Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

Indik

1Eda cening langgah marep teken anak kelihan, nanging takehangja dewek ceninge buka cening matakeh teken bapan ceninge. Tur marep teken anak ane cerikan, takehangja dewek ceninge buka cening matakeh marep teken adi-adin ceninge.

2Marep teken luh-luhe ane kelihan, matakehja buka marep teken memen ceninge muah marep teken luh-luhe ane cerikan matakehja buka marep teken adi-adin ceninge luh, maduluran keneh ane ning nirmala.

3Ajiangja parabalune ane sujati balu.

4Nanging yening ada balu ane ngelah pianak wiadin cucu, kapingarep pianak cucunne patut nyalanang tetegenan agamannyane marep teken pakurenannyane, rerama, dadong wiadin pekak, tur ulihan keto ia mayah utang teken meme bapanne muah teken pekak wiadin dadongne, sawireh solahe ane buka keto ento kaledangin baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Nanging anake balu ane sujati balu, ane tusing ngelah nyen-nyen ia nguleng ngajap-ajap Ida Sang Hyang Widi Wasa, buina peteng lemah tusing suud-suud ngastawa muah nunas pitulungan teken Ida.

6Nanging anake balu ane ngulurin dewekne masuka-sukan sujatinne ia suba mati, yadian ia enu idup.

7Patingetja ia baan pituture ene, apanga tusing ada anak ane nyidayang melihang ia.

8Nanging yening ada anak ane tuara ngrunguang nyama-nyamaanne, minakadinne pesan pakurenanne, anake ento suba nilas kapracayannyane teken Ida Sang Kristus, tur ia corahan bandingang teken anake ane tusing pracaya.

9Anake balu ane matuuh tunaan teken nem dasa tiban, edaja asukanga di daptar cacah jiwan anake balu. Buina anake balu ento patut makurenan tuah acepok,

10tur ia kasambat melah ulihan laksanannyane ane melah: ngempuang pianak-pianakne, demen nampi dunungan, demen masehin cokor parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, demen nulungin anake ane nandang kakewehan, cutetne setata ngusahayang dewek mapakardi ayu.

11Nanging eda bareng daptaranga anake luh balu ane enu bajang; sawireh yen ia kasemaran tur buin makeneh nganten, ia ngejohang awakne uli Ida Sang Kristus;

12tur ulihan ento ia sisip ngelong janjinnyane ane malu teken Ida.

13Ia pada ngutang gae tur malali kemo mai ka umah-umah anake, nanging ane buin jelekan teken ento, ia majalan ngaba pisuna muah ngraosang anak, ngraosang paundukan ane tuara patut raosanga.

14Ento krananne melahan anake balu ane enu bajang buin nganten, tur numbuhang pianak muah nabdabang pumahannyane, apanga musuh-musuh iragane tusing ngelah jalaran buat nyelekang iraga.

15Sawireh ada makudang-kudang anak balu suba nilas kapracayan teken Ida Sang Kristus, laut ia nututin Ratun Setane.

16Nanging yening ada anak luh ane pracaya teken Ida Sang Kristus ngelah anak balu-balu jumahne, ia patut miara balu-balune ento, eda pasamuane pabaatina, apanga pasamuane nyidayang miara balu-balune ane nglisting.

17Parapanglingsir ane melah baane mimpin pasamuane, patut kajiang tikel ping pindo, kapingarep ane matuyuhang dewek buat mapidarta muah ngurukang.

18Sawireh ada kakecap di Cakepan Sucine buka kene: “Edaja krosoina bungut sampine ane nenggala”, muah kecap ane lenan:“Asing-asing anake ane magae patut nampi pikolihnyane”.

19Edaja padingehanga dedalihan anake marep teken salah tunggil panglingsire, sajaba yening ada saksinne ajaka dadua wiadin ajaka tetelu.

20Anake ane madosa glemekinja ia di arepan anake liu, apanga anake ane lenan tusing bani ngae dosa.

21Di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa muah Ida Sang Kristus Yesus muah paramalaekate ane suci, tiang kedeh miteketin cening, apanga cening teleb tur tusing bingbang ninutin pitutur-pituture ene tur edaja matuju mua sajeroning laksanan ceninge.

22Sajeroning ngayah teken Ida Sang Panembahan edaja kadropon ngungkulang lima sig anake. Edaja bareng milu teken dosan anake lenan; tangarinja apanga dewek ceninge suci nirmala.

23Eda cening nginem yeh dogen, nanging nginemja yeh anggur abedik buat kasegeran ceninge, sawireh cening pepesan nyakitang basang.

24Ada makudang-kudang anak ane sinah pesan dosanne tur dosannyane lakar malunan katepasin; nanging dosa-dosan anake lenan, manian mara lakar ngenah.

25Aketo masih laksana ane ayu lakar sinah pesan, yen tusing sinah pasti tusing sida baana ngengkebang.Download Audio MP3 (1 Timotius 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran