanji Alatala, uli pakanotomo ka kami!"

Mongondow: Dodai intua intau mita Yahudi namangoi nolipung ko'i Yesus. Mosia noguman, "Modapot in to'onu pomayak-Mu makow ing kami diaí motantuí im pirisaya? Pogumankadon kosilang, aka Ikow nion totu-totu'u Raja Mopoposaḷamat."

Aralle: ya' suleng sangngaka-sangngaka to Yahudi ungkulimboi Puang Yesus anna sika mekutanai naoatee, "O Tuang, sangngakake' masaena la umpabata-bata loloang? Dinoa tula'ingkang setonganna ke inang Dio si'dang inde To Dilanti' la Mepasalama'."

Napu: Tadulakonda to Yahudi motolelikimi Yesu, rauliangaa: "Moapa hai Nupogiangaa liliungkai wuli? Barangkai Nupakanotoa kahemaMu. Ane Datu Topehompo mpuuKo, Nupakanotoamongkai."

Sangir: piạ e tau Yahudi e němpẹ̌děnta nẹ̌tal᷊ipurung su rẹ̌duh'u Mawu Yesus. I sire němpẹ̌bera si Sie, "Kạděngụe i kami e měngkate ipẹ̌bẹ̌bimbong? Paul᷊ịkọ pakal᷊ahẹ, mạengbe i Kau kahěnga-hěngang Datu Mananal᷊amatẹ̌."

Taa: Tempo Ia malinja nja’u ria, re’e to Yahudi to ma’i mangampago Ia. Sira makore mangalimpung Ia panewa mampotanaka resi Ia, to’onya, “Gete, wimba wo’u kasaenya panewa Korom damampakanasaka resi kami i sema kamonsonya Korom? Ane monso pu’u Korom i Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah, pakanasakamo resi kami!”

Rote: nai lelek fo hataholi Yahudi la mai de lakabubua lai Yesus boboa kaisun. Boema lafa'dan lae, "O po'ilotak ami dale ma, naba'e losa faihi'da? Mafa'da no mangale'dok leona, metema tete'e ka Mane Mana Fe So'da ka nde O."

Galela: Ka wotagi-tagisi, de o Yahudika manga roriri yamuruo naga Una widolomu de wisigilolino de manga edekati ma dorou, so itemo Unaka, "Idodooha so itekaka Ngona gena nomapopongoka. Nako Ngona gena igogou o Salamati ma Kolano, eko hiwa, magena bilasu nomisingangasu de Ani demo itotiai ngomika, ma ngale ngomi aku misihoda ma diai."

Yali, Angguruk: Larukmen Yahudi inap At walinggoho waharuk latfareg Ubam enele uruk lit, "Hat Mesias ap obog toho fanowap enebik waruhu ibahon ino ano, amuwon ano, nit ninindi nonghong uruken nungge fahet nit nunumbahalug lahen? Mesias ino Hat welahen halug nit nunubam seleg toho hiyag nisimin," ibag.

Tabaru: de 'o Yahudioka yamuruo naga yoboa yomatoomu 'o Yesus wisigilolitino de kayongosekau, "Sigado muruoka minisimadaka komimasidongoo 'itiaiwa ngona ge'ena nagu'una? Minisidemo nositi-tiaino, nako ngona ma gou-goungu ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha gu'una."

Karo: Pulung kalak Jahudi engkeleweti Ia, jenari nina man Jesus, "Asakai nari dekahna kami kemamangen IbahanNdu? Katakenlah man kami terus terang; tuhu kin Kam Raja Penampat si ipadanken Dibata e?"

Simalungun: Roh ma halak Jahudi manginggoti-Si, nini sidea ma, “Sadiha dokah on sungkun-sungkun uhurnami bahenon-Mu? Anggo Ham do Kristus in, hatahon Ham ma torang bennami.”

Toba: Gabe dihaliangi angka Jahudi ma Ibana, didok ma tu Ibana: Sadia leleng on ma bohabohaon rohanami bahenonmu? Molo na tutu Ho Kristus, tullom ma paboa tu hami!

Dairi: Nai roh mo kalak Jahudi mencingkoisa ninganna mendokken taba Jesus, "Sadikè dekkah nai dak ibelli Kono kami ragu? Ntangkas mo bagahken bai nami, mula Kono ngo tuhu Raja Sipaluah niperbagah-bagah Dèbata!"

Minangkabau: Kutiko urang-urang Yahudi bi tibo, bakumpua di sakuliliang Baliau, mako urang-urang tu bi batanyo, "Sampai pabilokoh Angkau nak mampadiyakan kami ditangkok ragu? Katokanlah taruih tarang, jikok iyo Angkau Rajo Panyalamaik."

Nias: me lafasui Yesu ira salaw̃a niha Yahudi, lamane, "Hawa'ara nasa Õbe'e aombõ dõdõma? Ombakha'õ khõma, na sindruhu Razo Sangorifi andrõ nifabu'u Lowalangi Ndra'ugõ."

Mentawai: oirangan leú et ka bé-bénia Jesus masikua ka matania, "Kipangan lé burúnia nukau puingoat bagamai? Kua peité ka matamai bulat simakolou, ké baí bulat ekeuan néné Rimata Sipaarau."

Lampung: waktu ulun-ulun Yahudi ratong bekumpul di sekeliling Isa. Tian cawa, "Sampai kapan Bapa haga naganko sekam ragu-ragu? Ucakko terus terang, kik Bapa temon-temon Raja Penyelamat."

Aceh: watée nyan ureuëng-ureuëng Yahudi teuka laju meusapat ban silingka Isa. Awaknyan jipeugah, "Sampoe án pajan Droeneueh peubiyeu kamoe ragu-ragu? Peugah laju troh trang, meunyoe Droeneueh biet-biet Raja Peuseulamat."

Mamasa: saemi to Yahudi ullillingngi anna kutanaii, nakua: “Pirampi ammu mane monda umpabeaikan ma'sarubeba'? Paleangan manappamokan ke sia Ikomo To dibassei bayu-bayu la ma'pasalama'.”

Berik: Angtane Yahudimana anesus aa galap ge betwebilirim Yesusem tarnabe, jei enggam ga aane tenebana, "Aamei am tarnabe waakenfer ga fonggalabara Is nasouna? Aamei bunarsusfer as jamer se towastababi, Aamke Mesias, Angtane Uwa Sanbagiri bunarsus aa Jes balam Jam baftanafe, afa fas?"

Manggarai: Isét Yahudi hesé léok Hias, agu mai taéd ngong Hia: “Téké kéta capa béhéngn Ité ondang ami ugu-égé? Émé Ité hi Mésias tombo si’ang kéta agu ami.”

Sabu: Pa awe naanne ta dakka ke ne do Yahudi he la pekupu pekehero Yesus. Ta lii ke ro, "Hape la mii ke Au dhe ne hani jhi pekepapi? Pika ko we Au molo-mola, ki do tarra-tarra ke ta Au ke ne Duae Mone ma'i-Mone golo ne?"

Kupang: Ju orang Yahudi pung bos-bos datang makarubu sang Dia bilang, “Weh! Botong musti tunggu tarús sampe kapan, baru botong bisa dapa tau? Kalo Bos ni, andia Kristus, na, tolong kasi tau taráng-taráng doo.”

Abun: Yefun Yesus mu mone sa, ye Yahudi mwa ti wairi wa Yefun, ete án ndo mo Yefun Yesus do, "Men bi sukjimnut we subot Nan, kam ot ete Nan ki rer subot Nan dakai wa men jam ne? Nan ki rer nai men jam et! Te Nan anato Yekwesu gato Yefun Allah syogat ma mo bur ré wa nai men yetu kadit sukye ete jowa men, bado?"

Meyah: Beda ebirfager rusnok Yahudi rumohoturuma rejrej Ofa. Beda rua ragot gu Ofa oida, "Teinefa fogora Bua bifesij mar ongga orotunggom modou erek eineina gij rot Bua ojgomuja. Erek Bua bera Kristus egens koma ongga emen, beda bagot erek koma rot koisoisa gu memef ojgomu foga."

Uma: Topoparenta to Yahudi mpotipuhi Yesus pai' ra'uli'-ki: "Napa pai' nupelele' oa'-kai ingu', uma oa' nupakalonto' kahema-nue? Ane bongko Magau' Topetolo' mpu'u-kole, uli' pakalonto' lau-mi."

Yawa: Weti vatano Yahudi wanugano akiani muno wayao nanto Ai ware, “Mbeanimaibe Nyo ana no nai rangkokaibe reansai? Reamare Nyo naura kakavimbe: Winyamo tugae rave Mesias, wepi Win dako?”


NETBible: The Jewish leaders surrounded him and asked, “How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly.”

NASB: The Jews then gathered around Him, and were saying to Him, "How long will You keep us in suspense? If You are the Christ, tell us plainly."

HCSB: Then the Jews surrounded Him and asked, "How long are You going to keep us in suspense? If You are the Messiah, tell us plainly."

LEB: So the Jews surrounded him and began to say to him, "_How long will you keep us in suspense_? If you are the Christ, tell us plainly!

NIV: The Jews gathered round him, saying, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly."

ESV: So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly."

NRSV: So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly."

REB: the Jews gathered round him and asked: “How long are you going to keep us in suspense? Tell us plainly: are you the Messiah?”

NKJV: Then the Jews surrounded Him and said to Him, "How long do You keep us in doubt? If You are the Christ, tell us plainly."

KJV: Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

AMP: So the Jews surrounded Him and began asking Him, How long are You going to keep us in doubt {and} suspense? If You are really the Christ (the Messiah), tell us so plainly {and} openly.

NLT: The Jewish leaders surrounded him and asked, "How long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly."

GNB: when the people gathered around him and asked, “How long are you going to keep us in suspense? Tell us the plain truth: are you the Messiah?”

ERV: The Jewish leaders gathered around him. They said, “How long will you make us wonder about you? If you are the Messiah, then tell us clearly.”

EVD: The Jewish leaders gathered around Jesus. They said, “How long will you make us wonder about you? If you are the Christ, then tell us clearly.”

BBE: Then the Jews came round him, saying, how long are you going to keep us in doubt? If you are the Christ, say so clearly.

MSG: The Jews, circling him, said, "How long are you going to keep us guessing? If you're the Messiah, tell us straight out."

Phillips NT: So the Jews closed in on him and said, "How much longer are you going to keep us in suspense? If you really are Christ, tell us so straight out!"

DEIBLER: The Jewish leaders [SYN] gathered around him and said, “How long will you keep us from knowing for sure if you are the Messiah? If you are the Messiah, tell us clearly!”

GULLAH: De Jew people geda roun um an aks um say, “How long ya gwine mek we wait? Ya mus tell we de plain trute so we kin ondastan ef ya de Messiah dat God done promise.”

CEV: and the people gathered all around him. They said, "How long are you going to keep us guessing? If you are the Messiah, tell us plainly!"

CEVUK: and the people gathered all around him. They said, “How long are you going to keep us guessing? If you are the Messiah, tell us plainly!”

GWV: The Jews surrounded him. They asked him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly."


NET [draft] ITL: The Jewish leaders <2453> surrounded <2944> him <846> and <2532> asked <3004>, “How long <2193> <4219> will you keep <142> us <2257> in suspense <5590>? If <1487> you <4771> are <1510> the Christ <5547>, tell <3004> us <2254> plainly <3954>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 10 : 24 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran