Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 2 : 6 >> 

WBTC Draft: Kami mengajarkan hikmat kepada orang yang sudah dewasa, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini atau yang berasal dari penguasa dunia yang akan segera kehilangan kuasanya,


AYT: Kami mengatakan hikmat di antara mereka yang dewasa, tetapi bukan hikmat zaman ini atau dari penguasa-penguasa zaman ini yang akan dibinasakan,

TB: Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.

TL: Adapun hikmat itu kami katakan di antara orang yang sempurna. Tetapi bukannya hikmat dunia ini, dan bukannya hikmat raja-raja dunia ini, yang ditiadakan kelak,

MILT: Dan kami membicarakan hikmat di antara mereka yang dewasa, tetapi bukannya hikmat zaman ini, bukan pula dari para pemimpin zaman ini yang akan ditiadakan.

Shellabear 2010: Meskipun demikian, di antara orang-orang yang dewasa secara rohani, kami menyampaikan hikmah, tetapi bukan hikmah yang berasal dari dunia ini atau dari penguasa-penguasa dunia yang akan dibinasakan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Meskipun demikian, di antara orang-orang yang dewasa secara rohani, kami menyampaikan hikmah, tetapi bukan hikmah yang berasal dari dunia ini atau dari penguasa-penguasa dunia yang akan dibinasakan.

Shellabear 2000: Meskipun demikian, di antara orang-orang yang dewasa secara rohani, kami menyampaikan hikmat, tetapi bukan hikmat yang berasal dari dunia ini atau dari para penguasa dunia yang akan dibinasakan.

KSZI: Namun begitu, aku berkata juga tentang kebijaksanaan kepada mereka yang sudah matang kehidupan rohaninya. Kebijaksanaan itu bukanlah kebijaksanaan dunia, atau kebijaksanaan para penguasa dunia ini, kerana kuasa mereka akan punah.

KSKK: Sesungguhnya kami mewartakan kebijaksanaan kepada orang-orang yang telah dewasa dalam iman, tetapi bukannya suatu kebijaksanaan dari dunia ini atau dari para penguasanya yang akan dilenyapkan.

VMD: Kami mengajarkan hikmat kepada orang yang sudah dewasa, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini atau yang berasal dari penguasa dunia yang akan segera kehilangan kuasanya,

AMD: Sekarang, kami berbicara tentang kebijaksanaan di antara orang-orang yang sudah dewasa, tetapi bukan kebijaksanaan dari dunia zaman ini atau penguasa dunia ini yang nanti akan lenyap.

TSI: Tetapi sebenarnya, waktu bersama orang-orang yang dewasa secara rohani, kami mengajarkan hikmat. Tetapi hikmat kami tidak berasal dari dunia ini, dan tidak berasal dari penguasa-penguasa dunia yang akan segera dibinasakan.

BIS: Walaupun begitu, di antara orang-orang yang kehidupan rohaninya sudah matang, saya memang berbicara mengenai kebijaksanaan. Tetapi kebijaksanaan ini bukanlah kebijaksanaan dunia, atau kebijaksanaan penguasa-penguasa zaman ini, yang kekuasaannya akan lenyap.

TMV: Walaupun demikian, aku juga berkata-kata tentang kebijaksanaan kepada mereka yang mempunyai kehidupan rohani yang matang. Tetapi kebijaksanaan itu bukanlah kebijaksanaan dunia ini, ataupun kebijaksanaan roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah dunia ini. Kekuasaan roh-roh itu akan lenyap.

BSD: Saya juga memberitahukan suatu kebijaksanaan kepada orang-orang yang kehidupan rohaninya sudah matang. Kebijaksanaan itu bukan dari dunia ini, dan bukan pula dari orang-orang yang sedang memerintah saat ini, karena mereka akan lenyap.

FAYH: Apabila saya berada di antara orang-orang Kristen yang sudah dewasa kerohaniannya, saya memang berbicara dengan kata-kata berhikmat, tetapi bukan hikmat yang datang dari dunia ini dan bukan pula yang menarik hati orang-orang besar di dunia ini -- orang-orang yang menghadapi kebinasaan.

ENDE: Kamipun membitjarakan kebidjaksanaan, tetapi diantara orang sempurna, dan bukan kebidjaksanaan dunia ini atau jang berasal dari kaum penguasa dunia ini, jang akan ditiadakan.

Shellabear 1912: Adapun budi itu maka aku mengatakan dia diantara orang yang sempurna: tetapi bukannya budi zaman ini, dan bukannya budi segala penghulu zaman ini juga dipecatkan kelak:

Klinkert 1879: Akan tetapi kami mengatakan hikmat djoega di-antara orang jang sampoerna, tetapi boekan hikmat doenia ini dan boekan poela saperti hikmat segala penghoeloe doenia ini jang akan binasa;

Klinkert 1863: {Ayu 28:21} Tetapi kita mengataken kapinteran djoega, ija-itoe di-antara orang jang samporna; tetapi {Yak 3:15} boekan kapinteran doenia ini, dan boekan saperti kapinteran kapala-kapala doenia ini {1Ko 15:24} jang nanti hilang.

Melayu Baba: Dalam pada itu kita ada chakapkan bijaksana di antara orang yang sudah smpurna: ttapi satu bijaksana yang bukan ini jman punya, dan bukan bijaksana ini jman punya pnghulu-pnghulu, yang nanti hilang kuasa:

Ambon Draft: Tetapi kami mengatakan pengatahuwan bagi awrang jang semporna; hanja satu pengatahuwan jang bukan ada deri pada alam ini, dan bu-kan deri pada panghulu-pang-hulu alam ini, jang kahilang-an itu;

Keasberry 1853: Akan tutapi kita mungatakan hikmat diantara orang yang samporna: tutapi bukannya hikmat dunia ini, dan bukannya sapurti hikmat pumrentah dunia ini, yang akan binasa:

Keasberry 1866: Akan tŭtapi kita mŭngatakan hikmat diantara orang yang samporna: tŭtapi bukannya hikmat dunia ini, dan bukannya spŭrti hikmat pŭmrentah dunia ini, yang akan binasa.

Leydekker Draft: Maka kamij meng`atakan hhikmet di`antara segala 'awrang kamij: hanja bukan hhikmet xalam 'ini, dan bukan hhikmet segala Panghulu xalam 'ini jang debathilkan:

AVB: Namun begitu, aku berkata juga tentang kebijaksanaan kepada mereka yang sudah matang kehidupan rohani. Kebijaksanaan itu bukanlah kebijaksanaan dunia, atau kebijaksanaan para pemerintah dunia ini, kerana kuasa mereka akan punah.

Iban: Tang taja pia, ngagai orang ke besai tuai, kami bejaku ngena penemu-dalam, tang ukai penemu-dalam dunya, tauka penemu-dalam bala roh ti merintah di dunya tu, ti deka diukum lalu lesap.


TB ITL: Sungguhpun demikian <1161> kami memberitakan <2980> hikmat <4678> di <1722> kalangan mereka yang telah matang <5046>, yaitu hikmat <4678> yang bukan <3756> dari dunia <165> ini <5127>, dan yang bukan <3761> dari penguasa-penguasa <758> dunia <165> ini <5127>, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan <2673>. [<1161>]


Jawa: Sanadyan mangkono aku padha nglairake kawasisan ana ing kalangane wong kang wus padha cakep, nanging dudu kawasisane jagad iki, lan dudu kawasisane para panguwasa ing jagad iki, yaiku panguwasa kang bakal sirna.

Jawa 2006: Sanadyan mangkono aku padha nglairaké kawicaksanan ana ing kalangané wong kang wis padha mateng kawruhé, nanging dudu kawicaksanané jagat iki, lan dudu kawicaksanané para pangwasané jagat iki, yaiku pangwasa kang bakal kasirnakaké.

Jawa 1994: Senajan mengkono, aku uga ngrembug bab kawicaksanan karo wong-wong Kristen, sing jiwané wis diwasa. Dudu kawicaksanan kadonyan, utawa kawicaksanané para pangwasa sing ngerèh jagad sing bakal sirna iki.

Jawa-Suriname: Para sedulur, senajan ngono, aku uga ngomongké bab kaweruh, nanging karo wong-wong sing wis mateng pengandelé. Ora kaweruh sing sangka donya apa kaweruhé para pangwasa sing ngwasani jagat sing arep rusak iki.

Sunda: Tapi ka jelema-jelema anu geus asak sual karohanianana mah sim kuring nerangkeun oge hal kabijaksanaan. Ngan lain kabijaksanaan urang dunya, lain kabijaksanaan anu karawasa di ieu dunya — kakawasaan-kakawasaan anu bakal leungit kakawasaanana.

Sunda Formal: Tapi ka kalangan luhur mah, nu ku simkuring diwawarkeun teh, memang elmu kapinteran. Ngan lain kapinteran asal ti ieu dunya atawa ti para pamingpin dunya, anu bakal dimusnakeun tea.

Madura: Maske sapaneka, e antarana reng-oreng se karohaniyanna ampon mateng, kaula pajat acaca parkara kabicaksana’an. Nangeng kabicaksana’an ganeka banne kabicaksana’anna dunnya, otaba kabicaksana’anna pangobasa-pangobasana jaman paneka, se kakobasa’anna bakal mosna’a.

Bauzi: Iho gi nehadam meo bak. Dam Kristus bake abo tu vuzehi neàdi keàtedi meedam dam laba iho ame Alam im lam vou vameatedam di lam iho Ala bisi im ozobohuda labe Aba Aho meedam im lam iho ame dam laba vou vameatedam meo bak. Lahana iho lab ozome ozobohudi vou vameatedam bak lam ba bak damat ibi iho ozome ozobohudi vameadam bak lamti uloho vabak. Labi laha ba dam bakda vuusdam boehàda zi nibe ibi iho ozome ozobohudi meedam bak labet iba modi fa vizi im ahulat bisi ozobohudi ame im lam laha vameadam vabak. Neham labe labihadaha bak. Ame dam boehàda zi labe ibi iho dam vuusu im vahokedam bak lam Alat ahit modi fa ame bak lam koededume ba diamut seddalo modem bake labihadaha bak.

Bali: Yadiastun asapunika, tiang taler maosang indik kawicaksanan ring sakancan anake sane sampun madewek kelih sacara rohani. Kawicaksanan sane baosang tiang puniki, boyaja kawicaksanan sane saking jagate puniki, wiadin saking parapangereh sane mrentah jagate puniki, sane pamrentahannyane pacang sirna.

Ngaju: Aloh kalote, bara marak kare oloh je pambelom roh ayue jari batue, aku puna hakotak tahiu kapintar-kaharati. Tapi kapintar-kaharati jetoh dia ie kapintar-kaharatin kalunen, atawa kapintar-kaharatin kare panguasa jaman jetoh, je kuasae te kareh lilap.

Sasak: Timaqne maraq nike, lẽq antare dengan-dengan saq kehidupan rohanine sampun kuat, tiang mule ngeraos mengenai kebijaksanean. Laguq kebijaksanean niki ndẽqne kebijaksanean dunie, atao kebijaksanean penguase-penguase jaman niki, saq kekuaseanne gen musnah.

Bugis: Namuni makkuwaro, ri yelle’na sining tau iya matasa’énna atuwong baténna, mabbicara mémekka passalenna apanréngngé. Iyakiya iyaé apanréngngé tenniya apanréng linoé, iyaré’ga apanrénna sining panguwasaé wettuéwé, iya lennye’é matti akuwasanna.

Makasar: Mingka manna nakamma, kupake tonji pangngassenganga ampabattui anjo birittaya mae ri tau rapang ti’nokamo katallassang rohanina. Mingka anjo pangngassenganga teai pangngassengang battu ri lino, yareka pangngassengang battu ri sikamma tau anna’galaka koasa ri anne jammanga, ia lalanynyaka sallang kakoasanna.

Toraja: Iatu kakinaan kipokada duka dio lu to sundun kapatongananna. Apa tangia kakinaanna te lino sia tangia kakinaanna pangulunna te lino, tu la diputtai undinna,

Duri: Moi nasusi joo, mpakekan kapaissenanki' ke sipangkadamokan to masaranianmo. Na ia joo kapaissenanki' tangngia kapaissenan naajarankan tolino ba'tu kapaissenan to naampui to tongkuasaii tee lino, sanga la lanynya' joo tongkuasaii.

Gorontalo: Openu boli odito, ami helopotunggulo hikimati ode olimongoliyo ta imaniliyo ma molotolo bo dila hikimati lonto duniya boti wawu dila olo lonto u hekawasawa to duniya ta ma hetaluwa ode ubinasa.

Gorontalo 2006: Eleponu odito, towolota lotaa hitumula rohanilio maloontapo, watia memangi helo bisala tomimbihu lotinepo. Bo tinepo botie, diila tinepo lodunia, meaalo tinepo lo tahidihima kawasa tojamani botie, u okokawasalio mamooli.

Balantak: Mau mune' koiya'a, na mian men kaparasaya'anna daa moonggormo, kai muntundunkon pinginti'ian, kasee pinginti'ian iya'a taasi' pinginti'ian men ringkat na dunia, kabai pinginti'ianna i'intoni kuasa na tano' balaki' kani'i, men bo penta'.

Bambam: Moi anna susi, sapo' maka' illaangkam alla'-alla'na to matappa' indo to matoto'um kapeimanganna, abana ma'tula'kam ia pole' umpake kada naponnoi kakeakasam. Sapo' kakeakasam ia too, taia kakeakasam di lino battu haka kakeakasanna ingganna to ma'kuasa illaam inde lino, indo to la dipa'dei kakuasaanna.

Kaili Da'a: Naupa iwetu kami nompasimbayu noto ka topomparasaya to narosopomparasayana. Noto etu da'a noto nggari dunia e'i atau nggari ja'itopanggeniaka-topanggeniaka dunia to naja'a e'i to rapakalipo kuasanabanepia.

Mongondow: Umpakah natua yo umuranbií doman o'umanon in soaáḷ kabijaksana'an i Allah kon sigad in intau mita inta totu-totu'udon nopirisaya. Ta'e de'emanbií kabijaksana'an in dunia, andeka kapandoian in nongawasa masa in tana'a inta diaí mononoi.

Aralle: Ampo' moinnakato noa, ke yalingngang di alla'na tau ang matamang kapampetahpa'anna pano di Puang Yesus Kristus, ya' si ma'tula'ang umpake kara kakeaka'ang. Ampo' yato kakeaka'angki' tadia kakeaka'ang ang si napake to karake yaling di lino, bahtu' dioatee kakeaka'anna to pambahananna to lino, aka' yato ingkännaii la tallang.

Napu: Nauri nodo, ane mololitangkai i tauna au manoto pepoinalainda i Kerisitu, ara mpuu kamapandeki. Agayana kamapandeki iti, bara nodo kamapandenda tauna au kadake i dunia ide ba kamapandenda tadulako i dunia ide, lawi kuasanda tadulako i dunia ide ina matanta.

Sangir: Maningbe kerene, sutal᷊oaran taumata kụ pẹ̌bawiahu marohkẹ̌ e seng natimu, iạ e mambem mahumbisarang hal᷊ẹ̌ u katatahuěnna. Kai katatahuěnna ini e wal᷊inewe katatahuěnnan dunia e, arau katatahuěnnam mangangawasan dunia tempo ini, kụ kawasane e sarung mapal᷊usẹ̌.

Taa: Pei nempo taa mangampake kapande nto lino, pei tiroo re’e kapande to kami mampakarebaka tau to marosomo pangayanya. Kapande to etu si’a kapande nto lino ri tempo si’i pasi si’a seja kapande ntau to bose angganya to ri tempo si’i, apa kuasa nsira dapaya yau.

Rote: Leomae leondiak boe, nai hataholi fo so'da samane na natea-nahele soona, memak au kokolak la'eneu manatee teno ka. Tehu manatee tenok ia, manatee teno daebafak ta ndia fa, do mana koasa lelek besak ia la manatee tenon fo koasa na neukose manasapu-manalalok.

Galela: Mutuwade ngohi ngaroko upa de ai demo icocawaro, duma kanaga de o cawaro moili asa tasihabari o nyawa nagoona yodupa o Gurumi Qatetebi wimomoteka. O cawaro magegena imaterowa de o dunia ma bi nyawa manga cawaro, de lo imaterowa de o dunia ma bi bobareta manga cawaro, sababu ona gena done yasisa.

Yali, Angguruk: Ari reg angge famen ap mondabi inindi wirik atuson arimano niren mun ane man ane alem onoluk amag ulug hiyag isaruk lahe. Mun ane man ane alem onoluk atukon ino kinang aru famen wilip atuk eleg. Kinang tu palimu welahe peruk angge famen ilamna wereg angge arimanowen oho hiyag nisaruk eleg.

Tabaru: Ngaro koge'ena, ma naga 'o nyawa-nyawaka gee manga ngo-ngaku 'ikuatokau, ma goungu ngoi tositota-totara ge'ena 'o barija. Ma 'o barija ne'ena ko 'o duniawa ma barija, bolo koyopa-paretawa ma 'orasi ne'ena manga barija, gee manga kuasa ge'ena 'asa 'iisanga.

Karo: Amin bage gia, iberitaken kami nge berita kerna kepentaren man kalak si nggo dewasa kinitekenna. Tapi kepentaren e labo kepentaren jaman si genduari, ntah pe kepentaren penguasa i bas jaman si enda, kuasa-kuasa si nuju ku kemasapen.

Simalungun: Tapi hapentaron do na sinahapkonnami ai bani halak na dob matoras, tapi sedo hapentaron ni dunia on atap hapentaron ni pambobai ni dunia on, na laho salpu in.

Toba: (II.) Alai habisuhon do huhatahon hami di angka naung rimpas; alai nda tung habisuhon na di portibi on, manang habisuhon ni partogi ni portibi on, angka na laho salpu.

Dairi: Tukasi pè bagidi ukum mendahi kalak sienggo tang pertendinna, kubagahken ngo terrèngèt kebijaken. Tapi oda ngo bagè kebijaken dunia èn barang kebijaken pemimpin ni tanoh èn silako salpun i.

Minangkabau: Tapi biyapun baitu, jikok kabake urang-urang nan lah ba iman taguah, mako ambo iyo mangecek tantang kabijaksanoan. Tapi kabijaksanoan tu, indaklah kabijaksanoan dunia, atau kabijaksanoan panguwaso-panguwaso dunia dijaman kiniko, nan sagalo kuwasonyo tu ka ilang lanyok.

Nias: Ba hew̃a'ae si manõ, ba gotalua niha si no mo'ahonoa fa'auri ba wa'alowalangi, fahuhuo ndra'o gõi sanandrõsa ba wa'atuatua. Ba hiza tenga fa'atuatua gulidanõ nifatunõgu andrõ, ba ma fa'atuatua zamatõrõ ba gõtõ da'e si taya dania fa'abõlõnia.

Mentawai: Tápoi kenanen kisé, ai leú te kutitiboi pagalaiat pusisikut paatuat ka tubudda simatuá putotonem baga. Tápoi tá te pusisikut paatuatda taikapolak, elé pusisikut paatuatda sauté kineneiget, iaté gege sitatatá ka gogoi sibabara.

Lampung: Walaupun injuk reno, di hantara jelma-jelma sai kehurikan rohanini radu mesak, nyak sangun cawa tentang kebijaksanaan. Kidang kebijaksanaan inji lain hak kebijaksanaan dunia, atau kebijaksanaan jelma-jelma sai bekuasa zaman inji, sai kekuasaanni haga lebon.

Aceh: Bah kheueh meunan, lamkawan ureuëng-ureuëng nyang udeb rohani jih ka biet-biet kong, keubiet ulôn meututoe keuhai keubijaksanaan. Teuma keubijaksanaan nyoe bukon keubijaksanaan donya, atawa keubijaksanaan ureuëng-ureuëng nyang mat kuasa jamén nyoe, nyang keukuasaan jih teuma habéh.

Mamasa: Moika anna susimo too, dengan duka' kakeakasan kitetteran lako to matoto'mo kapangngoreananna. Sapo tangngia kakeakasan illalan lino battu' kakeakasanna to ma'kuasa illalan lino, annu itin matin kakuasaan susio la dipa'dean.

Berik: Ai gam jes ajewer nasbinennerem, aamei enggam ijama guyon, "Paulus jei taterisi tousaiserem jam nasbiyen." Aamei jes gemerserem ijama guyon, aam temawer jame agalap nasipminennerem angtane Kristus kanaufer aa jei ne tebanaram jebe, ai taterisi tousaiserem ga jem as nasipminenne. Jengga taterisi tousa jeiserem je angtanemanyan, ane angtane sanbakfe aa jei naawenaram ogiri aaiserem jebe jemanyan. Angtane sanbaka jeiserem, baabeta jemna sege wasferweipmini.

Manggarai: Koném po nggitu ami ba keréba nggalas oné isét poli mentengd, ngong nggalas ata toé mai oné-mai lino ho’on, agu toé oné-mai isét cau kuasa de lino. Ai ata cau kuasa situ kudut pandé mora’s.

Sabu: Maji lema ta mina harre, pa telora ddau-ddau do mami ke ne lua mari mada no pa dhara lua pedu nga Deo, tarra, do pedai ya, jhara lua uku nga mmau dharra. Tapulara ne uku nga mmau dhara do naanne, adho uku nga mmau dhara raiwawa kiadho uku nga mmau dhara mone pereda do pa dhara awe nadhe, do ne lua higa nga pereda do medae ta ele.

Kupang: Padahal waktu botong baꞌomong deng orang yang pung parcaya su dewasa, botong ajar pake kata-kata yang maso akal. Ma bukan yang maso akal iko manusia di ini dunya pung pikir, ko, iko apa yang orang pegang parenta dong suka ajar sakarang. Te dong tu, nanti ilang buang.

Abun: Men da ki men bi sukdu-i tepsu ye gato bi sukjimnut gato ko nai ye gato onyar kem mo Yefun nam it ne dom. Sarewo men ki men bi sukdu-i tepsu ye gato jam suk mwa mo bur ré nde, men ki men bi sukdu-i tepsu yepasye gato jowa bur ré dom nde, yepasye ne kom mo rut bi suktinggi kom mo pe yo nde.

Meyah: Erek koma tina, gij mona ongga memef moftuftu rusnok ongga ruroru Yesus rot tenten fob, beda memef moftuftu rot modou ongga ebriyi eteb gij ojgomu. Tina mar ongga modou ebriyi gij kef bera enen jeska rusnok mebif guru. Noba koma bera enen jeska rusnok ongga rufoka aksa ongga rudou ebriyi eteb gij tein jinaga guru. Jeska Allah omohoda rot rua insa koma rerin riteij ah nomnaga gij mona ongga Yesus ongksons en fob, fogora omorowora ojgomuja.

Uma: Nau' hewa toe, ane mololita-kai hi tauna to monoto-mi pepangala'-ra hi Kristus, ria mpu'u kapantea-kai. Aga kapantea-kai toe, bela hewa kapantea tauna to dada'a hi dunia' toi, ba hewa kapantea pangkeni dunia' toi, apa' pangkeni dunia' toi bate moronto mpai'.

Yawa: Maisyare wemai damu arono syananyaube no vatano wo Amisye aene matu to awa yasyine rai, weamo syo ana ratantona ntiti inta ranyao mai. Weramu sya ananyao syo raugaje mamo nsasye irati mine so ama ana ratantona ntiti rai, muno nsasyeo akarijo mine so awa ana wo ratantona ntiti rai tavon, weye akarijo nanawiso awa vambunine indati rakanive.


NETBible: Now we do speak wisdom among the mature, but not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are perishing.

NASB: Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away;

HCSB: However, among the mature we do speak a wisdom, but not a wisdom of this age, or of the rulers of this age, who are coming to nothing.

LEB: Now we do speak wisdom among the mature, but wisdom not of this age or of the rulers of this age, who are perishing,

NIV: We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing.

ESV: Yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to pass away.

NRSV: Yet among the mature we do speak wisdom, though it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to perish.

REB: Among the mature I do speak words of wisdom, though not a wisdom belonging to this present age or to its governing powers, already in decline;

NKJV: However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing.

KJV: Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought:

AMP: Yet when we are among the full-grown (spiritually mature Christians who are ripe in understanding), we do impart a [higher] wisdom (the knowledge of the divine plan previously hidden); but it is indeed not a wisdom of this present age {or} of this world nor of the leaders {and} rulers of this age, who are being brought to nothing {and} are doomed to pass away.

NLT: Yet when I am among mature Christians, I do speak with words of wisdom, but not the kind of wisdom that belongs to this world, and not the kind that appeals to the rulers of this world, who are being brought to nothing.

GNB: Yet I do proclaim a message of wisdom to those who are spiritually mature. But it is not the wisdom that belongs to this world or to the powers that rule this world -- powers that are losing their power.

ERV: We teach wisdom to people who are mature, but the wisdom we teach is not from this world. It is not the wisdom of the rulers of this world, who are losing their power.

EVD: We teach wisdom to people that are mature. But this wisdom we teach is not from this world. It is not the wisdom of the rulers of this world. Those rulers are losing their power.

BBE: But still we have wisdom for those who are complete in knowledge, though not the wisdom of this world, and not of the rulers of this world, who are coming to nothing:

MSG: We, of course, have plenty of wisdom to pass on to you once you get your feet on firm spiritual ground, but it's not popular wisdom, the fashionable wisdom of high-priced experts that will be out-of-date in a year or so.

Phillips NT: We do, of course, speak "wisdom" among those who are spiritually mature, but it is not what is called wisdom by this world, nor by the powersthatbe, who soon will be only the powers that have been.

DEIBLER: I do teach a message that people who are spiritually mature consider to be wise. But I do not teach a message that unbelievers consider to be wise. I also do not teach a message that unbelieving rulers in the world consider to be wise. What they think about it does not matter, because some day they will …lose their power/not be ruling any more†.

GULLAH: Stillyet wen we mongst people wa trus een Christ, we da taak ta um wid wod wa hab plenty sense. We ain nyuse de kinda sense wa people ob dis wol teach, needa ob de leada dem wa da rule een de wol. Dey all dem da come ta nottin.

CEV: We do use wisdom when speaking to people who are mature in their faith. But it isn't the wisdom of this world or of its rulers, who will soon disappear.

CEVUK: We do use wisdom when speaking to people who are mature in their faith. But it isn't the wisdom of this world or of its rulers, who will soon disappear.

GWV: However, we do use wisdom to speak to those who are mature. It is a wisdom that doesn’t belong to this world or to the rulers of this world who are in power today and gone tomorrow.


NET [draft] ITL: Now <1161> we do speak <2980> wisdom <4678> among <1722> the mature <5046>, but <1161> not <3756> a wisdom <4678> of this <5127> age <165> or <3761> of the rulers <758> of this <5127> age <165>, who are perishing <2673>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 2 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran