Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 >> 

1Bagitupawn tijada lagi barang kasalahan bagi aw-rang-awrang itu, jang ada di dalam Tuhan CHRISTOS JESUS, jang tijada berdjalan-djalan menurut daging, tetapi me-nurut Roch.

2Karana sjariet Roch ka-hidopan, di dalam CHRISTOS JESUS, sudah djadikan b/eta mardika deri pada sjariet dawsa dan kamatian.

3Karana apatah Tawrat su-dah tijada bawleh, awleh ka-rana lemah adanja awleh da-ging, Allah sudah putus hu-kum atas dawsa di dalam daging, sedang Ija sudah su-oh datang Anaknja laki-laki di dalam kasama; an daging jang berdawsa, itupawn aw-leh karana dawsa;

4Sopaja penontutan Tawrat deganapi di dalam kami ini, jang tijada berdjalan-djalan menurut daging, tetapi menu-rut Roch.

5Karana awrang jang turut ka; ada; an daging, timbang-me-nimbang barang jang punja daging; tetapi awrang jang turut Roch, barang jang punja Roch.

6Karana kira-kira; an da-ging, itulah mawt, tetapi kira-kira; an Roch, itulah kahidopan dan perdame; an.

7Awleh karana kira-kira; an akan hal daging, itulah per-saturuan melawan Allah; ka-rana kabawah Tawrat Allah, itu tijada ta; alok dirinja, ka-rana itu djuga tijada bawleh.

8Karana awrang jang turut peri daging, tijada bawleh berkenan kapada Allah.

9Tetapi kamu ini bukan turut ka; ada; an daging, tetapi ka; ada; an Roch, djikalaw pawn Roch Allah mengadijami di da-lam kamu. Tetapi djikalaw pa-da barang sa; awrang bukan ada Roch Tuhan CHRISTOS, tijada djuga ija berpunja kapadanja.

10Tetapi djikalaw Tuhan CHRISTOS ada di dalam kamu, bagitupawn songgoh, tuboh su-dah mati tagal dawsa, tetapi roch ada hidop awleh karana adalet.

11Dan djikalaw mengadi-jami di dalam kamu, Roch deri padanja itu, jang sudah membangkitkan Tuhan JESUS deri antara awrang-awrang mati, bagitu lagi, Dija itu, jang sudah membangkitkan Tuhan CHRISTOS deri antara awrang-awrang mati, akan menghidopkan lagi tuboh-tu-boh kamu jang kamatian aw-leh karanaRochnja itu, jang hidop di dalam kamu.

12Bagitupawn, h/e sudara-sudara! kami ini ada awrang-awrang berhutang, bukan deri pada daging, akan hidop me-nurut daging.

13Karana djikalaw kamu hidop menurut daging, kamu akan mati, tetapi djikalaw ka-mu mematikan segala ka; ing-inan tuboh awleh Roch, ba-gitupawn kamu akan hidop.

14Karana barapa-barapa, jang dapat dehentarkan awleh Roch Allah, marika itu djuga ada anak-anak laki-laki Allah.

15Karana sudah tijada ka-mu tarima Roch perhambu-an, akan takot kombali; te-tapi kamu sudah tarima satu Roch, saperi anak-anak laki-laki, dalam jang mana kami bersaru: Abba, ja Bapa!

16Maka Roch itu djuga bersaksi dengan roch kami, jang kami ini ada anak-anak Allah.

17Dan djikalaw anak-anak, bagitu lagi anak-anak pusaka, ija itu anak-anak pusaka Al-lah, dan sama-anak-anak pu-saka Tuhan CHRISTOS; ija itu, djikalaw kami merasa sang-sara sertanja, sopaja lagi kami depermulijakan sertanja.

18Karana b/eta sangka, ba-huwa susah sangsara deri pada waktu jang sakarang ini, tijada bawleh desamakan deng-an kamulija; an itu, jang akan denjatakan kapada kami.

19Karana saganap kadja-dian ada bernanti, dengan ba-lisah-balisah, kanjata; an anak-anak laki-laki Allah.

20Karana kadjadian itu ada ta; alok kabawah kasija-sija; an, bukan dengan suka-nja sendiri, tetapi awleh ka-hendak deri pada Dija itu, jang sudah mena; alok dija kapada-nja itu;

21Itupawn atas pengharap-an, bahuwa lagi kadjadian itu akan dapat mardika deri pada perhamba; an kabinasa; an, kapada kab/ebasan kamulija; an anak-anak Allah.

22Karana kami tahu, ba-huwa saganap kadjadian sa-ma-sama balisah dan sama-sama rasa sakit beranak sam-pe sakarang ini.

23Dan bukan sadja ini, tetapi lagi kami ini, jang ber-punja hulu-hulu; an jang per-tama deri pada Roch itu, ka-mi djuga h/elah susah di da-lam diri kami, dengan ber-nanti-nanti ka; angkatan anak-anak, kalepasan tuboh kami.

24Karana kami sudah da-pat depaliharakan di dalam pengharapan. Tetapi satu pengharapan, jang awrang li-hat-lihat, itu bukan ada peng-harapan; karana sabarang a-pa, jang awrang lihat-lihat, apa kurang ija mawu harap lagi?

25Tetapi djikalaw kami harap, barang jang kami tija-da melihat, bagitu djuga ka-mi bernanti-nanti itu dengan tsabar.

26Demikijen lagi Roch i-tu, bertongkat-tongkat kale-mahan kami. Karana apatah kami haros memohon, saba-gimana haros, tijada kami tahu; tetapi Roch sendiri me-mohonkan ganti kami, deng-an kaloh-kalohan jang tijada dekatakan.

27Maka Dija itu, jang me-mariksa; i terus-menurus se-gala hati, Ija djuga tahu, apatah kahendak Roch itu, Ija memohon ganti awrang-awrang mutaki, menurut Al-lah.

28Maka kami tahu, ba-huwa pada awrang-awrang itu jang tjinta akan Allah, se-gala sasawatu sama-bakardja akan bajik, ija itu pada sa-mowa awrang, jang menurut nijetnja, sudah dapat panggil.

29Karana segala awrang itu, jang deri di-hulu Ija su-dah mengenal, deri di-hulu djuga ija sudah tantukan ma-rika itu, akan djadisarupa tela-dan Anaknja laki-laki, sopa-ja Ija bawleh ada Anak su-long antara sudara banjak-banjak.

30Dan segala awrang itu, jang deri di-hulu ija sudah tantukan, Ija lagi sudah pang-gil marika itu; dan segala awrang itu, jang Ija sudah panggil, Ija lagi sudah meng-adilkan marika itu; dan se-gala awrang itu, jang Ija su-dah mengadilkan, Ija lagi sudah memulijakan.

31Apatah kami akan ma-wu bilang akan segala sasa-watu ini? Djikalaw Allah a-da basderta dengan kami, sija-patah akan mawu melawan kami?

32Dija itu, jang sudah tijada sajang akan Anaknja laki-laki sendiri, tetapi sudah sarahkan Dija karana kami sa-kalijen: bagimanakah tijada lja akan karunjakan pada ka-mi baserta dengan Dija, se-gala sasawatu?

33Sijapakah akan mawu membawa pengadohan lawan awrang pilehan Allah? Al-lah djuga jang mengadilkan.

34Sijapakah jang menghu-kumkan? [tulah Tuhan CHRIS-TOS, jang sudah mati, jang deri atas itu lagi sudah de-bangkitkan, jang ada sabe-lah kanan Allah, jang lagi memohon karana kami.

35Sijapakah akan mentje-rekan kami deri pada pertjin-ta; an Tuhan CHRISTOS? Pe-nindisan, ataw susah, ataw kadjahatan, ataw kalaparan, ataw badan talandjang ataw bahaja, ataw pedangkah?

36Sabagimanatersurat: Ta-gal Angkaw, kami dapat ter-bunoh saganap hari; kami terhitong seperti domba-dom-ba kabantean.

37Tetapi di dalam segala sasawatu ini, S; ija iawleh kamenangan dengan lebeh-le-beh, awleh Dija itu, jang sudah tjinta kami.

38Karana b/eta tahu bajik-bajik, bahuwa bajik kamati-an, bajik kahidopan, bajik me-laikat-melaikat, bajik Pang-hulu-panghulu, bajik perkara-perkara jang ada pada saka-rang ini, bajik perkara-per-kara jang nanti datang, bajik Pengawasa-pengawasa,

39Bajik katinggian, bajik kadalaman, bajik barang machluk jang lajin, tijada akan bawleh tjere kami deri pada pertjinta; an Allah di da-lam CHRISTOS JESUS, Tuhan kami. <<  Roma 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran