Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 1 >> 

1Sura toi ngkai aku' Paulus, batua Yesus Kristus. Napelihi-ama pai' nasuro-a ngkeni Kareba Lompe' to ngkai Alata'ala.

2Kareba Lompe' toe najanci ami'-mi Alata'ala hante wiwi nabi–nabi-na owi, hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli'.

3Kareba Lompe' toe mpo'uli' kahema-nai Ana' Alata'ala, Pue'-ta Yesus Kristus. Ntuku' kaputu-na jadi' manusia', Yesus muli Magau' Daud owi. Tapi' Yesus toei, Ana' Alata'ala wo'o-i, apa' moroli'-i hibalia hante Alata'ala. Monoto-mi tohe'e apa' Alata'ala mpopotuwu'-i nculii', pai' hante tanda mekoncehi toe napakanoto kaHi'a-na mpu'u-mi Ana' Alata'ala.

4(1:3)

5Hante wiwi Yesus toe-mi Alata'ala mpowai'-a rasi' bohe na'ongko'-a jadi' suro-na, bona aku' to mpokeni Kareba Lompe' hi tauna hi humalili' dunia', mpotudui'-ra mepangala' pai' mengkoru hi Pue' Yesus, bona hanga' Yesus rapomobohe.

6Wae-koiwo koi' to Kristen to hi ngata Roma tetu. Alata'ala mpokio' wo'o-ko-koiwo jadi' bagia-na Yesus Kristus.

7Toe pai' kupakatu sura toi hi hawe'ea to Kristen hi Roma. Nape'ahi'-mokoi Alata'ala pai' nakio'-koi jadi' topetuku'-na to moroli'. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala Tuama-ta pai' hi Pue' Yesus Kristus bona nagane'-koi ngkai kabula rala-na pai' nawai'-koi kalompea' tuwu'.

8Lomo'–lomo'-na, rala hanga' Yesus Kristus, aku' mpo'uli' tarima kasi hi Pue'-ku Pue' Alata'ala sabana koi' ompi'. Apa' pepangala'-ni hi Pue' Yesus rapotompo'wiwi-mi hi humalili' dunia'.

9Mobago-a hante nono mpu'u mpobago bago to nawai'-ka Alata'ala, mpoparata Kareba Lompe' to mpotompo'wiwi Ana'-na. Pai' Alata'ala mpo'inca ihi' nono-ku, na'inca beiwa-a mpokahangai' oa'-koi hi rala posampaya-ku.

10Kuposampayai oa'-koi ompi' pai' kuperapi' mpu'u hi Alata'ala bona ane da ma'aa–ala napalogai-a tilou mpencuai'-koi, ane napokono Alata'ala.

11Doko' lia-a mpohirua'-kokoi, bona ma'ala kubagi-kokoi rasi' ngkai Inoha' Tomoroli' to mporohoi pepangala'-ni.

12Patuju-ku, bona aku' wo'o terohoi ngkai pepangala'-ni, bona kita' momeroo–rohoi ngkanono hadua pai' hadua.

13Ompi'–ompi', bona ni'inca: wori' ngkani-ama moliwo tilou mpencuai'-koi, aga ria oa' to mpolawa'-a. Patuju-ku mpencuai'-koi toe, bona ria mpai' wua' bago-ku hi ngata-ni, hewa ria wo'o wua' bago-ku hi olo' tauna to bela-ra to Yahudi hi ngata–ngata ntani'-na.

14Doko' kupencuai'-koi apa' ria inta-ku hi hawe'ea tauna, pai' ohea-ku mpobayari inta-ku toe, mpopalele-a Kareba Lompe' hi hawe'ea tauna, uma mpelihi ba to mo'oha' hi rala ngata ba to molompu, uma mpenara' ba to mosikola ba to uma-ra mosikola.

15Toe-mi pai' doko' lia-a mpoparata Kareba Lompe' hi koi' wo'o to hi ngata Roma.

16Uma kupoka'ea' ngkeni Kareba Lompe'. Apa' Kareba Lompe' toe-mi baraka' Alata'ala to mpowai' kalompea' hi hawe'ea tauna to mepangala'. Lomo'-na Kareba Lompe' raparata-raka to Yahudi, aga hewa too–toi raparata wo'o-miraka tauna to bela-ra to Yahudi.

17Hi Kareba Lompe' toe, Alata'ala mpo'uli'-taka beiwa ohea jadi' monoa' hi poncilo-na. Ohea-na toe muntu' ngkai pepangala'-ta hi Alata'ala-wadi, uma ria ohea ntani'-na. Hewa to te'uki' hi Buku Tomoroli' owi: "Tauna to monoa' hi poncilo Alata'ala-le, hira'-mi tauna to mporata katuwua' to lompe' ngkai pepangala'-ra."

18Ngkai suruga Alata'ala mpopohiloi roe-na mpokaroe hawe'ea manusia' to uma mengkoru hi Hi'a pai' to mpobabehi po'ingku to uma monoa'. Ngkai po'ingku-ra to uma monoa' toe, manusia' mposapuaka tudui' to makono.

19Apa' monoto hi hawe'ea manusia' kabeiwa-na Alata'ala, apa' Alata'ala moto-mi to mpakanoto-raka.

20Apa' nau' uma tahiloi lence Alata'ala, ngkai lomo' kajadi' dunia' incana moto hi manusia' kabeiwa-na Alata'ala. Ngkai hawe'ea to napajadi', tahilo kabohe tuwu'-na pai' tahilo wo'o baraka'-na to uma ria kahudua-na. Jadi', uma ria manusia' to ma'ala mpo'uli': "Uma-kuna ku'incai!"

21Ra'inca moto karia-na Alata'ala, tapi' uma-ra mpobila'-i hewa to masipato' hi Alata'ala, pai' uma ra'uli' tarima kasi hi Hi'a. Wori' pekiri-ra to uma ria kalaua-na, alaa-na mobengi-mi nono-ra, uma-pi ra'incai tudui' to makono.

22Ra'uli' pante-ra. Ntaa' wojo-radi!

23Oja'-ra mepue' hi Alata'ala to tuwu' liu–liu hante uma ria kabali'-na. Mepue'-ra hi pinotau to rababehi ntuku'-ki lence manusia' to mate moto mpai'. Mepue'-ra hi pinotau to molence mpodanci ba ule ba binata ntani'-na.

24Jadi', apa' manusia' uma dota mepue' hi Alata'ala, toe pai' napelele' lau-ramo mpotuku' konoa nono-ra, bona mogau' dada'a-ra, alaa-na mpobabehi gau' to me'eai' lau-ramo hi himpau hira'.

25Tudui' Alata'ala to makono rasapuaka, tudui' to boa' lau-di to rapangala'. Oja'-ra mpopue' Topejadi', anu tuwu' to napajadi' Alata'ala, toe lau-di to rapue' pai' to rapengkorui. Hiaa' kakoo–kono-na Topejadi' toe-idi-hawo to natao ta'une' duu' kahae–hae-na. Amin!

26Jadi', apa' oja'-ra mpopue'-ie, toe pai' napelele' lau-ramo mpotuku' kahinaa nono-ra to me'eai' toe. Ntahawe' tobine–tobine uma-pi mogau' hewa gau' manusia' biasa. Himpau tobine moto-ramo momepotobine.

27Tomane wae wo'o-wadi-hawo: uma-ra mpotobine tobine, tapi' mpokahina hingka tomane-radi. Tomane mpobabehi gau' to uma tumotoa hi hingka tomane-ra, pai' ka'omea-na mporata lau-ramo pehuku' to hintotoa hante gau'-ra to sala' toe.

28Apa' oja'-ra mpangaku' Alata'ala hi rala pekiri-ra, toe pai' Alata'ala mpelele' pekiri-ra jadi' mogero, alaa-na mpobabehi-ra to uma taoa-na rababehi.

29Wori' nyala jeko' pai' pekiri to uma monoa' hi rala nono-ra. Jampa-ra, dada'a gau'-ra, mohingi', doko' mepatehi, motuda', mebagiu, mohuku',

30metuntui' pai' mporuge' doo, mpokahuku' Alata'ala, sapa, molangko nono-ra, pai' mpope'une'. Rapali'–pali' ohea-ra mpobabehi to dada'a. Mposapuaka totu'a-ra.

31Uma-ra monono, uma-ra mpo'ihii' tipa'-ra, uma ria ahi'-ra, uma ria petulungi-ra hi doo.

32Ra'inca moto hawa' Alata'ala to mpo'uli' hema–hema to mogau' hewa toe masipato' rahuku' mate. Aga nau' wae, rababehi oa' gau' to hewa toe, pai' rapokono lau-mi ane ria doo-ra to mpobabehi-e.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran