Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 12 >> 

1Adapawn mulaihah Ija berkatakan pada manika itu dengan perupama; an-perupa-ma; an: Adalah satu awrang, jang sudah perusah satu ta-tanaman pohon-pohon ang-gawr, dan sudah taroh satu paggar kuliling dija, dan su-dah gale satu tampat ramas dalamnja, lagi perusahlah ija padanja satu rumah kobon; dan kasi sewa itu pada aw-rang-awrang duson; lalu ber-angkatlah ija katanah jang djawoh.

2Make pada musim jang tantu, surohlah ija satu ham-ba pada awrang-awrang, duson itu, spoaja ija tarima deri awrang-awrang duson itu sa-tu bahagian deri dalam ta-tanaman pohon-pohon ang-gawr itu.

3Tetapi marika itu tang-kaplah pukol dija, dan suroh-lah dija pulang dengan kosong.

4Kombali surohlah ija satu hamba jang lajin kapada ma-rika itu; tetapi awrang-awrang duson itu limpar dija dengan batu, sampe luka kapalanja, lau suroh dija pu-lang dengan malu.

5Kombali surohlah ija satu awrang jang lajin; tetapi dija itu dija awrang bunoh, dan lagi banjak awrang jang la-jin, deri sijapa satengah dija awrang pukol dan jang lajin dija awrang bunoh.

6Tetapi adalah lagi pa-danja satu djuga anak laki-laki jang tjinta; dan deri ba-lakang sakali ija surohlah dija pergi pada dija awrang, ka-tanja: B/eta punja anak ini, tantu dija awrang akan tahu eling dija!

7Tetapi awrang-awrang duson itu berkatalah sa; aw-rang pada jang lajin: Dija ini ada djuru pusaka, mari bejar kami bunoh dija, bagitu djuga pusaka itu djadi kami punja!

8Bagitu djuga dija aw-rang mengambil dija dan mem-bunoh dija, lalu bawa bo-wang dija diluwar tatanaman pohon-pohon anggawr.

9Maka apatah tuwan, jang ampunja tatanaman pohon-pohon anggawr, akan datang dan membunoh awrang-warang duson itu, lalu kasi tatanaman pohon-pohon anggawr itu pa-da awrang lajin-lajin.

10Sudahkah kamu tijada batja suratan ini: "Batu itu, jang awrang perusah sudah bowang, itu sudah djadi batu kapala dijku;

11Deri pada maha besar Tuhan itu sudah djadi; dan heran-heran adanja pada ma-ta-mata kami"?

12Bagitu djuga djuga dija awrang tjahari, mawu menang-kap dija, tetapi dija awrang takot akan kawm itu; karana marika itu mengarti bajik-bajik, jang ija sudah bilang perupama; an ini kena dija awrang. Maka lalu pergi pulang.

13Habis itu surohlah ma-rika itu kapadanja barang awrang Farisi dan awrang Herodesi, akan menangkap Dija dalam barang perkata; an.

14Maka berdatanglah ma-rika itu kata padanja: Tu-wan Guru! kami tahu jang Angkaw ada betul, dan tijada cling awrang, dan tijada lagi tahu angkat muka barang sa-awrang, tetapi beradjar djalan Allah dengan kabenaran: ada-kah patut, bajar harga kapala kapada Kaisar, bekan ataw bukan? Haroskah kami bajar ataw tijada bajar?

15Tetapi tahulah Ija dija awrang punja tjulas, dan ka-talah pada marika itu: Apa kurang kamu mentjawbai Aku, tjawba kasi kamari satu ke-ping dinar, Aku melihat.

16Bagitupawn dija awrang kasi kaluwar satu keping. Maka katalah Ija pada ma-rika itu: Sijapatch punja rupa teladan dan tulisannja? Ka-talah marika itu padanja: Kaisar punja.

17Bagitu djuga menjahut-lah Tuah JESUS dan katalah: Berilah kamu kapada Kaisar barang jang Kasisar punja dan kapada Allah jang Allah punja. Maka heranlah mairka itu awleh karana Dija.

18Adapawn berdatanglah kapadanja awrang Saddoki, jang katakan, bahuwa bukan ada kabangkitan awrang-awrang mati, jang tanjalah ka-padanja, kala:

19Tuwan Guru, Musa su-dah menjurat pada kami, kalu-kalu satu awrang punja sudara laki-laki mati dan meninggal isterinja dengan tijada barang anak, bagitupawn sudaranja haros mengambil parampu wan itu dan menghidopkan benih pada sudaranja itu.

20Maka adalah tidjoh su-dara laki-laki: jang pertama ambillah satu bini lanu mati, dengan tjada tinggal barang benih.

21Bagitu djuga jang ber-ikot sudah ambil dija lalu mati dengan tijada bertinggal barang anak; bagitu lagi jang katiga.

22Demikijenlah tudjohtu-djoh ambillah dija, dengan tijada bertinggal barang benih; maka komedjen deri samowa mairka itu, matilah lagi per-ampuwan itu.

23Maka pada kabangkitan, manakala dija awrang akan bangun dija awrang akan bangun hidop, sijapa punja bini ija akan ada? karana pada katujoh ini ija sudah ada bini.

24Bagitupawn menjahut-lah Tuhan JESUS dan kata-lah pada marika itu; Bukan-kah kamu bersalah, awleh karana kamu kurang mengarti surat-suratan dan tijada lagi kawasa Allah?

25Karana pada waktu mana marika itu akan bangun hidop kombali deri antara awrang-wrang mati markia itu tijada kawin dan tijada deberikan akan kawin; tetapi marika itu ada seperti melaikatme-laikat di dalam sawrga.

26Tetapi akan awrang-awrang mati, jang marika itu akan bangun hidop kom-bali, tijadakah kamu sudah batja di dalam surat Musa, deri hutan karandang itu, bagimana Allah bersabdalah kapadanja kata; "Aku ini ada Ilah Abra; am dan Ilah Isa/ak dan Ilah Jakub"?

27Maka Allah bukan ada Allah awrang-awrang mati, tetapi Allah awrang jang hi-dop Sebab itu kamu bersalah amat.

28Adapawn berdatanglah kapadanja sa; awrang Penga-djar Tawrat jang sudahlah dengar-dengar dija awrang, bagimana marika itu baku tanja, dan sudah dengar Tuhan JESUS kasi menjahut pada marika itu bagitu bajik, dan tanjalah padanja: Apa-tah titah jang pertama deri samowa lajin-lajin?

29Maka menjahutlah Tuhan JESUS kapadanja: Titah jang pertama-pertima deri sa-mowa titah lajin-lajin ada ini: "Dengarlah Israel! Maha be-sar Tuhan Ilah kami sendiri sadja ada Tuhan!

30Dan saharosnja angkaw tjinta Allah, maha besar Tuhan Hahmu, dengan sa-genap hatimu, dan dengan sagenap djiwanu, dan dengan sagenap budi-akalmu, dan dengan sagenap kowatmu". Inilah titah jang pertama.

31Dan jang lajin itu, satu rupa djuga dengan ini: Saha-rupa djuga dengan ini: "Saha-rosnja angkaw tjinta sama-mu manusija sama sendiri-mu". Tijada barang titah jang lebeh besar deri pada itu.

32Maka Pengadjar Taw-rat itu katalah padanja: Be-tul, Tuwan Guru! dengan kabenaran Angkaw sudah bi-lang, jang Ija sendiri djuga ada Allah, dan jang bukan ada lajin, melajinkan Ija sen-diri djuga.

33Dan mengaschi Dija dengan sagenap hati, dengan sagenap budi-akal, dengan sagenap djiwa dan dengan sagenap kowat, dan tjinta samanja manusija seperti sen-dirinja itu lebeh berguna deri segala persombahan bunu-tn-nuan dan segal persombahan jang lajin.

34Maka sedang Tuahan JESUS melihat jang ija kasi menjahut jang bagitu bajik, bersabdalah Ija padanja: Ang-kaw tijada djawoh deri pada karadja; an Allah. Maka sa-awrang pawn tijada barani lagi bertanja Dija lebeh dja-woh.

35Adapawn menjahutlah Tuhan JESUS kata dengan beradjar-adjar di dalam Kaba: Bagimana Pengadjar-penga-djar Tawrat bawleh bilang, jang CHRISTOS ada anak la-ki-laki Daud?

36Sedang Daud sendiri bilang didalam Roch kudus: "Maha besar Tuhan sudah bilang kapada Tuhanku: Ber-dudoklah awlehmu kasabe-lah kananku, sahingga Aku taroh samowa satarumu akan pengalas kaki bagimu".

37Daud sendiri panggil Dija Tuhan, bagimana Ija bawleh ada anaknja laki-laki? Maka banjak awrang dengarlah Dija dengen suka-suka.

38Maka berkatalah Ija pada marika itu antara pengadjar-annja: Hendaklah kamu dja-ga-djaga diri deri pada Peng-adjar-pengadjar Tawrat jang berdjalan-djalan dengan badju-badju pandjang dan jang suka dapat tabea-tabea di pasar,

39Dan tampat-tampat du-dok jang pertama di Kanisa-kanisa dan kapala-majida di festa-festa makan

40Dan jang makan habis rumah-rumah parampuwan-parampuwan balu, itupawn dengan pura-pura sombajang pandjang-pangjang, Dija aw-rang ini akan mendapat hu-kum jang lebeh barat.

41Maka sedang Tuhan JESUS berdudoklah tangada peti kupang Kaba, melihatlah Ija, bagimana kawm itu taroh keping-keping di dalam peti kupang Kabu itu, Dan banjak awrang jang kaja-kaja taroh-lah banjak-banjak.

42Lagipawn berdatanglah satu parampuwan balu jang miskin. jang taorh dalamnja duwa keping ija itu saper-ampat kupang.

43Bagitu djuga Tuhan JESUS panggillah murid-murid-nja, dan katalah pada marioka itu: Songgoh-songgoh, Aku bilang pada kawu, jang par-ampuwan balu jang kasian ini sudah taroh lebeh ba-njak, deri pada segala awrang lajin-lajin, jang sudah taroh di dalam peti kupang Kapa

44Karana dija awrang sa-mowa sudah taroh deri dija awrang punja kakaja; an lebeh-lebeh; tetapi parampuwan itu deri dija punja samowanja jang ada, ija sudah taroh dalmnja. <<  Markus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran