Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [WBTCDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 : 56 >> 

WBTC Draft: Yesus pergi ke desa, ke kota, atau ke kampung-kampung di sekitar itu. Ke mana saja Ia pergi, mereka selalu membawa orang sakit ke pasar. Orang sakit itu memohon untuk menjamah pakaian-Nya. Semua orang yang menjamah pakaian-Nya menjadi sembuh.


AYT: Ke mana pun Yesus pergi, baik ke desa, atau kota, atau daerah di sekitarnya, mereka membaringkan orang-orang sakit di tempat keramaian dan memohon kepada-Nya agar diperbolehkan menjamah ujung jubah-Nya. Dan, siapa pun yang menyentuh jubah-Nya menjadi sembuh.

TB: Ke manapun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada-Nya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.

TL: Dan barang di mana juga Ia masuk, baik kampung baik negeri ataupun dusun, orang membawa segala orang sakit ke pasar negerinya, serta memohonkan izin daripada Yesus, kalau-kalau boleh menjamah kaki jubah-Nya sahaja; maka seberapa orang yang menjamah Dia itu pun sembuhlah.

MILT: Dan ke mana pun Dia masuk, ke desa-desa atau kota-kota atau kampung-kampung, di pasar-pasar, mereka meletakkan orang-orang yang tak berdaya dan mereka memohon kepada-Nya agar mereka dapat menjamah bahkan ujung jubah-Nya saja, dan sebanyak orang yang menjamah Dia, mereka disembuhkan.

Shellabear 2010: Di mana saja Isa datang, baik di desa-desa, di kota-kota, maupun di kampung-kampung, orang-orang di tempat itu meletakkan mereka yang sakit di pasar-pasar serta meminta kepada-Nya agar diperbolehkan menyentuh jumbai jubah-Nya. Semua orang yang menyentuh-Nya menjadi sembuh.

KS (Revisi Shellabear 2011): Di mana saja Isa datang, baik di desa-desa, di kota-kota, maupun di kampung-kampung, orang-orang di tempat itu meletakkan mereka yang sakit di pasar-pasar serta meminta kepada-Nya agar diperbolehkan menyentuh jumbai jubah-Nya. Semua orang yang menyentuh-Nya menjadi sembuh.

Shellabear 2000: Di mana saja Isa datang, baik di desa-desa, di kota-kota, maupun di kampung-kampung, orang-orang di tempat itu meletakkan mereka yang sakit di pasar-pasar serta meminta kepada-Nya agar diperbolehkan menyentuh jumbai jubah-Nya. Semua orang yang menyentuh-Nya menjadi sembuh.

KSZI: Di setiap tempat yang dikunjungi-Nya

KSKK: Dan ke mana pun Ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau kampung-kampung, mereka meletakkan orang-orang sakit di pasar dan meminta kepada-Nya supaya diizinkan menyentuh jumbai jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menyentuh-Nya disembuhkan.

VMD: Ia pergi ke desa, ke kota, atau ke kampung-kampung di sekitar itu. Ke mana saja Ia pergi, mereka selalu membawa orang sakit ke pasar dan memohon kepada-Nya supaya diizinkan menjamah rambu pakaian-Nya. Dan semua orang yang menjamah rambu pakaian-Nya menjadi sembuh.

AMD: Ke mana pun Yesus pergi, baik ke desa-desa, kota-kota kecil, maupun ke kampung-kampung di daerah itu, orang banyak membawa orang-orang sakit ke pasar. Mereka memohon kepada-Nya supaya diizinkan menyentuh ujung jubah-Nya. Dan, semua orang yang menyentuh-Nya menjadi sembuh.

TSI: Jadi kalau Yesus ada di satu kota, kampung, atau rumah di luar kampung, maka mereka membawa orang-orang sakit ke tempat umum yang terdekat. Mereka minta kepada-Nya supaya Dia mengijinkan orang-orang sakit itu menyentuh ujung jubah-Nya saja. Dan semua orang yang menyentuh-Nya menjadi sembuh.

BIS: Di mana saja Yesus datang--baik di kampung, di kota atau di desa--di situ orang selalu datang dan menaruh orang-orang sakit mereka di alun-alun. Lalu mereka minta dengan sangat supaya orang-orang sakit itu diizinkan menyentuh jubah Yesus, biar hanya ujungnya. Semua yang menyentuhnya, menjadi sembuh.

TMV: Ke mana sahaja Yesus pergi, baik ke kampung, ke kota, ataupun ke pekan, penduduk di situ membawa semua orang sakit ke padang tempat orang berkumpul. Lalu mereka memohon supaya setidak-tidaknya Yesus membenarkan semua orang sakit menyentuh hujung jubah-Nya. Maka semua orang yang menyentuhnya sembuh.

BSD: Ke mana saja Yesus pergi, baik ke desa, ke kota atau ke kampung, orang juga selalu pergi ke sana sambil membawa orang-orang mereka yang sakit ke alun-alun. Mereka minta supaya Yesus mengizinkan orang-orang sakit itu menyentuh jubah Yesus, meskipun hanya ujungnya. Semua yang menyentuhnya menjadi sembuh.

FAYH: Ke mana pun Ia pergi -- ke kampung-kampung, kota-kota, dan daerah-daerah pedesaan -- mereka membaringkan orang-orang sakit di pasar dan di jalan, dan memohon supaya orang-orang sakit itu dibolehkan menjamah Dia, sekalipun hanya pinggir jubah-Nya saja. Semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.

ENDE: Dan kemanapun Ia datang, disegala dusun, kampung dan kota, orang meletakkan orang sakit dilapangan pasar dan memohon kepada Jesus, supaja mereka itu diidzinkan menjentuh djumbai mantolNja. Dan semua orang jang menjentuhNja disembuhkan.

Shellabear 1912: Dan barang dimana `Isa masuk kekampung atau kenegri atau kedusun, maka orang-orang sakit itu diletakkan di pasar-pasar, serta meminta dia kalau boleh menjamah kaki jubahnya sahaja: maka seberapa orang yang menjamah kakinya itu sembuh.

Klinkert 1879: Dan barang dimana ija masoek baik dalam kampoeng, ataw negari, ataw doesoen, dibawa olih mareka-itoe akan orang-orang sakit itoe kapasar dan dipintanja kapada Isa, kalau bolih didjamah olih mareka-itoe, djikalau akan poentja djoebahnja sadja, maka saberapa banjak orang jang mendjamah dia, ija-itoepon semboehlah.

Klinkert 1863: Maka dimana-mana Toehan dateng, baik dinegari atawa dikota atawa didoesoen-doesoen, disana djoega dia-orang taroh segala orang jang sakit dipasar serta minta sama Toehan, bijar itoe orang bolih merabah kelim djoebahnja sadja; maka sabrapa banjak orang jang merabah Toehan, itoe djadi baik badan.

Melayu Baba: Dan baik di mana Isa masok, baik di kampong-kampong, atau di negri-negri, atau di dusun pun, dia-orang ltakkan orang sakit di pasar-pasar, dan minta dia jamah chuma kaki baju-nya saja: dan s-brapa banyak orang yang jamah dia, smoa-nya jadi baik.

Ambon Draft: Dan di barang soa ataw negeri ataw kampong Ija ma-sok, di situpawn dija aw-rang datang taroh awrang-awrang sakit di djalan besar, dengan minta jang marika itu bawleh pegang sadja ping-gir badjunja. Maka samowa awrang itu, jang dapat pegang Tuhan JESUS, djadilah bajik.

Keasberry 1853: Shahadan maka barang dimana iya masok, baik dalam dusun, atau nugri, atau didarat darat, maka dibawalah ulih marika itu orang sakit sakit dilurong lurong, surta muminta kapadanya supaya bulih dijamah ulih marika itu, jikalau kiranya dipuncha bajunya skalipun: maka sa'banyak orang yang munjamah akan dia itu pun munjadi sumbohlah.

Keasberry 1866: Shahadan maka barang dimana iya masok, baik dalam duson, atau nŭgri, atau didarat darat, maka dibawalah ulih marika itu orang orang sakit dilorong lorong, sŭrta mŭminta kapadanya, supaya bulih dijamah ulih marika itu jikalau kiranya dipancha bajunya skali pun. Maka sŭbanyak orang yang mŭnjamah akan dia itu pun mŭnjadi sŭmbohlah.

Leydekker Draft: Dan barang dimana djuga 'ija masokh kadalam djadjahan 2, 'ataw negerij 2, 'ataw duson 2, disana 'awrang tarohlah segala 'awrang dlaxif pada pakan 2, dan memohonkanlah dija, sopaja dedjabatnja kelim badjunja djuga, maka barapa 2 'awrang jang mendjabatlah dija, 'itu sombohlah.

AVB: Di setiap tempat yang dikunjungi-Nya – baik di kota, di pekan mahupun di kampung – penduduk di situ membawa orang yang sakit ke pasar. Mereka memohon agar sekurang-kurangnya Yesus membenarkan mereka menyentuh hujung jubah-Nya. Semua yang menyentuhnya terus sembuh.

Iban: Lalu di sebarang endur ti digagai Jesus, nemuka genturung pendiau, nengeri, tauka di umai, sida ngalika orang ke sakit ba sebelah pasar, lalu minta Iya nejuka sida ke sakit negu puting serayung Iya, lalu semua orang ke negu serayung Iya gerai magang.


TB ITL: Ke manapun <3699> Ia pergi <1531>, ke <1519> desa-desa <2968>, ke <1519> kota-kota <4172>, atau <2228> ke <1519> kampung-kampung <68>, orang meletakkan <5087> orang-orang sakit <770> di <1722> pasar <58> dan <2532> memohon <3870> kepada-Nya <846>, supaya <2443> mereka diperkenankan hanya menjamah <680> jumbai <2899> jubah-Nya <2440> <846> saja. Dan <2532> semua <3745> orang yang <302> menjamah-Nya <681> <846> menjadi sembuh <4982>. [<2532> <302> <2228> <2579>]


Jawa: Menyanga ngendi bae tindake, menyang ing desa-desa, menyang ing kutha-kutha apa menyang ing kampung-kampung, wong-wong padha nyelehake wong lara ana ing pasar lan nyuwun marang Panjenengane, supaya dililani ndemek gombyoking jubahe bae. Dene kabeh kang ndemek jubahe padha dadi waras.

Jawa 2006: Ana ing ngendi baé Panjenengané rawuh, ing désa-désa, ing kutha-kutha, utawa ing kampung-kampung, wong-wong padha nyèlèhaké kang lara iku ana ing pasar lan nyuwun marang Panjenengané, kalilanana ndemèk sanadyan mung gombyoking jubahé baé. Déné sakèhing wong kang padha ndemèk Panjenengané iku padha dadi waras.

Jawa 1994: Saben Gusti Yésus rawuh, embuh ana ing kampung, embuh ana ing kutha, utawa ana ing désa, wong-wong kono mesthi padha teka, lan nglumpukaké wong-wongé sing lara ana ing alun-alun. Wong-wong mau banjur padha matur marang Gusti Yésus, supaya wong-wong sing padha lara diparengna ndemèk Panjenegané, senajan mung pucuking jubahé waé, mesthi nuli waras.

Jawa-Suriname: Endi waé sing ditekani Gusti Yésus, kebonan, désa apa kuta, wong-wong mesti pada teka nggawa sing lara, terus diglétakké nang lataré pasar. Wong-wong pada nyuwun marang Gusti Yésus nglilani sing lara ndemèk saliné Dèkné, senajan namung gombyoké. Sing ndemèk terus pada mari.

Sunda: Saterusna ka mana bae sumping-Na, ka desa, ka kota, ka lembur, jelema-jelema merul marawa anu garering ka alun-alun, bari nunuhun ka Anjeunna supaya anu garering teh diidinan nyabak kana tungtung jubah-Na bae wungkul. Sakur anu nyabak kabeh calageur tina kasakitna.

Sunda Formal: Angkat ka mana bae, ka desa-desa, ka kota-kota, atawa kampung-kampung, nu garering teh diteundeun di pasar-pasar, marenta diwidian nyabak kana tungtung jubah-Na wungkul. Sakur anu nyabak, terus bae calalageur.

Madura: Dha’ emma’a bai Isa se meyos — ka kampong, ka kottha otaba ka disa — reng-oreng noro’ entar ka jadhiya ngeba reng-oreng sake’ se pas esaba’ e lon-alon. Reng-oreng jareya nyo’on ka Isa sopaja se sake’ eparengngana edi nyedding jubana, maske pera’ penggirra. Oreng sake’ se nyedding penggirra jubana jareya padha baras kabbi.

Bauzi: Labi Yesusat bak iuba lào? Bak iuba lào? Abo num debu bak modeo? Sii bak modeo? Gi bàhàgo bak modeo? Laham bak laba lam di dam ahe damat aime ozo, “Yesusat im dam gaileheda nim ulasi modi fa neàdedase,” laham bake vi ozome fa im dam gaileheda visomoame damat na ot loiam bak tomba laba oumaheda. Labi ame lab gailehe dam zi labe Yesusat lebohotelo modem di labe gi nehame gut tauleda, “Om sue sona ahoba dusuhuda labe am nao bobusbe zoho labe am aha obe lam iho vi ulase,” lahame Yesus bake vi tauleda. Labi dam gaileheda ahebu ame sue gi koena vi ulaha modi fa ab neàdedaham.

Bali: Kijaja Ida lunga, ka kota, ka desa-desa, wiadin ka dusun-dusun, anake sami pada makta anak sakit, kagenahang ring wantilane. Sami kedeh mapinunas ring Ida mangda kalugra ngusud tepin jubah Idane. Santukan siraja sane polih ngusud, ipun jeg seger.

Ngaju: Hong kueh bewei Yesus dumah, en hong lewu hai, lewu korik, atawa hong dukoh, akan hete kea oloh harajur dumah tuntang mingkes kare oloh haban hong bentok lewu. Palus ewen balaku nyame-nyame uka kare oloh haban te inyoho ih manigong jubah Yesus, aloh buah lawin jubahe barangai. Uras ewen je manigonge te manjadi keleh.

Sasak: Lẽq mbẽ juaq Deside Isa rauh -- timaq lẽq kampung, lẽq kote atao lẽq dẽse -- lẽq derike dengan tetep dateng dait noloq dengan-dengan sakit lẽq peken-peken. Ie pade tunas adẽq dengan-dengan sakit nike teijinang kintur jubah Deside Isa, timaq cume potone. Selapuq saq kintur poton jubah-Ne jari selah.

Bugis: Kégi-kégi Yésus lao — muwi ri kampongngé iyaré’ga ri kotaé iyaré’ga ri désaé — kuwatoro tuli lao tauwé sibawa taroi sining tau malasana mennang ri tana lapangngé. Nainappa naéllau sibawa masero kuwammengngi iyaro sining tau malasaé ripalaloi géssai jumbana Yésus, muwi cappa’na muwa bawang. Sininna géssaéngngi majjappani.

Makasar: Kemae-kemae battu Isa — baji’na ri kampong-kamponga, ri desa-desaya, yareka ri kota-kotaya — anjoreng tommi battu taua massing angngerangi tau garrinna na napadongko’ ri lapanganga. Nampa napala’ dudu ri Isa, sollanna nipa’biang ngaseng anjo tau garringa anseroi jubaNa, manna cappa’naja nasero ke’nanga. Na sikontu tau le’baka anseroi jubaNa, a’jari baji’ ngasemmi.

Toraja: Sia umba-umba Nanii tama, nala tondok nala kota ba’tu to’ banua, pada napatorro tau tu mintu’ to masaki dio pasa’ sia napalaku lako Yesu, kumua ke ma’din siai anna kaka’ bangi tu rombe sambu’Na; padami tau ungkaka’I padami maleke.

Duri: Umbo-umbo nanii ratu to Puang Isa, la lako kampong la lako kota, la male ia to tau mbawa tomasaki, napasirempunni jio pasa'. Anna meta'da lako Puang Isa kumua, ke wa'dingngi, nakaka' mandai to baju lando-Na, moi na tampakkana bangra. Padami tau ngkaka' baju landona pada toomi malagah.

Gorontalo: Odito olo openu boli deutonu ponaowa li Isa ode desa-desawalo, ode kota-kotawalo meyalo ode kakambunguwalo, tawu hepopobalata mota lo ta hengongota to patali wawu pipiuwa hepohileya ode o-Liyo, alihu timongoliyo ijiniya-Liyo openu bo modedeta bihu jumba-Liyo. Wawu nga'amila ta helodedeta o-Liyo loluli.

Gorontalo 2006: Boli tou̒toonu ti Isa meidungga -- mopio to kambungu, tokota meaalo todesa -- teto olo tau laito hiponao̒wa mai wau mopo balatao̒ tau-tauwalo tahi ngongota limongolio boito to tanalapa. Lapatao̒ timongolio mei̒ poluasi wolo tio̒otutua alihu tau-tauwalo tahi ngongota boito moo̒dedeta jumba li Isa penu bo biihio. Ngoa̒amila tahe loo̒dedeta jumba boito, maloluli.

Balantak: Mau mbaria kotakaan ni Yesus, mau na kampung, mau na kota kabai se' na libutan, na dodongoan inono' mian men manggeo pokelaionna i raaya'a na pasar. Ka' pa'ase'onna i raaya'a kada' daa mian men manggeo iya'a patalaion mongkoyong juba ni Yesus, mau tongko' puusna. Wiwi'na men nongkoyongmo sida nalesi'.

Bambam: Umba-umba ongeam naongei sule, lako haka mesa tondä', lako haka kota, battu ongeam senga', buda liu tau sule umbaba to masakinna tihempum dio pasa' anna napelaui lako naua: "Kela mala anna naantii moi podo tähämpä' jubamum to masakingki, iya la malam too bono'." Lambi' ingganna to muantii mala asam bono'.

Kaili Da'a: Ri umba-umba nikalau Yesus, nabeloka ri ngata-ngata, nabeloka ri kota-kota, nabeloka ri boya-boya, naria tau nanggeni toju'a mpaka ri potomu, pade niperapi ira ka Yesus ante mpu'u-mpu'u ala ane mamala tau naju'a etu nau aga manggabe tampa nu bajuna. Pade isema-sema to nanggabe tampa nu bajuna nabelo pura nggari ju'a ira.

Mongondow: Kon ondakabií im baya'an i Yesus, kon lipuí, kong kotaí, ande kon desa, intau mita tatap mopododon kon intau mita nongotakit ko'i Yesus. Intau mita motakit tatua ulidon monia kon tampat moluas. Bo totok im po'igumon monia kombaí intau mita motakit tatua ogoi moliai kon jubah i Yesus, umpakahbií tongaí ubungea. Komintan intau inta noliai nongopia.

Aralle: Diamo naongei, dianto napambahai. Moi di ongeang mahulla-hulla, moi di bohto mahoa', aha toi sule tau umbaha to makorong pano di pasa' anna malau masei ke la malai sika ungnganti kaya'na Puang Yesus. Aka' moi behing kaya'na supu naanti, ya' tahpa bono' asang.

Napu: Iumba pea kalaoana Yesu, ba i boea mahile ba i boea au kokoi, moantihe ranganda au mahai rawoli i pobalu-balua, pane merapihe i Yesu bona mampetobohe wataNa, nauri wuntu baduNa pea. Ope-ope au mampetobo baduNa, liliu mpuumohe maoha.

Sangir: Balạewe Mawu Yesus měnsang -- su weọ e sude su kampong, su soane arau su wawurasenge -- sene i sire mang duměnta maměllọu masasakịe su tal᷊uahe. Mase i sire měmpẹ̌dorong tadeạu masasakịe rembeng ipakawala měmpanenggehẹ̌ kakingkaenge manịeng tumbạu humbune. Kěbị apan němpanenggehẹ̌ e, něngkapia.

Taa: Pasi imbare nakarata i Yesu, boros kojo tau mampago Ia. Tempo Ia rata ri kota-kota tau yau mampago, tempo Ia rata ri kampukampu tau yau mampago, pasi tempo Ia rata ri nawu-nawu tau yau seja mangampago. Wali boros kojo tau mangampago Ia. Wali tau etu sira mampoduli tau to masaki nja’u pasar. Panewa sira mamporapika kojo resi i Yesu see tau to masaki etu maya mampotaka nempo ojo ri wii nu mpakeNya. Wali i Yesu Ia mangabiaka tau to masaki etu mampotaka wii nu mpakeNya, panewa samparia tau to mampotaka ri wii nu mpake i Yesu etu, sira rapakatao muni.

Rote: Yesus losa bee, nau nai nusak bee do nai kota bee, do nai nggolok bee ndia boe, hataholi la lo hataholi kamahe'di sala leo ndia leu, fo langapepe'u kasa leu uma la so'da na. Hataholi la loke lanseli, fo fe hataholi kamahe'dis sila la loak, fo sa'di ala koila'e Yesus ba'du manalu na, leomae ka'da pe'da na boe. Basa hataholi kamahe'dis manataila'e nana, ala hai beno'u.

Galela: Komagena lo kiaka bato Una wotagi, o bi soaka eko o bi dokuka, ona o nyawa yasisiri o pasar ma dateka yahahadoku de igolo Unaka, "Baba, nako nomisimaha, hitilahi Ani juba ma ngoguka sutu miacoho!" La o nyawa nagoona yacocoho gena yangodu manga siri itoguka.

Yali, Angguruk: Yesus o pumbuk sumu totma anggenma eke laruk latfagma ap ouk warukon walug watug silimu imbik waharuk latfag. Waharuk lit Yesus fam, "Hasum atogma nininggiken ki hulen waharuk lahe," ulug heng tibareg Asum atog ki hibahon arimano obog toho fano atfag.

Tabaru: Kiaka naga bato 'o liunu de 'o soana de 'o kota wanga-ngaimoi de yopa-panyake yakinoaku 'o nyawa yomalomu-lomu ma ngii ma dateoka. De yoga'asoko 'iti ka wi baju ma barenika ngaro ma yatigiosi la manga panyake 'i'aiki. Nago'ona la yatigiokau ge'ena, ma rai 'i'aiokau.

Karo: Ku ja pa pe Jesus reh, ku dusun-dusun, ku kuta-kuta, ntah ku kota-kota, nterem kalak si penakiten itaruhken kade-kadena ku pasar-pasar janah ipindona alu mesangat man Jesus gelah kalak si sakit e banci ndadap UisNa lah gia. Janah kerina kalak si ndadap uis Jesus jadi malem.

Simalungun: Anjaha huja pe Ia laho, hu dusun-dusun atap hu huta-huta atap hu kota pe, iparpatibal halak ma na boritan i alaman, anjaha ipindo sidea ma bani Jesus, ase ilopas sidea pala manjamah sisi ni pakeian-Ni gelah. Anjaha haganup halak na manjamah ai, malum do.

Toba: Asa laho mambongoti lumban manang huta manang sosor Ibana, disi ma dipeakkon di alamanna angka na hansitan i, jadi dielehelek do Ibana, asa diloas jamaonnasida nanggo rambu ni ulosna, jadi sude na manjamasa dipamalum.

Dairi: Barang mikè roh Jesus tah pè i kuta -- i kota barang pè i sosor -- dak merrohen ngo kalak mi sidi janah ibaing ngo simersakit i i penongkohen. Nai iendik-endik kalak i mo asa ipaduè ijamah simersakit i tah pè pellin punca jubah Jesus. Ai karinana simenjamahsa, gabè malum ngo.

Minangkabau: Dima sajo Isa Almasih barado -- biya di kampuang, biya di kota, atau pun di jorong -- kasinan pulolah urang bi tibo, untuak malatakkan urang-urangnyo nan sakik di tanah lapang. Sudah tu inyo bi sabana mamintak kabake Isa Almasih, supayo urang-urang nan sakik tu dibuliahkan ma awai jubah Baliau, biya pun hanyo ujuangnyo sajo. Kasadonyo urang sakik nan ma awai jubah Baliau, bi cegak panyakiknyo.

Nias: Ba gofu heza mõi Yesu -- he ba mbanua side'ide, he ba fasa ba ma zui ba mbanua -- ba da'õ mõi niha sato ba wolohe sofõkhõ, ba latou'õ tou ba newali niha sofõkhõ andrõ khõra. La'andrõ sibai ena'õ latehegõ zofõkhõ andrõ lababaya mbaru Yesu, he ha ahe mbaru-Nia. Ba fefu zombambaya Ya'ia, ba oi dõhõ.

Mentawai: Bulat kaipa lé iei Jesus, ka laggai sigoisó, elé ka laggai sabeu, elé ka laggai bulat sigoisó, riu-riu lé raailiaké nia; iageti taroakérangan simabesí ka tana lapang. Besíakérangan nia simakopé ka tubut Jesus, bulé iobáaké sia simabesí, rarape saraubat Jesus, kenanen sipujajainangan lé. Oto sangamberi sipasirarape simajai saraubat Jesus, ale besíra.

Lampung: Di dipa gaoh Isa ratong -- baik di pekon, di kota atau di desa -- di dudi ulun risok ratong rik ngepikko ulun-ulun meruyuh di tanah lapang. Raduni tian ngilu nihan in jelma-jelma meruyuh udi diizinko nilut jubah Isa, tagando angkah uncukni. Sunyin sai nilutni, jadi munyai.

Aceh: Dipat mantong Isa teuka !!-- bahnyan di gampông, di banda atawa di gampông !!-- disinan pih ureuëng-ureuëng ramé sabe jiteuka sira jikeubah ureuëng-ureuëng sakét nyan lam padang. Awaknyan laju jilakée deungon meuharab that mangat awaknyan jitem cukéh jubah Isa, bahpi ujong jih mantong. Banmandum nyang cukéh nyan, puléh mandum.

Mamasa: Umba-umba angngenan nalambi', tondokraka, battu angngenan senga'raka, buda liu tau sae umbaa to masakinna narempun dio pasa' anna pelaui kumua kenamala moi podo narumbumo tampak bayunna. Aka' angganna to urrumbui napomalapu'.

Berik: Tamna seyafter gemerserem Yesus aa jep gam wofnaram, afa tamnap, afa kotanap, afa taman nenennap, angtane jep gangge forobitye, angtane bwernabaraiserem pasarap ga gane aftabifelwena. Jep ga jei Yesus ga gane aber-aberwobana enggame, "Ai ke samfer fena Imna fwesapfener as ensobana?" Ane angtane bwernabara seyafter fene Jemna aa jei ne taamiwenaram, jei ga aa ge waakenswebili.

Manggarai: Nia kaut liba Diha, oné sangged béo, oné sanggéd béndar ko oné sanggéd mukang peher lata sanggéd ata beti oné amba, agu tegi oné Hia, kudut isé sendo koés am tamat te cabi lindi juba Diha. Agu sanggéd ata situt cabi Hia ina kéta taungs.

Sabu: Pa mii we Yesus ne dhai -- pa rae do nami we, ta dakka ma ke ne ddau he la anne nga aggu -- do paddha he la era peede ddau. Jhe ami meggai-ggai ro mita ie ta wie lua pa do paddha he ta bhuje he we ne juba Yesus, maji lema ta wui jhalla ne we. Hari-hari ne do bhuje juba Yesus ne, ta ie he ke ti paddha ro.

Kupang: (6:55)

Abun: Mo pe bok ne sino gato Yefun Yesus mu mone, mo kota e, mo kampung e, mo nden e ne, yé sam ye gato i ne ma ete grem mo pasar mo nat gato yé so suk mó. Mone yé gato i ne ndek gat Yefun Yesus subere án rot Yefun Yesus bi san nap sor re, subere án ge re. Sane yé mwa ne sino gato rot Yefun Yesus bi san nap ne, án ge re, án jam nde án bi suki ne or re.

Meyah: Gij monuh era gij kota ongga Yesus omoira, beda rusnok rurka rua ongga marenir jeskaseda raha rua gu moroju esta ongga rusnok rumorodosuma gij. Beda rua ongga marenir ruis gu Yesus jeskaseda erek Ofa oitij rot, beda rua rahtec efen meisoufa tumu Ofa efaga ojgomu. Noba rua ongga rahtec efen meisoufa insa koma fob bera rita eskeira tein.

Uma: Hiapa kahiloua-na Yesus hi rala ngata bohe ba ngata kedi', rakeni tumai doo-ra topeda' pai' rapopoturu hi wiwi' karajaa, pai'-ra merapi' hi Yesus bona napiliu-ra mporeo nau' kampa' wuntu baju-na-wadi. Hawe'ea to mporeo baju-na, haliu mo'uri'-ramo.

Yawa: Yesus to no rui vayave, munijo mamaun muno munijo manakoe muno varodoro rui vayave siso rai, umba vatane wo awa vatano ujajorame maugavere Ai no pasari ama wanijate rai. Umba wo anajo indamu vatano ujajorame umaso wantukamo Apa ansune ama mamarane bo rai. Muno vatano wantukamo Ai usauman tenambe.


NETBible: And wherever he would go – into villages, towns, or countryside – they would place the sick in the marketplaces, and would ask him if they could just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed.

NASB: Wherever He entered villages, or cities, or countryside, they were laying the sick in the market places, and imploring Him that they might just touch the fringe of His cloak; and as many as touched it were being cured.

HCSB: Wherever He would go, into villages, towns, or the country, they laid the sick in the marketplaces and begged Him that they might touch just the tassel of His robe. And everyone who touched it was made well.

LEB: And wherever he would go, into villages or into towns or to farms, they would put those who were sick in the marketplaces and would implore him that if they could touch even the edge of his cloak. And all those who touched it were healed.

NIV: And wherever he went—into villages, towns or countryside— they placed the sick in the market-places. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched him were healed.

ESV: And wherever he came, in villages, cities, or countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment. And as many as touched it were made well.

NRSV: And wherever he went, into villages or cities or farms, they laid the sick in the marketplaces, and begged him that they might touch even the fringe of his cloak; and all who touched it were healed.

REB: Wherever he went, to village or town or farm, they laid the sick in the market-place and begged him to let them simply touch the edge of his cloak; and all who touched him were healed.

NKJV: Wherever He entered into villages, cities, or in the country, they laid the sick in the marketplaces, and begged Him that they might just touch the hem of His garment. And as many as touched Him were made well.

KJV: And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.

AMP: And wherever He came into villages or cities or the country, they would lay the sick in the marketplaces and beg Him that they might touch even the fringe of His outer garment, and as many as touched Him were restored to health.

NLT: Wherever he went––in villages and cities and out on the farms––they laid the sick in the market plazas and streets. The sick begged him to let them at least touch the fringe of his robe, and all who touched it were healed.

GNB: And everywhere Jesus went, to villages, towns, or farms, people would take their sick to the marketplaces and beg him to let the sick at least touch the edge of his cloak. And all who touched it were made well.

ERV: Jesus went into towns, cities, and farms around that area. And every place he went, the people brought those who were sick to the marketplaces. They begged him to let them touch any part of his coat. And all those who touched him were healed.

EVD: Jesus went into towns and cities and farms around that area. And every place Jesus went, the people brought sick people to the market places. They begged Jesus to let them touch any part of his coat. And all the people that touched him were healed.

BBE: And wherever he went, into small towns, or great towns, or into the country, they took those who were ill into the market-places, requesting him that they might put their hands even on the edge of his robe: and all those who did so were made well.

MSG: Wherever he went, village or town or country crossroads, they brought their sick to the marketplace and begged him to let them touch the edge of his coat--that's all. And whoever touched him became well.

Phillips NT: Wherever he went, in villages or towns or hamlets, they laid down their sick right in the marketplaces and begged him that they might "just touch the edge of his cloak". And all those who touched him were healed.

DEIBLER: In whatever village, town or other place where he entered, they would bring to the marketplaces those who were sick. Then the sick people would beg Jesus to let them touch him or even the edge of his clothes in order that Jesus might heal them. All those who touched him or his robe were healed.

GULLAH: Ebryweh Jedus gone, de people come da tote dey sick ta um. E gone ta dey town an willage an faam. Wehsoneba de people da geda togeda een dey maakut place, Jedus come ta dem dey. Dey beg Jedus fa jes leh dey sick tetch de hem ob e cloes. An all dem wa tetch e cloes, same time dey tetch um, dey ain been sick no mo.

CEV: In every village or farm or marketplace where Jesus went, the people brought their sick to him. They begged him to let them just touch his clothes, and everyone who did was healed.

CEVUK: In every village or farm or market place where Jesus went, the people brought their sick to him. They begged him to let them just touch his clothes, and everyone who did was healed.

GWV: Whenever he would go into villages, cities, or farms, people would put their sick in the marketplaces. They begged him to let them touch the edge of his clothes. Everyone who touched his clothes was made well.


NET [draft] ITL: And <2532> wherever <3699> he would go <1531>– into <1519> villages <2968>, towns <4172>, or <2228> countryside <68>– they would place <5087> the sick <770> in <1722> the marketplaces <58>, and <2532> would ask <3870> him <846> if <2443> they could just touch <680> the edge <2899> of his <846> cloak <2440>, and <2532> all <3745> who <302> touched <681> it <846> were healed <4982>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 : 56 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran