Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 12 : 18 >> 

TMV: Salah seorang daripada mereka, iaitu Amasai, yang kemudian menjadi pemimpin pasukan yang disebut "Kumpulan Tiga Puluh", dikuasai oleh Roh Allah. Lalu Amasai berkata, "Daud anak Isai, kami pengikut tuan! Semoga tuan dan mereka yang menolong tuan berjaya! Allah memihak tuan!" Daud menyambut mereka dan melantik mereka menjadi pegawai tenteranya.


AYT: Lalu, Roh menguasai Amasai, kepala tiga puluh orang itu. Dia berkata, “Kami milikmu, hai Daud! Kami bersamamu, hai anak Isai! Sejahtera bagimu, sejahtera bagi para penolongmu, sebab Allahmulah yang menolongmu.” Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukannya.

TB: Lalu Roh menguasai Amasai, kepala ketiga puluh orang itu: Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai! Sejahtera, sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu! Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan.

TL: Maka pada masa itu berlakulah Roh atas Amasai, kepala segala panglima itu, serta katanya: Kami sekalian ini hambamu, ya Daud! dan kami sekalian inipun menyertai akan dikau, hai bin Isai! berbahagialah, berbahagialah kiranya engkau dan selamatlah kiranya segala pembantumu, karena Allahmu juga menolong engkau. Maka disambutlah Daud akan mereka itu, dijadikannya mereka itu masing-masing penghulu pasukan.

MILT: Kemudian Roh menguasai Amasai, pemimpin ketiga puluh orang itu: Damai bagimu, Daud, dan kami besertamu, hai anak Isai, damai bagimu, dan damai bagi penolongmu, karena Allahmu (Elohimmu - 0430) telah menolongmu. Lalu Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka sebagai pemimpin pertahanan.

Shellabear 2010: Lalu Ruh menguasai Amasai, pemimpin Tiga Puluh Kesatria, dan ia berkata, “Kami ini milikmu, hai Daud! Kami menyertaimu, hai anak Isai! Sejahtera, sejahteralah engkau, dan sejahteralah para penolongmu, karena Tuhanmu menolong engkau.” Maka Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka jadi kepala-kepala pasukan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Ruh menguasai Amasai, pemimpin Tiga Puluh Kesatria, dan ia berkata, "Kami ini milikmu, hai Daud! Kami menyertaimu, hai anak Isai! Sejahtera, sejahteralah engkau, dan sejahteralah para penolongmu, karena Tuhanmu menolong engkau." Maka Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka jadi kepala-kepala pasukan.

KSKK: (12-19) Maka roh Allah menguasai salah seorang dari mereka, yaitu Amasai, pemimpin Pasukan tiga Puluh sehingga ia berseru, "Kami ini kepunyaanmu, Daud! Kami berpihak kepadamu, putra Isai! Damai sertamu, damai bagi dia yang membantu engkau, karena Allah ada di pihakmu." Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi perwira-perwira dalam angkatan bersenjatanya.

VMD: Datanglah Roh Allah atas Amasai, kepala dari ketiga puluh pahlawan itu. Amasai mengatakan, “Kami ada di pihakmu, Daud. Kami bersama engkau, anak Isai. Damai, damailah atasmu. Damai bagi orang yang membantumu karena Allahmulah yang menolongmu.” Daud menyambut mereka dan menetapkan mereka sebagai kepala pasukannya.

BIS: Salah seorang dari mereka, yaitu Amasai, yang kemudian menjadi pemimpin kelompok yang disebut "Tridasawira", dikuasai oleh Roh Allah lalu berkata, "Daud, anak Isai! Kami menyokong engkau! Semoga engkau dan mereka yang membantumu berhasil. Allah ada di pihakmu!" Maka Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi perwira di dalam angkatan perangnya.

FAYH: Lalu Roh Kudus turun ke atas Amasai, kepala ketiga puluh perwira itu, dan ia berkata, "Kami semua di pihakmu, hai Daud; Kami ada di pihakmu, hai putra Isai. Damai, damai sejahtera bagimu, Damai sejahtera bagi semua orang yang menolongmu; Karena Allah menyertai engkau." Maka Daud mengizinkan mereka bergabung dengan dia dan menjadikan mereka kepala pasukan.

ENDE: (12-19) Maka 'Amasai, kepala Ketigapuluh itu, diselubungi roh dan berteriak: "Bagimu, hai Dawud, bagimu, hai bin Jisjai, (kami ini) Selamat, selamat denganmu, selamat dengan jang menolong engkau! Sebab pertolonganmulah Allahmu." Mereka disambut Dawud dan ditaruh diantara kepala2 pasukannja.

Shellabear 1912: Maka datanglah Ruh itu atas Amasai, kepala ketiga puluh orang itu maka katanya: Bahwa kami sekalian ini hambamu hai Daud dan kami menyertai engkau hai anak Isai. Sejahteralah, sejahteralah kiranya engkau dan sejahteralah segala pembantumu karena Tuhanmu juga yang membantu akan dikau.

Leydekker Draft: Maka Roh pawn meng`enakan Xamasaj Kapala segala Panghulu 'itu, (sahingga 'ija kata;) gunamu kamilah, ja Da`ud, dan sertamu kamilah, ja 'anakh laki-laki Jisjaj, salam, salam 'ada kiranja padamu, dan salam pada segala penulongmu, karana 'Ilahmu menulong 'angkaw: maka Da`ud pawn khabulkanlah 'awrang 'itu, dan djadikanlah dija kapala-kapala pasukan.

AVB: Lalu Roh menguasai Amasai, pemimpin Tiga Puluh Orang Kesateria, dan dia berkata, “Kami ini milikmu, wahai Daud! Kami menyertaimu, wahai anak Isai! Sejahtera, sejahteralah engkau, dan sejahteralah para penolongmu, kerana Allahmu menolong engkau.” Maka Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka untuk menjadi ketua pasukan.


TB ITL: Lalu Roh <07307> menguasai <03847> Amasai <06022>, kepala <07218> ketiga puluh <07970> orang itu: Kami ini bagimu, hai Daud <01732>, dan pada pihakmu, hai anak <01121> Isai <03448>! Sejahtera <07965>, sejahtera <07965> bagimu dan sejahtera <07965> bagi penolongmu <05826>, sebab <03588> yang menolong <05826> engkau ialah Allahmu <0430>! Kemudian Daud <01732> menyambut <06901> mereka dan mengangkat <05414> mereka menjadi kepala <07218> pasukan <01416>.


Jawa: Ing kono Sang Roh banjur menuhi Sang Amasai, tetindhihe wong telung puluh mau, temah unjuke: Kawula punika sami kagem paduka, dhuh Sang Dawud, saha sami ndherek paduka, dhuh putranipun Sang Isai! Tentrem-rahayu, tentrem-rahayu wontena ing paduka saha tentrem rahayu wontena ing pambantu paduka, sabab ingkang mitulungi paduka punika Gusti Allah paduka! Wong-wong mau banjur padha didadekake tetindhihing wadya-bala dening Sang Prabu Dawud.

Jawa 1994: Ana wong siji ing antarané wong-wong mau, yakuwi Amasai sing mbésuké dadi komandhané pasukan "Tridasawira," kapenuhan ing Rohé Allah, banjur matur, "Dawud, putranipun Isai! Kula sami wonten ing wingking panjenengan! Mugi panjenengan lan sedaya tiyang ingkang mbiyantu panjenengan kaparingan kaunggulan. Allah wonten ing pihak panjenengan!" Wong-wong mau banjur ditampani déning Dawud lan diangkat dadi perwira-perwira angkatan perangé.

Sunda: Roh Allah tumerap ka Amasai, salah saurang ti eta pasukan anu engkena ngapalaan "Si Tilu Puluh", seug Amasai ngagero, pokna, "Nun Daud putra Isai, kuring sadaya kagungan anjeun! Mugia anjeun katut anu ngabarantu lulus mulus! Allah anu ngaping anjeun!" Eta pasukan ku Daud dibageakeun, seug dijaradikeun opsir baladna.

Madura: Sala settong e antarana reng-oreng jareya, iya areya Amasai, se e budhi arena daddi pamimpinna ra-parwira se enyamae "Tridasawira," ekobasae Erroh Allah, laju mator, "Daud, pottrana Isay! Abdidalem ngerenga junandalem! Moga-moga junandalem sareng reng-oreng se abanto junandalem eparengngana ahasel. Allah nolonge junandalem!" Daddi reng-oreng jareya bi’ Daud etarema ban laju epadaddi ra-parwira e dhalem angkadan perrangnga.

Bali: Salah tunggal saking pantaran anake punika, sane mapesengan Amasai sane wekasan dados “Komandan pasukan tigang dasa” punika raris kencengin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sarwi mabaos sapuniki: “Duh Ratu Sang Prabu Daud putran Dane Isai, titiang sareng sami puniki dados druen iratu. Dumadak palungguh iratu miwah sakancan anake sane nulungin iratu prasida labda karya! Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin iratu.” Ida Sang Prabu Daud raris nampi pangrauhan danene, tur dane pada kamanggehang dados komandan ring wadua balan idane.

Bugis: Sala séddinna polé ri mennang, iyanaritu Amasai, iya rimunri mancaji pamimping kalompo iya riteppué "Kalompo Telluppuloé," rikuwasaiwi ri Rohna Allataala nainappa makkeda, "Daud, ana’ Isai! Idi sokokko! Tennapodo iko sibawa mennang iya duwangngékko mallolongengngi. Engkai Allataala rangengekko!" Nanatarimani Daud mennang sibawa nakkai mennang mancaji parawira ri laleng tentarana.

Makasar: Kalase’renna ke’nanga, iamintu Amasai, a’jaria sallang pamimping ri anjo nikanaya "Tallumpuloa Perwira," nikoasai ri RohNa Allata’ala, angkana, "O Daud, ana’na Isai! Ikambe anne erokki’ ambantuko! Poro ikau siagang sikamma ke’nanga ambantuako nisarei pammetang. Niaki Allata’ala angngagangangko!" Jari nitarimami ke’nanga ri Daud siagang niangka’mi ke’nanga a’jari perwira lalang ri tantarana.

Toraja: Attu iato Narampoimi Penaa tu Amasai, pangulunna tu tau tallungpulo nakua: Taummikan, e Daud; la sisolaki’, o anakna Isai! Lamaupa’komi, la maupa’komi! La maupa’ tu to untunduikomi! Belanna Kapenombammi untunduikomi. Natarimami Daud tu tau iato mai anna angka’i pangulu surodadu.

Karo: Kesah Dibata ngkuasai sekalak i bas kalak ndai, Amasai gelarna, si dungna jadi komendan i bas "Si Telu Puluh," jenari erlebuh ia, "Daud anak Isai, kami sikerajangenndu! Sehlah sura-surandu ras kalak si nampati kam! Dibata kap si ngkapiti kam." Ialoken Daud kalak ndai, jenari ibahanna kalak ndai jadi peminpin tenterana.

Simalungun: Jadi sogop ma Tonduy ni Naibata hubani si Amasai, pambobai ni si tolu puluh halak ai, nini ma: juakjuakmu do hanami, alo Daud, anjaha hasomannami do ham, ale anak ni si Isai! Damei, damei ma bamu, damei ma homa bani na mangurupi ham! Ai iurupi Naibatamu do ham. Jadi ijalo si Daud ma sidea, gabe ibahen ma sidea pambobai ni balani.

Toba: Jadi songgop ma Tondi ni Debata tu si Amasai, partogi ni tolupulu halak, ninna ma: Angka naposom do hami, ale Daud! Jala sai donganannami do ho, ale anak ni si Isai! Dame, dame ma di ho, dame huhut di angka na manolongi ho! Ai nunga ditolongi Debatam ho. Jadi dijangkon si Daud ma nasida jala dipabangkit nasida bahen partogi ni angka parangan.


NETBible: But a spirit empowered Amasai, the leader of the thirty warriors, and he said: “We are yours, O David! We support you, O son of Jesse! May you greatly prosper! May those who help you prosper! Indeed your God helps you!” So David accepted them and made them leaders of raiding bands.

NASB: Then the Spirit came upon Amasai, who was the chief of the thirty, and he said, " We are yours, O David, And with you, O son of Jesse! Peace, peace to you, And peace to him who helps you; Indeed, your God helps you!" Then David received them and made them captains of the band.

HCSB: Then the Spirit took control of Amasai, chief of the Thirty, and he said : We are yours, David, we are with you, son of Jesse! Peace, peace to you, and peace to him who helps you, for your God helps you. So David received them and made them leaders of his troops.

LEB: Then the Spirit gave Amasai, the leader of the thirty, the strength to say, "We are yours, David. We are with you, son of Jesse. Success, success to you! Success to those who help you, because your God is helping you." So David welcomed them and made them officers over his troops.

NIV: Then the Spirit came upon Amasai, chief of the Thirty, and he said: "We are yours, O David! We are with you, O son of Jesse! Success, success to you, and success to those who help you, for your God will help you." So David received them and made them leaders of his raiding bands.

ESV: Then the Spirit clothed Amasai, chief of the thirty, and he said, "We are yours, O David, and with you, O son of Jesse! Peace, peace to you, and peace to your helpers! For your God helps you." Then David received them and made them officers of his troops.

NRSV: Then the spirit came upon Amasai, chief of the Thirty, and he said, "We are yours, O David; and with you, O son of Jesse! Peace, peace to you, and peace to the one who helps you! For your God is the one who helps you." Then David received them, and made them officers of his troops.

REB: At that a spirit took possession of Amasai, the chief of the thirty, and he said: “We are on your side, David! We are with you, son of Jesse! All prosperity to you and to him who helps you, for your God is your helper.” So David welcomed them and attached them to the columns of his raiding parties.

NKJV: Then the Spirit came upon Amasai, chief of the captains, and he said: "We are yours, O David; We are on your side, O son of Jesse! Peace, peace to you, And peace to your helpers! For your God helps you." So David received them, and made them captains of the troop.

KJV: Then the spirit came upon Amasai, [who was] chief of the captains, [and he said], Thine [are we], David, and on thy side, thou son of Jesse: peace, peace [be] unto thee, and peace [be] to thine helpers; for thy God helpeth thee. Then David received them, and made them captains of the band.

AMP: Then the Spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, Yours we are, David, and on your side, you son of Jesse! Peace, peace be to you, and peace be to your helpers, for your God helps you. Then David received them and made them officers of his troops.

NLT: Then the Spirit came upon Amasai, who later became a leader among the Thirty, and he said, "We are yours, David! We are on your side, son of Jesse. Peace and prosperity be with you, and success to all who help you, for your God is the one who helps you." So David let them join him, and he made them officers over his troops.

GNB: God's spirit took control of one of them, Amasai, who later became the commander of “The Thirty,” and he called out, “David son of Jesse, we are yours! Success to you and those who help you! God is on your side.” David welcomed them and made them officers in his army.

ERV: Amasai was the leader of the Thirty Heroes. Then the Spirit came on Amasai, and he said, “We are yours, David! We are with you, son of Jesse. Peace, peace to you. Peace to those who help you, because your God helps you.” So David welcomed these men into his group and put them in charge of the troops.

BBE: Then the spirit came on Amasai, who was chief of the captains, and he said, We are yours, David, we are on your side, O son of Jesse: may peace be with you and peace be with your helpers; for God is your helper. Then David took them into his army and made them captains of the band.

MSG: Just then Amasai chief of the Thirty, moved by God's Spirit, said, We're on your side, O David, We're committed, O son of Jesse; All is well, yes, all is well with you, And all's well with whoever helps you. Yes, for your God has helped and does help you. So David took them on and assigned them a place under the chiefs of the raiders.

CEV: Amasai, who later became the leader of the Thirty Warriors, was one of these men who went to David. God's Spirit took control of him, and he said, "We will join you, David son of Jesse! You and your followers will always be successful, because God fights on your side." So David agreed to let them stay, and he even put them in charge of his soldiers who raided enemy villages.

CEVUK: Amasai, who later became the leader of the Thirty Warriors, was one of these men who went to David. God's Spirit took control of him, and he said, “We will join you, David son of Jesse! You and your followers will always be successful, because God fights on your side.” So David agreed to let them stay, and he even put them in charge of his soldiers who raided enemy villages.

GWV: Then the Spirit gave Amasai, the leader of the thirty, the strength to say, "We are yours, David. We are with you, son of Jesse. Success, success to you! Success to those who help you, because your God is helping you." So David welcomed them and made them officers over his troops.


NET [draft] ITL: But a spirit <07307> empowered <03847> Amasai <06022>, the leader <07218> of the thirty <07970> warriors, and he said: “We are yours, O David <01732>! We support you, O son <01121> of Jesse <03448>! May you greatly prosper <07965>! May those who help <05826> you prosper! Indeed <03588> your God <0430> helps <05826> you!” So David <01732> accepted <06901> them and made <05414> them leaders <07218> of raiding bands <01416>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 12 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran