Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 

Daftar Ayat


1 Tawarikh 1:1--2:55

Daftar keturunan Adam sampai Abraham

1:1Adam, Set, Enos,

1:2Kenan, Mahalaleel, Yared,

1:3Henokh, Metusalah, Lamekh,

1:4Nuh, Sem, Ham dan Yafet.

1:5Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesekh dan Tiras.

1:6Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat dan Togarma.

1:7Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Rodanim.

1:8Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put dan Kanaan.

1:9Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema dan Sabtekha; keturunan Raema ialah Syeba dan Dedan.

1:10Kush memperanakkan Nimrod; dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi.

1:11Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim,

1:12orang Patrusim, orang Kasluhim--dari mereka inilah berasal orang Filistin--dan orang Kaftorim.

1:13Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,

1:14serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi,

1:15orang Hewi, orang Arki, orang Sini,

1:16orang Arwadi, orang Semari dan orang Hamati.

1:17Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakhsad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter dan Mesekh.

1:18Arpakhsad memperanakkan Selah, dan Selah memperanakkan Eber.

1:19Bagi Eber lahir dua anak laki-laki; nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan.

1:20Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah,

1:21Hadoram, Uzal, Dikla,

1:22Ebal, Abimael, Syeba,

1:23Ofir, Hawila dan Yobab; itulah semuanya anak-anak Yoktan.

1:24Sem, Arpakhsad, Selah,

1:25Eber, Peleg, Rehu,

1:26Serug, Nahor, Terah,

1:27Abram, itulah Abraham.

Keturunan Abraham

1:28Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismael.

1:29Inilah keturunan mereka: anak sulung Ismael ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam,

1:30Misyma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

1:31Yetur, Nafish dan Kedma; mereka itulah anak-anak Ismael.

1:32Keturunan Ketura, gundik Abraham: perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isybak dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Syeba dan Dedan.

1:33Anak-anak Midian ialah: Efa, Efer, Hanokh, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura.

Keturunan Esau

1:34Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel.

1:35Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeush, Yaelam dan Korah.

1:36Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.

1:37Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama dan Miza.

1:38Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer dan Disyan.

1:39Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam; adik perempuan Lotan ialah Timna.

1:40Anak-anak Syobal ialah Alyan, Manahat, Ebal, Syefi dan Onam; anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana.

1:41Keturunan Ana ialah Disyon; anak-anak Disyon ialah Hamran, Esyban, Yitran dan Keran.

1:42Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran.

Raja-raja Edom

1:43Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah: Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba.

1:44Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah, dari Bozra, menjadi raja menggantikan dia.

1:45Setelah Yobab mati, Husyam, dari negeri orang Teman, menjadi raja menggantikan dia.

1:46Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia; dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit.

1:47Setelah Hadad mati, Samla, dari Masyreka menjadi raja menggantikan dia.

1:48Setelah Samla mati, Saul, dari Rehobot-Sungai, menjadi raja menggantikan dia.

1:49Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akhbor menjadi raja menggantikan dia.

1:50Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi dan isterinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab.

1:51Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alya, kepala kaum Yetet,

1:52kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon,

1:53kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar,

1:54kepala kaum Magdiel dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.

Keturunan Yehuda

2:1Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon,

2:2Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer.

2:3Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan dan Syela, tiga orang, yang lahir bagi dia dari anak perempuan Syua perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata TUHAN, maka Ia membunuhnya.

2:4Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada lima orang.

2:5Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

2:6Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol dan Dara. Semuanya lima orang.

2:7Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu.

2:8Keturunan Etan ialah Azarya.

2:9Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai.

2:10Ram memperanakkan Aminadab, dan Aminadab memperanakkan Nahason, pemimpin bani Yehuda.

2:11Nahason memperanakkan Salma dan Salma memperanakkan Boas.

2:12Boas memperanakkan Obed dan Obed memperanakkan Isai.

2:13Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga,

2:14Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima,

2:15Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh;

2:16saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab dan Asael, tiga orang.

2:17Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismael itu.

2:18Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon.

2:19Sesudah Azuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya.

2:20Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel.

2:21Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya.

2:22Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead.

2:23Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair dari pada mereka, juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead.

2:24Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa.

2:25Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia.

2:26Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam.

2:27Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker.

2:28Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur.

2:29Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya.

2:30Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak.

2:31Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai.

2:32Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak.

2:33Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel.

2:34Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha.

2:35Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya.

2:36Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad.

2:37Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed.

2:38Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya.

2:39Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa.

2:40Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum.

2:41Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama.

2:42Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron.

2:43Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema.

2:44Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai.

2:45Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Bet-Zur.

2:46Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes.

2:47Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf.

2:48Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana.

2:49Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa.

2:50Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim,

2:51Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader.

2:52Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot.

2:53Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol.

2:54Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori.

2:55Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni keturunan Hamat bapa keluarga Rekhab.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel