Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 

Daftar Ayat


Bilangan 7:1-89

Persembahan pada waktu pentahbisan Kemah Suci

7:1Pada waktu Musa selesai mendirikan Kemah Suci, diurapinya dan dikuduskannyalah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya; dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu,

7:2maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu.

7:3Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan TUHAN: enam kereta beratap dengan dua belas ekor lembu; satu kereta untuk dua orang pemimpin dan satu ekor lembu untuk satu orang pemimpin, lalu mereka membawa semuanya itu ke depan Kemah Suci.

7:4Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa:

7:5"Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada Kemah Pertemuan; berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing."

7:6Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi;

7:7dua kereta dengan empat ekor lembu diberikannya kepada bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka,

7:8dan empat kereta dengan delapan ekor lembu diberikannya kepada bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak imam Harun itu.

7:9Tetapi kepada bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus, yang harus diangkat di atas bahunya.

7:10Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mezbah, pada hari mezbah itu diurapi; para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu.

7:11TUHAN berfirman kepada Musa: "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu."

7:12Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab, dari suku Yehuda.

7:13Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:14satu cawan sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:15seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:16seekor kambing jantan, untuk korban penghapus dosa;

7:17dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab.

7:18Pada hari kedua Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakhar, mempersembahkan persembahan.

7:19Sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:20satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:21seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:22seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:23dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar.

7:24Pada hari ketiga: pemimpin bani Zebulon, Eliab bin Helon.

7:25Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:26satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:27seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:28seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:29dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon.

7:30Pada hari keempat: pemimpin bani Ruben, Elizur bin Syedeur.

7:31Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:32satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:33seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:34seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:35dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Syedeur.

7:36Pada hari kelima: pemimpin bani Simeon, Selumiel bin Zurisyadai.

7:37Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:38satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:39seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:40seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:41dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Zurisyadai.

7:42Pada hari keenam: pemimpin bani Gad, Elyasaf bin Rehuel.

7:43Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:44satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:45seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:46seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:47dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elyasaf bin Rehuel.

7:48Pada hari ketujuh: pemimpin bani Efraim, Elisama bin Amihud.

7:49Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:50satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:51seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:52seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:53dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud.

7:54Pada hari kedelapan: pemimpin bani Manasye, Gamaliel bin Pedazur.

7:55Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:56satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:57seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:58seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:59dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedazur.

7:60Pada hari kesembilan: pemimpin bani Benyamin, Abidan bin Gideoni.

7:61Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:62satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:63seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:64seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:65dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni.

7:66Pada hari kesepuluh: pemimpin bani Dan, Ahiezer bin Amisyadai.

7:67Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:68satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:69seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:70seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:71dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyadai.

7:72Pada hari kesebelas: pemimpin bani Asyer, Pagiel bin Okhran.

7:73Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:74satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:75seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:76seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:77dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okhran.

7:78Pada hari kedua belas: pemimpin bani Naftali, Ahira bin Enan.

7:79Persembahannya ialah satu pinggan perak, seratus tiga puluh syikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, tujuh puluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, untuk korban sajian;

7:80satu cawan, sepuluh syikal emas beratnya, berisi ukupan;

7:81seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun, untuk korban bakaran;

7:82seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa;

7:83dan untuk korban keselamatan dua ekor lembu, lima ekor domba jantan, lima ekor kambing jantan dan lima ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan.

7:84Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi, dari pihak para pemimpin Israel, yaitu dua belas pinggan perak, dua belas bokor penyiraman dari perak, dua belas cawan emas.

7:85Beratnya tiap-tiap pinggan adalah seratus tiga puluh syikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh syikal; segala perak perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus.

7:86Selanjutnya dua belas cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan sepuluh syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus; segala emas cawan itu ada seratus dua puluh syikal beratnya.

7:87Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah dua belas ekor lembu jantan, dua belas ekor domba jantan, dua belas ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya; juga dua belas ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa.

7:88Segala hewan korban keselamatan itu ialah dua puluh empat ekor lembu jantan, enam puluh ekor domba jantan, enam puluh ekor kambing jantan, enam puluh ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi.

7:89Apabila Musa masuk ke dalam Kemah Pertemuan untuk berbicara dengan Dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian, yang di atas tabut hukum Allah, dari antara kedua kerub itu; demikianlah Ia berfirman kepadanya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel