Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 15 : 4 >> 

TB: Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.


AYT: Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah, kecuali kamu tinggal di dalam Aku.

TL: Hendaklah kamu tetap di dalam Aku, dan Aku juga di dalam kamu. Sama seperti carang tiada dapat berbuah dengan kuasa dirinya sendiri, jikalau tiada tetap pada pokok anggur, demikian juga kamu pun tiada dapat, jikalau tiada kamu tetap di dalam Aku.

MILT: Tinggallah di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu; sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian pula kamu tidak dapat, jika kamu tidak tinggal di dalam Aku.

Shellabear 2010: Tinggallah di dalam Aku; Aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya jika tidak tinggal pada pokoknya, demikian jugalah halnya dengan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam Aku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tinggallah di dalam Aku; Aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya jika tidak tinggal pada pokoknya, demikian jugalah halnya dengan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam Aku.

Shellabear 2000: Tinggallah di dalam Aku; Aku pun di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya jika tidak tinggal pada pokoknya, demikian jugalah halnya dengan kamu jika kamu tidak tinggal di dalam Aku.

KSZI: Tetaplah dalam-Ku seperti Aku dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok. Demikian jugalah kamu: Kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap dalam-Ku.

KSKK: tinggallah di dalam Aku seperti Aku pun tinggal di dalam kamu. Dari dirinya sendiri ranting tidak dapat berbuah, tetapi harus dalam kesatuan dengan pokok anggur; demikian juga kamu tidak dapat berbuah kecuali kalau kamu tinggal di dalam Aku.

WBTC Draft: Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia harus tinggal pada pokok anggur. Demikian pula kamu. Kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tetap tinggal di dalam Aku.

VMD: Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia harus tinggal pada pokok anggur. Demikian pula kamu. Kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tetap tinggal di dalam Aku.

AMD: Tinggallah di dalam-Ku, dan Aku di dalammu. Tidak ada ranting yang dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali ia tinggal pada pokok anggur. Begitu juga kamu. Kamu tidak dapat berbuah dari dirimu sendiri kecuali tinggal di dalam Aku.

TSI: Hendaklah kamu hidup bersatu dengan-Ku, dan Aku pun akan tetap bersatu denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya, begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan Aku, kamu tidak akan bisa berbuah.

BIS: Tetaplah bersatu dengan Aku dan Aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah, kalau tetap bersatu dengan Aku.

TMV: Tetaplah bersatu dengan Aku dan Aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah, kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu; kamu hanya dapat berbuah, jika kamu tetap bersatu dengan Aku.

BSD: Kalian harus tetap bersatu dengan Aku, maka Aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang yang terpisah dari pohonnya, tak dapat berbuah. Cabang itu hanya dapat berbuah kalau tetap pada pohonnya. Begitu juga dengan kalian. Kalian hanya bisa menghasilkan buah kalau kalian tetap bersatu dengan Aku.

FAYH: Berusahalah untuk hidup di dalam Aku dan biarlah Aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari Aku.

ENDE: Tinggallah didalam Aku, maka Aku tinggal didalam kamu. Sebagaimana tjarang tidak dapat berbuah dari dirinja sendiri, ketjuali kalau ia tinggal pada pokoknja, demikian kamupun tidak, kalau kamu tidak tinggal didalam Aku.

Shellabear 1912: Hendaklah kamu tinggal dalam aku dan aku pun dalam kamu. Maka seperti carang tiada boleh berbuah dengan kuasa dirinya sendiri jikalau tiada tinggal dalam pohon anggur, demikian juga kamu pun tiada boleh jikalau tiada kamu tinggal dalam aku.

Klinkert 1879: Hendaklah kamoe tinggal dalam akoe dan akoepon dalam kamoe. Saperti tjabang tabolih berboewah sendirinja, kalau tidak tinggal dalam batang pokok anggoernja, demikian djoega kamoe pon tabolih kalau tidak kamoe tinggal dalam akoe.

Klinkert 1863: Tinggallah kamoe dalem akoe, dan akoe dalem kamoe. Saperti tangke tidak bolih berboewah sendirinja, kaloe tidak satoe sama pohonnja anggoer, bagitoe djoega kamoe, kaloe tidak tinggal dalem akoe.

Melayu Baba: Tinggal-lah dalam sahya, dan sahya pun dalam kamu. Sperti charang ta'boleh kluarkan buah dngan kuasa-nya sndiri, kalau t'ada tinggal dalam pokok anggor; bgitu-lah kamu pun ta'boleh, kalau kamu t'ada tinggal dalam sahya.

Ambon Draft: Hendaklah kamu tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu! Sabagimana satu tunas tijada bawleh kasi bowa deri dalam sendirinja, djika tijada ija tinggal di dalam pohon anggawr, bagitu lagi kamu tijada, djikalaw kamu tijada tinggal di dalam Aku.

Keasberry 1853: Maka handaklah kamu diam dalam aku, dan aku pun diam dalam kamu. Maka sapurti ranting tiada bulih burbuah deripada sundirinya, jikalau tiada bursuatu pada pohon anggor; maka dumkianlah juga kamu pun tiada bulih, jikalau tiada dia dungan aku.

Keasberry 1866: Maka handaklah kamu diam dalam aku, dan aku pun diam dalam kamu; maka spŭrti ranting tiada bulih bŭrbuah deripada sŭndirinya jikalau tiada bŭrsuatu pada pohon anggor, maka dŭmkianlah juga kamu pun tiada bulih jikalau tiada diam dŭngan aku.

Leydekker Draft: Tataplah kamu padaku, dan 'aku 'ini pada kamu. Seperti barang tjabang tijada sampat memberij bowah 2 deri pada sendirinja, melajinkan 'ija tatap pada pohon 'angawr: bagitu lagi kamu 'ini tijada, melajinkan kamu tatap padaku.

AVB: Tetaplah di dalam-Ku seperti Aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Demikian jugalah kamu: Kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalam-Ku.

Iban: Meruan dalam Aku, lalu Aku deka meruan dalam kita. Dan enda ulih bebuah ngatika diri enti iya enda meruan begempung enggau pun. Baka nya mega kita; kita enda ulih bebuah enti kita enda meruan dalam Aku.


TB ITL: Tinggallah <3306> di dalam <1722> Aku <1698> dan Aku <2504> di dalam <1722> kamu <5213>. Sama seperti <2531> ranting <2814> tidak <3756> dapat <1410> berbuah <2590> <5342> dari <575> dirinya sendiri <1438>, kalau <1437> ia <3306> <0> tidak <3361> tinggal <0> <3306> pada <1722> pokok anggur <288>, demikian <3779> juga kamu <5210> tidak <3761> berbuah, jikalau <1437> kamu <3306> <0> tidak <3361> tinggal <0> <3306> di dalam <1722> Aku <1698>.


Jawa: Kowe tetepa dumunung ing Aku lan Aku ana ing kowe. Padha kaya pang ora bisa metu wohe saka awake dhewe, manawa ora tetep dumunung ana ing wit anggur, mangkono uga kowe ora bisa metokake woh manawa ora tetep dumunung ana ing Aku.

Jawa 2006: Kowé tetepa dumunung ing Aku lan Aku ana ing kowé. Padha kaya pang ora bisa metu wohé saka awaké dhéwé, menawa ora tetep dumunung ana ing wit anggur, mangkono uga kowé ora bisa metokaké woh menawa ora tetep dumunung ana ing Aku.

Jawa 1994: Padha nunggala karo Aku, lan Aku bakal nunggal karo kowé. Pang kuwi dhéwé ora bisa metokaké woh. Awit bisané metokaké woh, mung yèn nunggal karo wité. Kaya mengkono uga tumrap kowé. Kowé mung bisa metokaké woh, yèn kowé nunggal karo Aku.

Jawa-Suriname: Rumaketa marang Aku, dadiné Aku uga bisa rumaket marang kowé. Pangé kuwi ora bisa ngetokké woh nèk ora rumaket marang wité, kaya ngono uga kowé, nèk ora rumaket marang Aku kowé ora bisa ngetokké woh.

Sunda: Sing tetep ngahiji di Kami, Kami oge baris tetep ngahiji di maraneh. Maraneh anu jadi dahan-dahan moal baruahan lamun henteu ngahiji di Kami, sabab dahan mustahil buahan lamun henteu ngahiji dina tangkalna.

Sunda Formal: Sing tetep manunggal jeung Kami tangtu Kami tetep manunggal jeung maraneh. Sabab sakumaha dahan, mustahil buahan, lamun henteu ngahiji keneh jeung tangkalna. Maraneh oge moal beubeunangan naon-naon, lamun henteu manunggal jeung Kami.

Madura: Mara ba’na papaggun badha e dhalem Sengko’, ban Sengko’ pagguna badha e dhalem ba’na. Ranca’ dibi’ ta’ kera abuwa kajabana mon cekka’ ka bungkana. Bariya keya ba’na pera’ bisa abuwa mon ba’na paggun cekka’ ka Sengko’.

Bauzi: Uho Emti vahi vou ali ahu vàmadi bohu meedale. Labi Eho laha umti vahi fa vou ali ahu vàmadi bohu meedase. Neham bak. Ame aaso lam ame lobaso laba agmousuhu bak labe agutemeam làhà ba ame lobaso vaksa lam vule ooaelem vabilem bak. Gi ame lobaso lam agmousuhu bak labe agutem vaba zisdam bak lahasdameam làhà am vaksa vule oo niziledam bak. Um laha Emti vahi vou ali ahu vàmadi bohu meedam vabameam làhà ba oo vaedam vabak. Gi Emti vahi vou ali ahu vàmadi bohu meedam labe oo vaedam bak.

Bali: Pagehangja dewek ceninge leket sig Gurune, tur Guru lakar pageh leket sig ceninge. Buka carange, yen tusing ngatut di punyanne, tusing nyidayang mabuah, aketo masih cening tusing nyidayang mabuah, yen cening tusing pageh leket sig Gurune.

Ngaju: Keleh keton tetep hinje dengang-Ku tuntang Aku mahin tetep hinje keton. Edan kabuat dia tau mamua amon ie dia tetep intu batange. Kalote kea keton baya tau mamua, amon keton tetep hinje dengang-Ku.

Sasak: Tetep ndot lẽq dalem Tiang dait Tiang ẽndah tetep ndot lẽq dalem side pade. Pade maraq pẽmpang ndẽqne iniq bebuaq lẽman diriqne mẽsaq, kecuali lamun ie tetep lẽq lolone. Maraq nike ẽndah halne side pade ndẽq gen bebuaq, lamun side pade ndẽq ndot lẽq dalem Tiang.

Bugis: Tette’no masséddi sibawa Iyya, na Iyya tette tokka matu masséddi sibawa iko. Iyaro takké dé’ naulléi makkébuwa, sangadinna rékko tette’i ri ponna. Makkuwatoniro iko, iya bawang mulléi mabbuwa rékko tette’ko masséddi sibawa Iyya.

Makasar: Tuli asse’re mako mae ri Nakke, naKutuli asse’re todong siagang ikau ngaseng. Takkulleai appasulu’ rappo tangke-tangkea, punna tena natuli asse’re mae ri poko’na. Kamma ngaseng tommako anjo; iapa nukkulle a’rappo, punna tuli asse’reko siagang iNakke.

Toraja: La reso’komi lan Kaleku, na Aku duka lan kalemi. Susi tangke anggoro’ tae’ nabelai membua kalena, ke tae’i natontong manda’ dio oto’ anggoro’, ten dukamoto tu kamu, tae’ mikullei, ketae’i mireso’ lan Kaleku.

Duri: La da'tan kamu' memmesa' sola Aku', kumemmesa' sola kamu'! Susi to tangke anggoro' te'da nakullei membua, ke te'dai nale'ke' jio garonto'na, susi todamo kamu' te'da mikullei membua, ke te'dai mimemmesa' sola Aku'.

Gorontalo: Potituwawulo wola-U wawu Wau olo ma motituwawu wolimongoli. Odelo tango dila mowali momungo lohihilawo wonu tiyo dila tuwawu wolo bungoliyo, odito olo timongoli dila mowali momungo wonu dila tuwawu wola-U.

Gorontalo 2006: Debo potituwaulo wola-U̒ wau Wau̒ olo madebo motituwau woli mongoli. Tango wambao̒ diila mowali momungo mai, ngopohia wonu tango boito debo to bungolio. Odito olo timongoli bo mowali momungo, wonu debo motituwau wola-U̒.

Balantak: Kuu tio poowawa pore tii Yaku' kada' i Yaku' uga' poowawa pore tii kuu. Koimo panga' sian sida miwoo' suungna kalu sian motokantang tia pu'una, koiya'a uga' i kuu sian sida miwoo' kalu i kuu sian poowawa pore tii Yaku'.

Bambam: La tontä liukoa' tohho illaam kaleku anna Kao duka' la tohho liu illaam kalemua'. Aka tä' tia deem mesa täke la mala kembua ke säppe'i lao. Anggam mala kembua ke mendekke' liui lako bätäna. La susingkoa' too duka', anggam malakoa' kembua ke tohho liukoa' illaam kaleku.

Kaili Da'a: Peto'o kukalau etu ninjani komimo jalana.

Mongondow: Umuranbií potobatuí-Ku bo Aku'oi umuranbií doman motobatuí takin monimu. Tanga in diaíbií momungai tontanií aka diaí in sia mo'idapoḷpa makow kom pangkoinya. Natua doman i mo'ikow, momungai aka umuran motobatuí takin-Ku.

Aralle: Kodi'mito inde poang angkoro' anna diongnga'too tangke-tangkena, dahi tohhokoa' yaling di Kalaeku anna la tohho touä' Kodi' yaling di kalaemu. Menna-menna ang tohho yaling di Kalaeku anna tohho touä' nei' yaling di kalaena la keboa mai'di. Aka' monna dakoa' yaling di Kalaeku, ya' daete' aha aka mala umbabe. Sinnoa yato tangke, dai mala keboa kalaena ponna dai mendehke' pano yato di poanna. Noa tungnga'to dio, dao mala keboa ponna dao tohho yaling di Kalaeku.

Napu: Mohintuwu liliumokau hai Iko, hai Iko wori ina mohintuwu hai ikamu. Daa au bara mentaka i patoa anggoro, bara mowua. Batena pea daa au mentaka i patoana ina mowua. Nodo wori ikamu: barakau peisa mowua ane barakau mohintuwu liliu hai Iko.

Sangir: Kụ hanesẹ̌be kạsasěmbaụ dingang-Ku e kụ Iạ e hanesẹ̌ masěmbaụ dingangi kamene. Lelange sẹ̌sane tawe mẹ̌bua kereu tawe mạdarěkạ su kalune. Kerene lai i kamene tumbạeng mẹ̌bua kereu tatapẹ̌be dingang-Ku.

Taa: Komi samba’a pei Aku, wali karoo masingkatao pei Aku, pasi Aku damaroo masingkatao pei komi. Apa komi raporapaka ewa ra’a. Wali ane ra’a, tare to maya mawua ane taa singkenta pei pu’unya. Wali ewa see seja komi, apa komi taa seja maya mangika bara kesaa to bae batuanginya ane taa maroo masingkatao pei Aku.

Rote: Metema emi da'di esa mahele mo Au soona, neukose Au boeo da'di esa ahele o emi. Metema ai ndana ka napadeik mesa kana soona, ta naboa fa, ta'da fe'e ai ndanak ndia nakadita nahele no ai huu na. Leondiak boe emi. Metema emi mahele mo Au soona, emi hapu maboa.

Galela: Bilasu ngini nigoge o rimoi ma rabaka dede Ngohi la Ngohi lo togoge o rimoi ma rabaka dede ngini. Maro panako nakoso o anggur ma uma moi la imatingaka, gena isopowa. Ka cawali igogou isopo, nakoso kanaga o anggur ma hutuka imasigapalaka. Komagena lo ngini niaakuwa nisopo, ka cawali igogou kanaga nigoge o rimoi ma rabaka dede Ngohi.

Yali, Angguruk: Hit An men welamuhupmu An hit men welaruhuk. Hele inggik uwag famen kong toho weregma anggen uk fug teg hag toho hir oho An min mangno roho welamuhup fugmu anggen uk fug teg lamuhup.

Tabaru: Ngini salingou tatapu de de ngoi, de ngoi tatapu de de ngini. 'Isoka 'o 'angguroli nako ka ma roesoka duga ge'ena koidadiwa 'isowoko. So nako 'imau 'isowoko ge'ena salingou 'uwa 'imasipidili ma roesoka. Koge'enali mita ngini 'idadi niadiai 'okia sonaa yaowa-owa nako ngini konimasipidiluwa de de ngoi.

Karo: Tetaplah min kam i bas Aku, janah Aku pe tetap i bas kam. Dahan labo ngasup erbuah adi la kin ersada dahan e ras batangna. Bage me pe kam, adi la kin kam ersada ras Aku labo kam erbuah.

Simalungun: Totap ma hanima ibagas Ahu, songon Ahu ibagas hanima! Songon ranting in, na so tarbahen marbuah humbani dirini sandiri, anggo seng totap bani hayu anggur in, sonai ma hanima, anggo seng totap hanima ibagas Ahu.

Toba: Sai mian di bagasan Ahu ma hamu, songon Ahu di bagasan hamu! Songon ranting i, na so tarbahen marparbue anggo sian dirina, anggo so mian di hau anggur i; laos songon i hamu, anggo so mian di bagasan Ahu hamu.

Dairi: Tettap mo kènè ibagasen Aku, asa Aku pè tettap ibagasen kènè. Oda ndorok merbuah dahan i ukum ibas kedirinna nai. Tapi ndorok merbuah ngo ia, mula nggelluh ia ipas batang idi. Bagidi ma ngo bang kènè pè, lebbè nggelluh ibagasen Aku ngo kènè, asa ndorok merbuah kènè.

Minangkabau: Tataplah basatu jo Ambo, mako Ambo pun ka tatap basatu jo angku-angku. Nan rantiang sandiri, indak ka bisa doh babuwah, antah kok, jikok inyo lai tatap malakek di batangnyo. Baitu pulo angku-angku, angku-angku hanyo bisa babuwah, jikok angku-angku lai tatap basatu jo Ambo.

Nias: Ena'õ si lõ tebulõ wa ha sambua ami ba khõ-Gu ba si manõ gõi Ndra'odo ba khõmi. Tebai mowua ndraha andrõ ha ya'ia. Awena tola mowua ndraha, na auri ia ba dõla. Si manõ gõi ami. Awena tola mowua ami na aro ami ba khõ-Gu.

Mentawai: Oto kau imariu-riu nupusara kam ka tubukku, bailiu aku kaku leú et, riu-riu kupusara ka tubumui. Kelé ka sia leú ran, tá te babara buania, ké tá mariu-riu ipusara ka tubut loinánia. Oto kisedda leú te kam ka kam, tá te babara buamui ké tá mariu-riu nupusara kam ka tubukku.

Lampung: Tetapdo besatu jama Nyak rik Nyak pun haga tetap besatu jama keti. Cabang tenggalan mak dapok bebuah, kecuali kik ia tetap jama batangni. Reno juga keti angkah dapok bebuah, kik tetap besatu jama Nyak.

Aceh: Teutab meusaboh ngon Ulôn dan Ulôn pi teutab meusaboh ngon gata. Cabeueng keudroe hana hase jimuboh, keucuali meunyoe cabeueng nyan teutab na meukeumat ateueh bak jih. Meunan cit gata hase jimuboh, meunyoe teutab meusaboh ngon Ulôn.

Mamasa: Tontongkoa' torro illaan kaleku angku torro duka' illaan kalemua'. Tae' dengan mesa tangke mala kembua ke sappekki lao. Angga nangei la mala kembua ke mellekke'i lako batangna. Susimokoa' too, angga la mungeia' mala kembua ke montongkoa' torro illaan kaleku.

Berik: Jeber-jeber Abar sa nwini, jepga Ai jeber-jeber ibara nwini. Afa tirni timip jam tensiyen, tirni jeiserem jam teyan. Aamei jegme gemer; afa jeber-jeber aamei Abar nejama tensiyen, afa ga enggam nei daamfennaber nejama nwinyen, gam jega aamei igi ijama domolyan, ga enggam aamei waakenfer ijama eyebiyen.

Manggarai: Ka’éng ga oné Aku agu Aku oné méuk. Cama ného rengka toé ngancéng wua kaut le run, émé hia toé cing oné mai pu’u anggory, nenggitu kolé néng méu, toé wuam émé toé ka’éng oné Akum.

Sabu: Halla-anni we mu ta jadhi hahhi nga Ya, jhe Ya lema do ta halla-anni ta jadhi hahhi nga mu. Kinga kejanga ne we miha, nara dho no ta wue miha-unu, titu wata ki do pee no nga halla-anni pa kepue ne. Mina harre lema mu, wata ke mu ne nara ta wue ki do pee mu ta jadhi hahhi nga Ya.

Kupang: Bosong musti taꞌika tarús deng Beta, sama ke Beta taꞌika deng bosong. Te cabang yang talapás buang dari dia pung pohon sonde bisa babua apa-apa. Bagitu ju deng bosong. Bosong sonde bisa bekin apa-apa yang bae, kalo bosong sonde taꞌika tarús deng Beta.

Abun: Nin ut krat mo Ji, sane bere Ji dom ut krat mo nin re. Kweguk sombok kadit i-muk ete kweguk ne ti dor yo, bere i-bo mo nde. Sane dom, nin yo ut krat mo Ji nde yo, bere nin yo nggiwa ben suk gato ndo mo nde.

Meyah: Noba mofun efen efetma ongga angh gu esinsa bera efen efek jinaga guru. Tina erek mofun efen efetma ebiedi jera mofun ebic enjgineg ojgomu, beda efen efek ofoukou. Erek koma tein nou iwa. Erek idou eja erek egens jera Didif, beda Didif dimeja erek egens jera iwa. Beda iwa imek mar ongga oufamofa gij yeyin iteij ah. Tina guru, beda inek mar ongga oufamofa gij yeyin iteij ah guru.

Uma: "Tida-mokoi hintuwu' hante Aku', pai' Aku' wo'o hante koi'. Ra'a to mohepi' ngkai woto kaju, uma-i mowua'. Ra'a bate kana mentaka' hi woto-na bona mowua'-i. Wae wo'o koi': Sampale-koi mowua' ane tida-koi hintuwu' hante Aku'.

Yawa: Syare wana tawan intabove no Rinai muno Risyamo ino tawan intabove wasai tavon. Anggurije aneme inta mare mpatimu ti no mumuimbe, weamo ama mane meweno rai, yara aneme no tawan no anggurije ama mote rai, weamo man dave. Maisyare omaisy wea tavon, ranivara weapamo wano tawan no Rinai jewen, weamo wapa ana wadave ti ngkove mewen.


NETBible: Remain in me, and I will remain in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself, unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me.

NASB: "Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in Me.

HCSB: Remain in Me, and I in you. Just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in Me.

LEB: Remain in me, and I in you. Just as the branch is not able to bear fruit from itself unless it remains in the vine, so neither [can] you, unless you remain in me.

NIV: Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me.

ESV: Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me.

NRSV: Abide in me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.

REB: Dwell in me, as I in you. No branch can bear fruit by itself, but only if it remains united with the vine; no more can you bear fruit, unless you remain united with me.

NKJV: "Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me.

KJV: Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

AMP: Dwell in Me, and I will dwell in you. [Live in Me, and I will live in you.] Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in (being vitally united to) the vine, neither can you bear fruit unless you abide in Me.

NLT: Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful apart from me.

GNB: Remain united to me, and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself; it can do so only if it remains in the vine. In the same way you cannot bear fruit unless you remain in me.

ERV: Stay joined to me and I will stay joined to you. No branch can produce fruit alone. It must stay connected to the vine. It is the same with you. You cannot produce fruit alone. You must stay joined to me.

EVD: Continue in me and I will continue in you. No branch can make fruit alone. It must continue in the vine. It is the same with you. You cannot make fruit alone. You must continue in me.

BBE: Be in me at all times as I am in you. As the branch is not able to give fruit of itself, if it is not still on the vine, so you are not able to do so if you are not in me.

MSG: "Live in me. Make your home in me just as I do in you. In the same way that a branch can't bear grapes by itself but only by being joined to the vine, you can't bear fruit unless you are joined with me.

Phillips NT: You must go on growing in me and I will grow in you. For just us the branch cannot bear any fruit unless it shares the life of the vine, so you can produce nothing unless you go on growing in me.

DEIBLER: Remain having a close relationship with me. If you do that, I will remain having a close relationship with you. A branch of a vine cannot bear fruit if it is cut off and left by itself. To bear fruit, it must remain attached to the vine. Similarly, youcannot live the way that God wants you to if you do not remain united to me [MET].

GULLAH: Oona mus stay one wid me all de time, an A gwine stay one wid oona. De wine branch wa stay ta esef an ain jine ta de wine, dat branch ain able fa beah no fruit. E haffa be jine ta de wine fa beah fruit. Same way so, oona cyahn do nottin fa God cep oona stay one wid me all de time.

CEV: Stay joined to me, and I will stay joined to you. Just as a branch cannot produce fruit unless it stays joined to the vine, you cannot produce fruit unless you stay joined to me.

CEVUK: Stay joined to me, and I will stay joined to you. Just as a branch cannot produce fruit unless it stays joined to the vine, you cannot produce fruit unless you stay joined to me.

GWV: Live in me, and I will live in you. A branch cannot produce any fruit by itself. It has to stay attached to the vine. In the same way, you cannot produce fruit unless you live in me.


NET [draft] ITL: Remain <3306> in <1722> me <1698>, and I <2504> will remain in <1722> you <5213>. Just <2531> as the branch <2814> cannot <3756> <1410> bear <5342> fruit <2590> by <575> itself <1438>, unless <1437> <3361> it remains <3306> in <1722> the vine <288>, so <3779> neither <3761> can <3306> you <5210> unless <1437> <3361> you remain <3306> in <1722> me <1698>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 15 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel