Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 : 6 >> 

TB: Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka: "Salibkan Dia, salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka: "Ambil Dia dan salibkan Dia; sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun pada-Nya."


AYT: Ketika imam-imam kepala dan para perwira melihat Dia, mereka berteriak, “Salibkan Dia, salibkan Dia!” Akan tetapi, Pilatus berkata kepada mereka, “Bawalah Dia dan salibkan sendiri karena aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya.”

TL: Serta segala kepala imam dan segala hamba pun nampak Dia, berteriaklah mereka itu sekalian sambil katanya, "Salibkanlah, salibkanlah Dia!" Maka kata Pilatus kepada mereka itu, "Kamu ambillah Dia, dan salibkanlah Dia! Karena aku ini tiada mendapat salah pada-Nya."

MILT: Maka, ketika para imam kepala dan para pengawal melihat Dia, mereka berteriak, sambil berkata, "Salibkan! Salibkan!" Pilatus berkata kepada mereka, "Bawalah Dia dan kamu salibkanlah, karena aku tidak menemukan kesalahan dalam Dia!"

Shellabear 2010: Pada waktu imam-imam kepala dan pengawal-pengawal Israil melihat Dia, mereka berseru, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah Dia dan salibkan sendiri, karena aku tidak mendapati kesalahan pada-Nya."

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada waktu imam-imam kepala dan pengawal-pengawal Israil melihat Dia, mereka berseru, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah Dia dan salibkan sendiri, karena aku tidak mendapati kesalahan pada-Nya."

Shellabear 2000: Pada waktu imam-imam kepala dan para pengawal Israil melihat Dia, mereka berseru, “Salibkan Dia! Salibkan Dia!” Kata Pilatus kepada mereka, “Bawalah Dia dan salibkanlah, karena aku tidak mendapati kesalahan pada-Nya.”

KSZI: Apabila ketua-ketua imam dan pegawai-pegawai melihat-Nya, mereka berteriak, &lsquo;Salibkan Dia! Salibkan Dia!&rsquo; Pilatus berkata kepada mereka, &lsquo;Kamu ambil dan saliblah Dia; kerana aku mendapati-Nya tidak bersalah sama sekali.&rsquo;

KSKK: Ketika melihat Yesus imam-imam kepala dan para penjaga berteriak, "Salibkanlah Dia! Salibkanlah Dia!" Jawab Pilatus, "Ambillah dan salibkan Dia; sebab aku tidak menemukan kesalahan pada-Nya."

WBTC Draft: Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, mereka berteriak-teriak, "Salibkan Dia, salibkan Dia!" Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah Dia dan salibkanlah sendiri sebab aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya."

VMD: Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, mereka berteriak-teriak, “Salibkan Dia, salibkan Dia!” Pilatus berkata kepada mereka, “Ambillah Dia dan salibkanlah sendiri sebab saya tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya.”

AMD: Ketika imam-imam kepala dan utusan-utusannya melihat Yesus, mereka berteriak, “Salibkan Dia, salibkan Dia!” Tetapi Pilatus menjawab, “Ambillah Dia dan salibkanlah sendiri. Sebab, Aku tidak menemukan kesalahan apa pun pada-Nya.”

TSI: Tetapi pada saat para imam kepala dan para penjaga Rumah Allah itu melihat Yesus, mereka berteriak-teriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!” Tetapi Pilatus berkata kepada mereka “Kalian sendiri yang membawa dan manyalibkan dia, karena saya tidak menemukan kesalahan apa pun pada dirinya!”

BIS: Ketika imam-imam kepala dan pengawal-pengawal itu melihat Yesus, mereka berteriak, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah Dia, dan salibkan olehmu sendiri, saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada-Nya."

TMV: Ketika ketua-ketua imam dan para pengawal Rumah Tuhan melihat Yesus, mereka berseru, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus berkata kepada mereka, "Ambillah dia! Kamu sendiri salibkan dia, kerana aku tidak mendapat alasan apa pun untuk menghukum dia."

BSD: Ketika imam-imam kepala dan pengawal-pengawal melihat Yesus, mereka berteriak, “Salibkan Dia! Salibkan Dia!” Pilatus berkata kepada mereka, “Ambil Dia dan salibkanlah sendiri! Saya tidak mau, sebab saya tidak menemukan satu kesalahan pun pada-Nya.”

FAYH: Ketika mereka melihat Dia, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi mulai berteriak, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" "Salibkan sendiri!" kata Pilatus. "Aku tidak mendapat bukti bahwa Ia bersalah."

ENDE: Tetapi serta para imam besar dan segala hamba mereka melihat Dia, berteriak-teriaklah mereka: Salibkan, salibkan Dia. Kata Pilatus kepada mereka: Hendaklah kamu ambil Dia dan menjalibkan Dia. Aku tidak mendapat kesalahan sedikitpun padaNja.

Shellabear 1912: Serta dilihat oleh kepala-kepala imam dan mata-mata itu akan dia, maka berserulah sakaliannya katanya, Salibkan-lah, salibkan! Maka kata Pilatus kepada orang itu, Hendaklah kamu juga mengambil dia lalu mensalibkan, karna aku ini tiada mendapat kesalahannya.

Klinkert 1879: Demi dilihat olih kapala-kapala imam dengan segala hambanja akan Isa, berseroelah mareka-itoe, katanja: Palangkanlah dia; palangkanlah dia! Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Hendaklah kamoe djoega mengambil dan memalangkan dia, karena tidak koedapat apa-apa salahnja.

Klinkert 1863: Maka kapan kapala-kapala imam dan segala hamba itoe melihat sama Toehan, lantas dia-orang berseroe, katanja: Salibken dia! salibken dia! Pilatoes berkata sama dia-orang: Bijar kamoe bawa sama dia serta salibken dia; karna akoe tidak dapet apa-apa salahnja.

Melayu Baba: Jadi bila kpala-kpala imam dan mata-mata tengok Isa, dia-orang bertriak, kata, "Salibkan, salibkan." Pilatus kata sama dia-orang, "Kamu sndiri ambil sama dia, dan salibkan: kerna sahya ini t'ada dapat apa-apa yang dia boleh kna d'awa."

Ambon Draft: Maka serta Kapala-ka-pala Imam dan hamba-hamba dapat lihat Dija, batare; aklah marika itu, kata: Tsalibkan-lah Dija! tsalibkanlah Dija! Katalah Pilatus kapada ma-rika itu: Bajiklah kamu am-bil Dija, dan tsalibkan Dija; karana b/eta tijada mendapat salah di dalam Dija.

Keasberry 1853: Maka apabila dilihat ulih imam yang busar busar, dan sagala hulubalang akan dia, maka bursrulah marika itu, katanya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Maka kata Pilatus pada marika itu, Bawalah purgi kamu akan dia, salibkan: kurna aku tiada mundapat apa apa salahnya.

Keasberry 1866: Maka apabila dilihat ulih imam yang bŭsar bŭsar, dan sagala hulubalang akan dia, maka bŭrsrulah marika itu katanya, Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Maka kata Pilatus pada marika itu, Bawalah pŭrgi kamu akan dia, salibkan; kŭrna aku tiada mŭndapat apa apa salahnya.

Leydekker Draft: 'Apabila kalakh kapala 2 'Imam dan segala sakej melihat dija, maka berterijakhlah marika 'itu, 'udjarnja: tsablibkanlah marika 'itu, 'udjarnja: tsalibkanlah, tsalibkanlah dija. Bersabdalah Pilatus pada marika 'itu: bajiklah kamu 'ini meng`ambil, dan mentsalibkan dija: karana 'aku 'ini tijada mendapat barang salah didalamnja 'itu.

AVB: Apabila ketua-ketua imam dan pegawai-pegawai melihat-Nya, mereka berteriak, “Salibkan Dia! Salibkan Dia!” Pilatus berkata kepada mereka, “Kamu ambil dan salibkan Dia; kerana aku mendapati-Nya tidak bersalah sama sekali.”

Iban: Lebuh sida tuai imam enggau bala polis meda Iya, sida manjung, "Regang Iya! Regang Iya!" Pilate lalu bejaku ngagai sida, "Bai Iya enggau kita, lalu regang Iya. Aku nadai nemu penyalah Iya."


TB ITL: Ketika <3753> imam-imam kepala <749> dan <2532> penjaga-penjaga <5257> itu melihat <1492> Dia <846>, berteriaklah mereka <2905> <3004>: "Salibkan <4717> Dia, salibkan <4717> Dia!" Kata <3004> Pilatus <4091> kepada mereka <846>: "Ambil <2983> Dia <846> dan <2532> salibkan <4717> Dia; sebab <1063> aku <1473> tidak <3756> mendapati <2147> kesalahan <156> apapun pada-Nya <1722> <846>." [<3767> <5210>]


Jawa: Nalika para pangarepe imam lan para wong jaga ndeleng marang Gusti Yesus, banjur padha mbengok: “Kasaliba, kasaliba!” Pangandikane Sang Pilatus: “Wis, gawanen lan saliben; awit mungguh ing aku ora ana kaluputane apa-apa.”

Jawa 2006: Nalika para pangarepé imam lan para wong jaga padha ndeleng Panjenengané, banjur padha mbengok, "Kasaliba, kasaliba!" Pangandikané Pilatus, "Gawanen lan saliben; awit mungguh ing aku Wong iku ora ana kaluputané apa-apa."

Jawa 1994: Bareng para pengareping imam lan para wong sing jaga padha weruh Gusti Yésus, banjur padha bengok-bengok: "Kasaliba, kasaliba!" Gubernur Pilatus ngandika marang wong akèh mau: "Gawanen lan saliben dhéwé. Manut panemuku Wong kuwi ora salah apa-apa."

Jawa-Suriname: Kadung para pengarepé imam lan sekaut-sekauté Gréja Gedé weruh Gusti Yésus, sakwat terus pada mbengok: “Dipentèng! Dipentèng!” Pilatus terus semaur: “Ya kono nèk arep mbok pentèng. Kanggo aku wong iki ora salah apa-apa!”

Sunda: Imam-imam kapala jeung para pangawal Bait Allah narenjo ka Anjeunna, tuluy tinggorowok, "Salibkeun! Salibkeun!" Saur Pilatus, "Pek bae ku maraneh salibkeun. Kami mah teu manggih sabab pikeun ngahukum."

Sunda Formal: Ger bae, imam-imam kapala jeung wakil-wakil resmi bangsa Yahudi sejenna raong, pokna, “Gantung, gantung dina kayu salib!” Saur Pilatus, “Jung barawa, gantung ku maraneh bae; sabab ku kami mah, teu kapanggih dosa-Na.”

Madura: E bakto mam-imam kapala ban wal-pangawal jareya nangale’e Isa, kabbi padha aera’, "Salib oreng ganeka! Salib oreng ganeka!" Pilatus adhabu ka reng-oreng jareya, "Kassa’ giba, salib dibi’, sengko’ ta’ nemmo salana settonga."

Bauzi: Labi Yesus vou futoho bak lam ame toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba vou aasdam dam lamti iho Yesusam alihi aadàmu dae meonat ab buteomam. “Neàdehooo. Ba a isi olumuleee. Gi oteleee. Om meo dam gagu taho ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume eloleee. Gi taho modeleee.” Lahahat Pilatus mu fa gago, “Uhumo ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dodume elole. Eho Da nim uloome aiha Aho faina modehe bak aihi vabna akati eho gagu ote?”

Bali: Wau parapangageng panditane miwah parapajagaan Perhyangan Agunge nyingakin Ida, dane pada pagelur sapuniki: “Pentang Ipun ring salibe! Pentang Ipun ring salibe!” Pangandikan Sang Gubernur Pilatus ring dane asapuniki: “Puniki rarisang ambil tur pentang Ipun santukan tiang tan manggihin punapa-punapi sane dados jalaran buat niwakin Ipun ukuman.”

Ngaju: Katika kare imam kapala tuntang kare pangawal te mite Yesus, ewen mangkariak, "Nyampalaki Ie! Nyampalaki Ie!" Pilatus hamauh dengan ewen, "Duan Ie, nyampalaki Ie awi keton kabuat ih, ije mahin jaton kasalan je sondau-Ku intu Ie."

Sasak: Sewaktu imam-imam kepale dait pengawal-pengawal nike serioq Deside Isa, ie pade nyurak, "Pakuq Ie lẽq kayuq salib! Pakuq Ie lẽq kayuq salib!" Pilatus bebase tipaq ie pade, "Bait Ie, dait pakuq Ie lẽq kayuq salib, sẽngaq tiang ndẽq ndait sopoq juaq kesalaqan lẽq Ie."

Bugis: Wettunna kapala-kapala imangngé sibawa sining pengawal-é mitai Yésus, gorani mennang, "Sallii! Sallii!" Nakkeda Pilatus lao ri mennang, "Alani na alému sallii, dé’ ulolongeng muwi séddi asalang ri Aléna."

Makasar: Ri wattunna nacini’ imang-imang kapalaya siagang pangawalaka ngaseng anjo Isa, ammarrang-marrammi ke’nanga, angkana, "Allei salli’! Allei salli’!" Nakanamo Pilatus ri ke’nanga, "Allemi anne Taua nampa ikau tommo ansalliki. Nasaba’ inakke tena kugappa kasalanNa manna sirupa."

Toraja: Iatonna kitami mintu’ pangulu to minaa sia mintu’ solana, rambanmi metamba nakua: A’ta’I Ia tu, a’ta’I Ia tu! Nakuami Pilatus ungkuanni tu tau: Alami kamu, mia’ta’I! Belanna tae’ aku kukabu’tui tu salaNa.

Duri: Simetamba-tambanni to kapala imang sola to pangjagana Bola Puang Allataala tonna kitami to Puang Isa nakua, "Pampangngi! Pampangngi!" Nakua Gubernur Pilatus, "Alami mipampangngi, sanga te'da lalo kasalan-Na kuampa'."

Gorontalo: Tou tauwa lo mongoimamu wawu ta hepodahawa bele lo Eya lo'onto mao o-Liyo, timongoliyo ma longuwatia odiye, ”Salipuwa mao Tiyo! Salipuwa mao Tiyo!” Ti gubornur Pilatus loloiya ode olimongoliyo odiye, ”Delowalo Tiyo wawu mota salipuwa limongoli lohihilawo, sababu diyalu mao totala lotapu'u to o-Liyo.”

Gorontalo 2006: Tou̒ mongo iimamu tauwa wau tahi pokawalia boito loo̒onto li Isa, timongolio malo nguwatio̒ mola, "Salipuwalo Tio! Salipuwalo Tio!" Tei Pilatus loloi̒ya mao̒ ode limongolio, "Hamaawa mota Tio, wau salipuwalo limongoli lohihilao, Tio diila piloo̒ tapulau̒ totala penu boli tuwau mao̒."

Balantak: Sarataa tanaasna imam tari dadagai nimiile' i Yesus, raaya'a nangkakaro'mo taena, “Saliipkonmo a mian kanono'! Saliipkonmo a mian kanono'!” Mbaka' norobumo i Pilatus na ko'ona i raaya'a taena, “Alaka' wawa i Ia ka' saliipkon kuu-kuuna, gause i yaku' sianta nantausi sa'angu'po sala'-Na.”

Bambam: Tappana muita Puang Yesus indo ingganna kapala sando sola to si unjagai Banua Debata, iya sikaolim napa'sule-sulei naua: "Päso'i, päso'i yabo kaju sitambem anna malai mate!" Iya natimba'im Pilatus naua: "Pa'kalengkoa' alai anna umbabaia' lao kela umpäso'ia' yabo kaju sitambem. Aka kao-kao, tä' deem kulambi' kasalaanna moi podo la mesam."

Kaili Da'a: Sangga nanggita Yesus nongare-ngaremo balengga-balengga topanggeni agama bo topojaga-topojaga Sapo Mpepue, "Pakumo I'a ri kayu parika! Pakumo I'a ri kayu parika!" Nangulimo i Pilatus ka ira, "Ala komi mbotomo I'a, pade paku I'a ri kayu parika, sabana tau etu da'a ntoto naria salana nirataku."

Mongondow: Naonda imang mita itoi bo pongawal mita tatua noko'ontong ko'i Yesus, mosia nomaḷuí, "Popopakuídon Sia kong kayu pinoyotalempang! Popopakuídon Sia kong kayu pinoyotalempang!" Daí ki Pilatus noguman ko'i monia, "Gamaídon in Sia, bo popopakuídon monimu tontanií kong kayu pinoyotalempang, sin aku'oi in diaíbií noko'ulií kon tobatuímai in taḷaí ko'i-Nia."

Aralle: Tahpana sika ungngita Puang Yesus yato to pandaka anna kapala-kapala imang, sika kohang naoatee, "Toke'i! Toke'i dai' di kayu sitambeng!" Naoa bunte Pilatus, "Alaia' mai anna untoke' toboia' dio, aka' dai kodi' aha kulambi' kasalaanna."

Napu: I temponda kapala-kapala tadulako menomba hai topekampai moita Yesu, mongangamohe, rauli: "Pakumi i kau! Pakumi i kau!" Nauli Pilatu: "Ane nipeinao mopaku i kau, nialami. Ikamu au hangangaa mopaku i kau, lawi iko, bara kulambi salaNa."

Sangir: Ene sarangke manga imang těmbonange ringangu měndariagạ e nakasilọe Mawu Yesus, i sire němpamansagẹ̌ u, "Kuruise i Sie! Kuruise i Sie!" I Pilatus nẹ̌bera si sire, "Al᷊ạ e i Sie, kụ kuruiseng kamene hala, u iạ e tawe nakaěbạ pẹ̌sasal᷊a sarang sěmbaụ si Sie."

Taa: Wali tempo kepala-kepala nto pampue pasi tau to mangajagang banua i mPue Allah mangkita i Yesu, sira sakaboo, manganto’o, “Ne’e mangalapa Ia! Paku Ia ri kaju pasape! Paku Ia ri kaju pasape! Pei i Pilatus manganto’o, “Komija mangoko Ia pei mangampaku ri kaju pasape, apa ane aku, aku taa kojo mangarata sala resi Ia.”

Rote: Lelek fo malanga ima mala lo manamanea sila la lita Yesus boema ala eki lae, "Lona nggangen leona! Lona nggangen leona?" Boema Pilatus nafa'das nae, "Hela man fo emi lona nggange aom, te au ta hapu hataholi ia salan esa boen."

Galela: Ato o imamka ma bi sahe de manga nyawa yojojajaga iwikelelo, de ona yangodu ka moiye imatoore itemo, "Powisidasangahadi! Powisidasangahadi!" Duma ma gubernur wotemo, "Asitagala! Nako komagena, de ngini Awi nyawa masirete gena niwingaho la niwisidasangahadi. Nakoso maro ngohi to Una Awi sala moi lo tamakewa."

Yali, Angguruk: Ibagma imam onowesi men enemingmingangge men At yet hibareg enele hum toho uruk lit, "Tele fisiyek, tele fisiyek," eneg uruk latfagma Pilatusen te, "Aren alem siyag ane tirisiyon anden hihi fureg hilalug lalihipteg hiren tele feselihip," ibag.

Tabaru: Gee 'o 'imam ma sae-saeke de yojaga-jaga go'ona wimake 'o Yesus, de yosigaso-gasoko, "Winisidele 'o salipoka! Winisidele 'o salipoka!" De 'o Pilatus wongose 'onaka, "Neda wini'eseno la ngini ma sirete winisidele, ngoi kotodamakewa 'awi sowono ka moi ma."

Karo: Ngidah Jesus nggo ndarat nina imam-imam si mbelin ras pengawal-pengawal alu sora megang, "Pakukenlah Ia ku kayu persilang! Pakukenlah Ia ku kayu persilang!" Nina Pilatus man kalak e, "Babalah Ia, janah kamlah makuken Ia ku kayu persilang. Aku, la lit kudat salahna guna ngukum Ia."

Simalungun: Jadi dob ididah sintua ni malim ampa juakjuak ai Ia, idilohon sidea ma, “Parsilangkon, parsilangkon ma Ia!” Ihatahon si Latus ma bani sidea, “Boan nasiam ma Ia anjaha parsilangkon nasiam ma! Seng dong jumpah ahu salah-Ni.”

Toba: Asa dung diida angka sintua ni malim dohot angka naposo Ibana, dijouhon nasida ma: Parsilangkon, parsilangkon ma Ibana! Dung i didok si Latus ma tu nasida: Boan hamu ma Ibana, parsilangkon hamu ma; ai ndang jumpang ahu salana.

Dairi: Idah imam-imam ekuten dekket perjaga-perjaga idi kessa mo Jesus, isurakken kalak i mo, "Persilangken, Persilangken mo Ia!" Nai idokken si Latus mo, "Embah kènè mo Ia janah persilangken kènè, ai kadè poda lot dapet aku salahNa."

Minangkabau: Kutiko imam-imam kapalo, sarato jo pangawal-pangawal tu, manampak Isa Almasih, inyo bi ma ariak, "Salibkanlah Inyo! Salibkanlah Inyo!" Pilatus bakato kabake urang-urang tu, "Bawoklah Inyo, salibkanlah dek kalian, manuruik pandapek ambo, Inyo ko indak basalah."

Nias: Mu'ao ndra ere sebua awõ ndra sanaro me la'ila Yesu, lamane, "Forõfa Ia! Forõfa Ia!" Imane khõra Filato, "Mihalõ Ia ba miforõfa manõ. Ma'ifu lõ nisõndra-Gu olalõw̃a-Nia."

Mentawai: Kelé araitsó nia Jesus, tai imam sabeu sambat sipasijajago, pugereirangan leú et, pelé nga-nganda, "Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga! Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!" Iageti kuanangan ka matadda si Pilatus, "Oto kam'an lé ipapattáaké nia ka loiná siliktenga, aipoí tá akusese sele sigalainia."

Lampung: Waktu imam-imam kepala rik pengawal-pengawal ano ngeliak Isa, tian mekik, "Salibko Ia! Salibko Ia!" Pilatus cawa jama tian, "Akukdo Ia, rik salibko ulihmu tenggalan, nyak mak ngehalu sai kesalahan pun jama Ia."

Aceh: Watée imeum-imeum ulée dan peungawai-peungawai jikalon Isa, awaknyan laju jikuk-kuk, "Saleb laju Jihnyan, saleb laju Jihnyan!" Pilatus jipeugah bak awaknyan, "Cok kheueh laju Gobnyan, dan saleb kheueh lé gata keudroe, ulôn hana lôn teumé meusaboh pi nyang salah nibak Gobnyan."

Mamasa: Inde anna ummitamo Puang Yesus kapala imam sola to siundagai Banua Ada'na Puang Allata'allae, sipetamba-tambaammi nakua: “Pasokki lako kayu pantokesan! Pasokki lako kayu pantokesan!” Ma'kadami Pilatus lako inde tau kambanne, nakua: “Alamia' matin ammu meloloa' umpasokki lako kayu pantokesan, annu tae' tappa' kao dengan kukabuttui kasalaanna.”

Berik: Angtane imam-imam sanbakaiserem, ane angtane Jena Uwa Sanbagirmana aa jei ne gaarabisnenewenaram, jei ga Yesus jame aa galap ne damtanaram, jewer jei uskambar ga aa ge tetenbuwena enggame, "Ti salibip sa daktanswe! Ti salibip sa daktanswe!" Jengga Pilatus jei ga aa balbabili, "Aamei iner sa gaarfe, ane tinip ga isa daktanswena. Ai Jemnibe kapkaiserem afa ajam domolbayan."

Manggarai: Du ita hias imam kepala agu ata lami situ, ciék kéta taungs isé: “Pangkot oné panggol Hia, pangkot oné panggol Hia!” Mai taé di Pilatus ngong isé: “Emi Hia, agu pangkot oné panggol Hia; ai aku toé kéta manga ita koé salan oné Hia.”

Sabu: Ta dhai ta ngadde Yesus ri kattu-kattu mone tunu-menahu nga mone jaga he, ta peka ke ro, "Ketoe peabbha-rappa No! Ketoe peabbha-rappa No!" Ta lii ke Pilatus pa ro, "Aggo we No ri mu, jhe la ketoe we peabbha-rappa ri mu ma miha, ngadde dho ri ya, ie ta hahhi hala he pa No dhe."

Kupang: Waktu kapala agama dong pung bos-bos deng orang jaga dong lia sang Yesus, dong batarea rame-rame bilang, “Bunu bekin mati sang Dia sa! Paku Dia di kayu palang!” Ma gubernor kasi tau sang dong bilang, “Biar bosong sa yang bawa Dia ko kasi mati sang Dia di kayu palang. Te beta sonde dapa Dia pung sala apa-apa yang pantas ko kasi hukum mati sang Dia.”

Abun: Yekwesú mo Yefun Allah bi nu ge bok yo si ye gato mewa Yefun Allah bi nu ge bok yo me Yefun Yesus syesyar mo nden sa, án sino saiye do, "Nan gu An kwop wé tom! Nan mban An mo kwesukwin tom!" Sarewo Pilatus ki nai án do, "Nin dakai nai An, nin dakai gu An kwop mo kwesukwin sor, we ji ndobot An ware, ji ki do, An ben suk gato ibit yo mo nde."

Meyah: Nou ongga ebirfager imam-imam jera rua ongga runt joug Mod Allah rik Yesus, beda rua ruis oida, "Yutob Ofa tumu mega salib ojgomu!" Rua ruis mar insa koma ojgomuja. Tina Pilatus agot gu rua oida, "Iwa yutob Ofa tumu mega salib ojgomu, tina didif disinsa dinek rot Ofa efen mar ongga oska jinaga guru."

Uma: Nto'u imam pangkeni pai' topojaga mpohilo Yesus, kamejeu'-rami ra'uli': "Parika'-imi! Parika'-imi!" Na'uli' Pilatus: "Ane doko' niparika'-i, ala'-imi, niparika' moto-imi-koiwo, apa' aku', uma-kuna kuruai' kasalaa'-na."

Yawa: Arono syeno akokoe nawe, naito wo Yavaro Amisye ramane nawe wo Yesus aen, wo akekebe kobe ware, “Auseo sawa inyo kapite rai! Auseo sawa inyo kapite rai!” Pilatus payao de mansai pare, “Wapo augav, muno wapo auseo sawa inyo kapite rai, yara risyamo nanto Apa ayao kakai inta raije ramu.”


NETBible: When the chief priests and their officers saw him, they shouted out, “Crucify him! Crucify him!” Pilate said, “You take him and crucify him! Certainly I find no reason for an accusation against him!”

NASB: So when the chief priests and the officers saw Him, they cried out saying, "Crucify, crucify!" Pilate *said to them, "Take Him yourselves and crucify Him, for I find no guilt in Him."

HCSB: When the chief priests and the temple police saw Him, they shouted, "Crucify! Crucify!" Pilate responded, "Take Him and crucify Him yourselves, for I find no grounds for charging Him."

LEB: So when they saw him, the chief priests and the officers shouted, saying, "Crucify! Crucify!" Pilate said to them, "You take him and crucify [him]! For I do not find a basis for an accusation against him.

NIV: As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, "Crucify! Crucify!" But Pilate answered, "You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him."

ESV: When the chief priests and the officers saw him, they cried out, "Crucify him, crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him, for I find no guilt in him."

NRSV: When the chief priests and the police saw him, they shouted, "Crucify him! Crucify him!" Pilate said to them, "Take him yourselves and crucify him; I find no case against him."

REB: At the sight of him the chief priests and the temple police shouted, “Crucify! Crucify!” “Take him yourselves and crucify him,” said Pilate; “for my part I find no case against him.”

NKJV: Therefore, when the chief priests and officers saw Him, they cried out, saying, "Crucify Him , crucify Him !" Pilate said to them, "You take Him and crucify Him , for I find no fault in Him."

KJV: When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify [him], crucify [him]. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify [him]: for I find no fault in him.

AMP: When the chief priests and attendants (guards) saw Him, they cried out, Crucify Him! Crucify Him! Pilate said to them, Take Him yourselves and crucify Him, for I find no fault (crime) in Him.

NLT: When they saw him, the leading priests and Temple guards began shouting, "Crucify! Crucify!" "You crucify him," Pilate said. "I find him not guilty."

GNB: When the chief priests and the Temple guards saw him, they shouted, “Crucify him! Crucify him!” Pilate said to them, “You take him, then, and crucify him. I find no reason to condemn him.”

ERV: When the leading priests and the Jewish guards saw Jesus they shouted, “Kill him on a cross! Kill him on a cross!” But Pilate answered, “You take him and nail him to a cross yourselves. I find nothing I can charge him with.”

EVD: When the leading priests and the Jewish guards saw Jesus they yelled, “Kill him on a cross! Kill him on a cross!” But Pilate answered, “You take him and nail him to a cross yourselves. I find nothing I can charge against him.”

BBE: So when the chief priests and the police saw him they gave a loud cry, To the cross! to the cross! Pilate said to them, Take him yourselves and put him on the cross: I see no crime in him.

MSG: When the high priests and police saw him, they shouted in a frenzy, "Crucify! Crucify!" Pilate told them, "You take him. You crucify him. I find nothing wrong with him."

Phillips NT: The sight of him made the chief priests and Jewish officers shout at the top of their voices, "Crucify! Crucify!" "You take him and crucify him," retorted Pilate, "He's no criminal as far as I can see!"

DEIBLER: When the chief priests and Temple guards saw him, they shouted, “Command your soldiers to kill him by nailing him to a cross! Crucify him!” Pilate, knowing that they could not legally do it themselves, said to them, “You yourselves take him and nail him to a cross! As for me, I do not find that he has done anything for which we should punish him.”

GULLAH: Wen de head man dem ob de priest an de gyaad dem see Jedus, dey holla loud say, “Nail um ta de cross! Nail um ta de cross!” Pilate tell um say, “Oonasef tek um den an go nail um ta de cross. Cause A mesef, A ain find nottin bad wa e do fa mek me condemn um.”

CEV: When the chief priests and the temple police saw him, they yelled, "Nail him to a cross! Nail him to a cross!" Pilate told them, "You take him and nail him to a cross! I don't find him guilty of anything."

CEVUK: When the chief priests and the temple police saw him, they yelled, “Nail him to a cross! Nail him to a cross!” Pilate told them, “You take him and nail him to a cross! I don't find him guilty of anything.”

GWV: When the chief priests and the guards saw Jesus, they shouted, "Crucify him! Crucify him!" Pilate told them, "You take him and crucify him. I don’t find this man guilty of anything."


NET [draft] ITL: When <3753> the chief priests <749> and <2532> their officers <5257> saw <1492> him <846>, they shouted out <2905>, “Crucify <4717> him! Crucify <4717> him <846>!” Pilate <4091> said <3004>, “You <5210> take <2983> him <846> and <2532> crucify <4717> him! Certainly <1063> I <1473> find <2147> no reason <3756> for an accusation <156> against <1722> him <846>!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 19 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran