Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Na'uli' wo'o-mi Yesus: "Mpu'u ku'uli'-kokoi: Ngkai olo'-ni koi' toi, ria-koi mpai' to ko'ia mate kako'ia-na nihilo Alata'ala moparenta hante baraka'-na."

2Ono mengi ngkai ree, Yesus mpobawai tolu ana'guru-na hilou dohe-na hi bulu' to molangko. Ana'guru to tolu toera: Petrus, Yakobus pai' Yohanes. Muntu' Yesus hante ana'guru-na to tolu toera-wadi to hi ria. Bula-ra hi ria, mobali'-mi lence-na.

3Pohea-na hangaa mengea' meringkila', uma ria haduaa hi rala dunia' tohe'i to ma'ala mo'uja' duu'-na mengea' hewa toe.

4Rahilo-rawo ana'guru-nae, ria rodua nabi to owi mpololitai Yesus. Nabi toera, Elia pai' Musa.

5Ngkai ree Petrus mpo'uli'-ki Yesus: "Guru, lompe' lia-ta mo'oha' hi rehe'i. Agina kibabehi-damo tolu bamaru': hameha' bagia-nu Pue', hameha' bagia-na Musa, pai' hameha' wo'o bagia-na Elia."

6Kakono-na, uma-hawo na'incai Petrus napa to na'uli' toe, apa' nto'u toe bula-ra me'eka' lia.

7Nto'u toe wo'o, rata-mi limu' mpokamoui-ra, pai' ngkai rala limu' ra'epe topololita to mpo'uli': "Hi'a toi-mi Ana'-ku to kupe'ahi'. Pe'epei lolita-na!"

8Hampegoli we'i, ranaa-rawo ntololikia-ra, uma-pi ria tau ntani'-na dohe-ra, hadua Yesus-damo.

9Pana'u-ra ngkai lolo bulu' toe, Yesus mpo'uli'-raka: "Neo' ulu nilolita hi hema–hema napa to nihilo we'i, duu'-na Aku' Ana' Manusia' memata ngkai kamatea."

10Ratuku' mpu'u-miki hawa'-na toe, uma mpu'u-rawo ralolita kajadia' toe hi hema–hema. Aga hi himpau hira' moto bate ntora rapomepekunei' ba napa patuju-na Yesus mpo'uli' kamemata-na mpai' ngkai kamatea.

11Mepekune'-ramo hi Yesus, ra'uli': "Napa pai' guru agama mpo'uli' nabi Elia ncala'-di to ri'ulu rata, pai' lako' rata-idi Magau' Topetolo'-e?"

12Na'uli'-raka: "Makono mpu'u-di. Elia kana rata mperi'ulu, apa' hi'a to mporodo hawe'ea-na. Aga beiwa-ama Aku' Ana' Manusia'? Napa pai' hi rala Buku Tomoroli' te'uki' kamporata-ku wori' kaparia pai'-a raruge' tauna?

13Aga ane nabi Elia, ku'uli'-kokoi, mpolia' rata-imile Elia-e, aga pangkeni ngata-ta mpo'ewa-i ntuku' konoa-ra, hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'."

14Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na to tolu toera, mana'u-ramo ngkai lolo bulu' mpohirua'-raka ana'guru to ntani'-na. Rata hi ria, rahilo-rawo wori' tauna mpotipuhi ana'guru-na, pai' ba hangkuja dua guru agama bula-ra mpomehono'-raka.

15Pehilo-ra tauna to wori' toera etu-mi tumai Yesus. Wae kampohilo-ra, konce-ramo. Pokeno-rami hilou mpohirua'-ki.

16Yesus mpekune'-ra: "Napa to nipomepekunei' hante guru agama toera?"

17Hadua ngkai tauna to wori' toera mpo'uli': "Guru, oi-kuwo ana'-ku, kukeni bona nupaka'uri'-i. Uma-i howa' mololita apa' napesuai' anudaa'-i.

18Ane napesuai' wo'o-ipi anudaa'-e, modungka-i hi tana', mowura' nganga-na, kakakeji'–keji' ngihi'-na, pai' mokadu hudu woto-na. Kuperapi'-ramo ana'guru-nu mpopalai anudaa'-na, aga uma rakulei'."

19Na'uli' Yesus: "Uma mowo-koie'. Ko'ia oa'-tano mepangala'-koie! Ni'uli'-koina hangkuja tena-pi kahae-ku dohe-ni, hangkuja tena-pi kahae-na kupengkatarii kalente pepangala'-nie! Keni tumai ana' tetui!"

20Rakeni mpu'u-mi ana' toei hi Yesus. Wae pehilo-na anudaa' toei mpohilo Yesus, napakako'o wo'o-mi woto ana' toei duu'-na modungka-i pai'-i ngkawulela' hi tana', nganga-na mowura'.

21Mepekune'-i Yesus hi tuama-na ana' toei, na'uli': "Hangkuja-mi hae-na narata haki' toi-e?" Na'uli' tuama-na: "Ngkai kakedia'-nami-hana.

22Wori' ngkani-mi anudaa' mpodungka-i hi rala apu ba hi rala ue doko' napatehi. Ane ma'ala Guru, poka'ahi' pai' tulungi-ka-kaiwo!"

23Na'uli' Yesus: "Napa pai' nu'uli' 'ane ma'ala-e?' Hawe'ea ma'ala jadi' hi tauna to mepangala'."

24Hampetompoi' tuama-na ana' toei napesukui: "Mepangala'-ama Pue'! Tulungi-a-kuwo, apa' aku' toi kura' rahi pepangala'-ku."

25Nahilo Yesus kawoo–woria' tauna to mokeno tumai morumpu. Kanahawai'-nami anudaa' toe, na'uli': "Ee anudaa' to mepakawongo pai' mepakawojo tetu-ko! Petibo'-ko ngkai ana' tetui, pai' neo'-pi nupesuai' nculii'."

26Pe'au-nami ana' toei, kakapadi–padi woto-na, pai' malai-mi anudaa'. Kamalai-na anudaa', uma-pi molengo ana' toei, hewa tomate-imi, alaa-na wori' to mpo'uli': "Mate-imi!"

27Aga Yesus mpokamu pale-na mpotulungi-i memata. Memata mpu'u-imi-hawo ana' toei.

28Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na malai ngkai ree mesua' hi rala tomi. Pesua'-ra hi rala tomi, mepekune'-ramo hi Yesus, ra'uli': "Guru, napa pai' uma kipakulei' mpopalai anudaa' toei-e we'i?"

29Na'uli'-raka: "Anudaa' to hewa tohe'e uma-hana ma'ala rapopalai hante inca napa–napa, muntu' hante mosampaya."

30Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na malai ngkai ree mpokaliliu pomako'-ra ntara hi tana' Galilea. Patuju-na Yesus bona neo' ra'incai ntodea kahiapa-na,

31apa' nto'u toe bula-na mpotudui' ana'guru-na. Na'uli'-raka: "Aku' Ana' Manusia', ratonu-a mpai' hi kuasa manusia'. Rapatehi-a mpai', aga tolu eo oti toe, tuwu' nculii'-a."

32Aga ana'guru-na uma mpo'incai patuju-na Yesus. Hiaa' uma wo'o-ra daho' mpekune'-i.

33Rata-ramo hi ngata Kapernaum. Hi rala tomi-ramo, mepekune'-i Yesus hi ana'guru-na, na'uli': "Napa-die to ntora nilolita hi lengko ohea-e we'i?"

34Uma-ra winihi, apa' to rapomehonoi' hi lengko ohea we'i, ba hema-ra to meliu kabohe tuwu'-ra.

35Jadi', mohura-imi Yesus pai'-i mpokio' ana'guru-na to hampulu' rodua, na'uli'-raka: "Hema to doko' meliu bohe tuwu'-na, kana tuwu' mengkadingki'-i, meliu kadingki'-na ngkai hawe'ea doo-na, pai' kana jadi' pahawaa' hi hawe'ea doo-na."

36Oti toe, na'ala' hadua ana' to kedi', napopokore hi laintongo'-ra. Nakupui ana' toei pai' na'uli'-raka ana'guru-na:

37"Hema to mpotarima hadua ana' to kedi' hewa ana' toii sabana petuku'-na hi Aku', batua-na Aku'-mi to natarima. Pai' hema to mpotarima-a, uma muntu' Aku' to natarima, mpotarima wo'o-i Alata'ala to mposuro-a."

38Na'uli' Yohanes mpo'uli'-ki: "Guru, ria kihilo hadua tauna mpopalai seta hante hanga'-nu, aga kitagi-i apa' bela-i topetuku'-ta."

39Na'uli' Yesus: "Neo'-i ratagi, apa' tauna to mpobabehi anu mobaraka' hante hanga'-ku, uma-ra mpai' kaliliu mporuge'-a.

40Tauna to uma mpo'ewa-ta, batua-na hira'-mi to tono' hi kita'.

41"Mpu'u ku'uli'-kokoi: ane ria to mpotulungi-koi apa' topetuku' Kristus-koi, bate mporata-i hiwili-na hi eo mpeno. Nau' ue mara-wadi nawai'-koi ni'inu sabana petuku'-ni hi Aku', bate mporata-i mpai' hiwili-na.

42"Aga hema to mpopanawu' hadua ana' to kedi' hewa ana' toii alaa-na uma-ipi mepangala' hi Aku', bohe mpu'u mpai' pehuku'-na Alata'ala hi tauna tetui. Agina lau-pi hameha' watu po'ahaa' to bohe ratoe hi wuroko'-na pai'-i ratene' hi rala tahi'.

43"Ane rapa'-na pale-ta hamali mpakeni-ta mojeko', pua' lau-imi. Agina hamali-damo pale-ta, asala mporata-ta katuwua' to lompe' dohe Alata'ala. Agina lau-pi toe, ngkai palea ntimalia-ta, hiaa' ka'omea-na mesua' naraka-tamo hi rala apu to jela' ncuu. ((

44Apa' hi ria mpai', tauna nakoni' ule ncuu pai' rasesa' hi rala apu.))

45Ane rapa'-na witi'-ta hamali mpakeni-ta mojeko', pua' lau-imi. Agina hamali-damo witi'-ta, asala mporata-ta katuwua' to lompe' dohe Alata'ala. Agina lau-pi toe, ngkai witia' ntimalia-ta, hiaa' ka'omea-na ratadi-ta hi rala naraka. ((

46Hi ria mpai', tauna nakoni' ule ncuu pai' rasesa' hi rala apu.))

47Pai' ane rapa'-na mata-ta hamali mpakeni-ta mojeko', jungki' lau-mi. Agina hamali-wadi mata-ta pai'-ta jadi' ntodea Alata'ala hi rala Kamagaua'-na. Agina lau-pi toe, ngkai mataa ntimalia-ta, hiaa' ka'omea-na ratadi-ta hi rala apu naraka.

48Hi ria mpai', tauna nakoni' ule ncuu pai' rasesa' hi rala apu.

49Ntuku' Atura Musa, hawe'ea pongkoni' to rapopepue' hi Alata'ala kana rapoii'. Wae wo'o butu dua tauna kana rapomoroli' hante apu.

50"Poi' wori' kalaua-na. Aga ane mobali'-mi kapoi'-na alaa-na mononto, napa tena to ma'ala mpakapoi'-i? Wae wo'o, koi' to mpotuku'-a kana hewa poi': Neo' nipelele' pepangala'-ni jadi' lente. Kana tuwu' hintuwu'-koi."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran