Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

Manine rauvaro Yesus ajo rai no Betania

1Arono Ono Paska nande rainy, yara masyote kawije intabo ndento rati, naije Yesus to no munijo Betania. Lasarus, napirati Yesus po aijaseo kovakato, opamo nori rati Betania umaso.

2Weti munijo namije vatane wo anaisye ratayao Yesus ai. Muno Marta omamo mo anaisye raun mo raunande vatane mai. Lasarus opamo tavondi apa arakove mai wisyisyo Yesus atavon.

3Naije Maria nde mo manino narwastu botorije inta raugav. Manine umaso mbovov muno ama mangke nseo rave. Umba Maria mo manine umaso rauvaro Yesus ajoe rai, muno mo rakarivuinye veano raupaisy. Weti manine umaso ranavan mbovove ntami jirati yavaro we rai tenambe.

4Weramu Yudas Iskariot no no naije tavon. (Opamo ato siso Yesus apa arakove matavon muno wepirati kavinta pare po Yesus amavun.) Arono naije Yudas po raura pare,

5“Wakoe! Manine uma wato ama mangke nseo rave! Weti veanimaibe mo rambayane jewen indamu ama doije raugav, wamo raunanto vatano awa ananuge meweno maije mai?”

6Payao tai somaisy, weramu opamo aemeno vatano awa ananuge meweno maije mansai ramu. Yara beker po doije umaso rave taune amarom, weye opamo po Yesusa pe apa arakovo utavondi aije nawe awa doijo ranugane randi, weramu taune panaonoambe rai.

7Weramu Yesus po raura Yudas ai pare, “Weinya! Mbemo nyo wanya so raura nora! Weye mo manine rauvaro Rinai indamu mo inanasine ratayao Sya masyoto inantuna raije rai.

8Vatano awa ananuge meweno mai wenawamo una no wapa yasyine rai tutir. Yara Risyamo rino no wapa yasyine mamo ama masyote nggwaravainy akatoe ramu. Weti wanya so mare mo ana ngkove inta raunande Rinai masyoto unumeso, mo raunande kai.”

Vatano Yahudi manuga mamuno Lasarus ai indamu wo aubaisy

9Vatano Yahudi wanui udaniv Yesus no no ratuije, weti wuruta no naije indamu wo akani. Weramu wo Yesus obo akani ramu, yara ware wo Lasarus aen tavon, wepirati Yesus po aijaseo kovakato no wene rai.

10Syeno akokoe awa ayao intabo indamu wo Lasarus aubai tavon,

11weye wepirati bewaramo vatano Yahudi wanui wo awa syene mapaya yara wakata wanave Yesus obo ai.

Yesus aovambe no Yerusalem

12Siman akato vatano wanui ude indamu utavono Ono Paska rai no Yerusalem. Vatano wanui umaso wo Yesus anaun panya ti de to.

13Naije wo angkaji waowe raugav, mananibe wusya wo Yesus aovambe ware, “Amisye ararimbe! Kove ngkov irati Napi de tamo Amisye rautane Ai! Kove ngkov irati Akarijo Titi Israel ai!”

14Yesus nanto keledai kamurame inta rai muno seo tuna rai, maisyare muno wusyinoe Ayao Amisye mo ratoea ntami to mare:

15“Vatano Yerusalem, wajani nora! Waperata! Wapa Akarijo Titi pi de, seo tuna keledai kamuram inta rai!”

16Arono naije Yesus apa arakovo utavondi ai nanawamo unanta ayao umaso rai jewen. Weramu arono Yesus kovakato ti seo pakato no munijo ntiti warae, naije umba mansaemen animaisye mirati vatano wanui wo rave Ai umawe rai, omamo Ayao Amisy mo raurairive ti ratoea ntami to.

17Vatano wanui nanawirati utavondi arono Yesus po Lasarus awain puje aipapo rai muno Po aijaseo kovakato no wene rai, soamo wo Lasarus apa kovakato raura kakavimbe.

18Wemi mbewar ti vatano wanui wuje ra unande Yesus ai no unanui, weye udaniv Wepirati po anapaporainye umawe raroron to.

19Weti vatano Parisi upari, wo rangkino taune mansai vambinibe ware, “Abo, waperata! Vatan tenambe uta utavono Yesus ai! Muno wamo mansopi kakai!”

Vatano Yunani inta wo Yesus akani

20Ono Paska umaso rai, vatane uta no Yerusalem indamu ube sambayambe. Muno vatano Yunani inta utavondi tavon.

21Ude Pilipus ai muno wo raura ware, “Injae winy, reambeker wananta irati Yesus ai.” (Pilipus opamo vatano Betsaida no no Galilea.)

22Weti Pilipus to po raura Andreas ai, umba yurija yo raura Yesus ai.

23Naije Yesus po raura pare, “Sya masyote nande to: kavinta rati umba Injayo Amisye pare po Arikainyo Vatan risya kovo ntiti raroron kakavimbe.

24Syo raura tugaive: Kasyambere kami intabo kai, ranivara avaya kopa rai jewen, weamo be intabove tutir. Yara intabo so avaya kopa rai, indati po kami manui rauguje.

25Are pirati po apa kovo mine so bo ratantona, opamo indati apave kovo nuge nuganui raije ramu. Yara are pirati akirive taune apa kovo mine vone so rai, opamo indati apave kovo nuge nuganui rai.

26Are pirati pare panapatambe Rinai, weamo syare tavondi Inai indamu Sya tuna ri rui, opamo tuna inatavon. Vatano panapatambe Rinai pamo indati Injayo Amisye po apa tame raijaseo ntitive.”

Yesus po apa weno nde ai raura kakavimbe

27Yesus po raura nakato pare, “Soamo inanuga nseo majeve. Weti animaisye mi syare Syo raura? Indako Syo raura syare, ‘Injayo Amisy, Nyo siurijo nande so rapaya Rinai kai’? Vemo Syo raura taije maisy inya! Weye siuri so mirati mbewaramo ide no mine vone so.

28Injayo Amisy, Nyo nya kovo ntiti raroron kakavimbe!” Naije kobe daniv anamote no no munijo ntiti ngkinde mare, “Tugae, Syo sya kovo ntiti raroron kakavimbe to, muno indati syare Syo raroron akato!”

29Vatano wanui usayai no naije wo anamoto namije raraniv. Wo raura ware, “Katitire mi ngkino we ndako?” Weramu inta nawamo ware, “Oma jewena! Yara naito Amisye inta pi payao de Yesus ai!”

30Umba Yesus po raura mansai pare, “Amisye anamoto namije ngkino wasamarom indamu wapo ranaun. Yara ngkino rinamarome ma jewen.

31Soamo masyoto mangke raugaje nande to, arono Amisye pare po mangke rapatimugo vatano mine so mansai. Muno pare Po Anakakai Akoe, opirati be akarive mine so rai, awatambe pusyo.

32Weramu Risyamo arono indati wo inaijaseo ti rino vombe irati mine so rai, weamo Syo vatan tenambe maugav ti wanave Rinai.”

33Yesus po raura taije indamu Po apa kakaijo sawa no inyo kapite rai raura wusyimbe.

34Vatano wanui nanawije wo raura Yesus ai ware, “Mbeanimaibe Nyo raura nyare wo Arikainyo Vatan aijaseo vombe no mine so rai ti kakai? Arikainyo Vatan napije pa are pije? Opamo Mesias we dako? Weramu reama Ananyao Musa mo ratoe mare Mesias opamo kova nuge nuganui, yara kakai jewen.”

35Yesus apa ayao po rasakinavo mansai pare, “Masyote kavinta vayave vare no wasarijat. Weti wapanya arono vare no wasarijat, indamu vemo wapakakave nora. Weye are pirati pare panya namane rai, opamo apa to rai mamo ngkaumudi weti pare toare rui.

36Risyirati inaurata irati vare so rai. Weti syare wapanave Rinai arono rino wasarijata nene so, indamu wasawainamo arikainyo var.” Arono Yesus po ayao so raurawa jewen, puje ti poroto kokaibe mansai.

Veanimaibe vatano Yahudi wanave jewen

37Yesus po anapaporainyo manui rave raroron, weti vatano wanui wo raeno mamije rai, weramu wanave Ai ramu.

38Ana nande so mamaisyo Ayao Amisy namirati anawae Yesaya po ratoe rai pare: “Amisyo winy, vatane wanave ayao reamo ravove raije jewen. Muno unanta Amisy nya anapaporainyo nyo rarorone rai jewen tavon.”

39Ana mbewar ti vatano nanawije wanave kakai, mamaisy irati anawae Yesaya po ratoe rai tavon no taiso:

40“Amisye po raura pare, ‘Syo mansamije raveti ntuba muno manuga raveti matu, indamu vemo wo raeno mamije rai nora, muno manuga nanto rai nora. Wonayo usakinav wakare Rinaiji, wemi mbewar Syo saumane raunande mansaije ramu.’”

41Ayaowe umaso Yesaya po raura weye po Yesus apa kovo ntiti namije raen, weti po raura kakavimbe.

42Arono naije, akarijo Yahudi wanui wanave Yesus ai. Weramu wo awa wanave so raura kakavimbe ramu, weye wo vatano Parisi masyanivo wo mansaorai usisa no awa yavaro sambaya rai.

43Wo vatane masyanive omamo manakoe irati wo Amisye asyanive rakivan, weye ubeke dave ware vatane umarinsembe mai.

Yesus po mangke rapatimu raura

44Umba Yesus gwaino anamoto manakoe rai pare, “Vatano wanave Rinai onawamo wanave Ribui inai jewen, yara wanave Injayo Amisy po inatutire Ai tavon.

45Muno vatano wo inaeno mamije rai, onawamo wo Amisyo po inatutire aen.

46Ride no mine so maisyare vare ramaisy. Are pirati panave Inai, weamo tuna kaumure ama uga rai jakatoe ramu.

47Yara vatano wo Sya ananyao raraniv weramu utavono rai jewen wenawamo Syo mangke raugaje mansai jewen. Weye ride indamu Syo mangke raugavo vatano mine so mai jewen, yara Risya ide mamo indamu Syo vatano mine so mapaya awa ayao kakaije rai.

48Weramu vatano are pirati po inatugaro marambe muno po Sya ayao raranive jewen, opamo indati mangke rapatimugo ai arono munije ama akari. Mangke rapatimugo ai weye ponae Sya ananyaowe rai.

49Weye Risya ananyao syo raura mamo muje no taune Rinai ma jewen, yara Injayap apa ma. Wepirati po inatutir weti ide, weti animaisye mirati pare Syo raura, wemamo Syo raura kobe.

50Muno Syo raen Amisye apa ananyao mamo mo kovo nuge nuganuije raunande. Weti ana rui mirati Syo raura omamo mamaisy irati Injaya apa ana po raura Rinai bo rai.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran