Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 

Daftar Ayat


1 Tawarikh 24:1--26:32

Para imam dibagi dalam rombongan

24:1Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.

24:2Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu dari pada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar.

24:3Daud, bersama-sama Zadok dari bani Eleazar dan Ahimelekh dari bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah.

24:4Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum dari pada di antara keturunan Itamar, sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut: untuk bani Eleazar enam belas orang kepala puak, tetapi untuk bani Itamar delapan orang kepala puak.

24:5Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada "pemimpin-pemimpin kudus" dan "pemimpin-pemimpin Allah", baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar.

24:6Dan Semaya bin Netaneel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, imam Zadok, Ahimelekh bin Abyatar dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi; setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar.

24:7Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib; yang kedua pada Yedaya;

24:8yang ketiga pada Harim; yang keempat pada Seorim;

24:9yang kelima pada Malkia; yang keenam pada Miyamin;

24:10yang ketujuh pada Hakos; yang kedelapan pada Abia;

24:11yang kesembilan pada Yesua; yang kesepuluh pada Sekhanya;

24:12yang kesebelas pada Elyasib; yang kedua belas pada Yakim;

24:13yang ketiga belas pada Hupa; yang keempat belas pada Yesebeab;

24:14yang kelima belas pada Bilga; yang keenam belas pada Imer;

24:15yang ketujuh belas pada Hezir; yang kedelapan belas pada Hapizes;

24:16yang kesembilan belas pada Petahya; yang kedua puluh pada Yehezkel;

24:17yang kedua puluh satu pada Yakhin; yang kedua puluh dua pada Gamul;

24:18yang kedua puluh tiga pada Delaya; yang kedua puluh empat pada Maazya.

24:19Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah TUHAN, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh TUHAN, Allah Israel.

Puak-puak orang Lewi

24:20Golongan yang masih tinggal dari bani Lewi, dari anak-anak Amram ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya;

24:21dari anak-anak Rehabya ialah Yisia, seorang kepala;

24:22dari orang Yizhar ialah Selomot; dari anak-anak Selomot ialah Yahat.

24:23Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekameam, anak yang keempat.

24:24Anak Uziel ialah Mikha; dari anak-anak Mikha ialah Samir.

24:25Saudara Mikha ialah Yisia; dari anak-anak Yisia ialah Zakharia.

24:26Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaazia, anaknya.

24:27Keturunan Merari dari pihak Yaazia, anaknya, ialah Syoham, Zakur dan Hibri.

24:28Dari Mahli ialah Eleazar; dia ini tidak mempunyai anak.

24:29Dari Kish: anak Kish, yakni Yerahmeel.

24:30Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yerimot. Itulah bani Lewi menurut puak mereka.

24:31Mereka inipun, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan raja Daud, di depan Zadok, Ahimelekh dan para kepala puak, para imam dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil.

Para penyanyi

25:1Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut:

25:2dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja.

25:3Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun: Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica, enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN.

25:4Dari Heman ialah anak-anak Heman: Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir dan Mahaziot.

25:5Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya; sebab Allah telah memberikan kepada Heman empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan.

25:6Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan bani Asaf, Yedutun dan Heman.

25:7Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN--mereka sekalian adalah ahli seni--ada dua ratus delapan puluh delapan orang.

25:8Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya.

25:9Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf; undian yang kedua pada Gedalya dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dua belas orang;

25:10undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:11undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:12undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:13undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:14undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:15undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:16undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:17undian yang kesepuluh pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:18undian yang kesebelas pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:19undian yang kedua belas pada Hasabya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:20undian yang ketiga belas pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:21undian yang keempat belas pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:22undian yang kelima belas pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:23undian yang keenam belas pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:24undian yang ketujuh belas pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:25undian yang kedelapan belas pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:26undian yang kesembilan belas pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:27undian yang kedua puluh pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:28undian yang kedua puluh satu pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:29undian yang kedua puluh dua pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:30undian yang kedua puluh tiga pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang;

25:31undian yang kedua puluh empat pada Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, dua belas orang.

Para penunggu pintu dan para pejabat lain di antara orang Lewi

26:1Tentang rombongan para penunggu pintu: dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf.

26:2Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat,

26:3Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoenai, anak yang ketujuh.

26:4Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima,

26:5Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia.

26:6Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa.

26:7Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa.

26:8Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom.

26:9Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa.

26:10Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala--sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala--

26:11Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada tiga belas orang.

26:12Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah TUHAN, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka.

26:13Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar.

26:14Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara.

26:15Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan.

26:16Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain.

26:17Di sebelah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada dua orang;

26:18pada Parbar di sebelah barat: empat orang di jalan raya dan dua orang pada Parbar.

26:19Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Korah dan dari bani Merari.

26:20Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus;

26:21bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak.

26:22Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoel, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah TUHAN.

26:23Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel

26:24adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan.

26:25Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikhri.

26:26Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima.

26:27Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah TUHAN.

26:28Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya.

26:29Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim.

26:30Dari orang Hebron adalah Hasabya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan untuk raja.

26:31Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun keempat puluh zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead.

26:32Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran