Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 : 17 >> 

WBTC Draft: Herodes sendiri memerintahkan tentara-tentara menangkap Yohanes dan memasukkannya ke penjara. Ia melakukan itu karena Herodias, istri saudaranya, Filipus. Herodes sudah menikahi Herodias.


AYT: Memang, Herodeslah yang telah mengirim orang, menangkap Yohanes, dan membelenggunya dalam penjara demi Herodias, istri saudara laki-lakinya, Filipus, karena Herodes telah menikahi Herodias.

TB: Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai isteri.

TL: Karena Herodes sendiri sudah menyuruhkan orang menangkap Yahya, lalu diikatnya dia di dalam penjara oleh sebab Herodiah, isteri Pilipus, saudaranya itu, karena Herodes sudah beristerikan dia.

MILT: Sebab Herodes sendiri, sambil mengutus, dia menangkap Yohanes dan mengikatnya di dalam penjara, sehubungan dengan Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena dia telah menikahinya.

Shellabear 2010: Memang Herodeslah yang menyuruh orang untuk menangkap Yahya dan mengikatnya di dalam penjara berkenaan dengan Herodiah, istri Filipus, saudaranya, sebab Herodes telah memperistrinya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Memang Herodeslah yang menyuruh orang untuk menangkap Yahya dan mengikatnya di dalam penjara berkenaan dengan Herodiah, istri Filipus, saudaranya, sebab Herodes telah memperistrinya.

Shellabear 2000: Memang Herodeslah yang menyuruh orang untuk menangkap Nabi Yahya dan mengikatnya di dalam penjara berkenaan dengan Herodiah, istri Filipus, saudaranya, sebab Herodes telah memperistrinya.

KSZI: Ini kerana memang Herodes telah memberikan perintah supaya Yahya ditangkap, diikat dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian kerana Herodias, isteri kepada saudaranya Filipus, yang telah dikahwininya.

KSKK: Beginilah kejadiannya. Herodes menyuruh supaya Yohanes ditangkap dan dibelenggu dalam penjara, karena Herodias, istri saudaranya, Filipus. Herodes telah mengambilnya sebagai istri

VMD: Herodes sendiri memerintahkan tentara-tentara menangkap Yohanes dan memasukkannya ke penjara. Ia melakukan itu karena Herodias, istri saudaranya, Filipus. Herodes sudah menikahi Herodias.

AMD: Herodes sendiri telah memerintahkan para tentaranya untuk menangkap Yohanes dan menjebloskannya ke penjara. Ia melakukannya untuk menyenangkan hati Herodias, istrinya. Herodias telah menikah dengan saudara Herodes, Filipus, tetapi kemudian Herodes menikahinya.

TSI: Jauh sebelum peristiwa itu, Herodes sudah merampas Herodiana, istri adiknya sendiri, Filipus. Yohanes Pembaptis sudah menegur dia berulang-ulang, “Menurut Hukum Taurat kamu tidak boleh kawin dengan istri adikmu itu.” Karena itu Herodes menyuruh tentaranya untuk menangkap Yohanes dan memasukkan dia ke dalam penjara dalam keadaan terikat dengan rantai besi.

BIS: Sebab sebelum itu Herodes telah menyuruh orang menangkap Yohanes, dan memasukkannya ke dalam penjara. Herodes berbuat begitu karena soal Herodias, istri saudaranya sendiri, yaitu Filipus. Sebab Herodes sudah mengawini Herodias,

TMV: Dahulu Raja Herodes memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat lalu dimasukkan ke dalam penjara. Raja Herodes berbuat demikian kerana Herodias, yang telah dikahwininya walaupun sebenarnya wanita itu isteri Filipus, saudara Raja Herodes.

BSD: Memang dahulu Herodes sudah menyuruh orang menangkap Yohanes dan memerintahkan supaya ia diikat dan dimasukkan ke dalam penjara. Herodes melakukan itu karena Yohanes berulang kali menegur dia mengenai Herodias. Sebab, Herodes sudah mengawini Herodias iparnya sendiri, istri saudaranya yang bernama Filipus.

FAYH: Herodes telah menyuruh para prajurit menangkap dan memenjarakan Yohanes karena Yohanes mengecam perkawinannya dengan Herodias, istri saudaranya sendiri yang bernama Filipus.

ENDE: Adapun Herodes ini telah menjuruh tangkap Joanes, belenggu dan pendjarakannja, karena Herodias, isteri saudaranja Pilipus sebab telah diambilnja sebagai isteri.

Shellabear 1912: Karena Herodis sendiri sudah menyuruhkan orang menangkap Yahya, lalu diikatnya akan dia dalam penjara oleh sebab Herodiah, yaitu istri Pilipus saudaranya itu: sebab Herodis sudah berkawin dengan dia.

Klinkert 1879: Karena telah disoeroeh Herodis akan orang menangkap Jahja, laloe di-ikatnja dalam pendjara, karena sebab Herodias, isteri Pilipoes, saoedaranja, karena radja Herodis beristerikan dia.

Klinkert 1863: {Mat 14:3; Luk 3:19; 9:9} Karna Herodes soedah soeroehken orang menangkap Johannes, dan mengiket dia dalem pandjara, dari sebab Herodias, bininja dia poenja soedara Filippoes, sebab Herodes soedah kawin sama dia.

Melayu Baba: Kerna Herodis sndiri sudah suroh orang tangkap sama Yahya, dan sudah ikat dia dalam jel, kerna sbab Herodiah sudara-nya Filipus punya bini: sbab Herodis sudah kahwin sama dia.

Ambon Draft: Karana Herodes sudah-lah suroh tangkap Joannes dan kuronglah dija di dalam pandjara; itupawn, awleh ka-rana Herodi; a, isteri sudaranja Filippus itu, awleh karana Ija sudahlah ambil dija akan isteri.

Keasberry 1853: Kurna adalah Herodis sundiri tulah munyurohkan munangkap akan Yahya, surta diikatnya akan dia dalam punjara ulih subab Herodia, iya itu istri saudaranya Philipus: kurna Herodis sudah kahwen dungan dia.

Keasberry 1866: Kŭrna adalah Herodis sŭndiri tŭlah mŭnyurohkan mŭnangkap akan Yahya, sŭrta diikatnya akan dia dalam pŭnjara, ulih sŭbab Herodia, istri saudaranya Philipus, kŭrna Herodis sudah kahwen dŭngan dia.

Leydekker Draft: Karana Hejrawdejs 'itu djuga sudahlah menjuroh 'awrang pergi menangkap Jahhja, dan meng`ikat dija taroh dalam pandjara, 'awleh karana sebab Hejrawdija, 'isterij Filipus sudaranja laki 2 'itu, 'awleh karana 'ija sudahlah berbinikan dija.

AVB: Sebabnya memang Herodes telah memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian kerana Herodias, isteri kepada saudaranya Filipus, yang telah dikahwininya.

Iban: Laban Herod udah ngasuh orang nangkap John, lalu nanchang iya dalam rumah jil, ketegal Herodias, bini menyadi iya Philip, laban Herod udah ngambi Herodias nyadika bini iya empu.


TB ITL: Sebab <1063> memang Herodeslah <846> yang menyuruh <649> orang menangkap <2902> Yohanes <2491> dan <2532> membelenggunya <1210> <846> di <1722> penjara <5438> berhubung dengan peristiwa <1223> Herodias <2266>, isteri <1135> Filipus <5376> saudaranya <80> <846>, karena <3754> Herodes telah mengambilnya sebagai isteri <1060>. [<2264> <846>]


Jawa: Amarga pancen Sang Prabu Herodhes kang dhawuh nyepeng Nabi Yokanan lan mbesta sarta banjur kalebokake ing pakunjaran, marga saka anane lelakon bab Sang Putri Herodhias, garwane Pangeran Filipus sadhereke, kang kapundhut garwa dening Sang Prabu Herodhes.

Jawa 2006: Amarga Hérodès piyambak wis dhawuh supaya nangkep Yohanes lan mbanda panjenengané ana ing kunjara, awit Hérodès ngalap Hérodias, garwané Filipus sadhèrèké Hérodès, dadi garwané.

Jawa 1994: Awit mauné Sang Prabu Hérodès wis ndhawuhi para prejurit supaya nyekel Nabi Yohanes, banjur ditahan, merga wani melèhaké Sang Prabu Hérodès, olèhé nggarwa Hérodias. Hérodias kuwi bojoné Filipus, seduluré Hérodès.

Jawa-Suriname: Awit mauné Yohanes wis dilebokké nang setrapan karo ratu Hérodès, nuruti jalukané Hérodias. Jalaran Yohanes ajek ngomongi ratuné nèk klakuané kebatyut. Hérodès ngepèk Hérodias, bojoné Filipus, kakangé déwé.

Sunda: Bareto Yohanes teh ku Herodes geus dipiwarang ditangkep, dirante jeung dipanjara lantaran ngaweweleh anjeunna migarwa Herodias istri Pilipus saderekna.

Sunda Formal: Memang, Herodes anu miwarang nagkep Nabi Yahya teh; salian diborgol, anjeunna ge dijebloskeun ka panjara. Asalna mah, sang Raja teh nyandak Herodias, — geureuha Pilipus, saderekna — didamel prameswari;

Madura: Sabab sabellunna jareya Herodes la marenta’agi sopaja Yahya etangkep, ban epamaso’ ka penjara. Kan kantha jareya polana Herodiyas, se ekaraji, maske Herodiyas jareya binena taretanna dibi’ se anyama Filipus.

Bauzi: Ame Boehàda Herodesat lab gagoho bak lam aho amu nehi modehe im nim ehe labe aho vi ozome labi gagoho bak. Amu di iube Boehàda Herodesat aho aba meida Filipus labe am nam Herodias ab vaham. Labihahemu Yohanesat im lam ozobohudi Herodes bake neha, “Obo meida Filipusam nam oho vaha bak lam om git modeho. Ne, Musat aham di iube Alat aba vameadaha im nehasu toeme fi hasi esuhu bak. ‘Obo meida labe am nam a vamule,’ lahame toeme fi hasi esuhuna lam om akati vi modehe vaba voou fa obo meida labe am nam fa vahela?” lahame Herodes bake dihasi im vahokeda. Labi neo dihasi im vahokeda. Lahada. Labihadume modeha Herodesat faki am meo dam gagome Yohanes si anekehà ahim giame sel ab ousuham.

Bali: Santukan sane dumun Sang Prabu Herodes wiakti sampun mrentahang ngejuk tur mangkeng Dane Yohanes malantaran Herodias, rabin Pilipuse, semeton idane, sane kambil kanggen rabi.

Ngaju: Basa helo bara te Herodes manyoho oloh manawan Yohanes, tuntang manameae akan huang penjara. Herodes mawie kalote awi soal Herodias, kabalin paharie kabuat, iete Pilippus. Basa Herodes jari kawin dengan Herodias,

Sasak: Sẽngaq sendẽqman nike Herodes sampun prẽntahang dengan bau Yahya, dait sẽkoqne ie lẽq dalem bui. Herodes ngelaksaneang hal nike lantaran Herodias, sebiniqne Pilipus sanakne mẽsaq. Sẽngaq Herodes sampun nikah kance Herodias,

Bugis: Saba’ ri yolonaro, purai nasuro Hérodés tauwé tikkengngi Yohanés, sibawa puttama’i ri laleng tarungkué. Napogau’i Hérodés iyaro nasaba Hérodias, bainéna silessurenna, iyanaritu Filipus. Saba’ purani Hérodés nakawingi Hérodias,

Makasar: Nasaba’ le’baki pirangalloang nasuro jakkala’ Yohanes, na napantama’ ri tarungkua. Ia passabakkanna iamintu passala’ Herodias, bainenna tonji sari’battanna, iamintu Filipus. Nasaba’ le’ba’mi nabuntingi Herodias,

Toraja: Belanna Herodes kalena mangka ussua tau untingkanni tu Yohanes, napungoi lan pa’tarungkuan tu belanna Herodias, bainena Filipus siulu’na, pa napobainemo Herodes.

Duri: Iamo namangkada susi joo Raja Herodes, nasaba' ia to apa pura jaji tonna tee. Ia joo Raja Herodes sibalii Herodias bainena sile'tona to disanga Filipus. Apa napangngingaranni Nabi Yahya kumua, "Pemali ke sibaliki' Herodias to balinna sile'tota'." Iamo joo namagalli Herodias anna madoang la mpangpebunoanni, apa malaja'i sanga tangnapangben Raja Herodes. Dipangpejokkoan bangri to Nabi Yahya nadipumpung dipatama pangtarungkuan. Nasuai Raja Herodes to tau njagai meloi to Nabi Yahya lan pangtarungkuan, sanga nakalaja'i. Naissen kumua maruruh penawanna Nabi Yahya nturu' pakkaeloran-Na Puang Allataala. Na nakabudai mpesa'dingngii ke mangngajahhii, apa siputtak lan to penawanna ke nasa'ding omi to pangngajahna.

Gorontalo: Memangi omo-omolu ti olongiya Herodes ta loiwaupa oli nabi Yahya ta mopopolihuwa wawu loipungu oliyo to tutupa. Ti olongiya Herodes lohutu odito sababu pasali li Herodiyas dile le Pilipus wutatiyo, ta hilamaliyo lowali dileliyo.

Gorontalo 2006: Sababu tou̒ diipo uito tei Herodes malei̒ wau̒po olei Yahya, wau lopotuwoto olio ode delomo tutupa. Tei Herodes lohutu odito sababu pasali li Herodias, dile lowutatio lohihilao, deu̒ito-yito tei Pilipus. Sababu tei Herodes malonika woli Herodias,

Balantak: Gause i Herodes isian nomosuu'kon mian mangarakop i Yohanes ka' nonsoopkon na tarungkuan. Mbali' i Herodes nangawawau koiya'a gause pingkira' ni Herodias. Herodias boroki' ni Filipus, utus ni Herodes, kasee ia poboroki'mo i Herodes.

Bambam: Aka abana Herodes si'da hi tia ussua tau ussakka Yohanes napopesangkala illaam tahungkum aka nasalla indo anna natappakadai Yohanes diona indo umpobaine Herodias bainena Filipus, solasubunna.

Kaili Da'a: Iwe'imo sabana Magau Herodes nompekiri iwetu. Bopia i'a nomporongo i Herodias, rongo nu sampesuwuna mboto to nosanga ka i Filipus. Naopu etu nadea ngganimo Yohanes Topediu nangontiaka Magau Herodes sabana pokaingguna etu. Niulina ka i Herodes iwe'i: "Nantuki Atura-atura agamata da'a ntoto masipato komi mangala rongo nu sampesuwumu mboto!" Etu sampe Magau Herodes nompakau tantarana nanjoko Yohanes pade nombasuaraka i'a riara tarunggu.

Mongondow: Sing kowakutu in diaípa intua, ki Herodes ain nopotabaí kon intau modomok ko'i Yohanes bo bonuon kom ponjara. Pinonjara i Herodes ing ki Yohanes, sin nonogur ko'inia soaáḷ mononibuḷoi ko'i Herodias inta ki buḷoi i Pilipus ki utatnya tontanií.

Aralle: Aka' aha dolu tula'na inde Yohanes ang umpakeaha' hapunna Tomaraya Herodes. Noa indee ang dahi: Tomaraya Herodes ungkabengngi ta Herodias, bahinena siullu'na. Tahpana nahingngi Yohanes, ya' si nakambaho loloming naoaintee, "Setonganna untehkaio atohang aka' umpobahineo Herodias ang bahinena siang ullu'mu." Ya' keaha'mi yato bahinena Herodes pano di Yohanes, napadiinahanna lambi' pemala napatei. Ampo' dai mala aka' nadakai Tomaraya Herodes aka' nainsang naoatee, "Inde Yohanes to maroho inahanna." Dianto anna mahea'i lambi' ditahungkung anna malai nadakai. Ponna ma'tula' ta Yohanes nakärä'i napehingngii Tomaraya Herodes moinnakatoo dai nainsang asang bahtuanna. Ampo' aka' kaha-kahanna bahinena dianto anna ditahungkummi.

Napu: Nodemi tuntukana kamatena Yohane Toperiu. Datu Herode moala Herodias napotambia. Herodias iti iami towawinena halaluna au rahanga Pilipu. Bosa belana Yohane mokambaroa Herode hangko i babehiana iti, nauliangaa: "Barako peisa mampotambia towawinena halalumu! Babehiamu iti moliungi Aturana Musa." Ido hai Herode motudu surodadona lao mohaka Yohane, rahilu hai rapopesua i lalu tarunggu.

Sangir: Batụu kal᷊imonang ene, i Herodes nạung seng nangoro taumata piněnamẹ si Yohanes, kụ pinakitahungkụ. I Herodes nẹ̌koạ kerene ual᷊ingu i Herodias kawingu anạ u sěmbaụ e hala i Filipus. Batụu i Herodes kai seng nẹ̌kapapuěng dingangi Herodias,

Taa: Naka pei i Herodes ewa wetu pampobuukanya, apa saba palaong to nawali seore. Wali ewa si’i palaong to nawali etu. Re’e seore i Herodes mangoko yau indo nu ana i mPilipus, tua’i i Herodes semo. Wali i Herodes mamporongo wo’u tau we’a etu to sanganya i Herodias. Wali ojo pangandonge i Yohanes mangkonong palaong to etu, ia yau resi i Herodes pei manganseko ia, to’onya, “Taa matao palaong to nuika ngkomi apa komi roomo mangoko yau indo nu ana ntua’imu. Pei ane ewa porenta i mPue Allah taa maya tau mangika palaong to etu.” Ewa wetu nato’o i Yohanes manganseko i Makole Herodes. Wali i Herodes mampokau tau mangansoko i Yohanes panewa mangantarungku ia. Wali ojo pangandonge i Herodias gombo to nato’o i Yohanes etu, ia maja’a kojo rayanya resi i Yohanes see naka ia rani mampopate yau ia. Pei ia taa mangarata jaya

Rote: Nakahuluk neme ndia mai a, Herodes nadenu basa hataholi la leu ho'u la Yohanis fo ala taon leo bui dale neu so. Herodes tao leondiak nana Herodias fo ana saonan ndia, nde bee na tolanoon Filipus saoina na,

Galela: (6:16)

Yali, Angguruk: Herodes inowen, "Yohanes senerik lalihipteg inggik hele waroho walug watihipteg penjara kilabik watihip," ulug umalikisi mon enepfagma hondohik libareg hele waroho walug watfareg o penjara kilabik watfag. Inggik hele waroho kilapfahon ari Herodes uhe Herodias inowen, "Hele waroho kilabin," uruk latfagma kilapfag. Herodias ino Herodes ot Filipusen og talug latfag angge famen owe Herodes inowen pal tibagma

Tabaru: Sababu ma goungu 'o Herodes wosulokokau 'o Yohanes witagoko de wisingosama 'o buika. 'O Herodes koge'ena wodiai sababu ngo Herodias 'o Filipus ma wekata womi'esenou. 'O Filipus ge'ena 'o Herodes wi dodoto ma dutu.

Karo: Herodes enda me si nuruhsa mbaruenda maka Johanes Peridiken itangkap, igariken janah ipenjaraken erkiteken Herodias. Herodias ndehara seninana Pilipus, si nggo ibuatna jadi ndeharana.

Simalungun: Ai isuruh si Herodes do ijia na manangkap si Johannes anjaha patutupkonsi halani si Herodias, parinangon ni anggini, si Pilippus, na binuatni ai gabe jolmani.

Toba: Ai disuru si Herodes i do najolo na manangkup si Johannes dohot mangkurungkon siala si Herodias, pardihuta ni anggina si Pilippus, naung nilangkupna.

Dairi: Ai si Herodes ngo pasulakken kalak menangkup si Johanes janah ikurung. Ibaing si Herodes pè karina idi kumarna si Herodias anggina berru ngo, imo sinialihken si Herodes, padahal sinibages anggina kaloon imo simergerar si Pilipus.

Minangkabau: Dek karano sabalun itu, Herodes lah manyuruah urang untuak manangkok Nabi Yahya, supayo dimasuakkan ka pinjaro. Mangkonyo Herodes batindak bakcando itu, dek karano parkaro si Herodias, bini karek-annyo si Filipus, nan lah dipabini dek Herodes,

Nias: Bõrõ fõnafõna da'õ no'ifatenge niha Herode ba wondra'u Yohane, ba ibe'e ia bakha ba gurunga. Ilau da'õ Herode bõrõ Herodia andrõ, fo'omo dalifusõnia Filifo si no ihalõ tobali fo'omonia.

Mentawai: Aipoí siburú aikoiniaké sia tai tenterania si Herodes ralabá si Johannes, rakau nia ka bagat penjara. Tápoi aigalaiaké geti nia kelé néné si Herodes, ka tubut Johannes Sipasiraraú, kalulut galai tubunia ka tubut eirania si Herodias, sinanalep sarainania si Pilipus. Aialá eirania si Herodias bailiu sikalalepnia,

Lampung: Mani semakkung ano Herodes radu ngayun ulun nangkok Yohanes, rik ngurukko ia mik delom bui. Herodes bebuat injuk reno mani soal Herodias, inggom puarini tenggalan, yakdo Filipus. Mani Herodes radu ngawini Herodias,

Aceh: Sabab sigohlom nyan Herodes ka jiyue ureuëng-ureuëng jih keuteujak drob Nabi Yahya, dan jipeutamong gobnyan lam glab. Herodes jipeubuet lagée nyan sabab soai Herodias, peurumoh syedara jih keudroe, na kheueh Filipus. Sabab Herodes ka geumeukawen ngon Herodias,

Mamasa: Ia sia nangei ma'pikki' susi Herodes annu mangka tongan kadadian yolona, inde Herodes-e umpobaine Herodias, bainena Filipus, adinna. Attu iatoo ma'kada Yohanes lako Herodes nakua: “Pemali ke ummalaiko bainena sirondongmu.” Iamo nangei keara' Herodias lako Yohanes napolalan umpopesakka Yohanes Herodes anna patamai tarungkun. Sitonganna mapa'di' penawanna Herodias lako Yohanes anna morai la umpateii sapo tae' naola annu nadagaimi Herodes illalan tarungkun. Annu malaya' duka' Herodes lako Yahones annu naissanan kumua to malolo anna to masero. Ianna mangka omo urrangngi tula'na Yohanes, marumbaka' omi penawanna Herodes sapo silosso' inawanna umperangngii.

Berik: Gwanan jes galapserem Herodes jei wini osonemana gam gula. Osona bosna jemna Filipus, ane wini jeiserem bosna jemna ga Herodyas. Yohanes Pembaptis Herodes ga bala, "Jeiserem kapka, aamei wini jeiserem ijewer gularam." Jega jem temawer Herodes jei angtanes baftabili Yohanes ne tebaf, ga sene daaferna, ane bwiyip ga sene gaataantena.

Manggarai: Ali weki run muing hi Hérodés, jera ata kudut deko hi Yohanés agu pengkut hia oné bui landing manga raja di Hérodias, wina de asé-ka’én hi Pelipus, ai hi Hérodés poli roko hian te ciri winan.

Sabu: Rowi pa uru ngati do naanne, do alla ke Herodes pe lii ta kappe Yohanes jhe lii ta pemaho la dhara ammu bhaddo. Hakku tao Herodes mina harre taga ngati lai Herodias ihi-ammu Filipus tuahhu Herodes ma miha. Rowi Herodias do jadhi ta ddau piara Herodes ke.

Kupang: Raja Herodes suru bagitu, tagal dia ada parkara bésar deng Yohanis. Dia pung carita bagini: raja Herodes su kawin ame sang dia pung adi Filipus pung maitua, nama Herodias. Padahal Filipus deng Herodias balóm bacere. Andia ko Yohanis togor ulang-ulang bilang, “Papa raja sonde bole baꞌame deng papa pung adi pung bini. Te itu su langgar kotong pung adat Yahudi na!” Biar bagitu, ma Herodes kawin deng itu parampuan ju. Ais ju dia suru orang dong pi tangkap ame sang Yohanis ko kasi maso pi bui.

Abun: Suga nyim ne Herodes dakai syogat an bi yesukmise mu but Yohanes, ete ye rai an, orete yé grem Yohanes mo sel. Herodes bi nggon, gato gum do Herodias maskwa ket Yohanes anato Herodes but Yohanes. Su ketke Herodes bi nji gato Filipus ne kra Herodias, orete Herodes waii kra Herodias kadit Filipus, an bi nji ne.

Meyah: Raja Herodes agot mar erek koma jeska sis fob, gij mona ongga ofa eneg rot Yesus enesi, beda ofa ofra mokosa Filipus efen mohona ongga ofoka Herodias. Jefeda Yohanes Pembaptis oftuftu rot ahais skoita raja Herodes oida, "Bua bumfra obkosa efen mohona jeska fob, tina ororu mifmin agama erebent bera koma erek mar ongga oska eteb!" Jefeda raja Herodes obk efen tentarer jeskaseda rikris Yohanes jah mod oskusk rot.

Uma: Hewa toi tutura kamate-na Yohanes Topeniu'. Magau' Herodes mpo'ago pai' mpotobine Herodias, tobine ompi'-na moto to rahanga' Filipus. Wori' ngkani Yohanes mpokamaro Herodes ngkai gau'-na toe, na'uli'-ki: "Uma-ko ma'ala mpotobine era-nu tetui! Gau'-nu tetu mpotiboki Atura Musa." Ngkai ree, Herodes mpohubui tantara-na hilou mpohoko' Yohanes. Rahoko' mpu'u-imi, rahoo' pai'-i ratarungku'.

Yawa: Yohanes Pembaptis apa kakaije nande no taiso: Herodes po apa arakovo Pilipus apa anamugo Herodias raovan to, weti Yohanes pananyaube Herodes pare, “Winyamo vemo nyo nya arakova apa anamu raovan inya! Nyo ananyao Amisy rakanyoandi!” Wetiva Herodias umaso mparijo Yohanes ai, weti ama anap Herodes po Yohanes aijar po augave siso no tanoano makova rai.


NETBible: For Herod himself had sent men, arrested John, and bound him in prison on account of Herodias, his brother Philip’s wife, because Herod had married her.

NASB: For Herod himself had sent and had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, because he had married her.

HCSB: For Herod himself had given orders to arrest John and to chain him in prison on account of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married.

LEB: For Herod himself had sent [and] arrested John and bound him in prison because of Herodias, the wife of Philip his brother, because he had married her.

NIV: For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip’s wife, whom he had married.

ESV: For it was Herod who had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he had married her.

NRSV: For Herod himself had sent men who arrested John, bound him, and put him in prison on account of Herodias, his brother Philip’s wife, because Herod had married her.

REB: It was this Herod who had sent men to arrest John and put him in prison at the instance of his brother Philip's wife, Herodias, whom he had married.

NKJV: For Herod himself had sent and laid hold of John, and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip’s wife; for he had married her.

KJV: For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias’ sake, his brother Philip’s wife: for he had married her.

AMP: For [this] Herod himself had sent and seized John and bound him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because he [Herod] had married her.

NLT: For Herod had sent soldiers to arrest and imprison John as a favor to Herodias. She had been his brother Philip’s wife, but Herod had married her.

GNB: Herod himself had ordered John's arrest, and he had him tied up and put in prison. Herod did this because of Herodias, whom he had married, even though she was the wife of his brother Philip.

ERV: Herod himself had ordered his soldiers to arrest John and put him in prison. Herod did this to please his wife Herodias. She had been married to Herod’s brother Philip, but then Herod married her.

EVD: Herod himself had ordered his soldiers to arrest John. So John was put into prison. Herod did this to please his wife, Herodias. Herodias was the wife of Philip, Herod’s brother. But then Herod married Herodias.

BBE: For Herod himself had sent men out to take John and put him in prison, because of Herodias, his brother Philip’s wife, whom he had taken for himself.

MSG: Herod was the one who had ordered the arrest of John, put him in chains, and sent him to prison at the nagging of Herodias, his brother Philip's wife.

Phillips NT: For Herod himself had sent and arrested John and had him bound in prison, all on account of Herodias, wife of his brother Philip. He had married her,

DEIBLER: The reason King Herod concluded that John wanted revenge is as follows: Sometime before this, Herod married Herodias, while she was still the wife of his younger brother, Philip.

GULLAH: King Herod say dat cause fo dat time e done been mek dem ketch John an pit um een de jailhouse. E done dat fa sake ob Herodias, wa e done marry, eben dough Herodias be e broda Philip wife.

CEV: Herod had earlier married Herodias, the wife of his brother Philip. But John had told him, "It isn't right for you to take your brother's wife!" So, in order to please Herodias, Herod arrested John and put him in prison.

CEVUK: Herod had earlier married Herodias, the wife of his brother Philip. But John had told him, “It isn't right for you to take your brother's wife!” So, in order to please Herodias, Herod arrested John and put him in prison.

GWV: Herod had sent men who had arrested John, tied him up, and put him in prison. Herod did that for Herodias, whom he had married. (She used to be his brother Philip’s wife.)


NET [draft] ITL: For <1063> Herod <2264> himself <846> had sent <649> men, arrested <2902> John <2491>, and <2532> bound <1210> him <846> in <1722> prison <5438> on account of <1223> Herodias <2266>, his <846> brother <80> Philip’s <5376> wife <1135>, because <3754> Herod had married <1060> her <846>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran