Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TL]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 4 : 9 >> 

TL: Tetapi sekarang sedang kamu sudah mengenal Allah, istimewa pula dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu berpaling balik pula kepada alif-ba-ta dunia itu, yaitu yang lemah dan papa, sehingga kamu mau memperhambakan dirimu kepadanya lagi sekali?


AYT: Namun, sekarang, setelah kamu mengenal Allah atau lebih tepatnya dikenal oleh Allah, bagaimana mungkin kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan tidak berguna? Apakah kamu ingin diperbudak lagi?

TB: Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya?

MILT: tetapi sekarang, setelah mengenal Allah (Elohim - 2316), dan terlebih lagi dengan dikenal oleh Allah (Elohim - 2316), bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada kaidah yang lemah dan rendah, yang dengannya kamu menginginkan lagi untuk menghambakan diri kembali?

Shellabear 2010: Sekarang kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik kukatakan, kamu sudah dikenal Allah. Bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada aturan-aturan yang dahulu menguasai hidupmu masing-masing, yang jelas-jelas miskin dan lemah? Bagaimana mungkin kamu mau memperhamba dirimu lagi kepadanya?

KS (Revisi Shellabear 2011): Sekarang kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik kukatakan, kamu sudah dikenal Allah. Bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada aturan-aturan yang dahulu menguasai hidupmu masing-masing, yang jelas-jelas miskin dan lemah? Bagaimana mungkin kamu mau memperhamba dirimu lagi kepadanya?

Shellabear 2000: Sekarang kamu sudah mengenal Allah, atau lebih baik kukatakan, kamu sudah dikenal Allah. Bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada aturan-aturan yang dahulu menguasai hidupmu masing-masing, yang jelas-jelas miskin dan lemah? Bagaimana mungkin kamu mau memperhambakan dirimu lagi kepadanya?

KSZI: Tetapi sekarang, setelah kamu mengenal Allah

KSKK: Tetapi sekarang, karena kamu telah mengenal Allah !!- atau lebih tepat Ia telah mengenal kamu !!- bagaimana kamu dapat berbalik kembali kepada makhluk ciptaan yang hampa dan tidak berdaya? Maukah kamu diperhamba kembali?

WBTC Draft: tetapi sekarang kamu sudah mengenal Allah yang sungguh ada. Sesungguhnya, Allahlah yang mengenal kamu. Jadi, mengapa kamu berbalik kepada yang lemah dan peraturan yang tidak berguna seperti yang dahulu kamu ikuti? Apakah kamu mau menjadi hambanya lagi?

VMD: tetapi sekarang kamu sudah mengenal Allah yang sungguh ada. Sesungguhnya, Allahlah yang mengenal kamu, jadi mengapa kamu berbalik kepada yang lemah dan peraturan yang tidak berguna seperti yang dahulu kamu ikuti? Apakah kamu mau menjadi hambanya lagi?

AMD: Tetapi, sekarang kamu mengenal Allah, bahkan lebih baik lagi, kamu dikenal oleh Allah. Jadi, bagaimana mungkin kamu kembali lagi kepada prinsip-prinsip dasar dunia yang lemah dan tidak berharga? Apakah kamu mau diperbudak lagi oleh semua itu?

TSI: Karena itu tidak masuk akal kalian yang sudah mengenal Allah— bahkan yang sudah Dia akui sebagai anak-anak-Nya, berbalik kembali menjadi seperti budak kepada hal-hal yang lemah dan tidak berguna— bahkan kepada para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini!

BIS: Tetapi sekarang kalian mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, Allah mengenal kalian. Nah, mengapa kalian mau kembali lagi kepada roh-roh dunia ini, yang lemah dan miskin? Mengapa kalian mau diperhamba lagi oleh roh-roh itu?

TMV: Tetapi sekarang kamu mengenal Allah, atau, lebih tepat lagi, Allah mengenal kamu. Mengapa kamu mahu kembali kepada roh-roh yang menguasai dunia ini? Roh-roh itu lemah dan tidak berguna. Mengapa kamu mahu diperhamba oleh roh-roh itu lagi?

BSD: Sekarang kalian mengenal Allah, lebih tepat lagi, Allah mengenal kalian. Mengapa kalian mau kembali lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Mengapa kalian mau menjadi hamba mereka lagi?

FAYH: Dan sekarang sesudah Saudara menemukan Allah (atau lebih tepat lagi, sekarang setelah Allah menemukan Saudara), masa Saudara ingin kembali dan menghambakan diri lagi kepada agama yang lemah, miskin, dan tidak berguna, yang mengajarkan supaya Saudara berusaha masuk ke surga dengan jalan menaati hukum-hukum Allah?

ENDE: Tetapi kini kamu mengenal Allah atau sebenarnja kamu dikenal oleh Allah, maka bagaimana mungkin kamu berpaling kembali kepada anasir-anasir jang tak berdaja dan hampa, memperbudakkan diri kepadanja kembali?

Shellabear 1912: tetapi sekarang kamu sudah dapat mengetahui akan Allah, atau lebih baik aku kata, kamu diketahui oleh Allah, maka bagaimanakah kamu hendak berbalik pula kepada pelajaran yang mula-mula yang lemah dan kekurangan itu, sehingga kamu mau memperhambakan dirimu kepadanya lagi sekali?

Klinkert 1879: Maka sakarang, kemoedian daripada kamoe mengetahoei akan Allah, istimewa diketahoei olih Allah akan kamoe, bagaimana kamoe berpaling poela kapada segala pengadjaran alip-ba-ta, jang lemah dan miskin itoe, danlagi poela kamoe hendak memperhambakan dirimoe samoela kapadanja?

Klinkert 1863: Tetapi sakarang, habis kamoe tahoe sama Allah, atawa lebih lagi diketahoei Allah sama kamoe, {Kol 2:20} bagimanatah kamoe maoe balik kembali sama segala pengadjaran alif-ba-ta jang lembek dan miskin itoe, dan kamoe maoe berhambaken lagi dirimoe sama dia?

Melayu Baba: ttapi skarang ini, sdang kamu sudah knal sama Allah, atau lbeh baik sahya bilang, kamu sudah di-knal oleh Allah, bagimana-kah kamu balek pula k-pada plajaran mula-mula yang lmah dan terkurang, yang k-pada-nya kamu mau jadi hamba lagi s-kali?

Ambon Draft: Dan sakarang, sedang kamu sudah mengenal Allah, dan terlebeh lagi, jang kamu sudah dapat terkenal awleh Allah; bagi-mana sakarang kamu ada mawu balik kombali kapada permula; an pertama-pertama jang lemah dan kasi-an itu, pada jang mana, deri mula; i kombali, kamu mawu deperhamba?

Keasberry 1853: Tutapi skarang, kumdian deripada kamu tulah mungunal akan Allah, atau turutamalah dikunal ulih Allah akan kamu, maka bagimanakah kamu handak burpaling pula kapada sagala pungajaran alif bata yang lumah dan miskin itu, dan kamu handak purhambakan lagi pula dirimu kapadanya?

Keasberry 1866: Tŭtapi skarang kumdian deripada kamu tŭlah mŭngŭnal akan Allah, atau tŭrutamalah dikŭnal ulih Allah akan kamu, maka bŭtapakah kamu handak bŭrpaling pula kapada sagala pŭngajaran alif ba ta yang lŭmah dan mŭskin itu, sŭrta handak pŭrhambakan lagi pula dirimu kapadanya?

Leydekker Draft: Hanja sakarang 'ini, manakala kamu meng`enal 'Allah, behkan lebeh pula kamu sudah dikenal 'awleh 'Allah, bagimana kamu berpaling dirimu pula kapada segala peng`adji`an jang lemah dan sijakh, kabawah sijapa kamu hendakh deperhamba pula deri pada mulanja?

AVB: Tetapi sekarang, setelah kamu mengenal Allah – atau lebih tepat, dikenali Allah – mengapakah kamu berpaling semula kepada ajaran asas yang lemah dan serba kurang itu, dan ingin terbelenggu semula sebagai hamba kepadanya?

Iban: tang diatu, kita udah nemu Allah Taala, tauka iya ti betul agi, Allah Taala udah nemu kita, nya alai nama kebuah kita keran deka nikal baru ngagai roh ti lemi, ti seranta, lalu nyadi ulun sida baru?


TB ITL: Tetapi <1161> sekarang <3568> sesudah <1097> <0> kamu mengenal <0> <1097> Allah <2316>, atau lebih baik <3123>, sesudah kamu dikenal <1097> Allah <2316>, bagaimanakah <4459> kamu berbalik <1994> lagi <3825> kepada <1909> roh-roh <4747> dunia yang lemah <772> dan <2532> miskin <4434> dan mau <2309> mulai memperhambakan diri <1398> lagi <3825> kepadanya? [<1161> <5259> <3739> <509>]


Jawa: Nanging saiki sawuse kowe wanuh marang Gusti Allah, malah luwih saka iku, sawuse kowe ditepangi dening Gusti Allah, kapriye dene kowe kok mbaleni maneh marang roh-roh donya kang apes lan papa, sarta arep wiwit kokkawulani maneh?

Jawa 2006: Nanging saiki sawisé kowé wanuh marang Allah, malah luwih saka iku, sawisé Allah tepang karo kowé, kepriyé déné kowé mbalik manèh marang roh-roh donya kang apes lan papa, sarta arep wiwit kokkawulani manèh?

Jawa 1994: Nanging bareng saiki kowé wis wanuh karo Gusti Allah !!— utawa sing luwih cocog: Sawisé Gusti Allah wanuh karo kowé— kepriyé déné kokpadha arep mbalèni ngawula marang brahala-brahala menèh, yakuwi roh-roh apes lan nistha, sing gawé cilaka? Yagéné kowé kokgelem dadi batur-tukoné menèh?

Jawa-Suriname: Nanging saiki kowé wis pada kenal marang Gusti Allah, luwih bener, saiki Gusti Allah wis kenal marang kowé. Mosok kowé saiki arep ngetutké lan nyembah marang pangwasa-pangwasa sing ora mbejaji kuwi? Apa kowé arep molai kaya mauné menèh?

Sunda: Ari geus tarerang ka Allah — atawa: Allah anu kenal ka aranjeun — ku naon rek baralik ngawula deui ka roh-roh ieu dunya anu teu aya dayana? Naha make daek dijadikeun badega ku roh-roh ieu dunya?

Sunda Formal: Tapi sanggeus tarerang ka Allah mah, atawa leuwih hade, mun disebut sanggeus diangken ku Allah; naha aranjeun teh, bet, baralik deui kana kakuatan alam anu taya kawasana? Naha rek kumawula deui ka anu karitu?

Madura: Nangeng samangken sampeyan ampon oneng ka Allah, otabana langkong sae pole mon ekoca’agi Allah ampon ngagali ka sampeyan. Daddi aponapa sampeyan me’ abaliya pole ka roh-erroh se ngobasae dunnya paneka, se mesken sareng ta’ gadhuwan kakowadan? Aponapa sampeyan me’ poron ekadunor pole sareng roh-erroh ganeka?

Bauzi: Lahana um etei nim fa Ala bake ozobohudi Amti vou ali meedam bak. Lahana ame bak lam bisi imbo bak gagom di gi neham bak. Alat fa um ozobohudi umti vou ali meedam bak. Labihadamnàme um akati ahusobuli meedàla? Uho nehadam labe ahusobuli meedam dam taia? Uho vedi neha, “Alat iba neha, ‘Im im vamdesu meedam damat modem bak,’ lahame iba ozahit deeli gagu vadase,” lahame gi dam bakda ihimo ibi bak niba fi hasi vuusdume baleàhà im lam ulohodesu meedam labe Alat uba deeli vada tiba. Um Yahudi damat modem vab dam labe vedi fa Yahudi damat ibi iho vuusu baleàhà im abo di meida iube fi hasi im meeda. Labi di meida iube fa fi ham bak vabali gi esda. Labi ala meida iube fi hasi im meeda. Labi ala meida iube fa fi ham bak vabali gi esda. Labi tahun meida iube fi hasi im meeda. Labi tahun meida iube fa fi ham bak vabali gi esda. Uho gi labihasu meedam damat modem bak. Uho fa lab vi meedam bak lam em abo àvodehe bak. Um ozom vaba? Ame im lam teu vabna um vabieme neàdem bak vabna abo Alat modi uba deeli vadam bak vabna akati uhumo deeli uledi meedàla? Làhà ame im lam uba fa neo veimai vuusu meedalo àhàki mode? Um amu ame im lam meedam di um vanamam vaba? Em abo àvodehe bak.

Bali: Nanging sane mangkin semeton sampun uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, wiadin tiang patut maosang, sane mangkin semeton kuningin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, napi awinanipun semeton jeg mawali ring roh-roh sane tan papuara punika? Napi awinannya semeton malih kayun dados panjakipune?

Ngaju: Tapi toh keton mangasene Hatalla, atawa labih buah hindai, Hatalla mangasene keton. Nah, mbuhen keton handak haluli tinai manalih kare roh kalunen jetoh, je balemo tuntang susah? Mbuhen keton handak ihajipen tinai awi kare roh te?

Sasak: Laguq mangkin side pade kenal Allah, atao tepatne malik Allah kenal side pade. Nah, kembẽq side pade mẽlẽ tulak malik tipaq roh-roh dunie saq lemah dait miskin? Kembẽq side pade mẽlẽ tejariang panjak siq roh-roh nike?

Bugis: Iyakiya makkekkuwangngé muwissenni Allataala, iyaré’ga lebbi coco’i, Allataala missekko. Na magi mumaélo lisusi ri roh-roh linoéwé, iya malemmaé sibawa kasiyasié? Magi mumaélo ripowatasi ri roh-roh-éro?

Makasar: Mingka kamma-kamma anne nuassemmi Allata’ala; yareka bajikangangi punna nikana, Naasseng mako Allata’ala. Angngapa nanuero’ ammotere’ poleang mae ri roh-roh niaka lalang lino, lammaya siagang kasi-asia? Angngapa nuero’ poleang nipare’ ata ri roh-roh kammaya anjo?

Toraja: Apa totemo, tu untandaimokomi Puang Matua, ontongpi Natandaimokomi Puang Matua, umba nakua ammi balik pole’o lako tu aluk lino dolo, tu langga’na sia kalala’na, naurunganni la umpopengkaola pole’omokomi kalemi lako?

Duri: Apa ia tee too, umbora mikua mimadoang bangpa mengkaunan pole' lako tuu lako dewata, na miissenmo to Puang Allataala, ba'tu la'bi manassa ke dikua naissenmo kamu' Puang Allataala. Mipugauk bang unapa to mpattantu allo, bulan, wattu, na taun minii mangmaroah-roah. Na ia tuu lako dewata te'dabua'na na te'da nakullei mpupenjaji kamu' tomelo.

Gorontalo: Bo masatiya timongoli ma lotota lo Allahuta'ala, meyambo u lebe banari timongoli ma ilotawa lo Allahuta'ala. Longola timongoli ma hepohuwalinga ode aturu lo duniya u misikini wawu molulupuhu? Wawu longola olo timongoli mohuto muli motitiwato ode u ngopohiya mao lo Allahuta'ala?

Gorontalo 2006: Bo botia timongoli motota lo Allahu Taa̒ala, meaalo lebe tuhata mao̒, Allahu Taa̒ala motota olimongoli. Naa, yilongola timongoli mohuto muli mohualinga ode roroo-huwaala lodunia botie, u molulupuhu wau mosikini? Yilongola timongoli mohuto muli pohutulio wato lo roroo-huwaalo boito?

Balantak: Kasee koini'i i kuu ninginti'imo Alaata'ala, kabai men kana' tuu' Alaata'ala ninginti'imo i kuu. Nongko'upa mbali' i kuu mule'kon soosoodo na aturan na dunia men sian momoko mantakakon upa-upa? Nongko'upa mbali' i kuu mo'uus popo'ata'onna aturan iya'a soosoodo?

Bambam: Sapo' temo muissammokoa' Puang Allataala, setonganna mapia puha ia ke diuai naissammokoa' Puang Allataala. Iya akanna maelo' ohakoa' iko la ma'pasule sule lako kakuasaam di lino to tä' deem kamatohoanna anna to tala mala dihannuam la mepamoloi? Akanna maelo'koa' la naposabua' sule?

Kaili Da'a: Tapi we'i-we'i komi nangginjani Alatala--atau nabelopa rauli Alatala nangginjani komi. Jadi nokuya komi madota manjili manjoko ada-ada bo atura-atura to da'a nakuasa mantulungi komi majadi manoa riara mpanggita Alatala? Nokuya komi madota matundu bali riara ada-ada bo atura-atura etu?

Mongondow: Tongaí masa in tana'a, mo'ikow aindon nopirisaya ko'i Allah, ande singogon makow mopoḷok, ki Allah ain nonota'au ko'i monimu. Ta'e nongonu sim mo'ikow buipabií mosumbah kon dimukud mita inta mora'at tatua?

Aralle: Ampo' dinoa ungnginsammokoa' Puang Alataala. (Setonganna mapia puha ke dioaitee nainsammokoa' Puang Alataala.) Dahi akana pemala burakoa' dio la sumule pano di kakuasaanna lino ang dai aha kamatohoanna anna ang tala mala dihannuang la medului? Akana pemala burakoa' la naposabua' sumule?

Napu: Agayana ide-ide niisami Pue Ala. Katouana Pue Alari au iyoru moisakau! Mewali, moapari hai nipeinao moula hule ada hai atura dunia ide? Nipeulai ope-ope ada agama to Yahudi nodo palia au rapopolumao i alo au rapakanoto i lalu Aturana Musa. Ada hai atura iti bara mopaara pewati, hai barakau ina tekabaha hangko i dosami anti peulami i atura iti. Mewali, moapari hai nipeinao mampeulai hule ada iti?

Sangir: Arawe orasẹ̌ ini e i kamene seng masingkạ u Ruata, arau limembo l᷊ain kapiange Duata e masingkạ i kamene. Kụ unụ e i kamene saụbe lai mẹ̌sul᷊e su manga rohkẹ̌ u dunia ini apan lome ringangu kasiang? Unụ e i kamene mapulu saụ ipẹ̌tahuěllangu manga rohkẹ̌ ene?

Taa: Pei si’i-si’i komi mangansanimo i Pue Allah. Pasi to kono wo’u rato’o, i Pue Allah mangansanimo komi! Wali ane ewa see, maka pei komi mangandolika muni tango ngkomi resi ada-ada nto lino? Ada etu tare batuanginya pasi tare kuasanya mangansawang komi, wali maka pei komi mamporani mawali muni watua nu ada etu?

Rote: Tehu besak ia, emi malelak Manetualain so, do la'e selu kana bai soona, Manetualain nalelak emi so. Naa, tao le'e de emi nau fali seluk leo dula dale daebafak ia la, fo tapandoes ma nuu taa-hata tak sila meu? Tao le'e de emi nau da'di ata seluk neu dula dalek sila la bai?

Galela: Duma o orasi manenaka de ngini magena asa igogou o Gikimoi niwinakoka. eko ngini gena o Gikimoi lo wininakoka. Komagena de qadodooha so nia sininga ma rabaka asa itiaiwa, so nisisala de sidago o Yahudi manga bobita o Gikimoino, ngaroko nia sininga yaakuwa yaaka itiai, duma magena niamote kali. Upa sidago magena niamote kali so ngini maro iqoqomaka inipareta kali.

Yali, Angguruk: Ketiya hiren Allah fahet honoluk atikip. Nori, hebeloho fano roho imin: Allahn hit fahet Oluk atisi. Hit fahet Oluk atisi angge famen nungge fahet kinang seneg lahe perukon inine elehon enenggengge elehon arimano hebeloho inibil laruk lahep? Nungge fahet enemingmingangge amul peruk lahep?

Tabaru: Ma ne'ena ngini wininakokau ma Jo'oungu ma Dutu, bolo 'ifoloi yadaene ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wininakokau ngini. De 'ido'oa so ngini niomau niogilioli 'o sagala ngomasika 'o duniaka ne'ena, gee koya'akunuwa 'inariwo de kokiawa 'inakula? 'Ido'oa so ngini niomau nioyongosioli 'o sagala ngomasika ge'ena?

Karo: Tapi genduari nggo itandaindu Dibata ntah pe ulin ikataken Dibata nggo nandai kam; ma la metunggung adi mulihken ka kam italuken kuasa-kuasa si la ergegeh dingen musil e? Ngkai maka mulihken atendu jadi budakna?

Simalungun: Tapi sonari, domma itanda nasiam Naibata, atap sasintongni, Naibata do na mananda nasiam. Mase ma nasiam marbalik use, mulak hubani kuasa ni unsur-unsur na so margogoh anjaha na lumei, ase balosan nasiam ai use?

Toba: Alai anggo nuaeng, ditanda hamu do Debata; nunga ditanda Debata hamu tahe. Marhua ma hamu marbalik muse, mulak tu sisiasia angka na so margellok jala na lea, asa oloanmuna angka i muse?

Dairi: Tapi ukumbagèndari, enggo itandai kènè Dèbata, jadi itandai Dèbata ma ngo kènè pè. Nai kasa uè nola kènè balik taba tendi dunia siso mergoldè janah simerlèa i? Kasa uè dèng kènè iperhamba sibagidi?

Minangkabau: Tapi kiniko angku-angku lah tawu jo Allah, atau nan labiah tapek lai, Allah tawu jo angku-angku. Nah, baa mangko angku-angku niyo babaliak baliak kabake roh-roh dunia ko, roh nan lamah, sarato bansaik pulo? Baa mangko angku-angku namuah dipabudak baliak dek roh-roh tu?

Nias: Iada'e, ba no aboto ba dõdõmi Lowalangi. Ba hana wa mifuli ami nasa ba geheha wa'a'ulidanõ andre, si lõ fa'abõlõ ba si numana? Hana wa omasi ami nasa ni'osawuyu geheha gulidanõ andrõ?

Mentawai: Tápoi kineneiget geti anuagaian kam nia Taikamanua, elé bulat sipasesese kuanen, aiagaian kam Taikamanua. Oto totoili peilé kodda kam ka tubut ketsat pupolangan néné, simasaggo tubu samba simagebá? Angoi nuoobá kam ipupagugulet'aké kam mitsá paketsa-ketsat néné?

Lampung: Kidang tano keti kenal jama Allah, atau lebih tepat lagi, Allah kenal jama keti. Nah, mengapi keti haga muloh luot jama ruh-ruhni dunia inji, sai lemoh rik mejerih? Mengapi keti haga diperhamba luot ulihni ruh-ruh udi?

Aceh: Teuma bak watéenyoe gata ka taturi keu Allah, atawa nyang leubeh paih lom, Allah geuturi gata. Ngon sabab nyan, pakon gata keuneuk tagisa lom ubak roh-roh donya nyoe, nyang leumoh dan gasien? Pakon gata tatem jipeubudak lom lé roh-roh nyan?

Mamasa: Sapo temo ummissanammokoa' Puang Allata'alla–sitonganna marru mapia ke dikuai naissanammokoa' Puang Allata'alla. Maakari ammu moraira la ma'pasulea' lako kakuasaan lino, kakuasaan tae' ummampui kamatoroan anna tala mala dirannuan mepamoloi? Maakaria' ammu la ma'din mengkaola lako sule?

Berik: Jengga namwer aamei Uwa Sanbagiri imsa damdamtaasini. Bunarsusfer jengga enggam, Uwa Sanbagiri Jei ims damdamtababisini, ane Jei ims destabaabili aamei Jem angtanef igama gwef. Am afelen mesna, ai ajam bitbitwena! Jeje bafa aamei gamjon ga ima warauwa enggalfe, baabeta bwata kapkaiserem jem gwonabe gam gwef? Bwata kapka jeiserem jei aamei is jam ne batobaabiyen, jemna baabeta bastowaifer.

Manggarai: Maik te ho’on ga, méu poli pecings Mori Keraéng, ko céwé di’an Mori Keraéng poli pecing méu. Co’o tara holés kolés méu nggere-oné kuasa de lino hiot les agu lénggé? Co’o tara kudut pu’ung kolé mendi wekis one kuasa de lino hitu?

Sabu: Tapulara pa dhara awe nadhe do tade ke Deo ri mu, kiadho do rihi petu ri, do tade ke mu ri Deo. Nah, kido mina harre ma, ta nga mu hakku ddhei ri ta bhale wari la nga henga-henga raiwawa nadhe, do rogho nga keloe jhe do kehia nga gahara ri ko? Ta nga mu hakku ddhei ta penaannu-anni ri pa henga-henga do na harre?

Kupang: Ma sakarang bosong su kanál sang Tuhan Allah. Lebe bae kalo beta bilang kata, Tuhan Allah yang kanál sang bosong. Naa, karmana sampe bosong mau kambali lai, ko angka tinggi-tinggi deng iko ulang sang dunya pung cara pikir deng cara idop yang sonde ada pung guna, deng sonde ada pung kuasa apa-apa tu? Bosong mau bekin diri taꞌika deng itu hal dong, ko jadi dong pung budak lai, ko?

Abun: Wo su ré nin jam Yefun Allah tepsu nin bi Ai it. Sane sor nde, wo Yefun Allah dom nut mo nin do, An bi pá mo nin. Sane su ré suma ben anato nin brek ete nin jammo yerom e, aboksye e ne satu o ne? Suk bok ne bi suktinggi yo kom mo pe yo nde. Nin iwa nin gum pakwerut wa suk ne satu o re bado?

Meyah: Tina ebeibeyaif bera iwa ijginaga rot Allah fob. Era, ongga tenten bera, Ofa ejginaga rot iwa fob. Erek koma, jefeda teinefa fogora iwa idou os ikikif sons skoita Yahudi rerin erebent jera rerin hukum-hukum erek komo. Jeska ebeibeyaif bera iwa iroru erebent ongga mebif efen rot rerin mona egens ongga eteb ni, jera mesta egens ongga eteb ni, jera tahun egens ongga eteb ni ojgomuja. Tina mar insa koma bera onofij iwa oskiyai tein jinaga guru. Noba mar koma bera eneita idou efesi erek ebsi komowa ahah Allah eiteij tein jinaga guru.

Uma: Tapi' tempo toi ni'inca-imi Alata'ala--hiaa' kakono-na Alata'ala-di-hawo to ri'ulu mpo'inca-koi! Jadi', napa-di-koina pai' doko' nikanculihii ada pai' atura to hewa toe-e? Nituku' lau-mi ada agama Yahudi hewa eo palia, tempo mosusa', wula bo'u pai' eo bohe ntani'-na. Ada pai' atura tetu-le uma mpokeni rasi', pai' uma-koi mpai' tebahaka ngkai huku' jeko'-ni ngkai petuku'-ni hi atura tetu-e. Jadi', napa pai' doko' mengkoru nculii' wo'o-mokoi hi ada pai' atura to hewa tetu-e!

Yawa: Weramu soamo wapo Amisye aen to muno Amisye po wasaen tavon. Weti wabeanimaibe wabeker wapakare wabeaje anawayo kakaijo mine so mansai jakato? Anawayo kakai wato maindi, awa vambunine meweno mai. Wabeanimaibe wapare wo wasaija da wabe arove akato?


NETBible: But now that you have come to know God (or rather to be known by God), how can you turn back again to the weak and worthless basic forces? Do you want to be enslaved to them all over again?

NASB: But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things, to which you desire to be enslaved all over again?

HCSB: But now, since you know God, or rather have become known by God, how can you turn back again to the weak and bankrupt elemental forces? Do you want to be enslaved to them all over again?

LEB: But now, [because you] have come to know God, or rather have come to be known by God, how can you turn back again to the weak and miserable elemental spirits? Do you want to be enslaved to them all over again?

NIV: But now that you know God—or rather are known by God— how is it that you are turning back to those weak and miserable principles? Do you wish to be enslaved by them all over again?

ESV: But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more?

NRSV: Now, however, that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and beggarly elemental spirits? How can you want to be enslaved to them again?

REB: But now that you do acknowledge God -- or rather, now that he has acknowledged you -- how can you turn back to those feeble and bankrupt elemental spirits? Why do you propose to enter their service all over again?

NKJV: But now after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements, to which you desire again to be in bondage?

KJV: But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?

AMP: Now, however, that you have come to be acquainted with {and} understand {and} know [the true] God, or rather to be understood {and} known by God, how can you turn back again to the weak and beggarly {and} worthless elementary things [of all religions before Christ came], whose slaves you once more want to become?

NLT: And now that you have found God (or should I say, now that God has found you), why do you want to go back again and become slaves once more to the weak and useless spiritual powers of this world?

GNB: But now that you know God -- or, I should say, now that God knows you -- how is it that you want to turn back to those weak and pitiful ruling spirits? Why do you want to become their slaves all over again?

ERV: But now you know the true God. Really, though, it is God who knows you. So why do you turn back to the same kind of weak and useless rules you followed before? Do you want to be slaves to those things again?

EVD: But now you know the true God. Really, it is God who knows you. So why do you turn back to those weak and useless rules you followed before? Do you want to be slaves to those things again?

BBE: But now that you have come to have knowledge of God, or more truly, God has knowledge of you, how is it that you go back again to the poor and feeble first things, desiring to be servants to them again?

MSG: But now that you know the real God--or rather since God knows you--how can you possibly subject yourselves again to those paper tigers?

Phillips NT: But now that you have come to know God, or rather are known by him, how can you revert to the weakness and poverty of such principles and consent to be under their power all over again?

DEIBLER: But now you have come to know God. Perhaps it would be better to say that now God knows you. So now you are acting foolishly! …You are again believing that by obeying rules and rites you will benefit spiritually!/Why are you again believing that by obeying rules and rituals you will benefit spiritually?† [RHQ]Those rules are ineffective and inadequate! …You are wanting to obey them again [MET] like slaves obey their masters./Are you wanting to obey them again [MET] like slaves obey their masters?† [RHQ]

GULLAH: Bot now dat oona come fa know God--o A oughta say, now dat God know oona--hoccome oona da ton back fa be slabe gin ta dem sperit wa da rule oba de wol. Dey ain got no scrent an dey ain wot. Fa sho, oona ain wahn fa be dey slabe all oba gin, ainty?

CEV: But now you know God, or better still, God knows you. How can you turn back and become the slaves of those weak and pitiful powers?

CEVUK: But now you know God, or better still, God knows you. How can you turn back and become the slaves of those weak and pitiful powers?

GWV: But now you know God, or rather, God knows you. So how can you turn back again to the powerless and bankrupt principles of this world? Why do you want to become their slaves all over again?


NET [draft] ITL: But <1161> now <3568> that you have come to know <1097> God <2316> (or rather <3123> to be known <1097> by <5259> God <2316>), how can <4459> you turn back <1994> again <3825> to <1909> the weak <772> and <2532> worthless <4434> basic forces <4747>? Do you want <2309> to be enslaved <1398> to them all over <509> again <3825>?


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Galatia 4 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran