Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

1Bagitupawn, kami ini jang kowat ada berhutang, djon-djong segala kalemahan aw-rang jang kurang kowat dan djangan turut-turut kasuka; an diri kami.

2Bejar sasa; awrang deri pa-da kami turut-turut kasuka; an deri sama-sudara kami, akan kabajikan, dan akan perusah-an.

3Karana lagi Tuhan CHRIS-TOS sudah tijada turut suka-nja sendiri, tetapi sabagimana tersurat: "Segala katjelahan deri jang mentjelakan Ang-kaw, sudah djatoh atas Aku".

4Karana segala sasawatu, jang tersurat deri waktu pur-ba-kala, itu djuga tersurat a-kan adjaran bagi kami, so-paja awleh peri tsabar dan awleh penghiboran segala Su-rat-suratan bawleh ada peng-harapan pada kami.

5Adapawn bejar kiranja Allah, jang pohon tsabar dan penghiboran, karunjakan ba-gi kamu, jang kamu bawleh ada sahati, sa; awrang dengan sa; awrang, menurut maha Tu-han CHRISTOS JESUS.

6Sopaja, dengan bersama-sama hati, dengan satu dju-ga mulut, kamu memulija-kan Bapa Tuhan kami JESUS CHRISTOS.

7Sebab itu hendaklah ka-mi tarima sa; awrang akan sa-awrang, sabagimana Tuhan CHRISTOS sudah tarima kami, akan hormat Allah.

8Ija itu b/eta bilang, jang Tuhan CHRISTOS sudah ada satu hamba guna awrang jang tersunat, awleh karana ka-benaran Allah, itupawn akan songgohkan segala djandjian pada bapa-bapa;

9Dan sopaja segala chala-jik memulijakan Allah, aw-leh karana kamurahannja, sabagimana ada tersurat: "Aw-leh karana itu aku akan me-mulijakan Angkaw di antara segala chalajik dan bermas-mur akan namamu."

10Dan pula ija katakan: "Bersuka-suka; anlah kamu, h/e awrang-awrang chalajik, ber-sama-sama dengan kawmnja!"

11Dan kombali: "H/e ka-mu sakalijen chalajik, hen-daklah kamu memudji maha besar Tuhan, dan kamu, se-gala chalika membesarkanlah Dija."

12Dan kombali berkata Jesaja: "Akar Jessai akan ada, sa; awrang jang berbang-kit akan parentah awrang-aw-rang chalajik; atas Dija dju-ga awrang chalajik akan berharap.

13Adapawn hendaklah ki-ranja Allah segala pengharap-an memunohi kamu dengan segala kasuka; an dan perda-mean di dalam pertjaja, so-paja bawleh ada bagi kamu kalimpahan pengharapan aw-leh kowat Roch Kudus!

14Tetapi, h/e sudara-suda-raku! b/eta djuga tahu bajik-bajik, jang kamu sendiri a-da punoh dengan kabajikan, deperisi dengan pengatahu-wan, sampe-sampe kowat a-kan menghiborkan sa; awrang akan sa; awrang.

15Tetapi dengan saparaw-nja, aku sudah menjurat ka-pada kamu, dengan terlebeh kaluwasan, itupawn akan sa-tu pengingatan, awleh ka-rana nimet itu, jang deka-runjakan kapadaku awleh Allah;

16Aku ada sa; awrang ham-ba Tuhan JESUS CHRISTOS antara awrang-awrang chala-jik, dengan bakardja sala-ku iman, di dalam Indjil Allah, sopaja persombahan awrang-awrang chalajik baw-leh djadi berkenan, dekudus-kan awleh Roch Kudus.

17Bagitupawn ada pada-ku kapudjian awleh karana sebab Allah di dalam CHRIS-TOS JESUS.

18Karana aku tijada akan membaranikan sendiriku, bi-lang saperkara, jang Tuhan CHRISTOS sudah tijada bowat awleh aku, akan membawa awrang-awrang chalajik ka-pada dengar-dengaran awleh perkata; an dan awleh pakar-dja; an.

19Awleh kowat tanda-tan-da dan mudjisat-mudjisat, awleh kowat Roch, sahingga aku sudah mengganapi chot-bat Indjil Tuhan CHRISTOS deri Jerusalem dan kuliling-kuliling sampe Illurikon;

20Tetapi antara jang ma-na b/eta sudah taroh kira ba-jik-bajik, akan mengehotbat-kan Indjil, di mana CHRIS-TOS bulom desebutkan, agar djangan b/eta perusah atas pengalasan awrang lajin-lajin.

21Tetapi sabagimana ter-surat: "Pada sijapa tijada de-chotbatkan akan Dija, ma-rika itu akan melihat, dan jang sudah tijada dengar itu, marika itu akan dapat meng-arti."

22Tagal itu lagi banjak kali aku sudah dapat deta-gahkan akan berdatang kapa-da kamu.

23Tetapi awleh karana pa-da sakarang ini tijada barang tampat lagi padaku, di da-lam bahagian tanah ini, dan deri lama-lama tahon aku sudah bagitu suka datang ka-pada kamu,

24Bagitupawn aku akan berdatang kapada kamu, ma-nakala aku berangkat pergi ka-Spania. Karana antara perdjalanan kasana, b/eta ha-rap melihat kamu, dan dapat dehentarkan awleh kamu ka-sana, manakala di-hulu b/e-ta sudah dapat sedikit hati ka-suka; an baserta dengan kamu.

25Tetapi sakarang aku ber-angkat ka-Jerusalem, akan pergunakan awrang-awrang mutaki.

26Karana Makedonia dan Achaja sudah kira bajik, bertondjok barang tulongan pada awrang-awrang miskin antara segala mutaki di Je-rusalem.

27Karana dija awrang su-dah kira bajik bagitu, dan marika itu ada djuga dija aw-rang punja awrang berhutang; karana sudahkah awrang-aw-rang chalajik dapat bahagian pada harta-hartanja rochani, bagitu lagi dija awrang ber-hutang menulong marika itu dengan harta-harta badani.

28Maka manakala b/eta sudah bowat betul ini, dan sudah sarahkan pada marika itu bowa ini, b/eta akan sing-gah kanegeri kamu antara perdjalananku ka-Spania.

29Maka b/eta tahu, ma-nakala b/eta datang kapada kamu, b/eta datang dengan sapunoh-punoh berkat Indjil Tuhan CHRISTOS.

30Tetapi b/eta minta deri pada kamu, dengan nama Tuhan kami JESUS CHRIS-TOS dan dengan pengasehan Roch, jang kamu sama-ber-parang dengan b/eta di dalam sombajang-sombajang kamu kapada Allah.

31Sopaja aku dapat depa-liharakan deri pada awrang-awrang durhaka di Jehuda, dan sopaja tulonganku pada Jerusalem djadi satu kasu-ka; an pada awrang-awrang mutaki;

32Sopaja dengan kahen-dak Allah, b/eta bawleh ber-datang kapada kamu, dengan suka-suka hati, dan beraw-leh satu kasedapan bersama-sama dengan kamu.

33Adapawn Allah segala perdamean adalah kiranja ba-serta dengan kamu! Amin. <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran