Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 11 >> 

1Kamohu'-ra hi ngata Yerusalem, rata-ramo hi ngata Betfage pai' Betania hi Bulu' Zaitun. Hi ree, Yesus mpohubui rodua ana'guru-na hilou meri'ulu,

2na'uli'-raka: "Hilou-mokoi hi ngata to tanyanyohi toe mai. Wae pesua'-ni mpai' rala ngata, nihilo mpai' hama'a ana' keledai tehoo', to ko'ia hangkania rahawi'. Bongka koloro-na pai' keni-i tumai.

3Ane ria to mpekune'-koi napa pai' nibongka-i, uli'-raka hewa toi: 'Apa' naparaluu Pue', napebolo ulu pai' napoponculi' moto mpai'.' "

4Kahilou-rami ana'guru-na to rodua toera, rarata mpu'u-mi hama'a ana' keledai tehoo' hi wiwi' ohea mohu' wobo' tomi. Karabongka-nami-rawo.

5Tauna to mokore hi ree mpekune'-ra: "Napa pai' nibongka keledai tetu-e?"

6Ratompoi' hewa to na'uli'-raka Yesus we'i. Mpo'epe toe, rapelele' wae-ramo mpokeni keledai toe.

7Karata-ra nculii', ralampii-mi keledai toe hante baju-ra, pai' mehawi'-imi Yesus.

8Hilou-ramo mpotoa' Yerusalem. Wori' tauna mpotuku'-ra. Ria-ra to meri'ulu, ria wo'o-ra to hi boko'. Wori'-ra mpokodo pohea-ra hi mata ohea to natara Yesus, pai' hantongo' wo'o-ra hilou mpo'ala' rau–rau kaju hi pampa pai' rakodo hi mata ohea, bona mpobila'-i. Tauna to wori' toera, ntora mogora-ra mpo'uli': "Une'-imi Pue' Ala!" "Pue' mpogane' Magau' to tumai mpokeni hanga'-na!"

9(11:8)

10"Pue' mpogane' poparenta-na. Moparenta-i mpai' hewa ntu'a-ta owi, Magau' Daud." "Une'-imi Pue' Ala to hi rala suruga!"

11Karata-na Yesus hi ngata Yerusalem, kaliliu mesua'-i hi rala Tomi Alata'ala. Napomonaa ntololikia-na mponaa omea. Oti toe, apa' neo' mobengi-mi, nculii' wo'o-imi hante ana'guru-na to hampulu' rodua hilou turu hi ngata Betania.

12Kamepulo-na, me'ongko' wo'o-ramo ngkai Betania lou hi Yerusalem. Hi ohea, mo'oro'-i Yesus.

13Molaa-pidi, nahilo-hawo hangkaju kaju ara to mobumu-damo rau-na--hiaa' ko'ia tempo powuaa'-na. Hilou-imi hi kaju toe, pai' nanaa meka' ba ria wua'-na. Aga uma ria nau' hantakua.

14Toe pai' natotowi kaju toe, na'uli': "Ngkai eo toe lau, uma-pi ria mpai' haduaa tauna to mpokoni' wua' ngkai kaju toi!" Ana'guru-na mpo'epe lolita-na toe.

15Rata wo'o-ramo hi Yerusalem, hilou-imi Yesus hi berewe Tomi Alata'ala. Hi ree-i mpopalai tauna to mobabalu'. Nabilingko-raka meja'–meja' posulaa'-ra doi, pai' nabilingko wo'o pohuraa topobabalu' danci mangkebodo.

16Uma napiliu tauna mpokeni rewa ntara berewe Tomi Alata'ala toe.

17Natudui'-ra, na'uli': "Ha uma ni'incai napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'? Alata'ala mpo'uli' hewa toi: 'Tomi-ku mpai' jadi' tomi posampayaa to rapake' tauna humalili' dunia'.' Hiaa' koi'-koina, niponcawa tomi toperampaki-di!"

18Kara'epe-na imam pangkeni pai' guru agama napa to nababehi Yesus toe, rapali'-mi akala-ra doko' mpopatehi-i. Koro'-ra, apa' hawe'ea tauna goe' mpo'epe tudui'-na.

19Neo' mobengi-mi, Yesus hante ana'guru-na malai ngkai ngata, lou turu hi Bulu' Zaitun.

20Kamepulo-na mepupulo ngkii-pidi, hilou wo'o-ramo hi Yerusalem. Hi lengko ohea, rahilo-rawo kaju ara to natotowi Yesus wengi, mate-mi, bangi rata hi rali'-na.

21Nakiwoi-mi Petrus lolita-na Yesus. Toe pai' na'uli' mpo'uli'-ki Yesus: "Guru! Hilo-dile kaju ara to nutotowi wengi-e, molaju-mi!"

22Na'uli' Yesus: "Mepangala'-mokoi hi Alata'ala!

23Mpu'u ku'uli'-kokoi: Ane rapa'-na ria tauna to mpo'uli'-ki bulu' tohe'i: 'Te'ongko'-moko, mengkanawu' hi rala tahi'!' bate majadi', asala neo' morara' nono-na pai' mepangala' mpu'u-i napa to na'uli' bate madupa'.

24Jadi', pe'epei lolita-ku toi: Ane mosampaya-koi mperapi' napa–napa, pangala'-mi-hana kanawai'-nimi Alata'ala napa to niperapi', pai' bate nitarima.

25"Pai' ane mosampaya-koi, ane ria to nipodaa'-ki doo-ni, ampungi-i ulu, bona Tuama-ni to hi suruga wo'o mpo'ampungi sala'-ni. ((

26Aga ane uma-di ni'ampungi doo-ni, wae wo'o Tuama-ni to hi suruga uma mpo'ampungi sala'-ni.))"

27Rata wo'o-ramo Yesus pai' ana'guru-na hi Yerusalem. Nto'u-ra momako'–mako' hi berewe Tomi Alata'ala, rata-ra imam pangkeni, guru agama pai' pangkeni to Yahudi to ntani'-na.

28Mepekune'-ra hi Yesus, ra'uli': "Uli'-kakai, ngkaiapa huraa-nu mpobabehi hawe'ea tetu hi Tomi Alata'ala! Hema to mpowai'-ko kuasa hewa tetu-e?"

29Na'uli' Yesus: "Aku' wo'o, ria pompekunea'-ku hi koi'. Tompoi'-ka ulu, pai' lako' ku'uli' wo'o-kuwo kangkaiapa kuasa-ku mpobabehi hawe'ea toe lau.

30Ngkaiapa kuasa-na Yohanes Topeniu' mponiu' tauna? Ngkai Alata'ala-di, ba ngkai manusia'-di?"

31Momepololitai-ramo pangkeni to Yahudi toera, ra'uli': "Beiwa-tale' mpotompoi'-ie? Ane ta'uli' ngkai Alata'ala kuasa-na, na'uli'-taka mpai': 'Ane wae, napa pai' uma-i nipangala'?'

32Hiaa' mokoro wo'o ane ta'uli' ngkai manusia'-wadi kuasa-na." Pangkeni to Yahudi toera me'eka' mporuge' Yohanes Topeniu', apa' mpoka'eka'-ra ntodea, apa' hawe'ea ntodea mpo'uli' Yohanes toe hadua nabi mpu'u.

33Jadi', ratompoi'-i: "Uma ki'incai." Toe pai' na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Ane wae, uma wo'o-kuwo ku'uli'-kokoi kangkaiapa kuasa-ku mpobabehi toe lau."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran