Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AMBDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 >> 

1Jakobus, sa; awrang hamba Allah dan maha Tuhan JESUS CHRISTOS, kapada kaduwa belas hulu-bangsa, jang ter-hamburan sini sana: segala salamat bagi kamu!

2H/e sudara-sudaraku! pan-danglah itu sama satu kasu-ka; an besar-besar, manakala kamu djatoh di dalam rupa-rupa pertjawba; an;

3Sedang kamu tahu, ba-huwa pertjawba; an iman kamu mengardjakan katahanan.

4Tetapi bejarlah katahanan itu, mendjadi satu pakardja; an jang semporna, sopaja kamu bawleh ada semporna, dan terlangkap, tijada berkurang di dalam sabarang apa-apa.

5Dan djikalaw barang sa-awrang deri pada kamu ra-sa kurang deri budi-meng-arti, hendaklah ija minta deri Tuhan Allah, jang deng-an suka-suka kasi pada sa-kalijen awrang, dan tijada babangkil pada barang sa; aw-rang; bagitu djuga itu akan deberikan padanja.

6Tetapi hendaklah ija minta itu dengan pertjaja, djangan dengan bimbang-bim-bang; karana barang sijapa bimbang, ija sarupa djuga dengan galombang di lawut, jang tergarak awleh angin, dan terbanting kasana kamari.

7Sa; awrang manusija jang demikijen, djangan sangka, jang ija akan tarima saba-rang apa-apa deri Tuhan;

8Ijalah sa; awrang laki-laki jang berduwa hatinja, tijada tatap di dalam sakalijen dja-lannja.

9Tetapi sa; awrang sudara itu, jang randa hatinja, hen-daklah ija bersuka-suka; an di dalam katinggi; annja;

10Dan jang kaja itu di dalam karandahannja, awleh karana ija akan lalu linnjap, seperti satu bunga rompot-rompotan.

11Karana mata-hari najik baserta dengan panasnja, dan rompot itu djadi lajur; dan bunganja gugor, dan rupanja jang bagus djadi hilang: de-mikijen lagi sa; awrang jang kaja itu akan hilang di dalam segala djalannja.

12Salamat berontong laki-laki itu, jang tinggal tatap di dalam pertjawba; an, mana-kala ija sudah habis dapat detjawba; i, ija akan tarima makota kahidopan, jang Ija sudah berdjandji pada saka-lijen awrang itu jang tjinta Dija.

13Djangan barang sa; aw-rang bilang, manakala ija dapat detjawba; i: B/eta ini de-tjawba; i awleh Allah. Karana tijada bawleh, jang Allah detjawba; i akan jang djahat, dan Ija sendiri tijada men-tjawba; i barang sa; awrang.

14Tetapi sasa; awrang dapat detjawba; i, manakala dija pu-nja ka; inginan sendiri korek-korek dija dan djadi satu ompan padanja.

15Komedijen deri padanja, manakala ka; inginan itu su-dah djadi bonting, ija bera-nak dawsa, dan manakala dawsa sudah habis djadi, itu beranak mawt.

16Djanganleh kamu bing-on-bingon, h/e sudara-sudaraku jang kekaseh!

17Sasawatu pemberian jang bajik dan sasawatu anugrah jang semporna, itu turon deri atas, deri pada Bapa segala penarangan, jang tijada beru-bah ka; ada; annja, dan bagi sija-pa bukan ada barang sombar jang babalik.

18Menurut kahendaknja Ija sudah beranak kami, itupawn awleh perkata; an kabenaran, sopaja kami akan ada bowa-bowa jang pertama deri pada segala machluknja.

19Bagitupawn, h/e suda-ra-sudaraku jang tjinta! bejar sasa; awrang ada radjin akan memengar, dan palahan-pala-han akan berkata-kata, pa-lahan-palahan akan amarah.

20Karana amarah manusija tijada memunohi adalet Allah.

21Sebab itu hendaklah kamu membowangkan segala katjamaran dan kadjahatan jang bagitu limpah-limpah itu, dan hendaklah kamu tarima dengan kadjinakan hati per-kata; an jang tertanam di dalam kamu, dan jang berkowat akan mambawa salamat pada dji-wa-djiwa kamu.

22Tetapi hendaklah kamu ada pembowat-pembowat per-kata; an itu, dan bukan peneng-ar-penengar sadja, dengan bo-wat dusta bagi kamu sendiri.

23Karana djikalaw barang sa; awrang ada penengar per-kata; an sadja dan bukan pem-bowat, ij alah srupa sa; awrang manusija, jang pandang ka-ada; an mukanja di dalam satu tjeremin;

24Karana manakala ija sudah habis libat-libat dija punja diri, ija berangkat pergi, lalu lupa bagimana ija ada.

25Tetapi barang sijapa ma-sok pariksa bajik-bajik, di dalam Tawrat kabebasan jang semporna itu, dan jang ber-kandjang dalamnja, dan jang bukan ada sa; awrang peneng-ar lupa-lupa, tetapi sa; aw-rang pembowat, ija djuga akan berawleh salamat di dalam segala perbowatannja.

26Djikalaw barang sa; aw-rang sangka jang ija ada sa; awrang beragama, dan tija-da djaga parentah dija punja lidah, tetapi jang berdustakan hatinja, dija punja agama itu sija-sija adanja.

27Satu agama jang sutji dan jang tijada bertjela bagi Allah jang Bapa itu, itulah ini djaga tulong anak-anak pijatu dan parampuwan-par-ampuwan balu di dalam dija awrang punja susah, dan pa-liharakan dija punja diri sen-diri sutji deri pada dunja. <<  Yakobus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran