Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 21 : 17 >> 

TB: Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: "Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan ia berkata kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: "Gembalakanlah domba-domba-Ku.


AYT: Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, “Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi Aku?” Hati Petrus menjadi sedih karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, “Apakah kamu mengasihi Aku?” Lalu, Petrus berkata kepada-Nya, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau!” Yesus berkata kepadanya, “Gembalakanlah domba-domba-Ku!

TL: Lalu Ia bertanya kepadanya pada kali yang ketiga, "Hai Simon, anak Yahya, adakah engkau mengasihi Aku?" Lalu Petrus pun berdukacitalah, oleh sebab sudah tiga kali Ia bertanya kepadanya, "Adakah engkau mengasihi Aku?" Maka sembah Petrus kepada-Nya, "Ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan, dan Tuhan juga mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan." Lalu bersabdalah Yesus kepadanya, "Peliharakanlah segala domba-Ku.

MILT: Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon, anak Yunus, apakah engkau menyayangi Aku?" Petrus menjadi sedih hatinya karena Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi Aku?" Maka dia berkata kepada-Nya, "Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi Engkau!" YESUS berkata kepadanya, "Berilah makan domba-domba-Ku!"

Shellabear 2010: Kemudian sabda Isa untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi Aku?" Petrus pun menjadi sedih sebab untuk yang ketiga kalinya Isa bersabda kepadanya, "Apakah engkau mengasihi Aku?" Jawab Petrus kepada-Nya, "Ya Junjungan, Engkau mengetahui segala sesuatu dan Engkau pun tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sabda Isa kepadanya, "Peliharalah domba-domba-Ku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian sabda Isa untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi Aku?" Petrus pun menjadi sedih sebab untuk yang ketiga kalinya Isa bersabda kepadanya, "Apakah engkau mengasihi Aku?" Jawab Petrus kepada-Nya, "Ya Junjungan, Engkau mengetahui segala sesuatu dan Engkau pun tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Sabda Isa kepadanya, "Peliharalah domba-domba-Ku.

Shellabear 2000: Kemudian sabda Isa untuk ketiga kalinya, “Simon, anak Yahya, apakah engkau mengasihi Aku?” Petrus pun menjadi sedih sebab untuk yang ketiga kalinya Isa bersabda kepadanya, “Apakah engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus kepada-Nya, “Ya Junjungan, Engkau mengetahui segala sesuatu dan Engkau pun tahu bahwa aku mengasihi Engkau.” Sabda Isa kepadanya, “Peliharakanlah domba-domba-Ku.

KSZI: Bagi kali ketiga Isa bertanya kepadanya, &lsquo;Simon anak Yahya, adakah kamu mengasihi-Ku?&rsquo; Petrus sedih kerana Isa bertanya kepadanya bagi kali ketiga, lalu dia menjawab, &lsquo;Junjungan, Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahawa aku mengasihi-Mu!&rsquo; Isa berkata kepadanya, &lsquo;Berilah domba-domba-Ku makan.&rsquo;

KSKK: Lalu untuk ketiga kalinya Yesus berkata kepadanya, "Simon, putra Yohanes, adakah engkau mengasihi Aku?" Sedihlah hati Petrus karena sudah tiga kali Yesus bertanya kepadanya, "Adakah engkau mengasihi Aku?" Maka ia berkata, "Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu; Engkau pun tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba-Ku.

WBTC Draft: Yesus berkata untuk yang ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Hati Petrus menjadi sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi Aku?" Petrus berkata kepada-Nya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yesus berkata kepada Petrus, "Peliharalah domba-domba-Ku.

VMD: Ia berkata untuk yang ketiga kalinya, “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?” Hati Petrus menjadi sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, “Apakah engkau mengasihi Aku?” Petrus berkata kepada-Nya, “Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa saya mengasihi Engkau.” Yesus berkata kepada Petrus, “Peliharalah domba-domba-Ku.

AMD: Maka, untuk yang ketiga kalinya Yesus bertanya, “Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi Aku?” Hati Petrus menjadi sangat sedih karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, “Apakah kamu mengasihi Aku?” Dan ia menjawab, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi-Mu!” Yesus berkata kepadanya, “Gembalakanlah domba-domba-Ku!

TSI: Untuk ketiga kalinya Yesus berkata, “Simon anak Yunus, apakah kamu mengasihi Aku?” Petrus merasa sedih karena sudah tiga kali Yesus bertanya seperti itu. Jadi dia menjawab, “Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa saya mengasihi-Mu!” Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, “Berilah makanan kepada kawanan domba-Ku.

BIS: Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yona, apakah engkau mencintai Aku?" Petrus menjadi sedih sebab Yesus bertanya kepadanya sampai tiga kali. Maka Petrus menjawab lagi, "Tuhan, Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu saya mencintai Tuhan!" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-domba-Ku.

TMV: Untuk kali ketiga Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihi Aku?" Petrus sedih kerana Yesus bertanya tiga kali kepadanya, "Adakah kamu mengasihi Aku?" Oleh itu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tahu bahawa aku mengasihi Tuhan!" Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-domba-Ku.

BSD: Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, “Simon, anak Yohanes, apakah engkau mencintai Aku?” Petrus menjadi sedih, sebab sudah tiga kali Yesus bertanya kepadanya, “Apakah engkau mengasihi Aku?” Maka Petrus menjawab lagi, “Tuhan, Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu, saya mencintai Tuhan!” Yesus berkata kepadanya, “Peliharalah domba-domba-Ku.

FAYH: Sekali lagi Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, betulkah engkau sahabat-Ku?" Petrus merasa sedih, karena Yesus mengajukan pertanyaan untuk ketiga kalinya. "Tuhan mengetahui hatiku. Tuhan tahu, saya sahabat Tuhan." Kata Yesus, "Kalau begitu, berilah makan domba-domba-Ku.

ENDE: Lalu pada ketiga kalinja Jesus bertanja: Simon-anak-Joanes, adakah engkau mengasihi Aku? Maka sedihlah hati Petrus sebab sampai tiga kali Jesus bertanja kepadanja: Adakah engkau mengasihi Aku? Dan iapun berkata pula: Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanja; Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Maka bersabdalah Jesus kepadanja: Peliharalah segala dombaKu.

Shellabear 1912: Maka kata Isa kepadanya ketiga kalinya, Hai Simun anak Yahya, adakah engkau mengasehi akan daku? Maka berduka-chitalah Petrus sebab tiga kali Isa mengatakan kata itu kepadanya, Adakah engkau mengasehi akan daku? Lalu katanya kepadanya, Ya Rabbi, segala perkara termaalumlah kepada Rabbi; maka Rabbi mengetahui bahwa sahaya mengasehi Rabbi. Maka kata Isa kepadanya, Peliharakanlah domba-dombaku.

Klinkert 1879: Maka pada katiga kalinja kata Isa kapadanja: Hai Simon bin Jonas, kasihkah engkau akan dakoe? Maka Peteroes pon berdoeka-tjitalah hatinja, sebab sampai tiga kali kata Isa kapadanja: Kasihkah engkau akan dakoe? Maka sahoetnja: Ja Toehan, bahwa Toehan mengetahoei segala perkara, Toehan pon tahoe akan hal sehaja kasih akan Toehan Laloe kata Isa kapadanja: Gombalakanlah kambingkoe.

Klinkert 1863: Maka pada katiga kalinja kata Jesoes sama dia: Hei Simon, anak Joenoes! apa angkau tjinta sama akoe? Lantas Petroes moelai soesah hatinja, sebab sampe tiga kali Jesoes berkata sama dia: Apa angkau tjinta sama akoe? maka kata Petroes padanja: {Yoh 16:30} Ja Toehan! angkau taoe segala perkara, apa lagi jang saja tjinta sama Toehan; kata Jesoes sama dia: Djagalah sama kambingkoe.

Melayu Baba: Nombor tiga kali Isa kata sama dia, "Hei Simon anak Yahya, ada-kah angkau sayang sama sahya?" Dan Petrus susah hati sbab nombor tiga kali Isa kata sama dia, "Ada-kah angkau sayang sama sahya?" Dan dia kata sama Isa, "Tuhan tahu smoa perkara; Tuhan tahu yang sahya ada sayang sama Tuhan." Isa kata sama dia, "Kasi makan sama domba sahya.

Ambon Draft: Ija katakanlah padanja pada jang katiga kali: Simon, anak laki-laki Jona! adakah angkaw tjinta B/eta? Berdu-kalah Petrus, jang Ija tanja-lah dija pada jang katiga kali: Adakah angkaw tjinta B/eta? dan katalah padanja: Tuhan! Angkaw tahu segala sasa-watu, Angkaw tahu jang b/eta tjinta Angkaw. Tuhan JESUS kata padanja: Mengom-balakanlah domba-dombaku.

Keasberry 1853: Maka pada katiga kalinya burkata Isa padanya, Hie Simon, anak Yunas, angkau kasihkah akan daku? Maka Petros pun dukachitalah subab tiga kali Isa burkata akan dia, Angkau kasihkah akan daku? Maka jawabnya akan dia, Ya Tuhan, angkau mungutaui skalian purkara; bahwa angkau tau aku mungasihi angkau. Maka kata Isa padanya, Gombalakanlah dombaku.

Keasberry 1866: Maka pada katiga kalinya bŭrkata Isa padanya, Hie Simon anak Yunas, angkau kasihkah akan daku? Maka Petros pun bŭrdukalah, sŭbab tiga kali Isa bŭrkata akan dia, Angkau kasihkah akan daku? Maka jawabnya akan dia, Ya Tuhan, angkau mŭngŭtahui skalian pŭrkara, bahwa angkau tahu aku mŭngasihi angkau. Maka kata Isa padanya, Gombalakanlah domba dombaku.

Leydekker Draft: Bersabdalah 'ija padanja pada jang katiga kali: hej SJimawn 'anakh Junus, 'adakah 'angkaw meng`asehij 'aku? duka tjitalah Petrus, sebab 'ija sudah bersabda padanja pada jang katiga kali: 'adakah 'angkaw meng`asehij 'aku? maka sombahlah 'ija padanja: ja Tuhan, 'angkaw tahu segala sasawatu, 'angkaw 'ini meng`atahuwij bahuwa patek meng`asehij 'angkaw. Bersabdalah Xisaj padanja: gombalakanlah domba 2 ku.

AVB: Bagi kali ketiga Yesus bertanya kepadanya, “Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihi-Ku?” Petrus sedih kerana Yesus bertanya kepadanya bagi kali ketiga, “Adakah kamu mengasihi-Ku?” Lalu dia menjawab, “Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahawa aku mengasihi-Mu!” Yesus berkata kepadanya, “Berilah domba-domba-Ku makan.

Iban: Jesus lalu nanya iya ketiga kali, "Simon anak John, kati nuan rinduka Aku?" Peter lalu tusah ati laban Jesus nanya iya ketiga kali, "Kati nuan rinduka Aku?" Nya alai ku iya bejaku ngagai Jesus, "Tuhan, Nuan nemu semua utai. Nuan nemu aku rinduka Nuan!" Jesus lalu bejaku ngagai iya, "Beri bedus Aku makai.


TB ITL: Kata <3004> Yesus kepadanya <846> untuk ketiga kalinya <5154>: "Simon <4613>, anak Yohanes <2491>, apakah engkau mengasihi <5368> Aku <3165>?" Maka sedih hati <3076> Petrus <4074> karena <3754> Yesus berkata <2036> untuk ketiga kalinya <5154>: "Apakah engkau mengasihi <5368> Aku <3165>?" Dan <2532> ia berkata <2036> kepada-Nya <846>: "Tuhan <2962>, Engkau <4771> tahu <1492> segala sesuatu <3956>, Engkau <4771> tahu <1097>, bahwa <3754> aku mengasihi <5368> Engkau <4571>." Kata <3004> Yesus <2424> kepadanya <846>: "Gembalakanlah <1006> domba-domba-Ku <4263> <3450>. [<846>]


Jawa: Pangandikane Gusti Yesus marang Petrus kang kaping telune: “Simon, anake Yokanan, apa kowe dhemen marang Aku?” Petrus dadi sedhih atine amarga Gusti Yesus ndangu kang kaping telune: “Apa kowe dhemen marang Aku?” Petrus banjur munjuk: “Dhuh, Gusti, Paduka mirsa samukawis, inggih mirsa, bilih kawula remen dhumateng Paduka.” Pangandikane Gusti Yesus: “Engonen wedhus-wedhusKu!

Jawa 2006: Pangandikané Yésus marang Pétrus kang kaping teluné, "Simon, anaké Yohanes, apa kowé tresna marang Aku?" Pétrus dadi sedhih atiné amarga Yésus ndangu kang kaping teluné, "Apa kowé tresna marang Aku?" Pétrus banjur munjuk, "Dhuh, Gusti, Gusti pirsa samukawis, inggih pirsa, bilih kawula remen dhateng Gusti." Pangandikané Yésus, "Engonen wedhus-wedhusku!

Jawa 1994: Gusti Yésus ndangu menèh marang Pétrus sing ping teluné: "Simon, anaké Yohanes, apa kowé tresna karo Aku?" Pétrus dadi sedhih, sebab Gusti Yésus ndangu dhèwèké nganti ping telu: "Apa kowé tresna karo Aku?" Pétrus banjur matur menèh: "Gusti, Panjenengan pirsa samukawis. Gusti inggih pirsa, bilih kawula tresna dhateng Panjenengan." Gusti Yésus nuli ngandika: "Wedhus-wedhus-Ku padha engonen!"

Jawa-Suriname: Saiki Gusti Yésus takon ping teluné: “Simon, anaké Yohanes, apa kowé trésna tenan marang Aku?” Rasul Pétrus terus sedi banget krungu Gusti Yésus takon kaya ngono kuwi sampèk ping telu. Dèkné semaur: “Gusti, Kowé ngerti sembarang. Kowé ngerti nèk Aku trésna marang Kowé!” Gusti Yésus terus ngomong: “Wedus-wedusku pada diengon!”

Sunda: Katilu kalina Anjeunna mariksa deui, "Simon anak Yonas, enya hidep nyaah ka Kami?" Dipariksa nepi ka tilu kali, "Enya hidep nyaah ka Kami?" Petrus jadi nalangsa, tuluy unjukan, "Gusti, Gusti uninga kana saniskanten perkawis, tangtos uninga yen abdi nyaah ka Gusti." Saur Yesus, "Panguruskeun domba-domba Kami.

Sunda Formal: Katilu kalina Isa mariksa deui, “Simon bin Yonas, bener maneh nyaah ka Kami?” Dipariksa nyaah henteuna nepi ka tilu kali kitu teh, Simon jadi pohara nalangsana sarta pok, ngajawab deui, “Duh Jungjunan, anu uninga kana sagala perkawis, Jungjunan anu langkung uninga kumaha kanyaah abdi ka Jungjunan.” Saur Isa, “Panguruskeun kabeh domba-domba Kami.

Madura: Katello kaleyanna Isa mareksa ka Petrus, "Simon, ana’na Yonas, apa ba’na taresna ka Sengko’?" Petrus laju arassa sossa polana Isa se mareksane aba’na sampe’ tello kale. Daddi Petrus nyaot pole, "Adhu, Guste, Junandalem ngagali sadajana. Junandalem ngagali ja’ abdidalem taresna ka Junandalem!" Isa laju adhabu pole, "Peyara’agi Tang ba-dumba.

Bauzi: Lahame gagu neàdi Yesusat vedi neo Petrus bake vi gagu làteladelo neo ab gagoham. “Simon, Yonam adat oa, om abo Eba deelehe bohu meedào?” Lahame gagoho bak làteladi modeha Petrusat ahu faidi vi ozo, “Yesus akati modelo eba ame baket gagoho bak làteladehela?” lahame vi ozome fa neo gago, “Lo, Ai Boehàda oa, Om abo na im ahebu ozobohuda Om am bak. Eho Oba deelehe bak lam om ozobohu bak.” Lahahat Yesusat neo vi gago, “Làhà, Em domba ozomomna oho vou aasdume na àmna lodale.

Bali: Ring kaping tiganipun Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Simon, pianak Yohanes, apake cening tresna asih teken Guru?” Irika Dane Petrus raris sedih, santukan kantos ping tiga Ida mataken ring dane sapuniki: “Apake cening tresna asih teken Guru?” Tur pasaur danene: “Inggih Ratu Sang Panembahan, IRatu wikan ring saluiring paindikan; IRatu wikan mungguing titiang tresna asih ring IRatu!” Ida Hyang Yesus ngandika ring dane: “Angonangja biri-birin Gurune!

Ngaju: Tingkat je kateloe tinai Yesus misek dengae, "Simon anak Yona, en ikau sinta Aku?" Petrus manjadi kapehe ateie awi Yesus misek dengae sampai telo kali. Maka Petrus tombah tinai, "Tuhan, Tuhan katawan taloh handiai. Tuhan katawan aku sinta Tuhan!" Palus Yesus hamauh dengae, "Keleh ikau mahaga kare tabiring-Ku.

Sasak: Saq ketelu kaline Deside Isa bemanik lẽq ie, "Simon bije Yahya, napi side ngasihin Tiang?" Petrus jari asẽq sẽngaq Deside Isa bemanik lẽq ie jangke telu kali. Make Petrus bejawab malik, "Junjungan Saq Mulie, Pelungguh wikan selapuq-lapuqne. Pelungguh wikan tiang ngasihin Pelungguh!" Beterus manik Deside Isa lẽq ie, "Peliharaq dombe-dombe Tiang.

Bugis: Untu’ mabbékkatellunna Yésus makkutana ri aléna, "Simon ana’ Yona, muwamaséi-Ka’ga?" Messéni Pétrus saba’ genne’ni wékkatellu Yésus makkutana ri aléna. Nappébali Pétrus, "Puwang, taisseng Puwang sini-sininnaé. Taisseng Puwang uwamaséiki Puwang!" Nakkeda Yésus lao ri aléna, "Piyarai bimbala’-Ku.

Makasar: Akkuta’nammi pole Isa makapintallunna ri ia, Nakana, "Simon, ana’na Yona, maka nukamaseangA’?" A’jari si’nami atinna Petrus, lanri pintallummi akkuta’nang Isa ri ia. Jari appialimi pole Petrus nakana, "O Batara, sikamma apa-apaya Kiasseng ngasengi Batara. Kiassengi angkanaya kukamaseangKi’ Batara!" Nakanamo pole Isa ri ia, "Parakaimi gimbalakKu ngaseng.

Toraja: Natole pole’omi ma’kada lako Nakua: E Simon, anakna Yohanes, mukamali’Ra’ka? Masussami tu Petrus tu belanna ma’pentallun maro’mo ma’kada lako kumua: Mukamali’Ra’ka? Nakuami lako: O Puang, mintu’na angge maritik Miissan nasang, Miissan duka kumua aku te kukamali’Komi. Nakuami Yesu lako: Kaduttu’i tu mintu’ dombaKu.

Duri: Mangpentallunna Puang Isa ngkutanaii nakua, "Simon anakkana Yona, mupakamoja'ra'ka?" Memmassei penawanna Petrus, nasaba' pentallunmi nakutanai Puang Isa. Mebali omi Petrus nakua, "Oo Puang. Kita' nnissenni to sininna apa. Taissen kumua kupakamoja'ki'!" Nakua Puang Isa ngkuanni, "Rewai to bembala'-Ku'.

Gorontalo: Yiyintu li Isa otoluliyo ode oliyo odiye, ”Simon walae Yahya, otutu yio motoliangu-U?” Hila le Petrus yilololo sababu ti Isa ma po'otolu lohintu ode oliyo pasali boyito. Te Petrus lolametao, ”Otawa lo Ito Eya nga'amila uhetuwa-tuwawuwa wawu ma otawa lo Ito Eya olo deu watiya motoliango Ito Eya.” Ti Isa loloiya mao ode oliyo odiye, ”Paliharayi mao himba-himbawala ula-U.

Gorontalo 2006: U otolulio ti Isa luli lotahuda mao̒ olio, "Simon walae̒e Yona, wolo yio̒ motolia̒ngo ola-U̒?" Tei Petrus masiluukali sababu ti Isa malohintu olio tunggula poo̒otolu. Yi tei Petrus luli lolametao̒, "Eeya, otaawa lo Eeya totoonulalo u hitua-tuawua. Otaawa lo Eeya watotia motolia̒ngo to Eeya!" Tulusi ti Isa lotahuda olio, "Biyaheelo ngoa̒amila himba-U̒.

Balantak: Koporotoluna i Yesus nimikirawar na ko'ona tae-Na, “Simon, anak ni Yohanes, tuutuu' i koo mongkolingu'kon i Yaku'?” Petrus nasiongo'mo gause i Yesus nimikirawari i ia pataka porotolu. Mbaka' ia simbati i Petrus taena, “Tumpu, Tumpu minginti'i giigii'. Tumpu minginti'i se' i yaku' mongkolingu'kon i Tumpu!” Kasi i Yesus norobu na ko'ona tae-Na, “Totobo'mo a dombang-Ku.

Bambam: Mekutana pole oom kapentallunna naua: “Simon, änä'na Yohanes, ungkamasei hakä'?” Iya manabo inabanna Petrus aka kapentallunnam nakutanai Puang Yesus naua: “Ungkamasei hakä'?” Iya natimba'i pole oom naua: “O Debata, Iko ullosa ingganna-ingganna sia. Dadi muissammi kukamaseiko.” Iya nauaammi Puang Yesus “Tahinanaannä' dombaku.

Kaili Da'a: Pade nekutanamo Yesus ka i Petruss katolungganina, "Simon, ana Yohanes, iko nompotowe Aku?" Nangepe etu nasusa mpu'umo rara i Petrus, sabana tolungganimo Yesus nompekutana i'a, "Iko nompotowe Aku?" Jadi nesonomo Petrus ka I'a, "Pue, ninjanimu mpengele-ngele. Ninjanimu aku nompotowe Komi." Nanguli Yesus, "Ane iwetu, piaramo bimba-bimbaku.

Mongondow: Intoḷunyadon ki Yesus noliboí ko'inia, "Simon adií i Yohanes, motabi degaí ikow ko'i-Nakoí?" Moaíjardon totok ing gina i Petrus sing ki Yesus nodapot ing kotoḷu noliboí ko'inia. Daí ki Petrus notubag bui, "Tuhan, kinota'auanbií i Tuhan bayongan yagi-yagi. Kinota'auanbií i Tuhan kon aku'oi i motabibií ko'i Tuhan!" Bo ki Yesus noguman ko'inia, "ḷukadaidon in domba-Ku mita.

Aralle: Nakutanai sala bumi Puang Yesus kapentallunna naoaintee, "O Simon, ungkalemui si'da-si'darakakä'?" Ya' mapi'di'mi inahanna Simon Petrus aka' pentallung kalerang nei' napa'kutana-tanai Puang Yesus. Mane mentimba'i naoatee, "O Puang, ungnginsang asang ingkänna-ingkänna siamo. Ungnginsang toi umba noa pa'kalemungku mating." Naoa buminte Puang Yesus, "Kambi'ingkä' petauangku sihapang dombaku.

Napu: Hangko inditi, Yesu mekunemi i kataluna belana: "Simo, anana Yona, ba nupokaahiNa?" Masusa laluna Peturu, lawi Yesu mekune i kataluna belana ba napokaahi mpuu. Mewali, nauli Peturu: "Pue, Nuisa hinangkana. Nuisa kakupokaahiMu." Nauli Yesu: "Ane nodo, nukadipurahe dimbaKu.

Sangir: Katěllun sul᷊ene Mawu Yesus nakiwal᷊o si sie, "Simon anạ i Yona, i kau kụkěndagẹ̌ben Iạ e?" I Petrus měngkate masusa naunge u Mawu Yesus kawe nakiwal᷊o si sie sarang katěllun sul᷊ene. Tangu i Petrus nẹ̌saụewe simimbang, "Mawu, Mawu e masingkạ u kal᷊awọu kěbị. Mawu e masingkạben iạ e kụkěndag'u Mawu e!" Bọu e Mawu Yesus něhengetang si sie, "Tangkianeko manga domba-Ku.

Taa: Roo see i Yesu mampotanaka wo’u resi ia katogo ngkaninya, “Simon, ana i Yohanes, bara monso korom galungKu?” Wali i Petrus mawo kojo rayanya mangandonge i Yesu mampotanaka katogo ngkaninya mangkonong pamporayanginya. Wali ia manganto’o, “O Pue, Komi mangansani samparia, wali Komi mangansani aku galung ngKomi.” Wali i Yesu manganto’o wo’u, “Ane ewa see, piara joangKu to raporapaka ewa domba.

Rote: Yesus natanen neu kala'i telu na nae, "Simon, fo Yona anan, ade o sue-lai Au do ta?" Boema Petrus dale na he'di sa, nana Yesus natanen losa la'i telu, Boema Petrus nataa seluk nae, "Lamatuak, Lamatua ka bubuluk basa hata lala'ena. Lamatua ka bubuluk, au sue-lai Lamatua ka!" Boema Yesus nafa'dan nae, "Makaboboi Au bi'ilopo ngala.

Galela: De kanaga ma para saangeka Una wotemo kali, "Simon, o Yohanes ma ngopa, ngona gena igogou Ngohi noisiningasi?" De kanaga ma para saangeka to Una Awi sano komagenali, so o Petrus awi sininga ipeleso so wagogou-gogou wotemo, "Iya, Jou, komagena. Ngona masirete lo o bi moi-moi qangodu kanaga ka nanako, so ka nanako igogou ngohi manena tonisosiningasi Ngonaka." So o Yesus asa wotemo kali, "Nako komagena, de ngona bilasu najaga de nasiputuru qaloha o nyawa to Ngohi Ai duba-duba ona magena.

Yali, Angguruk: Ibareg inggik hinahaneg angge kapal haruk lit, "Simon, hat Yohanes amloho, An fahet haren hindi Nasug lahen?" ibagma inggik hinahaneg angge hindi Nasug lahen ulug kapal neyehek pibareg indi anggin atfagma Yesus fam ele uruk lit, "Nowe, mun ane man ane Hat holuk teg lahenon anden Hat nindi Hasug lahi ane Hat holuk," ibag. Ibagma Yesusen, "Nambohom domba fer enesug laruhun," ibareg,

Tabaru: Ma warasa ma sa'ange 'o Yesus wongose 'unaka, "Ee Simon 'o Yohanes 'awi ngowaka, ngona noisibosono ngoi?" 'O Petrus 'awi singina 'isusa sababu 'o Yesus wosano 'unaka sigado ma sa'ange. So 'o Petrus wosangoli, "Jou, ngona nanako 'okia sonaa 'iodumu. Ngona nanako ngoi tonisibosono ngona Jou!" Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'unaka, "Nakisowohi 'o nyawa 'ingaku-ngaku ngoi, matero ka 'o domba yoso-sowohi yojaga manga domba.

Karo: Petelu kaliken nungkun Jesus man Simon Petrus nina, "O Simon, anak Johanes, keleng kin atendu Aku?" Getem kal pusuh Simon Petrus sabap telu kali nggo Jesus nungkun man bana, "Keleng kin atendu Aku?" Emaka erjabap Simon Petrus, "O Tuhan, kai pe IetehNdu kap. IetehNdu pe maka keleng ateku Kam!" Nina Jesus man bana, "Permakanilah biri-biringKu.

Simalungun: Dob ai ihatahon ma patoluhalihon hu bani, “Ale Simon, anak ni si Jonas, holong do uhurmu Bangku?” Jadi pusok ma uhur ni si Petrus, halani patoluhalihon ma ihatahon hu bani, “Holong do uhurmu Bangku?” Jadi ihatahon ma, “Haganup do, ale Tuhan, ibotoh Ham; ibotoh Ham do holong ni uhurhu Bamu!” Dob ai ihatahon Jesus ma hu bani, “Parmahani ma biribiring-Ku!”

Toba: Dung i didok ma patoluhalihon tu ibana: Simon, anak ni si Jonas, holong do roham di Ahu? Jadi marsak ma roha ni si Petrus, ala patoluhalihon didok tu ibana: Holong do roham di Ahu? Jadi didok ma tu Ibana: Saluhutna, ale Tuhan, diboto Ho; Ditanda Ho do holong ni rohangku di Ho! Dung i didok Jesus ma tu ibana: Parmahan i ma angka birubirungku!

Dairi: Nai ikusoi Jesus nola dèng ma mo ia petellu kaliken, "O Simon anak si Jona, ngkelleng ngo atèmu midah Aku?" Gabè marsak mo si Petrus kumarna sanga tellu kali ikusoi Jesus ia. Nai ialoi si Petrus mo, "Tuhan, Tuhan, ibettoh kono ngo karinana: Ibettoh kono ma ngo ngkelleng atèngku bamu." Nai idokken Jesus mo taba si Petrus, "Permakani mo biri-biringKu.

Minangkabau: Baliau batanyo sakali lai, iko lah nan katigo kalinyo Baliau batanyo kabake si Petrus, "Oih Simon anak Yona, apokoh angkau layi mangasiahi Ambo?" Mako ibo sangaiklah ati si Petrus, dek karano Isa Almasih sampai tigo kali batanyo ka inyo. Si Petrus manjawab sakali lai, "Tuhan, Tuhan kan mangatawui sagalo sasuatu. Tuhan kan tawu pulo, baraso ambo mangasiahi Tuhan!" Sudah tu Baliau bakato kabake si Petrus, "Gubalokanlah domba-domba Ambo.

Nias: Ba zi medõlu kali Isofu khõnia Yesu, "He Simoni ono Yohane, hadia omasi'õ Ndra'o?" Ifuli zui itema li Fetero, "He So'aya, no Õ'ila fefu hadia ia. Õ'ila wa u'omasi'õ Ndra'ugõ!" Imane Yesu khõ Wetero, "Kubaloi mbiribiri-Gu.

Mentawai: Lepá mitsá kuanangan ka matat Petrus, Jesus, sikatelunia, "Ale Simon togat Jona, kipa makaté leú bagam ka tubukku?" Oto kalulut putetelungamitsá nia inou-nou si Petrus, Jesus, mareu-reunangan bagania. Bailiu kuana lé nia ka matat Jesus si Petrus, "Ai lé nuaagai sangamberinia Tuhan, kipa bulat punununtut bagakku ka tubum." Iageti kuanangan ka matat Petrus Jesus, "Oto jago sabiri-birikku.

Lampung: Untuk ketelu kalini Isa betanya jama ia, "Simon anak Yona, api niku mengasihi Nyak?" Petrus jadi sedih mani Isa betanya jama ia sampai telu kali. Maka Petrus ngejawab luot, "Tuhan, Tuhan pandai sunyinni. Tuhan pandai nyak mencintai Tuhan!" Raduni Isa cawa jama ia, "Peliharado biri-biri-Ku.

Aceh: Nyang keu lhée goe jih Isa geutanyong bak Simon Petrus nyan, "Simon aneuëk Yona, peu kheueh tacinta keu Ulôn?" Petrus seudeh that até sabab Isa geutanyong bak jihnyan sampoe lhée goe. Teuma laju geujaweueb lé Petrus, "Tuhan, Tuhan neuteupeue peue-peue mantong, Tuhan neuteupeue ulôn cinta keu Tuhan!" Laju Isa geupeugah bak Simon nyan, "Peulara kheueh bubiri-bubiri Ulôn.

Mamasa: Mekutana pole omi Puang Yesus kapentallunna nakua: “O Simon anakna Yohanes, mukamaseinakka?” Rosso siami penawanna Petrus annu pentallummi mekutana Puang Yesus kumua mukamaseirakka? Natimba'mi Petrus nakua: “O Puang, Ikomo to untarru' angga maritik. Dadi muissanan kumua kukamaseiko.” Nakuamo Puang Yesus: “Kambisanna' dombaku.

Berik: Yesus Jei Petrus nawer-ningnabarfer ga aa tenebana, "Simon tane Yonammana, aamei Ai ke Ase im nesiktene?" Petrus jep ga ini ga aa jenbana, aam temawer Yesus Jei Jam tenebalabe jamer nawer-ningnabarfer, "Aamei Ai ke Ase im nesiktene?" Petrus gamjon ga aa tamawolbana, "Tuhan, Aamei seyafter gemerserem Imes towaswebabili. Aamei Imes towaswena ai Ims nesiktene." Jepga Yesus Jei Petrus ga aa bala, "Dombana Amna ga waakenfer is gerebaabisnenne.

Manggarai: Mai kolé taé de Mori Yésus te telu ngkalin: “Simon, anak di Yohanés, asa hau momang Akuh ko?” Wéong kéta nai di Pétrus, ai telu ngkali bailn Mori Yésus taé hitut: “Asa hau, momang Akuh ko?” Agu maig taén ngong Hia: “Mori, pecing taung Lité sanggé-ménan, pecing Lité te aku momang Ité.” Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Lami koés jimbal Daku.”

Sabu: Tu do ketallu wari ne ta kebhali ri ke Yesus pa no, "Simon ana Yona, ddhei au nga Ya?" Ta hedui ke ne ade Petrus rowi jhajhi ke ta tallu wari Yesus ne kebhali pa no. Moko ta bhale ke ri Petrus, "Muri, do toi ma ri Muri hari-hari. Do toi ma ri Muri, ta do ddhei ya nga Muri!" Moko ta lii ke Yesus pa no, "Piara peluja we ne ki'i-ki'i Ya he.

Kupang: Ais ju Yesus tanya ulang lai sang dia bilang, “Simon, Yohanis pung ana. Karmana? Lu ni, Beta pung tamán, ko?” Ju Petrus hati susa memang, tagal Yesus su tanya tiga kali bilang, “Lu sayang sang Beta, ko?” Ais dia manyao bilang, “Bos yang tau samua hal. Jadi Bos su tau bilang, beta ni, Bos pung tamán.” Tarús Yesus pasán sang dia bilang, “Kalo bagitu, na, foo bae-bae Beta pung domba ko dong dapa makan.

Abun: Yefun Yesus ndo mo Petrus wam do gri o do, "Simon, gato Yohanes bi pa, nan jimnotku Ji bado?" Petrus kwabom dek, we Yefun Yesus ndo mo an ne sor kom mo wam gri it. Sane Petrus ki nai Yefun Yesus do, "Yenggras, men bi Yekwesu, Nan sa jam suk mwa ne sino kom mo mit, Nan rer mo Nan dakai. Nan jam do, ji jimnotku Nan re." Orete Yefun Yesus ki nai an do, "Sane yo, nan mewa Ji bi pakon ne tepsu ye mewa suksi sato domba gan sisu ndo et.

Meyah: Beda Yesus agot rot ofosma juomu deika oida, "Simon ongga Yona efen efesa, bua budou okora rot Didif ei?" Beda Petrus odou okumkum jeska Yesus ejeka gu ofa rot mar insa koma erek ofosma juomu fob. Beda ofa agot gu Yesus oida, "Tuhan, Bua bijginaga rot mar nomnaga fob. Jefeda Bua bijginaga fob rot oida didif dudou okora eteb rot Bua." Beda Yesus agot gu ofa oida, "But joug rusnok koma ongga erek dedin domba-domba nomnaga.

Uma: Ngkai ree, Yesus mpekune'-i katolu ngkani-na: "Simon, ana' Yohanes, ha nupoka'ahi' mpu'u-a?" Peda'-mi nono-na Petrus, apa' Yesus mpekune'-i tolu ngkani ba napoka'ahi' mpu'u-i. Jadi', na'uli' Petrus: "Pue', nu'inca hawe'ea-na. Nu'inca kakupoka'ahi'-nu." Na'uli' Yesus: "Ane wae, podoo bima-ku.

Yawa: Susyo mandei Po anajo akato pare, “Simon, Yohanes apa arikainy winy, wimuinyo Rinai tugaeya rako?” Petrus animaumbe, weye Yesus po anajobe tutira susye mandei to pare, “Wimuinyo Rinai tugaeya rako?” Weti Petrus po raura akananto Ai pare, “Injae, Winyo anakotare raen tenambe, weti sya muinyo Winai nyo raen to.” Yesus po raura akato pare, “Nyo Risya maero domba mansakum.


NETBible: Jesus said a third time, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was distressed that Jesus asked him a third time, “Do you love me?” and said, “Lord, you know everything. You know that I love you.” Jesus replied, “Feed my sheep.

NASB: He *said to him the third time, "Simon, son of John, do you love Me?" Peter was grieved because He said to him the third time, "Do you love Me?" And he said to Him, "Lord, You know all things; You know that I love You." Jesus *said to him, "Tend My sheep.

HCSB: He asked him the third time, "Simon, son of John, do you love Me?" Peter was grieved that He asked him the third time, "Do you love Me?" He said, "Lord, You know everything! You know that I love You." "Feed My sheep," Jesus said.

LEB: He said to him a third [time], "Simon [son] of John, do you love me?" Peter was distressed because he said to him a third [time], "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything! You know that I love you!" Jesus said to him, "Feed my sheep!

NIV: The third time he said to him, "Simon son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things; you know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep.

ESV: He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep.

NRSV: He said to him the third time, "Simon son of John, do you love me?" Peter felt hurt because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep.

REB: A third time he said, “Simon son of John, do you love me?” Peter was hurt that he asked him a third time, “Do you love me?” “Lord,” he said, “you know everything; you know I love you.” Jesus said, “Then feed my sheep.

NKJV: He said to him the third time, "Simon, son of Jonah, do you love Me?" Peter was grieved because He said to him the third time, "Do you love Me?" And he said to Him, "Lord, You know all things; You know that I love You." Jesus said to him, "Feed My sheep.

KJV: He saith unto him the third time, Simon, [son] of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

AMP: He said to him the third time, Simon, son of John, do you love Me [with a deep, instinctive, personal affection for Me, as for a close friend]? Peter was grieved (was saddened and hurt) that He should ask him the third time, Do you love Me? And he said to Him, Lord, You know everything; You know that I love You [that I have a deep, instinctive, personal affection for You, as for a close friend]. Jesus said to him, Feed My sheep.

NLT: Once more he asked him, "Simon son of John, do you love me?" Peter was grieved that Jesus asked the question a third time. He said, "Lord, you know everything. You know I love you." Jesus said, "Then feed my sheep.

GNB: A third time Jesus said, “Simon son of John, do you love me?” Peter became sad because Jesus asked him the third time, “Do you love me?” and so he said to him, “Lord, you know everything; you know that I love you!” Jesus said to him, “Take care of my sheep.

ERV: A third time Jesus said, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was sad because Jesus asked him three times, “Do you love me?” He said, “Lord, you know everything. You know that I love you!” Jesus said to him, “Take care of my sheep.

EVD: A third time Jesus said, “Simon, son of John, do you love me?” Peter was sad because Jesus asked him three times, “Do you love me?” Peter said, “Lord, you know everything. You know that I love you!” Jesus said to Peter, “Take care of my sheep.

BBE: He said to him a third time, Simon, son of John, am I dear to you? Now Peter was troubled in his heart because he put the question a third time, Am I dear to you? And he said to him, Lord, you have knowledge of all things; you see that you are dear to me. Jesus said to him, Then give my sheep food.

MSG: Then he said it a third time: "Simon, son of John, do you love me?" Peter was upset that he asked for the third time, "Do you love me?" so he answered, "Master, you know everything there is to know. You've got to know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep.

Phillips NT: Then for the third time, Jesus spoke to him and said, "Simon, son of John, [are] you my friend?" Peter was deeply hurt because Jesus' third question to him was "Are you my friend?" and he said, "Lord, you know everything. You know that I am your friend!" "Then feed my sheep," Jesus said to him.

DEIBLER: Jesus said to him a third time, “John’s son Simon, am I really dear to you (OR, do you really love me)?” Peter was grieved because Jesus asked him this three times, and because the third time he changed the question. He said, “Lord, you know everything. You know that you are dear to me (OR, that I love you).” Jesus said, “Give to those who belong to me what they need spiritually, as [MET] a shepherd provides food for his sheep.

GULLAH: Jedus aks Peter de tird time say, “Simon, John son, ya lob me?” Peter haat been hebby cause Jedus aks um shree time ef e lob um. So e ansa de Lawd say, “Lawd, ya know all ting. Ya know dat A lob ya!” Jedus tell um say, “Feed me sheep dem.

CEV: Jesus asked a third time, "Simon son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus had asked him three times if he loved him. So he told Jesus, "Lord, you know everything. You know I love you." Jesus replied, "Feed my sheep.

CEVUK: Jesus asked a third time, “Simon son of John, do you love me?” Peter was hurt because Jesus had asked him three times if he loved him. So he told Jesus, “Lord, you know everything. You know I love you.” Jesus replied, “Feed my sheep.

GWV: Jesus asked him a third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter felt sad because Jesus had asked him a third time, "Do you love me?" So Peter said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus told him, "Feed my sheep.


NET [draft] ITL: Jesus said <3004> a third time <5154>, “Simon <4613>, son of John <2491>, do you love <5368> me <3165>?” Peter <4074> was distressed <3076> that <3754> Jesus asked <2036> him <846> a third time <5154>, “Do you love <5368> me <3165>?” and <2532> said <2036>, “Lord <2962>, you <4771> know <1492> everything <3956>. You <4771> know <1097> that <3754> I love <5368> you <4571>.” Jesus <2424> replied <3004>, “Feed <1006> my <3450> sheep <4263>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 21 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel