Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

1Tohe'i-mi Kareba Lompe', tutura katuwu'-na Yesus Kristus, Ana' Alata'ala.

2Tutura-na ntepu'u ngkai karata-na Yohanes Topeniu'. Karata-na Yohanes toei, telowa ami'-mi hi rala sura nabi Yesaya. Hante wiwi nabi, Alata'ala mpo'uli'-ki Ana'-na hewa toi: "Hi'a toi-mi suro-ku, kuhubui-i meri'ulu ngkai Iko, bona mporodo ohea-nu."

3"Mekio'-i hi papada to wao', na'uli': 'Neo' rata-imi Pue'! Porodo ami'-miki ohea-na. Nipakalempe ami'-mi ohea to natara mpai'.' "

4Hewa to ra'uki' toe, mehupa' mpu'u-imi Yohanes Topeniu' hi papada to wao'. Mpoparata-i Lolita Alata'ala hi ntodea, na'uli': "Medea-mokoi ngkai jeko'-ni, pai' kana tumai-koi kuniu' bona Alata'ala mpo'ampungi jeko'-ni."

5Wori' tauna to hilou hi papada to wao' doko' mpo'epe lolita-na Yohanes. Ria-ra ngkai ngata Yerusalem pai' ngkai hawe'ea ngata hi tana' Yudea. Hilou-ra mpangaku' jeko'-ra, pai' naniu'-ra hi ue Yordan, tanda kamedea-ra ngkai jeko'-ra.

6Pohea-na Yohanes rababehi ngkai wulu porewua to rahanga' unta. Salepe'-na ngkai kuliba. Koni'-na lari pai' ue wani.

7Mpopalele-i kareba toi: "Ngkabokoa' ngkai aku', tumai mpai' to meliu kuasa-na ngkai aku'. Bangku' mowilingkudu mpobongka koloro sapatu'-na, uma-a-kuwo natao.

8Aku' mponiu'-koi hante ue tanda kamedea-ni ngkai jeko'-ni. Aga Hi'a mpai' mponiu'-koi hante Inoha' Tomoroli'."

9Rala-na ha'eo, Yesus me'ongko' ngkai ngata Nazaret hi tana' Galilea, tumai mpopeniu' hi Yohanes. Yohanes mponiu'-i hi ue Yordan.

10Wae ka'oti-na raniu', mencore-imi ngkai ue, pai' mpohilo-imi langi' mobea pai' Inoha' Tomoroli' mana'u tumai molence mpo–danci mangkebodo hompo hi Hi'a.

11Alata'ala mololita ngkai langi' mpo'uli'-ki: "Iko toi-mi Ana'-ku to kupe'ahi'. Iko-mi to mpakagoe' nono-ku."

12Oti toe, Inoha' Tomoroli' mpakeni Yesus lou hi papada to wao'.

13Opo' mpulu' eo-i hi ria. Bula-na hi papada toe, Magau' Anudaa' mposori-i. Binata to me'ila dohe-na, pai' mala'eka mpomawai-i.

14Ko'ia mahae ngkai ree, Yohanes Topeniu' rahoko' pai'-i ratarungku'. Nto'u toe, hilou-imi Yesus hi tana' Galilea, pai'-i mpopalele Kareba Lompe' to ngkai Alata'ala,

15na'uli': "Neo' rata-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'! Medea-mokoi ngkai jeko'-ni, pangala'-mi Kareba Lompe'."

16Bula-na momako' hi wiwi' rano Galilea, mpohilo-i rodua tauna. Hanga'-ra: Simon hante Andreas ompi'-na. Nto'u toe, bula-ra mebau' hi rano mojala', apa' toe-mi-rawo bago-ra.

17Yesus mpo'uli'-raka: "Mai-mokoi ntuku'-a! Uma-pokoi mebau' mpali' uru. Ngkai wae lau, kuwai'-koi pobago mpotudui' tauna mepangala' hi Aku'."

18Karapalahii-nami jala'-ra, pai' ntepu'u eo toe mpotuku' Yesus-ramo.

19Napaliliu-mi Yesus momako', ko'ia molaa ngkai ree mpohilo wo'o-imi rodua to ntali ompi': Yakobus pai' Yohanes, ana'-na Zebedeus. Hira' toe, bula-ra mpokolompehii jala'-ra hi rala sakaya.

20Nakio'-ramo mpotuku'-i. Jadi', rapalahii-mi tuama-ra hi rala sakaya hante tauna to dohe-ra to ngkoni' gaji', pai' mpotuku' Yesus-ramo.

21Ngkai ree, Yesus hante topetuku'-na hilou hi ngata Kapernaum. Hi eo pepuea' to Yahudi, mesua'-imi hi rala tomi posampayaa pai' natepu'u-mi metudui'.

22Konce-ramo tauna to mpo'epe tudui'-na. Apa' uma-i metudui' hewa guru–guru agama. Petudui'-na, hewa tauna to mokuasa mpu'u.

23Nto'u toe, ria hadua tauna to nahawi' anudaa', mesua' wo'o-i-hawo hi tomi posampayaa toe, pai'-i mejeu':

24"Ee Yesus to Nazaret! Doko' nupopai-dakaie? Ba doko' nuropuhi-dakaie? Ku'inca moto-kole, ka'Iko-na Suro to moroli' ngkai Alata'ala-e."

25Yesus mpo'uli'-ki anudaa' toei: "Ngkaba'i-ko! Palai-ko ngkai tauna tetui!"

26Tauna toei moridi' sabana anudaa', pai'-i me'au, pai' malai-mi anudaa' to mpohawi'-i.

27Konce omea-ramo tauna to mpohilo, alaa-na momepololitai-ramo ra'uli': "Uma mowo-e'! Toi-e tudui' to bo'u, ria mpu'u baraka'-na! Mpopalai-i anudaa', bo ratuku' mpu'u-diki-hana hawa'-nae!"

28Ngkai ree, kamolele-nami kareba to mpotompo'wiwi Yesus hobo' hi tana' Galilea.

29Kanculii'-ra Yesus hante ana'guru-na ngkai tomi posampayaa toe, hilou-ramo hi tomi-ra Simon pai' Andreas. Yakobus pai' Yohanes hilou wo'o dohe-ra.

30Hi ria, piniana-na Simon tobine ntora turu apa' ngkelengi'-i. Rapesahui mpo'uli'-ki Yesus kapeda'-na.

31Ngkai ree, hilou-imi Yesus hi poturua-na, nakamu pale-na pai' napopemata-i. Ncaliu mo'uri'-imi, pai'-i mpolayani-ra.

32Ncimonou' toe, limpa-mi eo, wori' tauna tumai hi Yesus mpokeni hawe'ea to peda' ba to nahawi' seta.

33Wori' pue' ngata tumai morumpu hi berewe tomi Simon.

34Wori' tauna to napaka'uri' ngkai haki'-ra to wori' nyala. Wori' wo'o seta to mpesuai' tauna napopalai. Aga seta toera, uma-ra napiliu mololita, apa' ra'inca moto kaHi'a-na Ana' Alata'ala.

35Kamepulo-na parabaja-pidi, memata-imi Yesus pai'-i malai ngkai ngata hilou hi kawaoa'-na, lou mosampaya.

36Simon hante doo-na hilou mpali'-i. Kararua'-na, ra'uli'-ki:

37"Wori' tauna mpali'-ko Guru."

38Na'uli'-raka: "Hilou-tamo hi ngata ntani'-na to mohu' bona mpokeni Lolita Alata'ala hi ria wo'o-a. Apa' toe-mi patuju-ku tumai hi dunia'."

39Ngkai ree, kahilou-nami Yesus hante ana'guru-na mpokeni Lolita Alata'ala hi hawe'ea ngata hi tana' Galilea. Metudui'-i hi rala tomi–tomi posampayaa, pai'-i mpopalai seta to mpesuai' tauna.

40Ria hadua tauna to mohaki' poko' rata hi Yesus. Powingkotu'-nami mpopetulungi, na'uli': "Ane ma'ala, paka'uri'-a-kuwo!"

41Metumu'-mi ahi'-na Yesus mpohilo-i. Toe pai' najama-i pai' na'uli'-ki: "Ma'ala moto, kupaka'uri'-moko!"

42Hampinisi mata, moronto-mi haki'-na, mo'uri'-imi.

43Oti toe, Yesus mpohubui-i hilou, na'uli'-ki: "Kutagi mpu'u-ko,

44neo' nulolita hi hema–hema napa to jadi' tohe'i-e. Hilou-moko ulu mpopehuwu woto-nu hi imam, bona nahilo kamo'uri'-numi, pai' keni pepue'-nu ntuku' parenta to te'uki' hi rala Atura Musa, bona monoa' hi hawe'ea tauna kamo'uri'-nu mpu'u-mi."

45Ntaa' we'i, kahilou-na tauna toei, ntora nalolita lau-mi hiapa–apa kanapaka'uri'-na Yesus. Alaa-na, Yesus uma-ipi bisa mesua' hi rala ngata apa' wori' rahi tauna mpotipuhi-i. Mo'oha' hi mali ngata-i-damo hi kawaoa'-na. Aga nau' wae, uma oa' ria kaputua-na tauna tumai ngkai wori' ngata doko' mpohirua'-ki.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran