Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 : 22 >> 

WBTC Draft: Kemudian Yesus berkata, "Anak Manusia harus menderita banyak hal, dan Dia akan ditolak oleh para tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan guru Taurat. Anak Manusia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, Ia akan bangkit dari kematian."


AYT: Kata-Nya, “Anak Manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga.”

TB: Dan Yesus berkata: "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga."

TL: kata-Nya, "Bahwa wajib Anak manusia merasai banyak sengsara, dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam serta ahli Taurat, sehingga dibunuh, kemudian Ia bangkit pula pada hari yang ketiga."

MILT: dengan berkata, "Seharusnyalah Anak Manusia menderita banyak hal, dan ditolak oleh para tua-tua dan imam-imam kepala serta para ahli kitab, dan dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga."

Shellabear 2010: Isa bersabda, "Anak Manusia harus mengalami banyak kesengsaraan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua bani Israil, imam-imam kepala, dan para ahli Kitab Suci Taurat. Ia juga akan membiarkan diri-Nya dijatuhi hukuman mati, tetapi pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan."

KS (Revisi Shellabear 2011): Isa bersabda, "Anak Manusia harus mengalami banyak kesengsaraan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua bani Israil, imam-imam kepala, dan para ahli Kitab Suci Taurat. Ia juga akan membiarkan diri-Nya dijatuhi hukuman mati, tetapi pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan."

Shellabear 2000: Isa bersabda, “Anak Manusia harus mengalami banyak kesengsaraan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua bani Israil, imam-imam kepala, dan para ahli Kitab Suci Taurat. Ia juga akan membiarkan diri-Nya dijatuhi hukuman mati, tetapi pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan.”

KSZI: dan menambah, &lsquo;Putera Insan mesti menderita banyak sengsara dan ditentang oleh tua-tua, ketua-ketua imam serta guru-guru Taurat. Dia akan dibunuh, dan bangkit semula pada hari yang ketiga.&rsquo;

KSKK: Kemudian Ia berkata, "Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh orang tua-tua dan imam-imam kepala serta ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga."

VMD: Kemudian kata-Nya, “Anak Manusia harus menderita banyak hal, dan Dia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan guru Taurat. Anak Manusia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan.”

AMD: Kemudian, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Anak Manusia harus mengalami banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru Taurat, lalu Ia akan dibunuh. Tetapi, pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit lagi.”

TSI: Kemudian kata Yesus, “Aku— yaitu Anak Manusia, sudah ditentukan Allah untuk banyak menderita dan ditolak oleh para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Kemudian Aku akan mati dibunuh, tetapi pada hari ketiga Aku akan dihidupkan kembali.”

BIS: Yesus berkata juga, "Anak Manusia memang harus banyak menderita dan ditentang oleh pemimpin-pemimpin dan imam-imam kepala, serta guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan kembali."

TMV: Dia berkata juga, "Anak Manusia mesti mengalami banyak penderitaan, serta ditentang oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam, dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan."

BSD: “Aku akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, dan guru-guru agama. Aku akan dibunuh, tetapi, setelah tiga hari, Aku akan hidup kembali.”

FAYH: "Aku, Mesias, harus mengalami banyak penderitaan," kata-Nya. "Aku akan ditolak oleh para pemimpin Yahudi -- para tua-tua, para imam kepala, dan para ahli Taurat -- lalu dibunuh. Tiga hari kemudian Aku akan bangkit!"

ENDE: Dan Ia berkata lagi: Putera manusia harus menderita banjak dan dibuang serta dibunuh oleh orang tua-tua, imam-imam besar dan ahli-ahli taurat; tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit pula.

Shellabear 1912: maka katanya, Ta'dapat tiada Anak-manusia akan merasai banyak sengsara, dan ditolak oleh orang tua-tua dan kepala-kepala imam dan katib-katib, dan dibunuh pun; lalu dihidupkan pula pada hari yang ketiga.

Klinkert 1879: Katanja: Adapon Anak-manoesia tadapat tidak ija akan merasai banjak sangsara dan ditoelak olih segala toewa-toewa dan penghoeloe-penghoeloe imam dan segala katib dan diboenoeh dan kemoedian daripada tiga hari dibangoenkan poela.

Klinkert 1863: Katanja: tra-bolih tidak {Luk 18:31; 24:7; Mat 16:21; 17:22; Mar 8:31; 9:31; 10:33} Anak-manoesia nanti merasai banjak sangsara, serta nanti diboewang dari segala pinitoewa, dan kapala-kapala imam, dan katib-katib, dan dia nanti diboenoh serta dibangoenken kembali pada hari jang katiga.

Melayu Baba: dan Isa kata, "Anak-manusia msti tanggong banyak sngsara, dan msti kna tolak oleh ktua-ktua, dan kpala-kpala imam, dan orang pnulis, dan lagi dia nanti kna bunoh, dan nanti di-bangkitkan s-mula hari yang ktiga."

Ambon Draft: Dan katalah: Anak ma-nusija haros menahan banjak-banjak, dan djadi terbowang awleh Penatuwa-penatuwa, dan Kapala-kapala Imam, dan Pengadjar-pengadjar Taw-rat, dan djadi terbunoh, lalu bangun hidop kombali pada hari jang katiga.

Keasberry 1853: Katanya, Anak manusia kulak dapat tiada murasai banyak purkara, surta akan ditolakkan ulih orang tua tua dan punghulu punghulu imam dan khatib khatib, dan akan dibunoh, surta dibangkitkan pula pada hari yang katiga.

Keasberry 1866: Katanya, Anak manusia kŭlak dapat tiada mŭrasai banyak pŭrkara, sŭrta akan ditolakkan ulih orang tua tua, dan pŭnghulu pŭnghulu imam, dan khatib khatib, dan akan dibunoh, sŭrta dibangkitkan pula pada hari yang katiga.

Leydekker Draft: Sabdanja: bahuwa saharosnja 'Anakh 'Insan merasa banjakh sangsara, dan debowangkan 'awleh SJujuch, dan kapala 2 'Imam, dan Katib 2: lagi debunoh, dan debangkitkan pulah pada harij jang katiga.

AVB: dan menambah, “Anak Manusia harus banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi tiga hari kemudian, Dia akan dibangkitkan semula.”

Iban: ku Iya, "Anak Mensia enda tau enda balat diperinsa, lalu ditulak sida tuai bansa, sida tuai imam, enggau sida pengajar Adat, lalu dibunuh, lalu ba hari ti ketiga diangkatka idup baru."


TB ITL: Dan Yesus <1163> <0> berkata <2036>: "Anak <5207> Manusia <444> harus <0> <1163> menanggung banyak <4183> penderitaan <3958> dan <2532> ditolak <593> oleh <575> tua-tua <4245>, imam-imam kepala <749> dan <2532> ahli-ahli Taurat <1122>, lalu <2532> dibunuh <615> dan <2532> dibangkitkan <1453> pada hari <2250> ketiga <5154>." [<3754> <2532>]


Jawa: Gusti Yesus ngandika maneh: “Putraning Manungsa iku pinesthi nandhang sangsara akeh sarta katampik dening para pinituwa lan para pangareping imam apadene para ahli Toret, nuli disedani, lan ing telung dinane bakal kawungokake.”

Jawa 2006: Yésus ngandika manèh, "Putraning Manungsa iku pinesthi nandhang sangsara akèh sarta katampik déning para pinituwa lan para pangareping imam apadéné para ahli Torèt, nuli disédani, lan ing telung dinané bakal kawungokaké."

Jawa 1994: Putrané manungsa bakal nandhang sangsara lan ditampik déning para pinituwa, para pengareping imam, sarta para ahli Torèt. Panjenengané bakal disédani, nanging ing telung dinané bakal diwungokaké."

Jawa-Suriname: Gusti Yésus ngomong: “Anaké Manungsa bakal nglakoni kasangsaran lan bakal ditampik karo para pinituwa, para pengarepé imam lan para guru Kitab. Dèkné bakal dipatèni, nanging ing telung dinané Dèkné bakal ditangèkké sangka pati.”

Sunda: Saur-Na deui, "Putra Manusa teh kudu nyorang sangsara anu pohara, ditolak ku para kokolot, ku para imam kapala, jeung ku guru-guru agama, tuluy dipaehan, tapi sanggeus tilu poe bakal dihirupkeun deui."

Sunda Formal: Saur Isa, “Putra Manusa teh kudu nandang sangsara anu pohara, ditoker ku para kokolot, ku imam-imam kapala jeung ku ahli-ahli Kitab, terus dipaehan sarta bakal dihudangkeun deui dina poe nu katilu.”

Madura: Isa adhabu pole, "Pottrana Manossa pajat kodu bannya’ nanggung kasangsara’an ban elaban bi’ pin-pamimpinna agama, mam-imam kapala sarta ru-guru agama. Saellana jareya laju bakal epateyana, tape e are se kapeng tello’ bakal epaodhi’a pole."

Bauzi: Labi im lada lam gagu neàdi Yesusat neo ab vi gagoham. “Em Ai Alat fet gagu esuhemu Yahudi damat ibi iho tu vuzehi meedam im vuusdam tohe dam zi labe vahi Em abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda niba mu fa Eba fai bak bohu modi geàda tame. Labi laha meia gagu Em oteme eloi fa usi behàsdi Em eloho bak labet Alat modi fa ahedi usa tame,” lahame fet ab vameadume esuham.

Bali: Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pariwangde lakar nandang sangsara. Ida lakar katulak baan parapanglingsire muah baan parapangageng panditane muah baan paraguru agamane, tur lakar kasedayang. Nanging ditutug makatelunne Ida lakar buin katangiang tur kauripang.”

Ngaju: Yesus kea hamauh, "Anak Olon puna musti manyarenan are kapehe tuntang ilawan awi kare pamimpin tuntang kare imam kapala, tuntang kare guru agama. Ie akan impatei, tapi hong andau je kateloe akan misik tinai."

Sasak: Deside Isa bemanik ẽndah, "Bije Manusie mule harus luwẽq menderite dait tetentang siq pemimpin-pemimpin, imam-imam kepale, dait serte ahli-ahli Taurat. Ie gen tematẽq, laguq lẽq jelo saq ketelu Ie gen teidupang malik."

Bugis: Makkeda towi Yésus, "Mémeng Ana’na Tolinoé harusu’i manrasa-rasa sibawa riyéwa risining pamimpingngé sibawa kapala-kapala imangngé, enrengngé guru-guru agamaé. Riyunoi matu, iyakiya ri esso matellué ripatuwoi matu paimeng."

Makasar: Nakana pole Isa, "Lajai memang tongi passessa laNakasia’ Ana’ Ma’rupataua, siagang lanimusui ri pamimping-pamimpinga siagang imang-imang kapalaya, kammayatompa guru-guru agamaya. Lanibunoi, mingka ri makatalluna alloa lanipabangung poleangi ammotere’."

Toraja: Nakua: Iatu Anak rampan dilino manassa tae’ nasalai tang la umperasai buda parri’ sia la naali’ mintu’ pekaamberan sia pangulu to minaa sia pandita Sura’ sia la dipatei, na allo ma’pentallun Nadipamalimbangun sule dio mai to’ to mate.

Duri: Nakuapa Puang Isa, "Ia tee Aku' Anak Mentolino, la gaja parri'na'. La naewana' pekaamberan to-Yahudi, kapala imang sola guru agama. La dibunona', apa ia ke allo mangpentallun, la dipatuo pole'na' jio mai kamatean."

Gorontalo: Ti Isa loloiya, ”Walao Manusiya musi modutola usikisa ngohuntuwa wawu dila tolimo lo ta dudula'a-dudula'a tawu lo Yahudi, mongotauwa lo imamu wawu mongoahali lo Tawurat, lapatao tawu-tawuwala ta moyingo-Liyo ma mosalipu o-Liyo sambe mate wawu to dulahe otoluliyo Tiyo ma popobongulo mayi lo Allahuta'ala monto kuburu.”

Gorontalo 2006: Ti Isa lotahuda olo, "Walao̒ Manusia memangi musi modutolo dadaata wau tehengia lomongo tau̒wa wau mongo iimamu tau̒wa, wau guguu-ruwaalo agama. Tio mapateelio mate-mateelo mao̒, bo todulahu otolulio mamuli bongulo-Lio mai."

Balantak: Ka' taeni Yesus, “Anak Manusia tio munsuri repaan biai' ka' kokundaionna motu-motu'a, tanaasna imam ka' wawa ukum Torat. Ia bo papateion, kasee na ilio kotolu'na bo potuo'ion.”

Bambam: Mane nauai: "Kao to disangai Änä' Mentolino la ussi'dim ma'hupa-hupa pandahhaam anna la natumpu pala'ä' matua ulunna to Yahudi anna ingganna kapala sando sola to ullatta' Pepaondonganna Musa lambi' la napateiä'. Sapo' illaam allo katallunna la dipatibangonnä' sule dio mai alla'na to mate."

Kaili Da'a: Aku, Ana nu Manusia kana rapandasa mpu'u pade Aku rapoara totu'a-totu'a nto Yahudi ante balengga-balengga topanggeni agama bo guru-guru agama. Aku kana rapatesi pade ri eo katolueona Aku kana matuwu bali."

Mongondow: Bo ki Yesus noguman doman nana'a, "Ki Adií Intau mustibií motarima kon roriga mobayong, bo Sia im bayowan itoi mita in lipu, imang mita itoi bo mototunduí mita kon agama bo limodon, ta'e kon singgai in toḷunya biagon bui."

Aralle: Mane ma'tula'i Puang Yesus naoatee, "Kodi' inde Änä' to Lino pahalluä' la ungngolai mai'di kamasuhsaang anna dä' natahimbo setobaha'ang, kapala-kapala imang anna to pampakuhu ada' lambi' la dipateiä'. Ampo' yaling di tallu allona la tuhoä' sumule."

Napu: Nauli mbulimi Yesu: "Iko, Ana Manusia, hangangaa molambi ngkaya kapari. Ina rasapuakaNa totosae boea, kapala-kapala tadulako menomba hai guru-guru agama. Ina rapapateNa agayana i kataluna alona ina tuwo huleNa."

Sangir: I Yesus něhengetang l᷊ai, "Ahus'u Taumata e mal᷊aing hinong makẹ̌dang mẹ̌tatahang u sunsara ikạdirin manga matatebone ringangu manga imang těmbonange ringangkewelain manga mananěntirong agama. I Sie sarung pateěng, arawe su katěllu ěllone sarung iapẹ̌bangung kapia."

Taa: Wali yako etu i Yesu manganto’oka wo’u anaguruNya, “Aku, Wiyaa nto Lino, damangarata boros kasesa. Pasi Aku danapobo’o ntau tu’a nto Yahudi pasi kepalakepala nto pampue pasi tau to mampoguru porenta i Musa. Wali Aku darapopate yau, pei yako etu, ri rayanya togo eo Aku darawangu muni yako ri kapatengKu.”

Rote: Yesus boeo nafa'da nae, "Memak Ana Hataholi ka muse doidoso ba'u ka, ma lasi-lasi nala boema malanga ima mala ma mese agama la ala la'ba nana. Neukose ala taolisan, tehu neu fai katelu na soona, naso'da falik."

Galela: De lo wotemo, "Ngohi manena, o Nyawa ma Duhutu, done o Yahudika manga roriri, o imamka ma bi sahe, de o bi guru agama ona Ngohi iholu, so ona asa isangisara qasiri ma bati itooma de isosone. Ngaroko iaka komagena, duma o wange saangeka de Ngohi tooho kali."

Yali, Angguruk: Yesusen otsi hiyag isaruk lit, "At ap kinangmon atfahon ino aben Ubam siyag ane anggolo tuhupmu Yahudi inap onowesi men Musa wene onoluk inap men imam onowesi menen At ninirim uruk lit ware fesuhupmu hup pirenam wareg welaruhureg inggik hinahaneg angge Allahn Olukap tuhu," ibag.

Tabaru: De wongoseli, "Ngoi ne'ena 'o Nyawa ma Ngowaka salingou posironga tosangisaraka, de 'o Yahudioka ma balu-balusu de 'o 'imam ma sae-saeke, de mita 'o 'agamaka yodoto-dotoko 'iitomo. 'Ona 'asa 'ito'oma, ma ka 'o wange sa'angeka de tomomikokali."

Karo: Tole nina Jesus, "Anak Manusia si isuruh Dibata la banci la ngenanami mbue kiniseran, janah itulak peminpin-peminpin, imam-imam si mbelin, bage pe guru-guru Undang-undang. Ia ibunuh jenari keke i bas wari si peteluken."

Simalungun: Lanjar ihatahon ma, “Ia Anak ni Jolma in maningon buei do sitaronon-Ni, ambukkonon ni pangintuai-pangintuai, sintua ni malim ampa sibotoh surat do Ia, dob ai bunuhonni, anjaha mulak manggoluh do bani ari patoluhon.”

Toba: Laos didok ma: Ia Anak ni jolma i, ingkon godang do taononna, bolongkonon ni angka panungganei, sintua ni malim dohot sibotosurat do Ibana, dung i pusaon do, jala mulak mangolu do di ari patoluhon.

Dairi: Nai ibagahken Jesus mo, "Kennah menggong simpersuk ngo Anak Jelma i janah itulak pengulu-pengulu bak imam-imam ekuten dekket guru-guru agama. Nai ibunuh mo, tapi balik nggelluh ngo ia i ari petelluken."

Minangkabau: Baliau mangatokan pulo, "Anak Manusia iyo musti banyak ka manangguangkan sansaro, sarato ka dilawan dek pamimpin-pamimpin, dek imam-imam kapalo, sarato dek guru-guru agamo. Inyo ka dibunuah, tapi di ari nan katigo, Inyo ka di iduikkan baliak."

Nias: Lõ tola lõ'õ oya Itaõgõ wamakao Ono Niha, ba la'uduni Ia ira salaw̃a niha Yehuda, awõ ndra ere sebua, ba sangila amakhoita. Labunu dania Ia, ba na no irugi tõlu ngaluo ba tesusugi mangawuli Ia.

Mentawai: Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda Jesus, "Ka sia poí Togat Manusia, buítá iorik sene ngamata paoreat sibara ka tai bajá, sibara ka tai imam sabeu samba sibara ka tai guru paamian. Iageti mateiakérangan nia. Lepá ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua."

Lampung: Isa cawa juga, "Anak Manusia haga lamon menderita rik ditentang ulih jelma-jelma sai mimpin rik imam-imam kepala, guru-guru agama. Ia haga dibunuh, kidang waktu rani ketelu haga bangkit luot."

Aceh: Geupeugah lom lé Isa, "Aneuëk Manusia keubiet jai that harôh jiteurimong deurita dan jiteuntang lé peumimpén-peumimpén ngon imeum-imeum ulée, meunan cit lé gurée-gurée agama. Gobnyan teuma jipoh maté, teuma bak uroe nyang keu lhée geubeudôh lom teuma."

Mamasa: Nakuamo lako passikolana: “Innang la ussa'dingan buda kamaparrisan Anak Mentolino anna la natumpu pala' perepi'na to Yahudi, kapala imam, anna to untarru' issinna sura'na Musa lambisan dipatei. Sapo katallungngallona la tuo sule.”

Berik: Yesus gamjon ga gutena, "Ai Tane Angtanemana, Ai tamtamtalaiserem unggwanfer As gwirinfi. Ane angtane sanbaka Yahudimana, ane angtane imam-imam sanbakaiserem, ane guru-guru Hukumu Nabi Musamana aa jei ne towas-towastababuwenaram, jei Ai Asene gwebafa baife. Ane Ai ga Asene munbofo. Jengga nunu nawer-ningnaiserem Ai gamjon ga jem As irwefa terewer."

Manggarai: Mai taé de Mori Yésus: “Anak Manusia paka cukung susa do, agu kémpa le sanggéd tu’a golo, imam kepala agu ata pecing Taurat, poli hitu pakin agu to’o kolé leso te telun.”

Sabu: Ane Yesus lema, "Ana Ddau Raiwawa do jhamma ke ta dhui hape dhai ae lua hedui-herui, jhe do ta tobhe No ri mone kettau-mone kettau, ri kattu-kattu mone tunu-menahu nga ri guru-guru aigama. Do medae ta pemade No, tapulara pa lodho do ketallu ne do ta pekaddhe bhale wari No."

Kupang: Ais ju Yesus omong tamba bilang, “Beta ni, Manusia Tulen. Beta musti pikol sangsara barát macam-macam. Nanti orang Yahudi pung tua-tua adat, kapala agama pung bos-bos, deng guru agama dong sonde mau tarima bilang, Beta ni, Kristus. Ais nanti dong bunu bekin mati sang Beta. Memang Beta mati, ma dia pung lusa, beta idop kambali!”

Abun: Yefun Yesus ki o do, "Yetu bi Pa to Ji ré, gato Yefun Allah syogat ma kadit gu ne, bere ye Yahudi bi yepasye, yekwesú mo Yefun Allah bi nu si ye Yahudi bi yeguru agama ne, án sino bariwa Ji or re, ete án ben sukye nai Ji ket kwayo-kwayo. Bere yé gu Ji kwop, sarewo kom mo kam we rek, bere Yefun Allah sun Ji kadit sukkwop o re."

Meyah: Beda Yesus agot deika oida, "Didif, Rusnok Efesa, dimeita difera okora eteb beda ebirfager Yahudi jera imam-imam ebirfaga jera Guru-Guru agama tein bera rumokoja Didif. Beda rusnok rimagob Didif. Noba gij mona juomu deika beda Didif dimedebecki sons jeska dagos si."

Uma: Na'uli' wo'o-mi: "Aku' Ana' Manusia' kana mporata wori' kaparia. Rasapuaka-a mpai' totu'a ngata, imam pangkeni hante guru agama. Rapatehi-a mpai', aga hi eo katolu-na tuwu' nculii' moto-a."

Yawa: Yesus po raura tavon pare, “Risyirati Arikainyo Vatan, indati siurijo manakoe nande Rinai. Akarijo Yahudi nawe, syeno akokoe utantuna no Yavaro Amisye raije nawe, kuruno makari mbaro Ananyao Musa raije nawe ware wo rinawatambe. Indati vatane wo inaubaisy, weramu masyote mandei umba ikovakato no wene rai.”


NETBible: saying, “The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and experts in the law, and be killed, and on the third day be raised.”

NASB: saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day."

HCSB: saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, be killed, and be raised the third day."

LEB: saying, "It is necessary [for] the Son of Man to suffer many [things] and to be rejected by the elders and chief priests and scribes, and to be killed, and to be raised on the third day.

NIV: And he said, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests and teachers of the law, and he must be killed and on the third day be raised to life."

ESV: saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised."

NRSV: saying, "The Son of Man must undergo great suffering, and be rejected by the elders, chief priests, and scribes, and be killed, and on the third day be raised."

REB: And he said, “The Son of Man has to endure great sufferings, and to be rejected by the elders, chief priests, and scribes, to be put to death, and to be raised again on the third day.”

NKJV: saying, "The Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised the third day."

KJV: Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.

AMP: Saying, The Son of Man must suffer many things and be [deliberately] disapproved {and} repudiated {and} rejected on the part of the elders and chief priests and scribes, and be put to death and on the third day be raised [again].

NLT: "For I, the Son of Man, must suffer many terrible things," he said. "I will be rejected by the leaders, the leading priests, and the teachers of religious law. I will be killed, but three days later I will be raised from the dead."

GNB: He also told them, “The Son of Man must suffer much and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the Law. He will be put to death, but three days later he will be raised to life.”

ERV: Then Jesus said, “The Son of Man must suffer many things. He will be rejected by the older Jewish leaders, the leading priests, and teachers of the law. And he will be killed. But after three days he will be raised from death.”

EVD: Then Jesus said, “The Son of Man must suffer many things. He will be rejected by the older Jewish leaders, the leading priests, and teachers of the law. The Son of Man will be killed. But after three days he will be raised from death.”

BBE: Saying, The Son of man will undergo much and be put on one side by the rulers and the chief priests and the teachers of the law, and be put to death, and on the third day he will come back to life.

MSG: He went on, "It is necessary that the Son of Man proceed to an ordeal of suffering, be tried and found guilty by the religious leaders, high priests, and religion scholars, be killed, and on the third day be raised up alive."

Phillips NT: at the same time warning them of the inevitability of the Son of Man's great suffering, of his repudiation by the elders, chief priests and scribes, and of his death and of being raised to life again on the third day.

DEIBLER: Then he said, “Even though I am the one who came from heaven, it is necessary that I suffer very much. It is also necessary that I be rejected by the elders and the chief priests and the men who teach theJewish laws {that the Jewish elders and the chief priests and the men who teach the Jewish laws will reject me}. It is necessary that I be killed {that people will kill me}. Then on the third day after that, I will become alive again.”

GULLAH: E tell um, “De Man wa Come fom God haffa suffa a whole heap. Dem Jew head leada an de leada dem ob de priest dem an de Law teacha dem ain gwine hab nottin fa do wid um. De people gwine kill um, bot atta shree day e gwine git op fom mongst de dead. E gwine lib gin.”

CEV: Jesus told his disciples, "The nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the Law of Moses will make the Son of Man suffer terribly. They will reject him and kill him, but three days later he will rise to life."

CEVUK: Jesus told his disciples, “The nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the Law of Moses will make the Son of Man suffer terribly. They will reject him and kill him, but three days later he will rise to life.”

GWV: Jesus said that the Son of Man would have to suffer a lot. He would be rejected by the leaders, the chief priests, and the scribes. He would be killed, but on the third day he would come back to life.


NET [draft] ITL: saying <2036>, “The Son <5207> of Man <444> must <1163> suffer <3958> many things <4183> and <2532> be rejected <593> by <575> the elders <4245>, chief priests <749>, and <2532> experts in the law <1122>, and <2532> be killed <615>, and <2532> on the third <5154> day <2250> be raised <1453>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran