Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 13 : 14 >> 

WBTC Draft: "Jika kamu melihat benda mengerikan yang menjadi penyebab kehancuran itu berdiri di tempat yang seharusnya tidak di sana, Pembaca harus mengerti artinya maka semua yang ada di Yudea akan lari ke pegunungan.


AYT: “Namun, ketika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak seharusnya (biarlah para pembaca mengerti), maka biarkan mereka yang ada di Yudea melarikan diri ke pegunungan.

TB: "Apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah memperhatikannya--maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

TL: Apabila kamu melihat kebencian yang mendatangkan kebinasaan itu terdiri di tempat yang tiada patut (siapa yang membaca, camkanlah hal itu), pada ketika itu orang yang di tanah Yudea, hendaklah lari ke gunung.

MILT: "Namun, bilamana kamu melihat si pembinasa keji, yang disebutkan oleh Nabi Daniel, sedang berdiri di tempat yang tidak seharusnya, --yang membaca hendaklah dia mengerti-- pada waktu itu mereka yang ada di Yudea hendaklah melarikan diri ke pegunungan.

Shellabear 2010: "Apabila kamu melihat si Pembinasa Keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya -- hendaklah para pembaca memperhatikannya -- maka pada saat itu, orang-orang yang berada di wilayah Yudea harus melarikan diri ke pegunungan,

KS (Revisi Shellabear 2011): "Apabila kamu melihat si Pembinasa Keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya -- hendaklah para pembaca memperhatikannya -- maka pada saat itu, orang-orang yang berada di wilayah Yudea harus melarikan diri ke pegunungan,

Shellabear 2000: “Apabila kamu melihat si Pembinasa Keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya — hendaklah para pembaca memperhatikannya — maka pada saat itu, orang-orang yang berada di wilayah Yudea harus melarikan diri ke pegunungan,

KSZI: &lsquo;Apabila kamu melihat &ldquo;kekejian yang membawa kebinasaan&rdquo; yang disebutkan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat terlarang baginya

KSKK: Tetapi, apabila kamu melihat patung sang penindas terletak di tempat yang tidak sepatutnya (hendaklah para pembaca memahami!), maka mereka yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.

VMD: Jika kamu melihat benda mengerikan yang menjadi penyebab kehancuran itu berdiri di tempat yang seharusnya tidak di sana, — Pembaca harus mengerti artinya — maka semua yang ada di Yudea akan lari ke pegunungan.

AMD: "Pada waktu kamu melihat 'hal mengerikan yang menyebabkan kehancuran' berdiri di tempat yang tidak seharusnya, (pembaca seharusnya tahu apa artinya) semua orang yang ada di wilayah Yudea pada waktu itu harus lari ke pegunungan.

TSI: “Aku memberikan tanda ini kepada kalian: Kalian akan melihat seorang raja yang memusuhi-Ku mendirikan ‘sesuatu yang sangat menajiskan di dalam Rumah Allah dan merupakan tanda kebinasaan.’ Pada waktu kalian melihat bencana itu, orang-orang yang ada di Yerusalem dan propinsi Yudea harus melarikan diri ke gunung-gunung.” Saya— Markus, minta kepada orang yang membacakan buku ini kepada orang lain: Tolong jelaskan perkataan Yesus tadi kepada pendengar. Yesus melanjutkan mengajar,

BIS: "Kalian akan melihat 'Kejahatan yang Menghancurkan' berdiri di tempat yang terlarang baginya. (Catatan kepada pembaca: Perhatikanlah apa artinya!) Pada waktu itu orang yang berada di Yudea harus lari ke pegunungan.

TMV: "Kamu akan melihat ‘Bencana yang Dahsyat’ di tempat yang terlarang baginya. (Catatan kepada pembaca: Hendaklah kamu faham apa maknanya!) Pada waktu itu mereka yang di Yudea mesti lari ke pergunungan.

BSD: Yesus berkata lagi, “Nanti akan ada ‘Berhala Jahat yang Menajiskan Rumah Tuhan’. Dan kalian akan melihat berhala itu diletakkan di tempat suci yang tidak boleh dimasukinya.” (Catatan untuk pembaca: Berusahalah supaya Saudara mengerti apa maksudnya!) “Pada waktu hal itu terjadi, orang-orang yang berada di Yudea harus lari ke daerah pegunungan.

FAYH: "Bila kalian melihat si Pembinasa yang keji berdiri di Bait Allah (Para pembaca hendaknya memperhatikan!), orang-orang di Yudea hendaknya lari ke pegunungan.

ENDE: Tetapi apabila kamu akan melihat perkosaan jang ngeri itu berlaku ditempat jang haram, wahai pembatja, tjamkanlah: barang siapa ada di Judea, hendaklah ia mengungsi kepegunungan.

Shellabear 1912: Maka apabila kamu melihat kebencian yang mendatangkan kebinasaan itu berdiri ditempat yang tiada patut (Maka hendaklah orang membaca ingat baik-baik) maka pada ketika itu orang-orang yang ditanah Yahudi hendaklah ia lari kegunung-gunung;

Klinkert 1879: Maka apabila kamoe melihat kelak akan kangerian kabinasaan, jang telah dikatakan olih nabi Daniel, terdiri ditempat jang tapatoet, (adapon orang jang membatja dia, hendaklah ditjamkannja) pada masa itoe hendaklah mareka, jang ditanah Joedea itoe, lari kagoenoeng.

Klinkert 1863: {Mat 24:15; Luk 21:20} Maka kapan kamoe melihat haram karoesakan, jang soedah dikataken nabi {Dan 9:27} Daniel, berdiri di tempat tidak patoet (orang jang membatja itoe bijar mengarti!) {Luk 21:20} koetika itoe orang jang ada di Joedea bijar lari digoenoeng.

Melayu Baba: "Ttapi bila kamu tengok itu kbnchian yang bawa binasa berdiri di tmpat yang t'ada patut (biar-lah orang yang bacha ingat baik-baik), itu waktu orang yang ada di tanah Yahudiah, baik dia-orang lari pergi naik gunong-gunong:

Ambon Draft: Maka manakala kamu nanti melihat takaruwan ka-rusakan, akan jang mana su-dah dekatakan awleh Nabi Dani; el, jang kadapatan di mana tijada haros, (barang sijapa membatja hendaklah ija taroh kira akan itu!) ba-gitupawn barang sijapa ada di tanah Jehuda, bejar ija ber-lari kagunong;

Keasberry 1853: Maka apabila angkau mulihat kulak akan kujahatan yang kubinchian itu, yang dikatakan ulih nabi Daniel, turdiri ditumpat yang tiada patut, (biarlah orang yang mumbacha itu mungarti,) sutlah itu maka biarlah marika itu yang ada dalam tanah Yahuda burlari kapada gunong gunong:

Keasberry 1866: ¶ Maka apabila kamu mŭlihat kŭlak akan kŭjahatan yang kŭbŭnchian itu, yang dikatakan ulih nabi Danial, tŭrdiri ditŭmpat yang tiada patut, biarlah orang yang mŭmbacha itu mŭngarti, sŭtlah itu maka biarlah yang ada dalam tanah Yahuda bŭrlari kapada gunong gunong.

Leydekker Draft: 'Apabila kalakh kamu 'akan melihat makruhat jang berbinasa, jang telah tersebut 'awleh Nabij Danijejl 'itu berdirij barang dimana tijada patut, (barang sijapa jang membatja 'itu, hendakhlah 'ija meng`ejling) tatkala 'itu hendakhlah 'awrang 'isij tanah Jehuda 'itu berlarij kapada gunong 2.

AVB: “Apabila kamu melihat ‘kekejian yang membawa kebinasaan’ berdiri di tempat terlarang baginya (hendaklah para pembaca memperhatikan ertinya) orang yang ada di Yudea mesti lari ke pergunungan.

Iban: "Tang lebuh kita meda 'Utai ti Pemadu Jai' bediri ba endur ti enda patut alai iya bediri (awakka orang ke macha meretika utai tu), orang ke di Judea enda tau enda rari ngagai bukit.


TB ITL: "Apabila <3752> kamu melihat <1492> Pembinasa <946> keji berdiri <2476> di tempat <3699> yang tidak <3756> sepatutnya -- para pembaca <314> hendaklah memperhatikannya <3539> -- maka orang-orang yang di <1722> Yudea <2449> haruslah melarikan diri <5343> ke <1519> pegunungan <3735>. [<1161> <2050> <1163> <5119>]


Jawa: “Manawa kowe padha weruh pangrusak kang ambek siya ngadeg ana ing papan kang dudu samesthine -- sing padha maca padha migatekna -- wong-wong kang ana ing tanah Yudea padha ngungsia menyang ing pagunungan.

Jawa 2006: "Samangsa kowé padha weruh ‘Pangrusak kang ambeg siya’ mapan ana panggonan kang ora samestiné -- sing sapa padha maca, iku mangerti - para kang manggon ana ing Yudéa padha ngungsia menyang pagunungan.

Jawa 1994: "Kowé bakal padha ndeleng ‘si Duraka sing gawé rusak’ ana ing panggonan sing dudu papané. (Catheten kanggo sing maca: padha ngertia, apa surasané.) Ing wektu kuwi wong-wong sing ana ing tanah Yudéa padha mlayua menyang pegunungan.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus neruské tembungé: “Kowé bakal weruh nggegilané karusakan nang panggonan sing dudu panggonané. (Sing pada matya iki mikira sing apik supaya bisa dunung.) Wong-wong sing nang Yudéa mblayua nang gunung-gunung, supaya kowé aja sampèk dipatèni.

Sunda: "Maraneh bakal nenjo ‘Si Pikasieuneun’ ngabedega di tempat anu saenyana lain eukeurna." (Para maos! Mangga manahan naon eta teh pihartieunana!) "Harita, nu araya di Yudea kudu lalumpat ka pagunungan.

Sunda Formal: “Samangsa maraneh nyaraksian kana kajadian Musibat nu matak ngerik tea tur kajadianana teh lain di nu samistina (ieu mugi diperhatoskeun ku para maos), nu keur araya di tanah Yudea kudu nyaringkah ngungsi ka pagunungan.

Madura: "Ba’na bakal nangaleyana ‘Kajahadan se maancor’ manjeng e kennengngan se masthena banne kennengnganna. (Catheddan kaangguy para maos: tetene ponapa artena!) E bakto jareya oreng se badha e Yudea kodu buru ka pagunongan.

Bauzi: Labi Yesusat neo nehame susume vi vameada. “Ba novai vaitom digat fuseo modem di labe uho nehi fet aame ozobohudemna Eho uba ab fet gagolo modemam bak. ‘Ba diamut aam ahasbeamna abo Alat aam fakemda lam fa ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba oli duzu vàhàdehemu damat ame num lam gi mu vou esmo tame.’ Lahame Daniel lab fet vameame vàmadi esuhu im lam imbodi amena aam ahasbeamna labe ame Num Vàmteabu labe am Fota Fiham Zoho abo duzum maem zoho laba duzuhu bak uho aameam làhà ame digat ab fuseo meedamam bak. (Damat Daniel aho fet toeme esuhu im lam meit aame ozom di, ‘Akatihasu modem bake gagohela?’ lahame mahate fetehesu vi ozome ozobohudele). Labihàmu amena aam ahasbeamna lam uho ame num laba duzuhu bak aameam làhà um Yudea bak laba azim dam labe uho laba a esdamule. Um foli seddam bak labna zohàme ahedem bak laba ozome gi taho sibu bak iuba iitaole.

Bali: “Yen cening ningalin Sang Pangrusak ane buka sang kala mertiu nyeleg di tongose ane tuara patut, (sang mamaosin mangda ngresep ring piteges paindikane puniki), anake ane di tanah Yudea, apang makejang rarud ka gunung.

Ngaju: "Keton kareh manampayah 'Kapapa je mampahancor' mendeng hong eka je pali akae. (Pampingat akan pambasa: Nirok ih en rimae te!) Hong katika te oloh je aton hong Yuda musti hadari akan bukit.

Sasak: "Side pade gen serioq 'Perbuatan najis saq miaq binase' nganjeng lẽq taoq saq tebalaq umaq ie. (Hal niki saq harus teperhatiang siq dengan saq mace.) Lẽq waktu nike dengan-dengan saq araq lẽq Yudea harus pelai ojok pegunungan.

Bugis: "Muwitai matu, ‘Ja iya Paancuru’é’ tettong ri onrong iya riyattéyangngé untu’ aléna. (Catatan untu’ pabbacaé: Pénessai aga bettuwanna!) Iyaro wettué, tau iya engkaé ri Yudéa harusu’i lari lao ri bulué.

Makasar: "Nia’ sallang lanucini’ ammenteng ‘Kaja’dallang Lammanra’-manrakia’ ammenteng ri tampa’ tasiratanga napammentengi. (Tau ammacaya parallui napahang apa battuanna anne!) Anjo wattua, tau niaka ri Yudea parallui lari nai’ ri buluka.

Toraja: Iammi kitai tu kamaparrangan megi’giran tu umpabu’tu kasanggangan, bendan dio inan tang sipatu – minda-minda tu umbasai natangnga’ mandalanni – ianna attu iato la mallai langan tanete tu to dio tana Yudea.

Duri: Mpatarruhhi kadan-Na Puang Isa nakua, "La ngkita kamu', 'apa to liwa' mecarepan' dipake'deh jio ngenan to tangsipato'na nanii. (Ia to tombacai tee la naissen meloi apa battuananna!) Ia joo wattu, ia to totorro jio tana Yudea la palai de' membuntunna.

Gorontalo: Ta mobaca musi momahamu mopiyohu u yiloiya li Isa odiye, ”Tou timongoli mo'onto ta mo'oantulu wawu mo'onajisi tihu-tihula to tambati u dila patuti potitihulaliyo, to wakutu boyito ta to lipu lo Yudeya musi momentala mola ode huidu.

Gorontalo 2006: "Timongoli mamoo̒onto 'Ololeeto u Mongantulu' tihutihula totambati u dinidini olio. (Poe̒ela to tamopobaca: Poo̒tuota mao̒ wolo boliilio!) Tou̒ boito tato Yudea musi tumetaa̒ ode hihui̒-hui̒dee.

Balantak: “Sa'angu' tempo i kuu bo mimiile' pinsilaka'i men ba'idek kumekerer na sa'angu' tampat men sian sida kekererionna. (Sulano i kuu men mambasa ini'i sida minginti'i.) Na tempo iya'a, mian men isian na libutan Yudea tio mamarere na buu'na.

Bambam: "Maka' muitakoa' 'To ungkähä kakadakeam la metallangam,' ke'de' illaam ongeam tasihatanna la naongei, indo to dio Yudea pahallu sikalumpa' längäm tanete. (Inde kada la pahallu napasalui manappa penabanna to mambata.)

Kaili Da'a: Komi kana manggita to niuli 'Kaja'ana to Mompakatantoru' mekanggore ri peto'o to da'a masipatona. (Isema-sema mombabasa tesa e'i pekiri mbotomo batuana.) Tempo etu majadi tau-tau to naria ri Bagia Yudea kana mangowa malai mpaka ri buluna.

Mongondow: "Mo'ikow i moko'ontong kon 'Oaíid mora'at inta mokorimumud' simindog kon tampat inta poton sindogan. (Tarukiradon onu im mangalenya!) Kowakutu intua intau inta kon Yudea, musti moḷagui mopobayak im buḷud.

Aralle: La ungngitakoa' 'yato ang si pakarakeang anna ang mekärähko'i si'da-si'da' ke'de' di ongeang ang dai mala naongei. (Ingkänna tau ang la mambata pahallu la napihki' liu aka yato bahtuanna.) Donetoo ingkänna tau ang aha dinne di Yudea pahallu la malai siang dai' di bohto mahulla-hulla anna dai dipatei.

Napu: "Hangkoya nabi Danieli mampololita kahawena hadua au rauli 'Topegero-gero au kadake.' (Hema au mobasa lolita ide, niparesa lempona!) Mewali, ane niita au natunggai Danieli iti meangka i paidaa au bara rakira rapaidai, agina tauna au maida i Yudea melangkahe lao i bulu.

Sangir: "I kamene sarung makasilo 'Karal᷊akisẹ̌ kụ Makawihua' dụdarisị su tampạ ipẹ̌tẹ̌teghang baug'i sie. (Těhusẹ̌ su mẹ̌bawasa: Pěmanda wue apa mangal᷊ene!) Su tempo ene taumata kụ apang su Yudea harusẹ̌ mahuntal᷊ang sol᷊ong bawul᷊urange.

Taa: Wali roo see i Yesu mampakapolas mampakanasaka wo’u anaguruNya mangkonong palaong to damawali tondong mangkonong kapuranya temponya to si’i. Ia manganto’o, “A’i-a’i, pobuuka palaong to nato’o yami nto pantuntu tuntu i mPue Allah tempo owi, i Daniel. Apa i Daniel etu manganto’o ane ri tempo to darata dama’i samba’a tau to maja’a to damampoanika i Pue Allah. Wali ia damakore ri tampa to taa masipato ia makore to ndate Yerusalem. Wali see naka tampa etu damawali makarika ri pangkita i mPue Allah, wali danapiyaika yau i mPue Allah pasi darapakaja’aka yau. Wali ane nukita ngkomi palaong to etu, piyaimo komi to re’e ri propinsi Yudea, piyai nto’u tongku. (Wali komi to mangabasa gombongKu si’i, pobatuangka kojo.)

Rote: "Nai faik esa te neukose emi mita, 'Nitu Mangalauk fo Mana Tao Nakalulutu ka' napadeik nai mamanak fo nanapa'dak ba'eneun. See lees ia soona, so'ba malela kana leona! Metema lelek ndia emi nai Yudea soona, emi muse malai leo lete lepa kala meu.

Galela: "Ma orasika asa niakelelo o kia naga moi isironga 'O Dorou Ilalamo' gena isituraba o Gikimoi Awi Tahu. (Nako niabaca gena bilasu niatailako nisidodiahi o demo manena ma ngale.) So nakoso niakelelo, de nagoona o Yudea ma daeraka bilasu yoloqa o talaye.

Yali, Angguruk: Ap san suwesingga aru kim haruk lit indimu oluk toho welaruhu, "Siyag angge mun angge man angge siyahap turukon welam fug teg ambeg weregma yet hahupteg ap o Yudea welamuhubon arimano folo-folo wilip amuhupteg punumu lahakup.

Tabaru: "Ngini 'asa niamake ''O Dorou gee 'Isito-torou' 'ima'okode 'o ngii gee koisidabi-dabiwa 'enaka. ('Isidemo yobaca-bacaka: Nialega ma diai 'okia ma ngale!) Ma 'orasi ge'ena 'o nyawa gee 'o Yudeaka salingou yoowara 'o gigiede.

Karo: "Idahndu pagi 'kejahaten Siencedai' tedis i bas ingan si la kin arusna. (Iantusi si ngogesa min kai erti kata enda.) Paksa si e pagi kalak si ringan i Judea arus kiam ku uruk-uruk.

Simalungun: “Tapi anggo ididah hanima hasamboron na majangin ai, ai ma bani na so patut iananni (iparimbagaskon na mambasa on ma ai), ijai ma maporus na i nagori Judea hu dolog!

Toba: Alai molo idaonmuna hagagaor ni na so uhum jongjong di na so jadi (diparateatehon na manjaha on ma i), disi ma maporus angka na di luat Judea i tu dolok!

Dairi: "Nai idahen ndènè mo, pengelako siso puna-puna masa i bekkas siso patutna. (Cataten penjaka: arti mo kadè lapatenna idi). Masa kessa idi, kalak sitading i Juda kennah mperrus mi delleng.

Minangkabau: "Isuak angku-angku ka maliyek, 'Urang jahek nan mambawok binaso' inyo tagak di tampaik nan talarang. (Catatan untuak urang nan mambaco: Paratikanlah apo aratinyo!) Kutiko itu urang nan ado di Yudea musti lari ka pagunuangan.

Nias: "Mi'ila dania 'Wa'alõsõkhi Zamakiko andrõ,' musindro ba zi tenga sinangea nahiania. (Angombakhata ba zombaso: Ya'aboto ba dõdõmi geluaha da'e!) Ba ginõtõ da'õ akha moloi ba hili niha sowanua ba Yudea.

Mentawai: "Nuiitsó te kam ipurió, 'Turot Pukakataí Pasimamatei', tá ka siripot kudduatnia. (Repdemenda sipasibabatsa: Lelek'aké kam apa katukolobatnia!) Ka tetret nenda, sia sikukuddu ka Judea, kau ratui-tui sedda, raei ka leleu.

Lampung: "Keti haga ngeliak 'Kejahatan sai Ngehancorko' cecok di rang sai dilarang bagi ia. (Catatan jama pembaca: Perhatikodo api retini!) Pada waktu seno ulun sai wat di Yudea haga tegar mik pegunungan.

Aceh: "Gata takalon ‘Keujeuhetan nyang Jipeuhanco’ jidong bak teumpat nyang hán jeuet jidong le jih nyan. (Catetan keu peumbaca: peurati kheueh peue makna jih!) Bak masanyan ureuëng nyang na di Yudea bah jiplueng u gunong-gunong.

Mamasa: “La ummitakoa' ‘to nakabassi Puang Allata'alla to la untumang Banua Ada'na Puang Allata'alla la disayangngi’ ke'de' illalan angngenan tasipato'na la nangei. (La napengkalesoi manappa angganna to umbacai aka kalembasanna.) Attu iatoo angganna to dio Yudea la sirri' langngan tanete annu' la dipatei.

Berik: Yesus gamjon ga balbabili, "Aamei angtane galap isa damtasa, jei Jena Uwa Sanbagirmanaiserem jep se fisa. Angtane jeiserem enggam ga sene jenbebuwena 'Kabwaksusu jei Tamtamtababiliserem'. (Aamei angtane aaiserem ijeya gerabistenaram, waakenfer isa sarbili!) Jepga angtane ona Yudeya je aa jei ge nwinbenerem, jei otumup sege nunggirbese.

Manggarai: “Émé ita le méu ‘Ata Pandé Kosé’, hesé oné osang ata toé patun latang te hia-ata bacang paka tingo di’a-di’a - Céi-céi ata manga oné Yudéa paka gélang losi nggere-éta pocos.

Sabu: "Do ta ngadde ri mu ne lua apa do ta ma Peapa-Kerewe-rai ne, do titu pa era do adho tu no. (Lipehewina tu nadu do ajha: Dhino we ne nga ne lua pedabbho ne). Pa awe do naanne, ddau do era pa Yudea do ta perai la kolo lede-ae.

Kupang: Yesus omong tarús bilang, “Satu orang yang jahat mati pung nanti datang. Dia maso pi badiri di tampa pamali di Tuhan Allah pung Ruma Sambayang Pusat yang sonde pantas buat dia, sampe dia bekin noju itu tampa. Andia ko Tuhan Allah bale balakang kasi tenga itu tampa. Kalo bosong su lia bagitu, ati-ati, ó! (Sapa yang baca ni, ju musti ati-ati!) Itu jadi tanda bilang, hari-hari susa su sampe di muka pintu. Kalo su lia bagitu, orang di propinsi Yudea bangun lari pi gunung suda.

Abun: Yefun Yesus ki o do, "Bere kam sari ne ma nin me yetu ge dik yo ma mo Yefun Allah bi nu, ete an sok mo Yefun Allah bi gumwak fo mo Yefun bi nu mit. Ye ne, an mise teker, ete an gwat suk yo ma mone gato ben gumwak fo ne ibit, subere Yefun Allah bariwa gumwak ne or re. (Nin yé mwa ne sino gato baca sukdu gare, nin nutbot bi sukjimnut sisu ndo et.) Sane nin do me ye ne ben Yefun Allah bi nu mit ibit it yo, nin yé gato kem mo bur Yudea titi mu mo banbo et.

Meyah: Erek koma beda Yesus agot deika oida, "Gij mona kahma beda iwa imek osnok egens ongga ofogog doska otunggom mar ongga oska eteb gij Mod Allah efesi. Fogora Mod efesi insa koma bera emeja erek oska efekeifa eteb ojgomu. Jefeda idu ongga ek gij Mar Efeyi Ebsi, beda ofa eisisi keingg odou efesi osok gij mar ongga Didif dimfesij rot insa koma ojgomu. Jeska gij mona insa koma bera rusnok ongga ringker gij monuh Yudea rumoku gu memaga ofos.

Uma: "Owi nabi Daniel mpolowa karata-na to rahanga' 'Topegerohi to dada'a.' (Hema to mpobasa lolita pelowa toe, penotohi mpu'u batua-na!) Jadi', ane nihilo to nalowa Daniel toe mokore hi pokorea to ratagi-ki, agina tauna to mo'oha' hi Yudea metibo' hilou hi bulu'-na.

Yawa: “Indati wapo Vatano Mamun Akoe aeno te no Yavaro Amisye rai. (Vatano weapirati wabacave ayao umaso rai, syare wananta ama ine rai.) Arono naije, syare vatano una no Yudea unajiv usea no unat.


NETBible: “But when you see the abomination of desolation standing where it should not be (let the reader understand), then those in Judea must flee to the mountains.

NASB: "But when you see the ABOMINATION OF DESOLATION standing where it should not be (let the reader understand), then those who are in Judea must flee to the mountains.

HCSB: "When you see the abomination that causes desolation standing where it should not" (let the reader understand), "then those in Judea must flee to the mountains!

LEB: "But when you see the abomination of desolation standing where it should not be" (let the one who reads understand), "then those in Judea must flee to the mountains!

NIV: "When you see ‘the abomination that causes desolation’ standing where it does not belong—let the reader understand—then let those who are in Judea flee to the mountains.

ESV: "But when you see the abomination of desolation standing where it ought not to be (let the reader understand), then let those who are in Judea flee to the mountains.

NRSV: "But when you see the desolating sacrilege set up where it ought not to be (let the reader understand), then those in Judea must flee to the mountains;

REB: “But when you see ‘the abomination of desolation’ usurping a place which is not his (let the reader understand), then those who are in Judaea must take to the hills.

NKJV: "So when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not" (let the reader understand), "then let those who are in Judea flee to the mountains.

KJV: But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:

AMP: But when you see the abomination of desolation {mentioned by Daniel the prophet} standing where it ought not to be--[and] let the one who reads take notice {and} consider {and} understand {and} heed [this]--then let those who are in Judea flee to the mountains.

NLT: "The time will come when you will see the sacrilegious object that causes desecration standing where it should not be"––reader, pay attention! "Then those in Judea must flee to the hills.

GNB: “You will see ‘The Awful Horror’ standing in the place where he should not be.” (Note to the reader: understand what this means!) “Then those who are in Judea must run away to the hills.

ERV: “You will see ‘the terrible thing that causes destruction.’ You will see this thing standing in the place where it should not be.” (Reader, I trust you understand what this means.) “Everyone in Judea at that time should run away to the mountains.

EVD: “You will see ‘the terrible thing that causes destruction.’ You will see this thing standing in the place where it should not be.” (You that read this should understand what it means.) “At that time, the people in Judea should run away to the mountains.

BBE: But when you see the unclean thing which makes destruction, in the place where it has no right to be (let this be clear to the reader), then let those who are in Judaea go quickly to the mountains:

MSG: "But be ready to run for it when you see the monster of desecration set up where it should never be. You who can read, make sure you understand what I'm talking about. If you're living in Judea at the time, run for the hills;

Phillips NT: "But when you see 'the abomination of desolation' standing where it ought not(let the reader take note of this)then those who are in Judaea must take to the hills!

DEIBLER: “During that time the disgusting thing/person that the prophet Daniel described will enter the Temple. It/He will defile the Temple when he enters it and will cause people to abandon it. When you see it/him standing there where it/he should not be, you should run away quickly! (May everyone who is reading this pay attention to this warning from Jesus!) At that time those people who are in Judea district must flee to higher hills.

GULLAH: “Oona gwine see dat awful bad ting da stanop een de place weh e ain oughta dey.” (Leh oona wa da read, ondastan wa dis mean.) “Wen dat time come, de people een Judea mus gone, ron way ta de hill country.

CEV: Someday you will see that "Horrible Thing" where it should not be. Everyone who reads this must try to understand! If you are living in Judea at that time, run to the mountains.

CEVUK: Jesus continued: Some day you will see that “Horrible Thing” where it should not be. Everyone who reads this must try to understand! If you are living in Judea at that time, run to the mountains.

GWV: "When you see the disgusting thing that will cause destruction standing where it should not (let the reader take note), those of you in Judea should flee to the mountains.


NET [draft] ITL: “But <1161> when <3752> you see <1492> the abomination <946> of desolation <2050> standing <2476> where <3699> it should <1163> not <3756> be <1163> (let the reader <314> understand <3539>), then <5119> those in <1722> Judea <2449> must flee <5343> to <1519> the mountains <3735>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 13 : 14 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran