Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 

Daftar Ayat


1 Tawarikh 7:1--8:40

Suku-suku selebihnya

7:1Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang.

7:2Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.

7:3Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.

7:4Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.

7:5Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah.

7:6Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.

7:7Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.

7:8Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.

7:9Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.

7:10Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.

7:11Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus.

7:12Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher.

7:13Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha.

7:14Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.

7:15Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan.

7:16Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.

7:17Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye.

7:18Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer dan Mahla.

7:19Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam.

7:20Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat,

7:21dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu.

7:22Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia.

7:23Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.

7:24Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu serta Uzen-Seera.

7:25Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,

7:26dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama,

7:27dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua.

7:28Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya,

7:29dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam.

7:30Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka.

7:31Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait.

7:32Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka.

7:33Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.

7:34Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram.

7:35Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.

7:36Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra,

7:37Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.

7:38Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara.

7:39Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya.

7:40Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.

Daftar keturunan Benyamin

8:1Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asybel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga,

8:2Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima.

8:3Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud,

8:4Abisua, Naaman, Ahoah,

8:5Gera, Sefufan dan Huram.

8:6Inilah anak-anak Ehud; mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat;

8:7Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan; dia memperanakkan Uza dan Ahihud.

8:8Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya.

8:9Ia mendapat anak dari Hodesh, isterinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam,

8:10Yeus, Sokhya dan Mirma; itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak;

8:11sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal.

8:12Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semed; dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lod dengan segala anak kotanya.

8:13Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon; mereka telah menghalau penduduk Gat.

8:14Ahyo, Sasak, Yeremot,

8:15Zebaja, Arad, Eder,

8:16Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria.

8:17Zebaja, Mesulam, Hizki, Heber,

8:18Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal.

8:19Yakim, Zikhri, Zabdi,

8:20Elyoenai, Ziletai, Eliel,

8:21Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei.

8:22Yispan, Eber, Eliel,

8:23Abdon, Zikhri, Hanan,

8:24Hananya, Elam, Antotia,

8:25Yifdeya dan Pnuel ialah anak-anak Sasak.

8:26Samserai, Seharya, Atalya,

8:27Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham.

8:28Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka; mereka ini diam di Yerusalem.

Keturunan Saul

8:29Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

8:30Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab,

8:31Gedor, Ahyo, Zekher

8:32dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

8:33Ner memperanakkan Kish; Kish memperanakkan Saul; Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Esybaal.

8:34Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakkan Mikha.

8:35Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas.

8:36Ahas memperanakkan Yoada; Yoada memperanakkan Alemet, Azmawet dan Zimri; Zimri memperanakkan Moza.

8:37Moza memperanakkan Bina; anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel.

8:38Azel mempunyai enam orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokhru, Ismael, Searya, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel.

8:39Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga.

8:40Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah; anak dan cucu mereka banyak: seratus lima puluh orang. Mereka semuanya itu termasuk bani Benyamin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel