Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 13 : 35 >> 

WBTC Draft: Jadi, kamu harus berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu kapan pemilik rumah akan kembali. Kamu tidak tahu apakah ia datang di waktu malam, tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau waktu pagi.


AYT: Karena itu, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu akan datang, malam hari, atau tengah malam, atau ketika ayam berkokok, atau pagi hari,

TB: Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilamanakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta,

TL: Sebab itu berjagalah kamu, karena tiada kamu mengetahui, bilakah tuan rumah itu tiba kelak, entahkan pada petangkah, atau tengah malamkah, atau ketika ayam berkokok, atau pagi harikah?

MILT: Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu datang; sore hari, atau tengah malam, atau saat ayam jantan berkokok, atau pagi hari;

Shellabear 2010: Sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu datang, petang hari, tengah malam, subuh, atau pagi hari.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu datang, petang hari, tengah malam, subuh, atau pagi hari.

Shellabear 2000: Sebab itu hendaklah kamu berjaga-jaga karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu datang, petang hari, tengah malam, subuh, atau pagi hari.

KSZI: &lsquo;Oleh itu berjagalah, kerana kamu tidak tahu bila tuan rumah akan pulang

KSKK: Maka berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah akan datang, pada waktu senja, atau tengah malam, atau pada waktu ayam berkokok ataupun pagi-pagi.

VMD: Jadi, kamu harus berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu kapan pemilik rumah akan kembali. Kamu tidak tahu apakah ia datang di waktu malam, tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau waktu pagi.

AMD: Kamu harus selalu siap siaga. Kamu tidak tahu kapan pemilik rumah akan kembali. Ia mungkin datang di sore hari, tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau waktu matahari terbit.

TSI: Mereka itu terus bersiap-siap dan berjaga-jaga, karena mereka tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali— apakah sore hari, tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau pada waktu pagi. Begitu juga kalian harus selalu berjaga-jaga.

BIS: Sebab itu kalian harus berjaga-jaga, sebab kalian tidak tahu kapan tuan rumah itu akan kembali--mungkin pada sore hari, mungkin pada tengah malam, mungkin pada waktu subuh, atau mungkin pada waktu matahari terbit.

TMV: Oleh itu, berjaga-jagalah, kerana kamu tidak mengetahui waktunya tuan rumah itu balik; mungkin pada petang hari, tengah malam, subuh, atau pada waktu matahari terbit.

BSD: “Sebab itu,” kata Yesus seterusnya kepada pengikut-pengikut-Nya, “kalian harus berjaga-jaga. Sebab, kalian tidak tahu kapan tuan rumah akan kembali !!-- mungkin pada sore hari, mungkin tengah malam, atau mungkin pada waktu subuh, atau mungkin juga pada waktu matahari terbit.

FAYH: "Berjaga-jagalah dan waspadalah! Karena kalian tidak tahu kapan Aku datang, apakah pada senja hari, pada tengah malam, pada dinihari atau pada waktu matahari terbit. Jangan sampai Aku mendapati kalian tertidur. Karena itu, berjaga-jagalah dan waspadalah. Inilah pesan-Ku kepada kalian dan kepada semua orang."

ENDE: Sebab itu waspadalah, karena kamu tidak tahu saatnja tuan rumah akan tiba, boleh djadi diwaktu sendja, atau ditengah malam, atau ketika ajam berkokok ataupun pagi hari;

Shellabear 1912: Sebab itu hendaklah kamu berjaga: karena tiada kamu tahu bilakah tuan rumah itu datang, pada petangkah, pagikah;

Klinkert 1879: Sebab itoe djagalah kamoe, karena ta tahoe kamoe bila garangan datang toewan jang empoenja roemah, pada petangkah, ataw tengah malamkah, ataw pada waktoe hajam berkoekoek ataw pada pagi-harikah.

Klinkert 1863: Dari itoe djagalah! karna kamoe tidak taoe kapan nanti dateng toewan jang ampoenja roemah, kaloe sore, atawa tengah malem, atawa waktoe ajam keloeroek, atawa pagi-pagi hari;

Melayu Baba: Sbab itu jaga-lah: kerna kamu ta'tahu bila tuan-rumah itu nanti datang, 'ntah ptang-kah, atau tngah malam-kah, atau tempo ayam berkokok-kah, atau pagi-kah;

Ambon Draft: Sebab itu, hendaklah ka-mu berdjaga, karana tijada kamu tahu, Tuwan rumah datang, pada hampir malamkah; ataw pada tengah malamkah; ataw pada kotika ajam bakukokkah; ataw pada pagi harikah.

Keasberry 1853: Maka subab itu burjagalah kamu: kurna kamu tiada mungataui bilakah datangnya tuan yang ampunya rumah, putangkah, atau tungah malamkah, atau pada waktu ayam burkokoh, atau pada pagi harikah?

Keasberry 1866: Maka sŭbab itu bŭrjagalah kamu, kŭrna kamu tiada mŭngtahui bilakah datangnya tuany ang ampunya rumah, pada pŭtangkah atau tŭngah malamkah, atau pada waktu ayam bŭrkokok, atau pada pagi harikah?

Leydekker Draft: Sebab 'itu hendakhlah kamu berdjaga, (karana tijada kamu meng`atahuwij, 'apabila Tuwan jang 'ampunja rumah 'akan datang, pada petang harij, 'ataw pada tengah malam, 'ataw pada dinharij tatkala 'ajam djantan berkukokh, 'ataw pada pagi harij.)

AVB: Oleh itu, berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu bila tuan rumah akan pulang – pada waktu petang, atau tengah malam, ketika ayam berkokok, atau pada waktu pagi –

Iban: Nya alai, bejaga kita, laban kita enda nemu kemaya tuan rumah nya deka datai, nemuka lebuh lemai hari, tauka ba urung tengah malam, tauka sebedau dini hari, tauka ba urung rerak tawas,


TB ITL: Karena <3767> itu berjaga-jagalah <1127>, sebab kamu tidak <3756> tahu <1492> bilamanakah <4219> tuan <2962> rumah <3614> itu pulang <2064>, menjelang malam, atau <2228> tengah <3317> malam, atau <2228> <2228> <0> larut malam <219>, atau <0> <2228> <2228> pagi-pagi <4404> buta, [<1063> <3796>]


Jawa: Mulane padha meleka, awit kowe ora sumurup, kapan tekane kang duwe omah mau, ngarepake bengi, apa tengah wengi, utawa wayah jago kluruk, apa bangun esuk.

Jawa 2006: Mulané padha melèka, awit kowé padha ora sumurup, kapan kang duwé omah iku arep teka, apa ngarepaké wengi, apa tengah wengi, apa wayah jago kluruk, apa bangun ésuk,

Jawa 1994: Mulané kowé kudu tansah siyaga, sebab kowé padha ora ngerti kapan mulihé sing duwé omah mau. Bisa uga soré, bisa uga tengah wengi, bisa uga ésuk umun-umun, bisa uga bareng karo mlethèké srengéngé.

Jawa-Suriname: Mulané, pada melèka lan sing awas, awit kowé ora ngerti kapan sing nduwé omah mau bakalé teka, wayah soré, tengah wengi, wayah jago kluruk, apa wayah ésuk.

Sunda: Maraneh moal nyaho iraha pibalikeunana eta dunungan, boa pabuburit, boa tengah peuting, boa subuh, boa isuk-isuk, anu matak kudu tetep caringcing.

Sunda Formal: Ku sabab eta, maraneh oge kudu enya-enya caringcing teh; sabab maraneh teh moal nyaho kana pibalikeunana nu boga imah, naha sore, naha tengah peuting, janari, atawa subuh.

Madura: Daddi ba’na kodu aga-jaga, sabab ba’na ta’ tao bila oreng se andhi’ bengko jareya se dhatengnga, olle daddi ri’-bari’ otabana tengnga malem, olle daddi e bakto gi’ petteng, otabana e bakto are molae moncar.

Bauzi: Labi le setehe di labe ame dam labe ba gi aidam vabak. Iba im gagu modiamda labe aho fa lem di abo etei disim diat modeo, usi neisoat modeo, diham ozoho modeo, dihambe modeo, aho fa lem di lam ame dam labe iho biem bake abo vou faovoi aasdam bak. ‘Ame da labe fa lem diat im gi aho gagu vou esmoho bak modehe vaba gi idaom bak li aamna zohàme imo vou faovoi aasdase,’ laham bak ozome meedam bak. Um laha Eho fa lem digat biem bake vou faovoi aasdale.

Bali: Aketo masih cening apang setata tragia. Reh cening tusing nawang kali apa ane ngelah umahe ento lakar teka, apa dimasan sirep rarene, apa ditengah lemenge, apa dimasan siape makruyuk, wiadin dimara galang kangine.

Ngaju: Tagal te keton musti jaga-jaga, basa keton jaton katawan hamparea Tempon huma te dumah haluli -- tau metoh halemei, tau bentok alem, tau hong tampalawei, atawa tau kea metoh matan andau lembut.

Sasak: Keranaq nike side pade harus bejage-jage, sẽngaq side pade ndẽq nenaoq piran waktune ẽpẽn balẽ nike gen tulak -- sang kebian atao sang tengaq kelem, sang subuh atao kelẽmaq.

Bugis: Rimakkuwannanaro harusu’ko jaga-jaga, saba’ dé’ muwissengngi uppanna matu lisu punna bolaé — naullé ri arawéngngé, naullé ri tengnga bennié, naullé ri subué, iyaré’ga naullé ri wettu mompona essoé.

Makasar: Jari paralluko a’jaga-jaga, nasaba’ tena nuassengi ringngapanna nalammotere’ patanna balla’. Akkulle ri wattu karuenna alloa, akkulle ri tangnga bangngia, akkulle ri wattu subua, yareka ri wattu lammumbana alloa.

Toraja: Iamoto dadi ma’penandakomi, belanna tae’ miisanni, piranra nala sae tu ampu banua, ba’tu makaroenraka, ma’tangngaraka bongi, unnoniraka manuk, melambi’raka.

Duri: Iamo joo majaga tarruh kamu'! Nasaba' te'da miissenni piran nalapole joo ampu bola, wa'ding karuen, tangnga bongi, dannari iarika ke tibangkahmi mariwang. Jaji moi nata'pa ratu, te'da sussana ke natimba'i joo kaunanna majaga tongan. Susi todamo kamu' la majaga tongan, nasaba' te'da miissenni kumua piranra kularatu.

Gorontalo: Uwito sababuliyo timongoli musi mopo'odaha, sababu dila otawa limongoli omoluwa ti tuwani ta ahu'uwo lo bele boyito mohuwalingayi, lolango, huyi da'a, molaliyonu meyalo dumodupa da'a,

Gorontalo 2006: Sababu uito timongoli musi mopoo̒daha-dahaalo mao̒, sababu diila otaawa limongoli omolua taa ohuu̒wo lobele boito mamuli mohualingai -- mowaliilio tou̒ lolaango, mowaliilio to tomutaa̒ lou̒ hui, mowaliilio tou̒ molaliyonu, meaalo mowaliilio tou̒ mato lodulahu mobutu mai.

Balantak: Mbaka' mandagaisi, gause i kuu sian minginti'i se' ipi a kotakaanna tombonona laigan iya'a, too guntumalom, kabai tanga'na rondom, kabai karani' ilio kabai se' too ma'ulo-ulop tuu'.

Bambam: Iam too anna la majagangkoa' aka tä' la muissanna' wattu kasuleanna indo puäna banua. Battu la mahammo hi, battu la tängä hi bengi, battu la moni hi mäne', battu la mebengngi' di.

Kaili Da'a: Jadi iwetu wo'u komi kana mainga mompopea karataku sabana da'a ninjani komi nepia Aku manjili, bara ulungguwiana bara ri tongo wengi bara kabobayana bara ri pebulu nu eo.

Mongondow: Tuamai mo'ikow musti umuran kiḷuka-ḷukadmai, sin diaíbií kinota'auan monimu mongoto'onu ing ki togi baḷoi mobui mangoi -- moḷoḷabung, ande mo'onggot kon doḷom, ande modiug mobayag, ande bagu momukaí mata in singgai.

Aralle: Umbai la sule di maloe, ke dai di tängngä bengi, bahtu' mebuhka' baya, bahtu' di dai'-dai' allo; ya' dai diinsang tehte'na. Madakakoa' anna malai ke pihsa' sule tomande'ä' dakoa' hahe kulambi'.

Napu: Mewali, ikamu wori hangangaa mainga-inga bona ane unga pea hawe ampu sou datikau nahumba tangami leta, lawi bara niisa ba impira kahaweana ampu sou, ba kalumba ba i tanga kaindi ba madondo ba i pesupaana alo. Hangangaa mainga-ingakau, lawi bara niisa impira kahaweaNgku.

Sangir: Ual᷊ingu ene i kamene harusẹ̌ pakaral᷊ukadẹ̌, u i kamene wěga wue měnsang angerẹ taghuangu wal᷊e ene masongo -- aramanung bawěllo, arau měnsang kẹ̌kal᷊oarane, arau kibasịu kawe kalonge, arau kai manga matangěllo kạsěbange.

Taa: Etu semo rapa. Wali ika komi ewa naika nto papolaong ntau pue banua etu. Sira si’a ewa tau bayore. Sira sangkani sigena apa sira taa nansani bara mpia temponya puenya dama’i muni. Pasi sira taa rani ia mangarata sira tongo ngkayorenya. Wali komi seja ne’e ewa tau bayore, kasimbalinya yako etu, jagai kojo ne’e lenga mangampeas kama’ingKu, see komi sangkani sigena ane Aku kodi majoli ma’i. Apa komi taa seja mangansani temponya Aku ma’i muni. Bara yau wengi, bara ntongo wuri, bara mosueo, bara yau wuro, komi taa mangansani temponya.

Rote: Hu ndia de, emi muse manea, nana emi ta bubuluk neu faik bee ndia, fo uma lamatuak ana fali ma'in. Fafa'kama la'e le'donosok, fafa'kama la'e fatila'da neu dua, fafa'kama la'e lolebalahaana na, do fafa'kama la'e le'do tii.

Galela: Komagena so bilasu nimajaga de nia dailakoka, sababu ngini nisidodoguwa muruoka de o tahu ma duhutu magena wakahino kali awi tahuno, so nagala qamaqa-maqa, nagala o putu itongiraba, nagala he qaginita eko nagala o goginitano.

Yali, Angguruk: "Hit hinindimu honoluk teg lit welamuhup. Ngi ahun ino waruhu li hit henepeleg, hupmu waruhu ano, hubanggo waruhu ano, suwe ele irikim waruhu ano, likiya waruhu ano, waruhu sambil ari hit henepeleg.

Tabaru: So ngini salingou nimajaga-jaga, sababu ngini konianakokawa muruoka de 'o woa ma dutu gu'una woboa. Poilia 'o wange maata, bolo 'o utu gorona, bolo 'isori 'ibibini, bolo 'o ngoru-ngorumika.

Karo: Emaka erjaga-jaga kam, sabap la ietehndu katawari tuan rumah ndai reh, banci jadi karaben, banci jadi tengah berngi, banci ka pe tekuak manuk ntah pe erpagi-pagi.

Simalungun: Halani ai jaga ma hanima, ai seng ibotoh hanima parroh ni tuan simada rumah ai, barang bod ari, barang tongah borngin, barang tahuak dayok, barang girah sogod.

Toba: Antong, dungo ma hamu, ai ndang diboto hamu, manang sadihari ro tuan nampuna bagas i, manang di bot ni ari, manang di na tonga borngin, manang di na martahuak manuk, manang di torang ni ari i.

Dairi: Kernana i, kènè pè kennah merjaga-jaga ngo, ai oda ibettoh kènè ndigan pekiroh sidasa bages idi -- tah ciboon, tah tengah mberngin, tah takuak manuk, barang pè tah nderrang mbincar mataniari.

Minangkabau: Mako samustinyolah angku-angku bajago-jago, dek karano angku-angku indak tawu, pabilo wakatunyo urang nan punyo rumah tu ka pulang -- mungkin disanjo ari, mungkin di tangah malam, mungkin diwakatu subuah, atau mungkin diwakatu matoari tabik.

Nias: Bõrõ da'õ, bõi mifõrõ, me lõ mi'ila hawa'ara mangawuli zokhõ omo andrõ, ma ba zi tanõ owi, ma ba zi talu mbongi, ma ba wa lõ aratõ moluo, ma zui na no moluo.

Mentawai: Oto kalulut néné, kau nupanuksuk kam; tá poí nuagai kam gogoi katoiliatnia si tuan sibakkat lalep néné, elé ka soibokat, elé tengamoi, elé ka patokat, elé ka tetret ibotsó sulu.

Lampung: Ulihni seno keti haga bejaga-jaga, mani keti mak pandai kapan sekedau lamban udi haga muloh -- halokni pada dibi rani, halokni tengah bingi, halokni waktu subuh, atau halokni waktu matarani terbit.

Aceh: Sabab nyan, gata harôh meujaga-jaga, sabab gata hana tateupeue pajan ureuëng po rumoh nyan jiwoe !!-- mungken watée uroe seupôt, mungken watée teungoh malam, mungken bak watée suboh, atawa mungken bak watée mata uroe teubiet.

Mamasa: Iamo too la matangkingkoa' indana lambi'ko mamma' to ma'banua ke tokke'i sae. Annu tae' muissanan attu kasaeanna: marammorika, tangngarika bongi, monirika manuk, battu mebongngi'ri.

Berik: Aamei mese ijama tayan, aam temawer aamei teisyena jena jemanserem fonggalabar se fortya, ke dafef, afa ke gwini nenennap, ke jema ayang giri aa jep gam gunurum, ke gwinibenersus.

Manggarai: Landing hitu, wela koém, ai toé pecing le méu du nia cain ata ngara mbaru hitu, aram le manéy, ko seréhang tanay, ko du kakor lalongy, ko gula ucapy,

Sabu: Rowi do mina harre ke do jhamma ke mu ta jaga nga meni ga, rowi adho do toi ri mu ta parri ne bhale ne muri ammu ne -- wue marra no ta bhale pa maddha lodho, wue marra pa telora maddha, wue marra pa awe perammo, kiadho marra pa awe hhau lodho.

Kupang: Bosong ju musti bajaga siang-malam, tagal bosong sonde tau kapan tuan ruma pulang. Pulang sore ko, tenga malam ko, siang ko, waktu matahari nae ko. Bosong sonde tau kapan.

Abun: Sane dom nin kem su nin fra, bere Ji satu ma re. Ji anato tepsu yenggras gato mu kadit an bi nu ne. Sane nin jam nde kam gato bere Ji satu ma mo Ji bi nu ne. Ji satu ma su kre bado, su noru mit bado, ndam kokor ke ete Ji ma bado, kam it ete Ji ma bado, nin jam nde re.

Meyah: Erek koma jefeda, iwa tein yut joug idou efesi rot iskusk. Jeska Didif, ongga erek ebirfaga mod egens insa koma, bera dumoksons gij mona ongga rusnok rinejginaga rot guru. Erek Didif dimen gij moworu, era motu deis, era gij mona efenen, era gij rahah tentena tein, iwa inejginaga rot guru.

Uma: Jadi', kana mo'inga' mpu'u-ra, apa' uma ra'incai ba nto'uma karata-na pue' tomi, ba ncimonou'-di ba ntongo' bengi-di ba mepulo ngkii ba nto'u eo mehupa'. Nee–neo' mpai' rata ncorobaa-imi pai' narata-ra bula-ra leta'. Wae wo'o kana mo'inga'–inga'-koi, apa' uma ni'incai nto'uma-a rata.

Yawa: Risy inaurata irati vatano apave yavare umawe raije ai. Weti wasyisyaube! Weye wapantukambe Sya masyoto syakare raije rai—namandi rako, namane yasyin ndako, arono awatano mangkuere kokobe rako, arono uma seo kai rako. Weti syare wasyisyaube!


NETBible: Stay alert, then, because you do not know when the owner of the house will return – whether during evening, at midnight, when the rooster crows, or at dawn –

NASB: "Therefore, be on the alert—for you do not know when the master of the house is coming, whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows, or in the morning—

HCSB: Therefore be alert, since you don't know when the master of the house is coming--whether in the evening or at midnight or at the crowing of the rooster or early in the morning.

LEB: Therefore be on the alert, for you do not know when the master of the house is coming—whether in the evening, or at midnight, or when the rooster crows, or early in the morning—

NIV: "Therefore keep watch because you do not know when the owner of the house will come back—whether in the evening, or at midnight, or when the cock crows, or at dawn.

ESV: Therefore stay awake--for you do not know when the master of the house will come, in the evening, or at midnight, or when the cock crows, or in the morning--

NRSV: Therefore, keep awake—for you do not know when the master of the house will come, in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or at dawn,

REB: Keep awake, then, for you do not know when the master of the house will come. Evening or midnight, cock-crow or early dawn --

NKJV: "Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming––in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning––

KJV: Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:

AMP: Therefore watch (give strict attention, be cautious and alert), for you do not know when the Master of the house is coming--in the evening, or at midnight, or at cockcrowing, or in the morning--

NLT: So keep a sharp lookout! For you do not know when the homeowner will return––at evening, midnight, early dawn, or late daybreak.

GNB: Watch, then, because you do not know when the master of the house is coming -- it might be in the evening or at midnight or before dawn or at sunrise.

ERV: You must always be ready. You don’t know when the owner of the house will come back. He might come in the afternoon, or at midnight, or when the rooster crows, or when the sun rises.

EVD: So you must always be ready. You don’t know when the owner of the house will come back. He might come in the afternoon, or at midnight, or in the early morning, or when the sun rises.

BBE: So you are to keep watch: because you are not certain when the master of the house is coming, in the evening, or in the middle of the night, or at the cock’s cry, or in the morning;

MSG: So, stay at your post, watching. You have no idea when the homeowner is returning, whether evening, midnight, cockcrow, or morning.

Phillips NT: Just so must you keep a lookout, for you do not know when the master of the house will comeit might be late evening, or midnight, or cockcrow, or early morning

DEIBLER: That man must always be ready, because he does not know whether his master will return in the evening, at midnight, when the rooster crows, or at dawn. Similarly, you also must always be ready, because you do not know when I will return.

GULLAH: So den same fashion, oona mus tek cyah, mus pay tention all de time. Cause oona ain know de time wen de massa ob de house gwine come. Oona ain know ef e gwine come aaly een de night time, een de middle night, fus fowl crow o day clean.

CEV: So be alert! You don't know when the master of the house will come back. It could be in the evening or at midnight or before dawn or in the morning.

CEVUK: So be alert! You don't know when the master of the house will come back. It could be in the evening or at midnight or before dawn or in the morning.

GWV: Therefore, be alert, because you don’t know when the owner of the house will return. It could be in the evening or at midnight or at dawn or in the morning.


NET [draft] ITL: Stay alert <1127>, then <3767>, because <1063> you do <1492> not <3756> know <1492> when <4219> the owner <2962> of the house <3614> will return <2064>– whether during evening <3796>, at midnight <3317>, when the rooster crows <219>, or <2228> at dawn <4404>–


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 13 : 35 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran