Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 14 : 26 >> 

TB: tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.


AYT: Akan tetapi, Penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam nama-Ku, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkanmu pada semua yang telah Kukatakan kepadamu.

TL: Tetapi Penolong itu, yaitu Rohulkudus, yang akan disuruhkan oleh Bapa atas nama-Ku, ialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang Aku sudah katakan kepadamu.

MILT: Namun Penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam Nama-Ku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu, dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah Kukatakan kepadamu.

Shellabear 2010: Tetapi Sang Penolong, yaitu Ruh Allah Yang Mahasuci yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain itu, Ia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah Kukatakan kepadamu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi Sang Penolong, yaitu Ruh Allah Yang Mahasuci yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain itu, Ia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah Kukatakan kepadamu.

Shellabear 2000: Tetapi Sang Penolong, yaitu Ruh Allah Yang Mahasuci yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala perkara kepadamu. Selain itu, Ia juga akan mengingatkan kamu akan segala perkara yang sudah Kukatakan kepadamu.

KSZI: Namun, Penolong, iaitu Roh Suci yang akan diutus Allah dalam nama-Ku, akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah Kukatakan kepadamu.

KSKK: Mulai sekarang Pembantu, ialah Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam nama-Ku, akan mengajar kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan segala hal yang telah Kukatakan kepadamu.

WBTC Draft: Tetapi bagimu ada Penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku. Penolong itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

VMD: Bagimu ada Penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku. Penolong itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

AMD: Tetapi, Penolong yaitu Roh Kudus, yang diutus Bapa dalam nama-Ku, akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu, dan mengingatkan kamu setiap hal yang telah Kukatakan kepadamu.

TSI: Tetapi Penolong itu, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya Aku dimuliakan, Dialah yang akan mengajar kalian tentang segala sesuatu. Dia juga akan mengingatkan kalian tentang semua yang sudah Aku ajarkan kepada kalian.

BIS: Tetapi Roh Allah, Penolong yang akan diutus Bapa atas nama-Ku, Dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah Kuberitahukan kepadamu.

TMV: Tetapi Roh Allah, Penolong yang akan diutus oleh Bapa demi nama-Ku, akan mengajar kamu segala-galanya dan akan mengingatkan kamu segala yang telah Aku katakan kepada kamu.

BSD: Tetapi, nanti Bapa-Ku akan mengutus atas nama-Ku seorang Penolong, yaitu Roh-Nya. Roh Allah itulah yang akan membuat kalian ingat semua yang telah Kuberitahukan kepadamu. Ia juga akan mengajar kepadamu semua yang perlu kalian ketahui tentang ajaran-ajaran-Ku.

FAYH: Tetapi, apabila Bapa mengutus Penghibur untuk mewakili Aku -- Penghibur yang Kumaksudkan ialah Roh Kudus -- Ia akan mengajarkan banyak hal dan mengingatkan kalian akan segala sesuatu yang telah Kukatakan sendiri kepada kalian.

ENDE: Tetapi Pembantu, jaitu Roh Kudus jang akan diutus oleh Bapa demi namaKu, Ia akan mengadjarkan segala sesuatu kepadamu dan memperingatkan kamu segalanja jang telah Kunjatakan kepadamu.

Shellabear 1912: Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang akan disuruhnya kelak oleh Bapa dalam namaku, ialah akan mengajarkan segala perkara padamu, dan mengingatkan kamu akan segala perkara yang aku sudah mengatakan kepadamu itu.

Klinkert 1879: Tetapi penghiboer, ija-itoe Rohoe'lkoedoes, jang akan disoeroehkan olih Bapa sebab namakoe, ija-itoe akan mengadjarkan segala perkara itoe kapadamoe dan mengingatkan kamoe segala perkara, jang telah koekatakan kapadamoe itoe.

Klinkert 1863: {Yoh 15:26; 16:7; Luk 24:49; Kis 2:4} Tetapi Penghiboer, ija-itoe Roh Soetji, jang nanti disoeroehken dari Bapa dalem namakoe, maka {Yoh 16:13} dia nanti mengadjar segala perkara itoe sama kamoe, serta mengingetken kamoe segala perkara, jang soedah akoe kataken sama kamoe.

Melayu Baba: Ttapi Pnghibur itu, ia'itu Roh Alkudus, yang Bapa nanti hantarkan dalam nama sahya, dia-lah nanti ajarkan kamu sgala perkara, dan ingatkan kamu deri-hal sgala perkara yang sahya sudah kata sama kamu.

Ambon Draft: Tetapi Panghibor, Roch Kudus itu, jang Bapa akan suroh datang di dalam nama-ku, Ija djuga akan adjar pa-da kamu segala sasawatu; dan akan mengingatkan pada kamu segala sasawatu, jang B/eta sudah bilang pada kamu.

Keasberry 1853: Tutapi Punghibor iya itulah Roh Alkudus, yang akan disurohkan ulih Bapa, subab namaku, maka iyalah nanti mungajar sagala purkara itu padamu, surta mungingatkan padamu akan sagala purkara yang tulah kukatakan padamu.

Keasberry 1866: Tŭtapi Pŭnghibur, iya itulah Roh Alkudus yang akan disurohkan ulih Ayah sŭbab namaku, maka iyalah nanti mŭngajar sagala pŭrkara itu padamu, sŭrta mŭngingatkan padamu akan sagala pŭrkara yang tŭlah kukatakan padamu.

Leydekker Draft: Tetapi panghibor, 'ija 'itu Rohhu-'lkhudus, jang Bapa 'akan menjuroh dengan namaku, 'ija djuga 'akan meng`adjar kamu segala sasawatu, dan meng`ingatkan kamu segala sasawatu, jang 'aku sudah katakan pada kamu.

AVB: Namun demikian, Penolong, iaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam nama-Ku, akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah Kukatakan kepadamu.

Iban: Tang Penyaup, iya nya Roh Kudus, ke deka dikirumka Apai dalam nama Aku, deka ngajar kita semua utai, lalu ngasuh kita ingatka semua utai ti udah disebut Aku ngagai kita.


TB ITL: tetapi <1161> Penghibur <3875>, yaitu Roh <4151> Kudus <40>, yang <3739> akan diutus <3992> oleh Bapa <3962> dalam <1722> nama-Ku <3686> <3450>, Dialah yang akan mengajarkan <1321> segala sesuatu <3956> kepadamu <5209> dan <2532> akan mengingatkan <5279> kamu <5209> akan semua <3956> yang <3739> telah Kukatakan <2036> kepadamu <5213>. [<1565> <1473>]


Jawa: nanging Sang Juru Panglipur, iya iku Sang Roh Suci, kang bakal diutus dening Sang Rama atas saka jenengKu, iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wus Dakwulangake marang kowe.

Jawa 2006: nanging Juru Pitulung, yaiku Roh Suci, kang bakal kautus déning Sang Rama atas jenengku, iku kang bakal mulangaké samubarang kabèh marang kowé sarta bakal ngélingaké kowé sabarang kang wis dakkandhakaké marang kowé.

Jawa 1994: Déné sing arep mulangaké sakèhing prekara mau marang kowé kuwi Sang Roh Suci. Panjenengané kuwi Sang Juru Tetulung, sing bakal diutus déning Sang Rama atas saka jeneng-Ku. Sang Juru Tetulung kuwi sing bakal ngélingaké kowé prekara-prekara sing wis Dakwulangaké marang kowé.

Jawa-Suriname: Nanging Gusti Allah Bapakku bakal ngongkon Roh Sutyi, Penulungmu, teka dadi wakilku. Dèkné sing bakal ngréwangi kowé lan ndunung-ndunungké marang kowé bab sembarang. Dèkné uga bakal ngéling-élingké marang kowé bab sembarang sing wis tak wulangké.

Sunda: Panulung tea, nya eta Roh Suci beunang nyuhunkeun Kami ka Rama, ka maraneh bakal ngawurukkeun sagala perkara, jeung ngingetan supaya maraneh aringet kana sagala hal anu ku Kami geus diwurukkeun.

Sunda Formal: Engke, anu geus diomongkeun ku Kami teh baris diwurukkeun, ditetelakeun ka maraneh ku Anjeunna, nu baris ngaping maraneh tea, nya eta Ruh Allah, anu baris diutus ku Rama kalawan pamenta Kami.

Madura: Tape Errohna Allah, Se Panolong se bakal eotosa Rama kalaban Tang nyama, jareya se ngajarana ba’na parkara apa’a bai ban maenga’ ka ba’na pa-apa se la ekabala bi’ Sengko’ ka ba’na.

Bauzi: Lahana ba Em Aiat Eba ot vai Uba Taumda abo Am Aha Nutabe Neàna lam uba olu tame. Uba Taumda labe lehezobe Ebe Eho amu uba lab vameadaha im lam ahebu Aho fa uba modi uho fa vi ozobohudeda tame. Labi laha, ‘Ala akatihasu meedam Alat modela?’ laham im imbona lam Eho uba lab vahokedahana uho ozobohudem biem zoho ahebu lam Aho uba laha vahokeda tame.

Bali: Ida Sang Panulung, nah ento Ida Sang Hyang Roh Suci ane lakar kutus baan Ida Sang Aji malantaran adan Gurune, Ida ane lakar ngurukang cening tur matinget cening saluiring ane suba tuturang Guru teken cening.

Ngaju: Tapi Roh Hatalla, Pandohop je akan inyoho Bapa huang arang-Ku, Ie te je kareh majar keton taloh handiai tuntang mampingat keton tahiu taloh handiai je jari insanang-Ku akan keton.

Sasak: Laguq Roh Suci, Penulung saq gen teutus Bapa kadu aran Tiang, Ie saq gen ngajah side pade selapuqne dait ngingetang side pade lẽq napi saq sampun Tiang sampẽang tipaq side pade.

Bugis: Iyakiya Rohna Allataala, Pattulung iya nasuroé matu Ambo’é ri laleng asek-Ku, Aléna matu pagguruko sini-sininnaé sibawa paréngngerangiko lao ri sininna iya puraé Upaissengiko.

Makasar: Mingka RohNa Allata’ala, iamintu Pannulung laNasuroa battu Allata’ala lalang arengKu, Iami langngajara’ ngasengko lalang sikontua passala’. Iami lampiu’rangiangko sikontu apa le’baka Kupau ri kau.

Toraja: Apa iatu Panglalan iamotu Penaa Masallo’, tu la Nasua Ambe’ tete dio sangangKu. Iamo la unnada’ikomi tu mintu’nato sia la umpakilalakomi tu mintu’na mangkanna Kupokadangkomi.

Duri: Ia to Roh Allataala, to tomangpakatana, la nasua Ambe' ratu ssullena'. Iamo la nnajahhi kamu' to sininna apa napangngingaran pole' kamu' to apa mangkamo kupauan kamu'.

Gorontalo: Bo Ta moturungi boyito, deuwitoyito Roh lo Allahuta'ala ta ma ahula mayi li Papa to delomo tanggulu-U, Tiyo ta ma mongajari olimongoli lo uhetuwa-tuwawuwa wawu mopoela olimongoli lo totonulalo u ma pilolele-U mayi ode olimongoli.

Gorontalo 2006: Bo Rohullah, Tamoo-tulungia tamaa laolo mai li Paapa-U̒ to tanggulu-U̒, Tiolo tamaa mongaajali olimongoli totoonulolalo mao̒ wau mamopoe̒ela olimongoli ngoa̒amila umaa piloo̒taa-U̒ olimongoli.

Balantak: Kasee Tutulungi men Alus Molinas iya'a men Yaku' pa'ase' bo posuu'onna Tama na surugaa. Iamo a men bo mimisiso'kon giigii' upa na ko'omuu ka' bo mompopo'inau'kon na ko'omuu giigii' upa men Yaku' poko bantilkonmo.

Bambam: Sapo' Penaba Maseho Ia la umpatudukoa' anna napakilala ingganna indo puha kupaissanniangkoa', aka Ia siam indo To la umpamoloikoa' la nasua sule Puang Allataala la umbala'ä'.

Kaili Da'a: Tapi ane Nosa Nagasa nu Alatala marata I'a kana mompatuduki ka komi mpengele-ngele pade mompopatora ka komi pura-pura nuapa to nitesaku ka komi. Sabana I'amo Topetulungi to rapakau Umaku manjambei Aku.

Mongondow: Ta'e Roho i Allah, Mototuḷung inta bain potabaí i Amaí podoyon kon tangoi-Ku. Siadon tua i motunduí ko'i monimu kom bayongan rupa-rupa bo moponorop bui ko'i monimu kom bayongan inta aim pinota'au-Ku ko'i monimu.

Aralle: Ampo' yato Inaha Masero la sule nakalemuikoa' aka' la nasuo Ambeku nabala'iä'. Dianto ang la mampaturukoa' ingkänna siamo mating anna la napakalehakoa' ingkänna yatoo ang puha kuoaingkoa'.

Napu: Agayana ane hawe Inao Malelaha, Ia ina mopaturoakau hinangkana, hai Napopaingaakau ope-ope au roomi Kuuliangaakau, lawi iami Topetulungi au ina natudu mai UmaNgku mewali pahuru wataNgku.

Sangir: Arawe Rohkẹ̌ u Ruata e, mẹ̌tatul᷊ung sarung irolohi Amang su ral᷊ungu areng-Ku, kụ kai i Sie sarung maněntiron patikụ e si kamene ringangu mapẹ̌tahěndung i kamene kapia su kěbị apan seng Takụ nipaul᷊ị si kamene.

Taa: Pei tempo to darata, Pa’angKu damampokau to Pansawang damangabolos Aku. To Pansawang etu, Ia semo i Nosa Mapasing. Wali Ia damangampotundeka komi samparia anu to bae batuanginya resi komi. Pasi Ia damampatiendoka komi mangkonong samparia gombo to room Aku manganto’oka komi.

Rote: Tehu Manetualain Dula Dalen Fo Mana Tulu-Fali ndia, neukose Ama ka nadenun ana mai no Au na'de nga, fo Ndia nde, neukose nanoli emi basa hata lala'ena, boema Ana fe emi nafandendelek soaneu basa hata fo Au afa'dan neu emi so.

Galela: Duma kanaga Ai Baba Awi Dagali moili magena done asa winidoto nginika. Awi Dagali o Gurumi Qatetebi gena Ai Babaka togolo so Una wosulo la done asa wahino nginika, ma ngale o bi moi-moi qangodu ngini niamomanara gena winidoto, de lo o bi moi-moi tinidodedemoka gena qangodu winisisininga kali.

Yali, Angguruk: An nunuk fam Nikniyen let heneptukon Allah hime fanowon ino pilabik waruhu. Anden tam hiyag hisarikikon Aren eneg honolukap heneptuk lit mun ane man ane hiyag hisaruk laruhu.

Tabaru: Ma 'o Ngomasa 'Itebi-tebini, 'o Ro-riwo gee dua 'ai Dea wosidingoto ma ngale 'ai dagali, 'ena 'asa nisidotoko 'o sagala moi-moi, de nisinganono 'okia naga tosidemokau nginika.

Karo: Si nampati, eme Kesah Si Badia, si isuruh Bapa pagi i bas gelarKu, IajariNandu kerna kai pe; dingen IpersingetiNandu pagi kerna kerina si nggo Kukataken man bandu.

Simalungun: Tapi anggo pangapiti in, sisuruhon ni Bapa in marhitei goran-Ku, ajarhonon anjaha pagolpaon ni In do bannima sagala na Huhatahon in bannima.

Toba: Alai anggo Pangondian i, i ma Tondi Parbadia, sisuruon ni Ama i marhitehite Goarhu, ajarhonon jala paingothonon ni I do tu hamu nasa na huhatahon i tu hamu!

Dairi: Tapi Tendi Dèbata i, pengurupi sinipasulak Bapa merkitè gerarku, ia mo mengajarken taba kènè tersèngèt mi sagumama dekket pessèngètken taba kènè tersèngèt karinana sienggo Kugabahken idi bai ndènè.

Minangkabau: Tapi, Roh Allah, Panolong nan ka di utuih dek Bapak ateh namo Ambo tu, Baliau lah nan ka ma aja angku-angku tantang sagalo sasuatunyo, Baliau pulolah nan ka ma ingekkan kabake angku-angku kasadonyo, tantang apo nan lah Ambo ajakan kabake angku-angku.

Nias: Ba samahaõ fefu hadia ia khõmi ya'ia Geheha Lowalangi. Ya'ia andrõ Zanolo nifatenge Nama ba dõi-Gu. Sanolo andrõ zamasugi ba dõdõmi fefu hadia ia zi no U'ombakha'õ khõmi.

Mentawai: Ai leú Ketsat Sipunenan, Sipasirorop'aké kam, koiniakenen Ukkui ka oningku, niangan lé te masipangangantru kam ka sangamberinia, samba masiparerepdem kam ka sangamberinia sisegéakenenku ka matamui.

Lampung: Kidang Ruh Allah, Sai Nulung sai haga diutus Bapa atas gelar-Ku, Iado sai haga ngajar keti sunyinni rik ngingokko keti sunyin sai radu Kukeni pandai jama niku.

Aceh: Teuma Roh Allah, nyang tulông nyang teuma geu-utus lé Bapak ateueh nan Ulôn, Gobnyan kheueh nyang teuma peurunoe gata banmandum dan geupeuingat gata keu banmandum nyang ka lheueh Ulôn bri keu gata.

Mamasa: Sapo Penawa Maseromo la umparundukkoa' anna umpakilalakoa' angga mangkanna kupokada lako kalemua'. Iamo te To la umpamoloikoa'e la nasua sae Puang Allata'alla la ussondana'.

Berik: Jengga Uwa Amna Jei se baftafa Angtane is Jei batobaabife, Jeiba Mafnana Uwa Sanbagirmana. Uwa Sanbagiri Jei Mafnana se baafulnu, aam temawer Ayam gunu. Mafnana Uwa Sanbagirmana is towas-towastababili seyafter bunarsusfer jeiserem, ane Jei ga is Jei se batobaabili, jega aamei ijama dirinswebabiyen seyafter Ai isa jes nasipminirim ibe.

Manggarai: maik Hiat campé, ngong Nai Nggeluk, hitut wuat Liha Ema le ngasang Daku, Hiay dé ata kudut toing sanggé-ménan oné méu, agu te pandé tingengd le méu sanggéd taung situt poli taéd Laku oné méu.

Sabu: Tapulara Henga Deo, Mone rabha-Mone dharru mu ne do ta pepue ri Ama pa dhara ngara Ya. No ke ne do ta ma ajha hari-hari ne harre pa mu nga do ta pehewina mu mita henge ri mu hari-hari ne do alla pepika ri Ya he pa mu.

Kupang: Ma lama-lama, Beta pung Bapa mau kirim datang satu Pambina, andia Dia pung Roh Barisi. Itu Roh nanti ganti sang Beta di ini dunya. Dia pung tugas tu, andia: ajar samua hal sang bosong, deng kasi inga sang bosong samua hal yang Beta su parná kasi tau sang bosong.

Abun: Sarewo Yefun Allah Gen gato Ji bi Ai bere syo ma win Ji ne, bere Yefun Gen duno nin su suk mwa ne sino. Bere Yefun Gen ós nin napawa suk mwa gato Ji ki nai nin re.

Meyah: Tina gij mona kahma beda Ofa ongga emen jeskaseda ofij iwa bera omoftuftu rot mar nomnaga gu iwa. Noba Ofa omofij iwa jeskaseda idou ah keingg rot mar nomnaga ongga Didif dumftuftu rot gu iwa sis fob si. Ofa insa koma ongga omofij iwa bera Efena Ebsi ongga Akeina omobk oisouska dedin dufoka.

Uma: Tapi' ane rata-ipi mpai' Inoha' Tomoroli', Hi'a-mi to mpotudui'-koi butu nyala-na, pai' napopokiwoii-koi hawe'ea to oti-mi ku'uli'-kokoi, apa' Hi'a-mi Topetulungi to nahubui tumai Tuama-ku jadi' sulewata-ku.

Yawa: Weramu Anawayo Vambunin, namirati Injayo Amisye po raunande wasai indamu Mo inanigwan, Wemirati mo wasaeranande muno Mo wasanyao anakotare rai tenambe. Omamo no wasautan indamu vemo wasanimari Sya ananyao syo raugaje wasai rai jinya, yara wasaemen dai tenambe.


NETBible: But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and will cause you to remember everything I said to you.

NASB: "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I said to you.

HCSB: But the Counselor, the Holy Spirit--the Father will send Him in My name--will teach you all things and remind you of everything I have told you.

LEB: But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name—that one will teach you all [things], and will remind you of everything that I said to you.

NIV: But the Counsellor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you.

ESV: But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

NRSV: But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and remind you of all that I have said to you.

REB: but the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have told you.

NKJV: "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.

KJV: But the Comforter, [which is] the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.

AMP: But the Comforter (Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby), the Holy Spirit, Whom the Father will send in My name [in My place, to represent Me and act on My behalf], He will teach you all things. And He will cause you to recall (will remind you of, bring to your remembrance) everything I have told you.

NLT: But when the Father sends the Counselor as my representative––and by the Counselor I mean the Holy Spirit––he will teach you everything and will remind you of everything I myself have told you.

GNB: The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you.

ERV: But the Helper will teach you everything and cause you to remember all that I told you. This Helper is the Holy Spirit that the Father will send in my name.

EVD: But the Helper will teach you everything. The Helper will cause you to remember all the things I told you. This Helper is the Holy Spirit that the Father will send in my name.

BBE: But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will be your teacher in all things and will put you in mind of everything I have said to you.

MSG: The Friend, the Holy Spirit whom the Father will send at my request, will make everything plain to you. He will remind you of all the things I have told you.

Phillips NT: But the one who is coming to stand by you, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will be your teacher and will bring to your minds all that I have said to you.

DEIBLER: But my Father will send the Holy Spirit. He is the one who will …encourage/be like a legal counsel for† you. He will come with my authority [MTY]. He will teach you all of God’s truth that you need to know. He will also cause you to remember all the things that I have told you.

GULLAH: Bot de One wa gwine long side oona fa hep, dat de Holy Sperit. De Fada gwine sen um ta oona een me name. De Holy Sperit gwine laan oona all ting an mek oona memba all A done tell oona.

CEV: But the Holy Spirit will come and help you, because the Father will send the Spirit to take my place. The Spirit will teach you everything and will remind you of what I said while I was with you.

CEVUK: But the Holy Spirit will come and help you, because the Father will send the Spirit to take my place. The Spirit will teach you everything and will remind you of what I said while I was with you.

GWV: However, the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything. He will remind you of everything that I have ever told you.


NET [draft] ITL: But <1161> the Advocate <3875>, the Holy <40> Spirit <4151>, whom <3739> the Father <3962> will send <3992> in <1722> my <3450> name <3686>, will teach <1321> you <5209> everything <3956>, and <2532> will cause <5279> you <5209> to remember everything <3956> I <1473> said <2036> to you <5213>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 14 : 26 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel