Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TOBA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Timotius 1 : 16 >> 

Toba: Sai dilehon Tuhan i ma asi ni roha tu bagas ni si Onesiporus; ai jotjot do sonang pangkilalaanku dibahen, jala ndang dihailahon ibana rantengki.


AYT: Kiranya Tuhan mengaruniakan belas kasih kepada seisi rumah Onesiforus karena ia sering menyegarkanku dan tidak malu karena pemenjaraanku.

TB: Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara.

TL: Maka Tuhanlah kiranya mengaruniakan rahmat kepada orang isi rumah Onesiporus, karena sudah beberapa kali ia menyegarkan hatiku, dan tiada ia malu karena rantaiku,

MILT: Kiranya Tuhan memberi rahmat kepada keluarga Onesiforus, sebab ia sering menyegarkan aku dan dia tidak menjadi malu karena belengguku,

Shellabear 2010: Kiranya Tuhan memberi rahmat kepada seisi rumah Onesiforus, karena sudah beberapa kali ia menyegarkan hatiku. Ia tidak malu akan keberadaanku yang terpenjara,

KS (Revisi Shellabear 2011): Kiranya Tuhan memberi rahmat kepada seisi rumah Onesiforus, karena sudah beberapa kali ia menyegarkan hatiku. Ia tidak malu akan keberadaanku yang terpenjara,

Shellabear 2000: Kiranya Tuhan memberi rahmat kepada seisi rumah Onesiforus, karena sudah beberapa kali ia menyegarkan hatiku. Ia tidak malu akan keberadaanku yang terpenjara,

KSZI: Semoga Tuhan menunjukkan kasihan kepada Onesiforus sekeluarga, kerana dia sering menyegarkan tubuh dan jiwaku, serta tidak malu bahawa aku dipenjarakan,

KSKK: Semoga Allah memberkati keluarga Onesiforus, sebab kerap kali ia datang mengunjungi aku dan tidak malu karena belengguku.

WBTC Draft: Aku berdoa agar Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus. Ia telah sering menghibur aku dan dia tidak malu karena aku di dalam penjara.

VMD: Aku berdoa agar Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus. Ia telah sering menghibur aku dan dia tidak malu karena aku di dalam penjara.

AMD: Aku berdoa agar Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus. Ia telah sering menghibur aku, dan ia tidak malu walaupun aku ada di dalam penjara.

TSI: Hal itu membuat saya merindukan Onesiforus! Dia selalu menghibur dan menguatkan saya. Kamu pasti ingat betapa banyaknya dia menolong saya ketika kita bersama di Efesus. Lalu waktu saya dipenjara di Roma, dia mencari saya ke sana kemari sampai menemukan saya. Dia tidak malu mengunjungi dan menghibur saya. Ah, kiranya TUHAN bermurah hati kepadanya pada Hari Pengadilan dan memberkati keluarga Onesiforus dengan kemurahan hati-Nya.

BIS: Tetapi keluarga Onesiforus sudah beberapa kali menggembirakan hati saya. Semoga Tuhan berkenan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Meskipun saya di dalam penjara, Onesiforus tidak malu akan keadaan saya itu.

TMV: Semoga Tuhan mengasihani keluarga Onesiforus, kerana Onesiforus sering menggembirakan hatiku. Meskipun aku dipenjarakan, dia tidak malu dengan keadaanku.

BSD: Tetapi tidak demikian halnya dengan keluarga Onesiforus. Mereka telah beberapa kali membuat saya gembira. Semoga Tuhan berkenan memberikan kasihnya kepada mereka. Meskipun saya dipenjara, Onesiforus tidak malu dengan keadaan saya.

FAYH: Semoga Allah memberkati Onesiforus serta keluarganya, karena ia sering mengunjungi aku dan memberi penghiburan kepadaku. Kunjungan-kunjungannya menyegarkan aku kembali seperti udara yang nyaman, dan ia tidak pernah merasa malu bahwa aku dipenjarakan.

ENDE: Hendaknja Tuhan menundjukkan kerahiman kepada keluarga Onesiforos, jang telah kerap kali menghibur aku dan tidak merasa malu karena belengguku.

Shellabear 1912: Maka diberilah kiranya rahmat oleh Tuhan kepada isi rumah Onesiforus: karna sudah beberapa kali disegarkannya aku, maka tiada ia malu akan rantaiku,

Klinkert 1879: Maka Toehan apalah mengaroeniakan rahmatnja kapada orang isi roemah Onesiporos, karena kerap kali disegarkannja akoe dan tamaloe ija akan rantaikoe ini,

Klinkert 1863: Maka Toehan kiranja toendjoeklah rahmat sama orang isi-roemah {2Ti 4:19} Onesiforoes, karna kerep kali dia soedah menjegerken akoe, dan tiada dia maloe sama rantekoe.

Melayu Baba: Biar-lah Tuhan bri ksian-nya k-pada isi-rumah Onesiforus; kerna sudah banyak kali dia sgarkan sahya, dan t'ada malu sahya punya rantai;

Ambon Draft: Maha besar Tuhan be-rilah kiranja rachmet pada isi rumah Onesiforus, karana banjak kali ija sudah berse-dapkan hati b/eta, dan sudah tijada bermalu awleh karana rante-rante b/eta.

Keasberry 1853: Tuhanlah juga kiranya mungurniakan rahmat pada orang isi rumah Onesiphorus; kurna krap kali iya tulah munyugurkan aku, dan tiadalah iya malu subab rantie ini;

Keasberry 1866: Tuhanlah juga kiranya mŭngurniakan rahmat pada orang isi rumah Onesiphorus, kŭrna kŭrap kali iya tŭlah mŭnyŭgarkan aku, dan tiadalah iya malu sŭbab rantieku ini;

Leydekker Draft: Hendakhlah kiranja maha besar Tuhan karunjakan rahhmet pada 'awrang 'isij rumah 'Onejsiforus: karana banjakh kali 'ija sudah sudjokhkan hatiku, dan sudah tijada bermaluw 'akan rantej 2 ku.

AVB: Semoga Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada Onesiforus sekeluarga, kerana dia sering menyegarkan tubuh dan jiwaku, serta tidak malu bahawa aku dipenjarakan,

Iban: Awakka Tuhan ngayanka pengasih ngagai sida Onisiporus sebilik, laban iya suah udah ngelantangka ati aku sereta enda malu ke aku ke ditan dalam rumah jil.


AYT ITL: Kiranya Tuhan <2962> mengaruniakan <1325> belas kasih <1656> kepada seisi rumah <3624> Onesiforus <3683> karena <3754> ia sering <4178> menyegarkanku <404> dan <2532> tidak <3756> malu <1870> karena pemenjaraanku <254>. [<3165> <3450>]

TB ITL: Tuhan <2962> kiranya mengaruniakan <1325> rahmat-Nya <1656> kepada keluarga <3624> Onesiforus <3683> yang <3754> telah berulang-ulang <4178> menyegarkan hatiku <404> <3165>. Ia <1870> <0> tidak <3756> malu <0> <1870> menjumpai aku di dalam penjara <254>. [<2532> <3450>]

TL ITL: Maka Tuhanlah <2962> kiranya mengaruniakan <1325> rahmat <1656> kepada orang isi rumah <3624> Onesiporus <3683>, karena <3754> sudah beberapa kali <4178> ia menyegarkan <254> hatiku <3450>, dan <2532> tiada <3756> ia malu <1870> karena rantaiku <404>,

AVB ITL: Semoga Tuhan <2962> menunjukkan <1325> belas kasihan <1656> kepada Onesiforus <3683> sekeluarga <3624>, kerana <3754> dia sering <4178> menyegarkan <404> tubuh dan <2532> jiwaku, serta tidak <3756> malu <1870> bahawa aku dipenjarakan <254>, [<3165> <3450>]


GREEK WH: δωη ελεος ο κυριος τω ονησιφορου οικω οτι πολλακις με ανεψυξεν και την αλυσιν μου ουκ επαισχυνθη

GREEK WH Strong: δωη <1325> <5630> {V-2AAO-3S} ελεος <1656> {N-ASN} ο <3588> {T-NSM} κυριος <2962> {N-NSM} τω <3588> {T-DSM} ονησιφορου <3683> {N-GSM} οικω <3624> {N-DSM} οτι <3754> {CONJ} πολλακις <4178> {ADV} με <3165> {P-1AS} ανεψυξεν <404> <5656> {V-AAI-3S} και <2532> {CONJ} την <3588> {T-ASF} αλυσιν <254> {N-ASF} μου <3450> {P-1GS} ουκ <3756> {PRT-N} επαισχυνθη <1870> <5675> {V-AOI-3S}

GREEK SR: Δῴη ἔλεος ὁ ˚Κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν, καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,

GREEK SR Srong: Δῴη <1325> {V-OAA3S} ἔλεος <1656> {N-ANS} ὁ <3588> {E-NMS} ˚Κύριος <2962> {N-NMS} τῷ <3588> {E-DMS} Ὀνησιφόρου <3683> {N-GMS} οἴκῳ, <3624> {N-DMS} ὅτι <3754> {C} πολλάκις <4178> {D} με <1473> {R-1AS} ἀνέψυξεν, <404> {V-IAA3S} καὶ <2532> {C} τὴν <3588> {E-AFS} ἅλυσίν <254> {N-AFS} μου <1473> {R-1GS} οὐκ <3756> {C} ἐπαισχύνθη, <1870> {V-IAP3S}


Jawa: Muga Gusti karsaa paring sih-rahmate marang brayat Onesiforus, kang wus bola-bali gawe segering atiku. Dheweke ora isin niliki aku menyang ing pakunjaran.

Jawa 2006: Muga Gusti karsa paring sih-rahmat marang Onésiforus sabrayat, kang wus bola-bali gawé senenging atiku. Wong iku ora isin niliki aku ana ing pakunjaran.

Jawa 1994: Muga Gusti maringana sih-rahmat marang brayaté Onésiforus, merga dhèwèké kerep nglipur aku. Dhèwèké ora isin niliki aku ana ing pakunjaran.

Jawa-Suriname: Sing tak suwun Gusti mberkahi krabaté Onésiforis. Dèkné ajek teka mbangun lan nglipur aku lan dèkné ora wedi apa isin niliki aku nang setrapan.

Sunda: Mugi aya piwelas Allah ka kulawarga Onesiporus anu sering ngahatean ka bapa. Manehna mah teu eraeun ngaku ka bapa anu keur di panjara teh.

Sunda Formal: Bapa ngadoakeun pisan ka Onesiporus sakulawarga. Anjeunna sering pisan niiskeun pikir bapa. Muga-muga anjeunna mendak rahmat Allah. Sabab anjeunna, teu era-era ngalongok bapa ka jero panjara.

Madura: Tape kalowargana Onesiforus pan-barampan kale maperak tang ate; moga-moga Pangeran kasokana apareng kabellasan ka reng-oreng jareya. Maske sengko’ e penjara, Onesiforus ta’ todhus.

Bauzi: Lahana Onesiforus ba labihaha vabak. Damat em si sel ousuhunàme am gi geàmu ba ladem vaba eba li vabedeidam bak. Ame da labe damat em si ousdam num debu Roma laba ahamte lefuhu di eba vi nabitedume em fa vi aaha bak. Labi laha eho amu Efesus laba le tau azihi di labe Onesiforus eba vi tau dam bake vabiedamehamdehe bak lam om ba biem vaba ozobohuna taia? Labihàmu eho, “Alat Onesiforus labe am num laba tau azihi damti labihasu ozahit aam faimu im neà bak tau meedase.” Labi laha, “Kristus ba fa li dam fahem di Alat Onesiforus bake aam faimu ozahit beom vaba gi im neà bak tau meedase,” lahame eho Ala bake labi tom gagodam bak.

Bali: Dumadak Ida Sang Panembahan maicayang sih pasueca teken kulawargan Onesiporuse, sawireh ping kuda-kuda ia suba nglipurang tiang. Ia tuara kimud, yadiastun tiang kapangkeng,

Ngaju: Tapi keluarga Onesiporus jari pire-pire tingkat mampahanjak ateiku. Keleh Tuhan pahias mamparahan sinta asi akan ewen. Aloh aku melai huang penjara, Onesiporus dia mahamen dengan ampin nasibku te.

Sasak: Laguq keluarge Onesiporus sampun pire kali miaq angen tiang seneng. Semoge Tuhan kayun nyatayang rahmat-Ne tipaq ie pade. Timaq tiang lẽq dalem bui, Onesiporus ndẽqne ilaq lẽq keadaan tiang nike.

Bugis: Iyakiya kaluwargana Onésiforus wékkasiyagangngaré’ni napérennui atikku. Tennapodo naéloriwi Puwangngé mappaitangngi paressé babuwana lao ri mennang. Namuni ri lalekka tarungkué. Dé’ namasiri Onésiforus ri keadaakkuro.

Makasar: Mingka a’mole-molema’ nipakarannu ri Onesiforus siagang sikamma tubone balla’na. Poro nisare laloi pangngamaseang ke’nanga ri Batara. Manna kulalang ri tarungkua, mingka tena nakasirikanga’ Onesiforus.

Toraja: Anna Puangmora umpa’kamasean kamamasean lako to lan banuanna Onesiforus, belanna ba’tu pempiran-pirammo umpakatana penaangku, sia tae’ napomasiri’i tu rante bassingku,

Duri: Dennaa upa' napakitanni Puang kameloan penawan-Na to repokkona Onesiforus, nasaba' ia to Onesiforus tatta'i mpamariona' na te'da nakasirisanna' moi kuditarungku.

Gorontalo: Heduau alihu ponu wawu toliango Eya ma wohi-Liyo mayi ode ole Onesiporus wolo warisiliyo, sababu tiyo ma helopipiuwa helo'osanangi hilau wawu tiyo dila molito monao mayi ode olau to tutupa.

Gorontalo 2006: Bo ngaalaa̒ lei Onesiporus mapoo̒-poo̒ngolo loe̒engahe hilaau̒. Pohileaala dua̒ Eeya motuhatawa mopo bilohei odehu hilao ode limongolio. Eleponu wau̒ todelomo tutupa, tei Onesiporus diila moolito to owowoluwou̒ boito.

Balantak: Kasee ari Onesiforus sangkau laigan piripiimo nompopobeles noangku. Sulano Tumpu mimpipiile'kon polingu'-Na na ko'ona i raaya'a. Onesiforus sian nangkakamaa'kon kokootku na tarungkuan.

Bambam: Debata hi too la ungkamasei sahapunna Onesiforus, aka si bassa' napatialannä' inabangku anu' tä' si masihi' umpellambi'iä' illaam tahungkum.

Kaili Da'a: Tapi perapi Pue Alatala maasi mata ri ja'i ira Onesiforus sanjapo, sabana nadea ngganimo i'a narata nompakadamba raraku. Da'a naeya matana nanggita aku riara tarunggu.

Mongondow: Ta'e tombonu im baḷoi Onesiporus umuran namangoi moposanang ing ginaku, daí po'igumonku makow ki Tuhan tantuí mobogoi im barakat ko'i monia, sin umpakahbií kom bonu im ponjara aku'oi ta'e ki Onesiporus bo tombonu im baḷoinya tua diaíbií mo'oyak im mamangoi mokipodungkuḷ ko'inakoí.

Aralle: Ampo' supung ta Onesiforus ang si sule mampasuhakaä'. Daine' aha mahea'na, moi yalingngä' di tahungkung. Puang Alataalarang ang la mambehe yaling di hapunna.

Napu: Agayana ane Onesiporus, bosami belana mopalindona. Lawi nauri ratarungguna, bara maea mesonda iriko. Kahawena inde i Roma, napari-pari mohaokina, duuna napohidupaana. Hai nuisa kangkayana petulungina iriko hangkoya tangangku i Epesu. Mekakaena i Pue, kuperapi bona Nawati ope-ope halaluna Onesiporus, hai bona ahiNa Napatongawa i Onesiporus i alo pobotusi kahopoa dunia.

Sangir: Kai arawe ral᷊ohon bal᷊en Onesiforus seng masau mapakahaěngu naungku e. Mal᷊owọko Mawu e mělahẹu kakěndag'E si sire. Manịeng iạ e su ral᷊ungu tahungkụ kai i Onesiforus tawe mamameang kakakoạku.

Taa: Pei i Onesiporus taa mampiyaika aku. Wali aku mamporapika resi Pue see Ia mampaponsanika samparia tau to maroo ri raya banua i Onesiporus etu pamporayangiNya. Apa ia mandudu ngkani mampakaroso rayangku, pasi tempo aku ratarungku ia taa mea ma’i mayunu resi aku.

Rote: Tehu Onesiforus uma isi nala, ala tao la au amahoko la'i de'ubee so. Ela leo bee na, Lamatua ka natu'du susue-lalain neus. Nana leomae au nai bui dale, tehu Onesiforus, ana ta mae au da'di hataholi bui fa.

Galela: Duma ngohi ai dodiao o Onesiforus una magena he ma para ma dala ai sininga wosiputuru so isanangi kali. De ngaroko lo ngohi o bui ma rabaka, duma una wimaqewa ma ngale ngohi, so ma orasi una wahino o Roma ma kotaka una woisari womatoguwa sidago lo woimake. De igogou ngona masirete lo nanako itiai o Efesus ma kotaka idodooha una wodupa ngohi woileleani. So ngohi togolo o wange ma simaka ma orasi o Jou wahino kali la o nyawa yangodu manga loha eko manga dorou ma sopo wafanggali, de tanu Awi galusiri dede una de awi tahu ma raba moika.

Yali, Angguruk: Hun Onesiforus ino likiya hupmu ninggik hele waroho wereg ambeg akol eleg toho pen niya waharuk latisimu an nahiyeg toho welatikik. Nonoweyen at men owe ot men Indi enesug lit fer enesug laruhuwen anden sembahyang uruk lahi.

Tabaru: Ma 'o Onesiforus 'awi woa ma dodaku ma muruou naga 'ai singina yosikuata. Tanu ma Jo'oungu ma Dutu wosidumutu 'awi dora 'onaka. Ngaro ngoi 'o bui ma dodaka ma 'o Onesiforus kowimaekuwa woilega.

Karo: Icidahken Tuhan min perkuah AteNa man keluarga Onesiporus, sabap aku nggo megati iapulina. La mela iakapna aminna pe ietehna aku i bas penjara.

Simalungun: Sai maidop ma uhur ni Tuhan in bani rumah tangga ni si Onesiporus, ai gati do malas uhurhu ibahen, anjaha seng maila ia halani garingku.

Dairi: Tapi ukum simpangaan si Onesiporus nggati ngo enggo ipesampang atèngku. Dak masèh mo atè Tuhan i bai kalak i. Ai tukasi pè i kurungen aku, oda ngo ikemmèlaken si Onesiporus i aku.

Minangkabau: Tapi, kaluarga si Onesiforus, lah babarapo kali manggadangkan ati ambo. Mudah-mudahan, Tuhan bamurah ati manyatokan raso ibo-Nyo, kabake urang-urang tu. Biyapun ambo dalam pinjaro, si Onesiforus indak malu doh jo ka adaan ambo tu.

Nias: Ba soroiyomo Gonesiforo no auli la'omusoi'õ dõdõgu. Ya muhakhõsi tõdõ ira So'aya. Hew̃a'ae ya'o bakha ba gurunga so, ba lõ aila Gonesiforo ba khõgu andre.

Mentawai: Tápoi sia geti sangalalepra tai Onesiporus, bulat amarei-reian arabaraaké puangkakat bagakku. Bulé ipatoilá katet bagania si Tuhan ka tubudda. Aipoí kenanen ai aku ka bagat penjara, tápoi tá maila nia si Onesiporus masiitsó katuuukumku.

Lampung: Kidang keluarga Onesiforus radu pira kali ngeriangko hatiku. Semoga Tuhan bekenan nunjukko belas kesian jama tian. Meskipun nyak delom bui, Onesiforus mak meliom jama keadaanku ano.

Aceh: Teuma keuluwarga Onesiforus kana padub goe jipeumangat até lôn. Seumoga Tuhan geubalaih gaséh sayang Geuh ateueh awaknyan. Bah kheueh ulôn na lam glab, Onesiforus hana malée ngon keuadaan ulôn nyan.

Mamasa: Sapo la nakamaseiri to Puang Yesus rapunna Onesiforus-o, annu inde Onesiforus-e sinapatialanna' penawangku anna tae' makadere' silao ummollongngina' tama tarungkun.

Berik: Jengga Onesiforus jei am temawer jam sefersweyan, ai safe bwiyip ai nwini kota Roma je. Onesiforus wi tane mesnabar kota Romaminibe aa galap ge fortyantam, jei ai uskambar ga as terelbenent jamere ai jebar ai ge dorwenant. Ane jei jeber-jeber amnip ga jei ge forowetya ini amna ga as jei ge saaser-saasertabawena. Ane jega jem temawer ai sembayanga as gwebabana Tuhanfe Jei waakenaiserem gase golmini Onesiforusfe, ane wi tane mese jemnaiserem jebe.

Manggarai: Nahé Morin tabing berkak latang te kilo di Onésiforus ata do ngkali lémbu nai dakun. Hia toé ritaky te cumang aku oné bui.

Sabu: Tapulara ana-oha Onesiforus do jhajhi wari ke ne pemengallo dhara ya. Ki ie mudhe he Muri, ta pedhe-lo ne lua ruba dhara No tu ro he. Maji lema ya ta do pa dhara ammu bhaddo, Onesiforus i'a dho mekae dhara jhara lua ya do naanne.

Kupang: Ma Onesiforus laen. Dia sonde ondor dari beta. Lu sandiri tau, dolu waktu beta masi di kota Efesus, dia maen tolong tarús sang beta. Sakarang dia su tenga di kota Roma sini. Waktu dia pung sampe, dia cari kuliling sang beta di mana-mana. Ahirnya dia dapa sang beta di bui. Ma dia sonde malu. Dia maen datang lia sang beta tarús di bui sini, ko kasi kuat beta pung hati. Jadi beta sambayang minta ko Tuhan Allah kasi tunju Dia pung hati bae sang Onesiforus deng dia pung kelu samua. Nanti pas deng hari kiamat, kalo Tuhan putus manusia dong pung parkara, na, beta harap ko Tuhan putus yang bae kasi sang Onesiforus dong.

Abun: Sarewo Onesiforus si bi rus ma ku ji, án ma ben ji mit ndo wam bok yo re. Kapre ji kem mo sel, an yo damen wa an ma ku ji more nde. Yefun ete dakai ben sukndo su án sor.

Meyah: Tina Onesiforus jera efen rusnok nomnaga ongga ringker jera ofa bera mojenenir rot didif jeska dingker gij mod oskusk kef guru. Jeska gij mona ongga Onesiforus ensaga gu kota Roma fob, beda ofa ohca didif ojgomuja onjoros ofa ek didif. Beda ofa ofij didif jeskaseda dudou onokum eteb rot mar ongga angh keingg didif guru. Jefeda didif duis gu Allah jeskaseda Ofa ocunc odou ongga eskeiramera gu Onesiforus jera efen rusnok tein.

Uma: Aga ane Onesiforus-hana, wori' ngkani-i mpotanta'u-a. Apa' nau' ratarungku'-a, uma-i me'ea' mpokinomo-a. Karata-na hi Roma rei, nahuduwukui mpopali'-a, duu' napohirua'-maka. Pai' nu'inca moto kawori' petulungia-na hi aku' wengi bula-ku hi Efesus. Mekakae-a hi Pue', kuperapi' bona nagane' hawe'ea ompi'-na Onesiforus, pai' bona napopohiloi ahi'-na hi Onesiforus hi Eo Kiama.

Yawa: Weramu arakovo Onesiporusa pamo bekobe rinai. Weti ibe sambayambe indamu Amisye aemeno Onesiporus apa yavaruga mansai. Nyo raen arono wusyinoe Onesiporusa panapatambe manakoeve rinai no munijo Epesus. Muno arono Onesiporusa de no munijo Roma so rai, po inakani yava nande inai to. Po inaen rimakova irati vatano mamune mansarijat no tanoano makova rai, weramu opamo samane rinaije ramu, yara po inapan ama susye manui, ti inanuga mbambunin akato. Weti ribe sambayambe indamu Amisye indati aemeno ai ti Po kove raugaje ai arono masyoto Po mangke rapatimugo vatano mine so mansai.


NETBible: May the Lord grant mercy to the family of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my imprisonment.

NASB: The Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains;

HCSB: May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains.

LEB: May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, because he refreshed me many times, and was not ashamed of my imprisonment,

NIV: May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains.

ESV: May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains,

NRSV: May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chain;

REB: But may the Lord's mercy rest on the house of Onesiphorus! He has often relieved me in my troubles; he was not ashamed to visit a prisoner,

NKJV: The Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me, and was not ashamed of my chain;

KJV: The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:

AMP: May the Lord grant [His] mercy to the family of Onesiphorus, for he often showed me kindness {and} ministered to my needs [comforting and reviving and bracing me like fresh air]! He was not ashamed of my chains {and} imprisonment [for Christ's sake].

NLT: May the Lord show special kindness to Onesiphorus and all his family because he often visited and encouraged me. He was never ashamed of me because I was in prison.

GNB: May the Lord show mercy to the family of Onesiphorus, because he cheered me up many times. He was not ashamed that I am in prison,

ERV: I pray that the Lord will show mercy to the family of Onesiphorus. Many times Onesiphorus encouraged me. He was not ashamed that I was in prison.

EVD: I pray that the Lord will show mercy to the family of Onesiphorus. Many times Onesiphorus encouraged me. He was not ashamed that I was in prison.

BBE: May the Lord give mercy to the house of Onesiphorus because he frequently gave me help, and had no feeling of shame because I was in chains;

MSG: But God bless Onesiphorus and his family! Many's the time I've been refreshed in that house. And he wasn't embarrassed a bit that I was in jail.

Phillips NT: But may the Lord have mercy on the household of Onesiphorus. Many times did that man put fresh heart into me, and he was not in the least ashamed of my being a prisoner in chains.

DEIBLER: But I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus for the following reasons: Often he refreshed me and, even though I was a prisoner [MTY], he was not ashamed …of me/to admit he was my friend†.

GULLAH: Leh de Lawd show e mussy ta all dem wa lib een Onesiphorus house, cause e courage me plenty time. An e ain been shame cause A yah een de jailhouse.

CEV: I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail.

CEVUK: I pray that the Lord will be kind to the family of Onesiphorus. He often cheered me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail.

GWV: May the Lord be merciful to the family of Onesiphorus. He often took care of my needs and wasn’t ashamed that I was a prisoner.


KJV: The Lord <2962> give <1325> (5630) mercy <1656> unto the house <3624> of Onesiphorus <3683>_; for <3754> he <404> (0) oft <4178> refreshed <404> (5656) me <3165>_, and <2532> was <1870> (0) not <3756> ashamed <1870> (5681) of my <3450> chain <254>_:

NASB: The Lord<2962> grant<1325> mercy<1656> to the house<3624> of Onesiphorus<3683>, for he often<4178> refreshed<404> me and was not ashamed<1870> of my chains<254>;

NET [draft] ITL: May the Lord <2962> grant <1325> mercy <1656> to the family <3624> of Onesiphorus <3683>, because <3754> he <404> often <4178> refreshed <404> me <3165> and <2532> was <1870> not <3756> ashamed <1870> of my <3450> imprisonment <254>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Timotius 1 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel