Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TL]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 : 23 >> 

TL: Sebab itu, wajiblah bahwa peta-peta segala perkara yang di surga itu disucikan dengan yang demikian tetapi segala perkara yang samawi itu juga disucikan dengan korban yang terlebih baik daripada sekaliannya itu.


AYT: Karena itu, segala sesuatu yang melambangkan hal-hal surgawi sangat perlu disucikan dengan hal ini, tetapi segala sesuatu yang di surga disucikan dengan kurban yang lebih baik.

TB: Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik dari pada itu.

MILT: Oleh karena itu, memang suatu keharusan bahwa tiruan-tiruan dari hal-hal yang ada di surga ditahirkan dengan hal-hal ini; namun hal-hal surgawi itu sendiri, dengan kurban-kurban yang lebih baik daripada hal-hal ini.

Shellabear 2010: Memang sudah seharusnyalah tiruan dari segala sesuatu yang ada di surga disucikan dengan cara demikian, tetapi semua barang surgawi memerlukan kurban yang lebih baik daripada semua itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Memang sudah seharusnyalah tiruan dari segala sesuatu yang ada di surga disucikan dengan cara demikian, tetapi semua barang surgawi memerlukan kurban yang lebih baik daripada semua itu.

Shellabear 2000: Memang sudah seharusnyalah tiruan dari segala sesuatu yang ada di surga disucikan dengan cara demikian, tetapi semua barang surgawi memerlukan kurban yang lebih baik daripada semua itu.

KSZI: Salinan segala yang terdapat di syurga perlu disucikan dengan ini, tetapi segala yang di syurga itu sendiri memerlukan korban yang lebih mulia.

KSKK: Memang perlu bahwa lambang-lambang kenyataan surgawi harus dimurnikan dengan upacara-upacara ini, tetapi kenyataan surgawi itu sendiri harus dimurnikan oleh kurban-kurban yang lebih baik.

WBTC Draft: Semua hal itu merupakan gambaran dari yang sesungguhnya terjadi di surga. Gambaran itu harus disucikan dengan kurban sembelihan, tetapi semua hal yang sesungguhnya di surga memerlukan kurban yang jauh lebih baik.

VMD: Semua hal itu merupakan gambaran dari yang sesungguhnya terjadi di surga. Gambaran itu harus disucikan dengan kurban sembelihan, tetapi semua hal yang sesungguhnya di surga memerlukan kurban yang jauh lebih baik.

AMD: Karena itu, semua tiruan dari gambaran yang ada di surga ini perlu disucikan dengan kurban persembahan, yaitu darah binatang. Tetapi, hal-hal yang sebenarnya ada di surga memerlukan kurban yang jauh lebih baik.

TSI: Ingatlah bahwa Kemah Suci di dunia yang disucikan seperti itu hanyalah gambaran atau bayangan dari yang sesungguhnya di surga. Jadi, kalau kemah duniawi yang dibuat dengan tangan manusia harus disucikan dengan darah hewan, tentu kemah yang sesungguhnya harus disucikan dengan persembahan yang jauh lebih mulia dari darah kurban hewan. Dan itulah yang terjadi ketika Kristus masuk dengan darah-Nya sendiri ke Ruang Mahakudus yang sebenarnya! Maka Dia masih berada di sana sebagai Perantara bagi kita di hadapan Allah.

BIS: Dengan cara seperti itulah barang-barang yang melambangkan hal-hal yang di surga, perlu disucikan. Tetapi untuk hal-hal yang di surga itu sendiri diperlukan kurban yang jauh lebih baik.

TMV: Hal-hal yang melambangkan perkara-perkara di syurga, perlu disucikan dengan cara tersebut. Tetapi perkara-perkara di syurga itu memerlukan korban yang jauh lebih baik.

BSD: Semua barang yang menggambarkan hal-hal yang ada di surga perlu disucikan dengan cara seperti itu. Namun, untuk hal-hal yang ada di surga itu perlu persembahan kurban yang lebih baik,

FAYH: Itulah sebabnya kemah kudus di dunia ini, dan segala sesuatu di dalamnya -- yang semuanya melambangkan hal-hal yang di surga -- harus disucikan oleh Musa dengan percikan darah binatang. Tetapi benda-benda surgawi yang dilambangkan dengan benda-benda dunia ini, disucikan dengan persembahan yang jauh lebih berharga.

ENDE: Sebab itu jang merupakan lambang dari barang-barang surgawi harus disutjikan setjara itu, tetapi barang surgawi sendiri oleh kurban jang lebih sempurna.

Shellabear 1912: Sebab itu maka haruslah peta-peta segala perkara yang di surga itu disucikan dengan yang demikian, tetapi segala perkara yang di surga juga dengan kurban yang terlebih baik dari pada itu.

Klinkert 1879: Maka sebab itoe tadapat tidak segala toeroetan toeladan jang disorga itoe disoetjikan dengan demikian, tetapi perkara jang disorga sendiri itoe disoetjikan dengan korban jang baik daripada ini,

Klinkert 1863: Maka sebab itoe haroslah segala toeroetan toeladan, jang disorga itoe, disoetjiken bagitoe, tetapi itoe perkara jang disorga sendiri disoetjiken dengan korban jang lebih baik dari ini.

Melayu Baba: Sbab itu patut-lah smoa perkara yang di shorga punya chontoh di-bersehkan dngan ini smoa; ttapi perkara-perkara yang di shorga pula dngan korban yang lbeh baik deri-pada ini smoa.

Ambon Draft: Sebab itu ada haros, ba-huwa rupa telandan deri itu, jang ada di dalam sawrga djadi desutjikan dengan itu, tetapi perkara-perkara sama-wi sendiri, dengan persombah-an jang leheh bajik deri pada itu.

Keasberry 1853: Maka subab itu haruslah kiranya sagala purkara tuladan turutan yang dishorga itu disuchikan dungan dumkian; tutapi purkara purkara yang dishorga itu sindirinya disuchikan dungan korban korban yang lebih baik deripada ini.

Keasberry 1866: Maka sŭbab itu haruslah kiranya sagala pŭrkara tauladan turotan yang dishorga itu disuchikan dŭngan dŭmkian, tŭtapi pŭrkara pŭrkara yang dishorga itu sŭndirinya disuchikan dŭngan korban korban yang lebih baik deripada ini.

Leydekker Draft: Bagitu kalakh 'adalah wadjib, bahuwa songgohpawn tiruwan 2 segala perkara jang 'ada didalam sawrga 'itu desutjikan 'awleh segala perkara 'ini: tetapi segala perkara samawij sendirij djuga 'awleh persombahan 2 jang terbajik deri pada segala 'ini.

AVB: Salinan segala yang terdapat di syurga perlu disucikan dengan ini, tetapi segala yang di syurga itu sendiri memerlukan korban yang lebih mulia.

Iban: Nya kebuah utai ti ngambarka utai serega enda tau enda dituchi ngena genselan nya, tang utai serega empu begunaka piring ti badas agi ari nya.


TB ITL: Jadi <3767> segala sesuatu yang melambangkan <5262> apa yang ada di <1722> sorga <3772> haruslah <318> ditahirkan <2511> secara demikian <5125>, tetapi <1161> benda-benda sorgawi <2032> sendiri oleh persembahan-persembahan <2378> yang lebih baik <2909> dari pada <3844> itu <3778>. [<3303> <846>]


Jawa: Dadi gegambarane samubarang kabeh kang ana ing swarga iku kudu kasucekake kalawan patrap mangkono iku, nanging barang-barang kaswargan dhewe kasucekake srana kurban kang luwih becik tinimbang iku.

Jawa 2006: Dadiné, samubarang kang dadi lambangé kabèh kang ana ing swarga iku kudu kasucèkaké kalawan patrap mangkono, nanging barang-barang kaswargan dhéwé kasucèkaké sarana kurban-kurban kang luwih becik katimbang iku.

Jawa 1994: Sakèhing barang sing dadi gegambaraning prekara-prekara kang ana ing swarga mau kudu kasucèkaké srana patrap mengkono mau; nanging prekara-prekara kaswargan dhéwé kasucèkaké srana kurban kang luwih becik tinimbang barang-barang kuwi.

Jawa-Suriname: Para sedulur, dipikir déwé saiki! Lah nèk barang-barang sing namung dadi gambaré prekara-prekara sing nang swarga waé kudu disutyèkké nganggo kurban sing kaya ngono, lah prekara-prekara sing nang swarga menèh, apa ora kudu luwih gedé kurbané?

Sunda: Kitu petana nyucikeun barang-barang anu ngalambangkeun hal-hal anu di sawarga. Ngan ari hal-hal anu di sawarga mah perlu ku kurban anu leuwih utama.

Sunda Formal: Jadi, kurban-kurban teh, maksudna sarat pikeun nyucikeun kias-kias anu ngagambarkeun kaayaan anu sajatina di sawarga. Pikeun anu sajatina mah, — di sawarga — anu dikurbankeun teh leuwih luhur ajenna.

Madura: Kalaban cara se kadi ganeka rang-barang se alambangngagi pa-ponapa se e sowarga, parlo esocce’e. Nangeng kaangguy pa-ponapa se badha e sowarga ganeka dibi’ eparlowagi kurban se talebat asaeyan pole.

Bauzi: Eho etei lab vameadaha nazoh lam abo ame Teohet Mome Fa Faatoiam Num bak niba modi duzuhuda modeo, ame num laba modealadaha nazoh lam modeo, labihasu ahebu gi asum ahoba iuba abo imboda modem bake gi vi vouhomnat modem bak. Labihahemu Ala bake gagu fi hasi esulo modem di Alat uledi vam bake ame na fi ho Ala bake lolo modemna labe am vasea ame nazoh laba amu nasi ub faaledume neàbodedam bak. Lahana iho ozom, asum ahoba iuba modealadaha nazoh ium bisi feà labe ame nazoh lam fa gagu fi hasi neàbodelo modem di ba ame na vasea amu gagohoda lamti ulohona modem vabak. Abo bisi neàboda ozome Am vasea veàtom labe ame nazoh gagu fi hasi neàbodem bak am bak.

Bali: Kadi asapunika patutipun saluiring paindikane puniki kasuciang, sane pinaka dados lawat paindikan sane wenten ring suarga. Nanging paindikan sane wenten ring suarga punika mamuatang aturan sane luihan.

Ngaju: Hapan cara je kilau te maka kare ramo je manamunan kare taloh hong sorga, patut imparasih. Tapi akan taloh je hong sorga te kabuat perlu pampatei je labih bahalap.

Sasak: Siq care nike barang-barang saq jari lambang hal-hal saq lẽq sorge perlu tesuciang. Laguq lẽq hal-hal saq lẽq sorge nike teperluang kurban saq jaoq solahan malik.

Bugis: Nasibawang cara pada-padaéro barab-barang iya pulambangngéngngi gau’-gau’ ri surugaé, parellui ripépaccingiwi. Iyakiya untu’ gau’-gau’ iya ri surugaé mutoro riyapparelluwangngi akkarobangeng iya mabélaé lebbi makessing.

Makasar: Kammami anjo batena nipangngebarang antekamma paralluna apa-apa niaka ri suruga nitangkasi. Mingka anjo apa-apa niaka ri suruga niparalluangi koro’bang bellaya la’bi baji’na.

Toraja: Iamoto pato’ tu mintu’na rapang-rapang apa dao suruga diseroi susito, apa mintu’ tu apa daona siamo suruga diseroi pesuru’ mandu melo anna iatu mintu’nato.

Duri: Ia to tenda passompan panggaraga tolino, bajo-bajona bangra joo Tenda-Na Puang Allataala jao suruga. Na ia ke ia joo tenda passompan jio lino dipemaceroi mpake karoba susi joo, la'bi pole' opa ia to Tenda-Na Puang Allataala parallu dipemaceroi mpake karoba la'bi melo.

Gorontalo: Wolo uodito, pokakasi to kema u hepopohunaliyo to ibadati to jamani li nabi Musa, musi poposuciyola lo kurubani lo bina-binatangiyalo. Poka-pokakasiyala boyito gambari lo pasa-pasaliyala u to soroga. Kema to soroga poposuciyola lo kurubani u lebe mopiyoheo lo kurubani lo binatangi.

Gorontalo 2006: Wolo dudelo debo odelo uitolo babaa-langiyalo umopo bayahei susuu-aliyaalo u tosologa, palalu pomantaliyolo. Bo duo̒lo susuu-aliyaalo u tosologa boito lohihilao palaluwolo bake ulebe mopiohe daa̒.

Balantak: Giigii' pakakas men mintimbaani'kon upa-upa men isian na surugaa tio loe'ion koiya'a. Kasee pakakas men na surugaa iya'a tio loe'ion tia kurbaan men porena tia kurbaan ayop.

Bambam: Indo bahum kapenombaam yolona sola ingganna pangkakka'na pa'pasusianna bäbä indo tungka ianna yabo suhuga. Ingganna ia too pahallu hahana olo'-olo' dipehumalasam längäm Puang Allataala dipake disehoiam. Sapo' indo ia tungka ianna yabo suhuga pahallu la deem bua pemala' matande puha ia anna la hahana olo'-olo'.

Kaili Da'a: Jadi Tenda Mpepue bo pura-pura parewana etu to nombagambara nuapa to naria ri suruga kana nipakagasa iwetu. Tapi to naria ri suruga etu paraluu nipakagasa ante pesomba to neliu nggabelo.

Mongondow: Bayongan yagi-yagi inta nobalií lambang kon onu inta kon soroga mustibií daritan natua. Ta'e aka kon soaáḷ mita inta kon soroga, paraḷuonbií in sosumbah inta lebe mopia.

Aralle: Yato Bansuli Masero ang dolu di lino, sibaha ingkänna pangkahka'na, dianto pohapanganna supu ingkänna aka-aka ang aha yaho di suruka. Pahallu dipamasero umpake hahana patuhoang ang dipopenomba. Ampo' yatone' ingkänna aka-aka ang yaho di suruka pahallu aha popenombaang ang mahasa puha.

Napu: Ane Bambaru Penombaa au i dunia ide hai anu-anu au ara i laluna, ope-ope iti mewali nodo pandiri irikita kana apa au ara i suruga. Bambaru au i dunia ide hangangaa rabahoi hai wahe binata au rapopenomba i Pue Ala. Agayana ane sou penombaa au i suruga, hangangaa ara popenomba au meliu kamaroana.

Sangir: Dingangu kakoạ kerene e manga sabarang kụ mělẹ̌lahẹu apang su sorga e ipakasusi. Arawe waugu apang su sorga e hala gẹ̌gausang gaghěllị kụ limembong kapiane.

Taa: Wali tenda i mPue Allah to ri lino si’i pasi samparia ngaya-ngaya to rapake nja’u ria, anu to etu ewa ta’anya anu to ndate-ndate saruga. Pasi ane tenda pasi ngaya-ngaya to ri lino tempo etu, samparia to etu taa maya taa rapakayongo mangampake raa mpampue to room rapakanasaka etu. Pei ane tenda i mPue Allah pasi ngaya-ngaya to ndate saruga, pampue to rapake ndate ria, pampue etu semo to tao-tao pei pampue to rapake mampakayongo anu to ri lino si’i.

Rote: Leondiak boe, ba'eneu hata fo nana'de hata nusa so'dak soona, paluu nanatao nalalaok. Tehu hata sila la, paluu tutunu-hohotu malole lena seluk ndia bai.

Galela: So nako o Suba ma Dadaru o dunia manenaka de lo o suba ma moi-moi gena, qangodu maro ka o nonako o kia naga o sorogaka. O dadaru magena yatebi kasi bilasu komagena. Duma nako o Suba ma Dadaru o sorogaka gena, bilasu ma suba foloisi qaloha.

Yali, Angguruk: Mun angge man angge alem poholma weregma wirimangge kinangma werehon arimano mep fam eneg fanowap eneptuk latfag. Alem poholma wereg angge arimano fano amag peruk halug hubu lahaptuk angge mondabi palimu werehon ari fam eneg fano atuk.

Tabaru: 'Okia sonaa gee 'isino-nako 'o sagala moi-moi 'o sorogaaka, salingou 'isitebini ma ngekomo koge'ena. Ma 'o sagala moi-moi gee 'o sorogaaka ge'ena 'iparaluu 'o su-suba gee 'ifoloiosi yaowa.

Karo: Dage kerina barang-barang si jadi gambar barang-barang Surga arus ibersihken alu cara si enda ndai. Tapi guna barang-barang Surga e, situhuna merluken persembahen si ndauh terulin.

Simalungun: Ase maningon sonai ma iuras tiruan ni na hun nagori atas ai, tapi na i nagori atas ai, marhitei galangan na surungan hunjai.

Toba: Asa ingkon songon i do diurasi na tiniru sian na di banua ginjang i; alai na di banua ginjang i hian, marhite sian pelean na ummangat do!

Dairi: Merkitè bagidi ngo ipeppanting karina simertuduh-tuduh mi sorga idi, iperluken ngo kennah merandalen pèlèen i daripada tuduh-tuduh i nai.

Minangkabau: Jo caro nan bakcando itulah, barang-barang nan malambangkan parkaro-parkaro nan di sarugo, paralu disucikan. Tapi, untuak parkaro-parkaro nan di sarugo tu sandiri, diparalukan karoban nan jauah labiah baiak.

Nias: Ba wamalua si manõ, ba fefu gamagama famaedo ngawalõ zi so ba zorugo, moguna mu'amoni'õ. Ba ngawalõ zi so ba zorugo andrõ moguna zumange sabõlõ sõkhi moroi ba wamaedo.

Mentawai: Ka enungan kelé néné te, bailiu buitá tupalina sangamberinia bibilet sipasilalambang'aké pagalaiat pumanuaat. Tápoi siorak ka pagalaiat pumanuaat nenda leú et, maperlu leú et tukau ka sia buluakenen bulat sisaliu erú peilé.

Lampung: Jama cara injuk renodo barang-barang sai ngelambangko hal-hal sai di surga, perlu disuciko. Kidang untuk hal-hal sai di surga udi tenggalan diperluko kurban sai jaoh lebih betik.

Aceh: Deungon cara lagée nyan kheueh barang-barang nyang meulambang hai-hai nyang di syeuruga, peureulée teupeusuci. Teuma keu hai-hai nyang di syeuruga nyan keudroe teupeureulée keureubeuen nyang jiôh leubeh gét.

Mamasa: Dadi lantang kapenombaan anna angganna issinna manggi' diseroi susi. Inde lantang kapenombaan illalan linoe pa'pasusianna kara-kara yao suruga. Sapo ianna kara-kara yao suruga angga bua pemala' untondon rara olo'-olo' la dipake usseroii.

Berik: Tenda Jena Uwa Sanbagirmana mese, ane apgal jigala seyafter jeiserem ga sapi tane aawisem wirtabaabisini. Apgal jigala jeiserem ga uwufenna apgal jigala igsususerem, jengga igsususerem jei ga taman waaken-girip. Apgal jigala igsusu taman waaken-girip jeiserem, je aawisi Yesusmanaiserem jemfener je gam wirtabaipsini, sapi tane aawisem fas.

Manggarai: Jari, sanggéd caoca ata toming caoca éta Surga paka pandé nggeluk nenggitus. Maik sanggéd ceca Surga paka pandé nggeluks ali sanggéd takung ata céwé di’a oné-mai sanggéd situ.

Sabu: Ri loro jhara do mina harre ke ne bhara do mii telia lai-lai do era pa era do mmau do megala, do paralu ta pemmau-pemegala. Tapulara tu lai-lai do era pa era do mmau do megala ne miha do paralu bhara tunu-menahu do dhai rihi woie.

Kupang: Apa yang beta carita soꞌal kotong pung nene-moyang deng dong pung Tenda Sambayang tu, itu samua cuma conto sa, ko biar kotong bisa mangarti Tuhan Allah pung tampa sambayang yang asli di sorga. Te kalo kapala agama model lama mau maso pi dalam itu Tenda ko sémba sang Tuhan Allah, dong musti bekin barisi samua-samua dolo, pake binatang korban pung dara. Tuhan Allah pung tampa sambayang di sorga ju musti barisi. Ma musti pake dara korban yang lebe hebat dari binatang pung dara.

Abun: Suk mwa mo nu kemah mit mo bur ré, tepsu sukkran subot suk mwa gato mo nu mo gu nim ne mit dom. Yé dar suge dé mo suk mwa gato mo nu kemah mo bur ré mit subere suk mwa ne tep wa ye ben Yefun bi suk-i su re, wo nu gato mo gu bi suk mwa ne, ye dar suge dé sane mó yo, bere yo tep nde, wo Yefun Allah mitmo suk gato ndo wai kadit ne o re.

Meyah: Mod Allah jera mar ongga angh gij Mod efesi insa koma bera erek orocunc rot mar ongga angh gu mebaga. Jefeda imam-imam insa koma rucosu rot rira mar ogufu jeskaseda rutunggom mar insa koma erek ebsi komowa ojgomu. Tina enadaij nou mar insa koma orotunggom mar ongga angh gu mebaga erek ebsi komowa jinaga guru. Jefeda Yesus ongga anggos tumu mega salib bera orotunggom mar koma ongga ah gu mebaga erek ebsi komowa ojgomu.

Uma: Ane Kemah Pepuea' to hi dunia' toi pai' rewa to hi rala-na, hawe'ea toe mpowalatu napa to hi suruga. Kemah to hi dunia' toi kana rabohoi' hante raa' porewua to rapopenyompa hi Alata'ala. Tapi' ane tomi pepuea' to hi suruga-hana, kana ria pepue' to meliu kalompe'-na.

Yawa: Randumo sambaya umawe muno ama anakotaro ntuna ama uga rai omamo raurata anakotaro kakui no no munijo ntiti rai. Anakotaro mine somamo maere awa mavu raijasea ngkaputinaje rai indamu ngkakavimbe. Weramu anakotaro kakui no no munijo ntiti ngkakavimbe omamo maere awa mavu mi mo rarondoma jewena, yara Kristus apa mavu, wemirati ntiti rave mamaisy.


NETBible: So it was necessary for the sketches of the things in heaven to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves required better sacrifices than these.

NASB: Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be cleansed with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.

HCSB: Therefore it was necessary for the copies of the things in the heavens to be purified with these sacrifices , but the heavenly things themselves to be purified with better sacrifices than these.

LEB: Therefore [it was] necessary [for] the sketches of the [things] in heaven to be purified with these [sacrifices], but the heavenly [things] themselves [to be purified] with better sacrifices than these.

NIV: It was necessary, then, for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.

ESV: Thus it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.

NRSV: Thus it was necessary for the sketches of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves need better sacrifices than these.

REB: IF, then, the symbols of heavenly things required those sacrifices to cleanse them, the heavenly things themselves required still better sacrifices;

NKJV: Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.

KJV: [It was] therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.

AMP: By such means, therefore, it was necessary for the [earthly] copies of the heavenly things to be purified, but the actual heavenly things themselves [required far] better {and} nobler sacrifices than these.

NLT: That is why the earthly tent and everything in it––which were copies of things in heaven––had to be purified by the blood of animals. But the real things in heaven had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals.

GNB: Those things, which are copies of the heavenly originals, had to be purified in that way. But the heavenly things themselves require much better sacrifices.

ERV: These things are copies of the real things that are in heaven. These copies had to be made clean by animal sacrifices. But the real things in heaven must have much better sacrifices.

EVD: These things are copies of the real things that are in heaven. These copies had to be made clean by animal sacrifices. But the real things in heaven must have much better sacrifices.

BBE: For this cause it was necessary to make the copies of the things in heaven clean with these offerings; but the things themselves are made clean with better offerings than these.

MSG: That accounts for the prominence of blood and death in all these secondary practices that point to the realities of heaven. It also accounts for why, when the real thing takes place, these animal sacrifices aren't needed anymore, having served their purpose.

Phillips NT: It was necessary for the earthly reproductions of heavenly realities to he purified by such methods, but the actual heavenly things could only be made pure in God's sight by higher sacrifices than these.

DEIBLER: So, by rituals like that, it was necessary for the priests to cleanse the things that symbolized what Christ does [MTY] in heaven. But God has to consecrate the people who will enter [MTY] heaven by means of better sacrifices than those.

GULLAH: So den, een dat time, dey haffa mek dem animal sacrifice an sprinkle blood pon all dem ting we been taak bout, so dat dey all gwine be clean een God eye. All dem ting yah, dey jes like copy ob de real ting dem een heaben. Bot dem ting een heaben haffa hab a sacrifice wa mo betta den dem animal sacrifice.

CEV: These things are only copies of what is in heaven, and so they had to be made holy by these ceremonies. But the real things in heaven must be made holy by something better.

CEVUK: These things are only copies of what is in heaven, and so they had to be made holy by these ceremonies. But the real things in heaven must be made holy by something better.

GWV: The copies of the things in heaven had to be cleansed by these sacrifices. But the heavenly things themselves had to be cleansed by better sacrifices.


NET [draft] ITL: So <3767> it was necessary <318> for the sketches of the things <5262> in <1722> heaven <3772> to be purified <2511> with these sacrifices <5125>, but <1161> the heavenly things <2032> themselves <846> required better <2909> sacrifices <2378> than <3844> these <3778>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Ibrani 9 : 23 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran