Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Bilangan 14 >> 

Bangs

1Awengi mepek bangsa Israele pada ngeling gerong-gerong santukan sangsaya manahipune.

2Ipun pada pakrengkeng marep ring Dane Musa miwah Dane Harun. Sapuniki baosipune: “Luungan suba iraga mati di Mesir, wiadin dini di tegal melakange ene.

3Apa gunanne Ida Sang Hyang Widi Wasa nuntun iraga ka gumi Kanaane ento? Ditu iraga lakar mati di pasiatan, tur somah-somah muah pianak-pianak iragane lakar katawan. Melahan suba yen iraga malipetan ka Mesir.”

4Duaning punika ipun raris mabaos ring pantaran ipune sapuniki: “Jalanja jani iraga milih pamimpin adiri, tur malipetan buin ka Mesir.”

5Irika Dane Musa miwah Dane Harun tumuli sumuyud ring arepan bangsane punika makasami.

6Daweg punika Dane Yosua okan Dane Nun, miwah Kaleb okan Dane Yepune, sang kalih sane pecak sareng-sareng dados mata-mata, raris nguek panganggennyane makadados cihna kasungsutan kayun danene.

7Sang kalih punika tumuli mabaos ring bangsane punika makasami sapuniki: “Jagate sane selehin tiang punika tan kadi-kadi becikipun.

8Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ring iraga, Ida jaga makta iraga mrika, tur maicayang tanah sane gemuh landuh punika ring iraga.

9Sampunangja brontak nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur sampunangja ajerih ring jadmane sane wenten irika, santukan dangan jaga antuk ngaonang ipun. Ida Sang Hyang Widi Wasa nyarengin iraga tur Ida sampun ngaonang dewa-dewa sane nyayubin jadmane sane wenten irika. Duaning punika, sampunangja semeton ajerih.”

10Rakyate makasami pada nagih ngencurin dane sareng kalih antuk batu, nanging tan dumade ipun sami pada ngeton caya gumilang saking Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, nyeleg duur Kemah Linggih Idane.

Dane

11Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa, sapuniki: “Nganti buin amunapa makelonne rakyate ene nganistayang Ulun? Nganti buin amunapa makelonne ia enu bengkung tusing pracaya teken Ulun, yadian suba liu pesan katawahan ane suba edengang Ulun di pantarannyane?

12Ulun lakar nyirnayang ia, baan grubug. Nanging kita lakar dadiang Ulun bangsa ane gedenan tur kuatan teken bangsane ene.”

13Nanging Dane Musa tumuli matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, wong Mesire sampun uning mungguing Palungguh IRatu sane nuntun titiang saking Mesir, malantaran kuasan Palungguh IRatu.

14Tur indike punika pacang critayang ipun ring jadmane sane magenah ring panegara puniki. Dadosipun jadmane iriki sami sampun pada uning, mungguing Palungguh IRatu nyarengin titiang sareng sami. Ipun taler sampun pada uning mungguing Palungguh IRatu sampun makantenang teja wedanan Palungguh IRatu ring ipun, rikala mega druene masandekan ring duur titiange, samaliha nyabran rahina Palungguh IRatu nyarengin titiang mamargi antuk sesaka ambun rikalaning rahina, tur rikalaning wengi antuk sesaka geni.

15Yening Palungguh IRatu mademang kaula druene puniki makasami, dadosipun bangsa-bangsane sane sampun naenin miragi indik kabinawan Palungguh IRatu jaga mabaos,

16mungguing Palungguh IRatu ngamademang kaula druene ring tegal melakange punika, santukan Palungguh IRatu nenten mrasidayang nuntun ipun ka jagat sane sampun janjiang Palungguh IRatu.

17Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, duaning punika titiang nglungsur, ledang Palungguh IRatu nyinahang kakuasan Palungguh IRatu ring titiang sareng sami, tur laksanayangja paindikan sane sampun janjiang Palungguh IRatu ritatkala Palungguh IRatu masabda sapuniki:

18‘Ulun, Sang Hyang Widi Wasa tusingja gegison lakar duka. Ulun nyinahang sih pasuecan muah kasatian Ulune, kanti maliah-liah. Ulun ngampurayang jlemane ane madosa muah ane bani teken Ulun. Nanging yadianja buka keto, Ulun lakar ngukum sawatek anake ane madosa teken Ulun. Malahan Ulun lakar ngwalesang kapelihan wong tuanne teken pianak muah cucunnyane, kanti neked sig katurunane undag ping telu muah ping pat.’

19Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, santukan Palungguh IRatu kalintang sih sueca, samaliha satia tuu ring janjin Palungguh IRatu, pinunas titiange, ledang Palungguh IRatu ngampurayang dosa-dosan jadmane puniki, sakadi Palungguh IRatu sampun ngampurayang ipun, ngawit saking ipun makaon saking tanah Mesir.”

20Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda sapuniki: “Nah Ulun lakar ngampurayang ia buka pinunas kitane.

21Nanging masrana parab Ulun sang maraga nyeneng muah kaluihan Ulune ane nguub gumine ene, Ulun majanji,

22mungguing uli pantaran jlemane ene, tusing ada ane lakar enu idup, buat lakar ngaug gumi ane suba janjiang Ulun teken leluurnyane, sawireh ia tusing nyak tinut teken Ulun. Ia tan papegatan mintonin Ulun, yadiastu ia suba nepukin Ulun ngiangin ia malantaran caya ane dumilah. Buina ia suba nepukin katawahan-katawahan ane suba adakang Ulun di Mesir muah di tegal melakange.

23Ia tusing lakar ngaug gumine ane suba janjiang Ulun teken leluurnyane malantaran sumpah. Uli pantaran anake ane nulak Ulun, tusing lakar ada ane ngenjekin gumine ento.

24Nanging I Kaleb, parekan Ulune, ia tusingja buka keto. Ia enu pageh satia tuu teken Ulun. Sawireh keto, Ulun lakar nuntun ia ka tanah ane suba jlajaha ento, tur tanahe dangsah ane jani tongosina baan wong Amalek muah wong Kanaane, ento lakar dadi gelah katurunan I Kalebe, parekan Ulune ento. Nah kita Musa, buin mani kema malipetan majalan ka tegal melakange ane ngungsi ka Pasih Teberau.”

25(14:24)

Ida S

26Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Musa miwah Dane Harun asapuniki:

27“Buin makapidanke jlemane ane jaat-jaat ene ngrengkeng teken Ulun? Ulun suba mireng pakrimiknyane.

28Ane jani orahang teken ia sabdan Ulune buka kene: Masrana parab Ulun, Ulun suba masumpah mungguing Ulun lakar nibakang teken kita paundukan buka ane tagih kita ento. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa ane suba masabda buka keto.

29Kita lakar mati, muah bangken kitane maura di tegal melakange ene. Kita suba pakrengkeng nglawan Ulun, ento krana sajabaning I Kaleb muah I Yosua, sawatek anake ane matuuh duang dasa tiban ngamenekang di pantaran kitane tusing ada ane lakar ngenjek di gumine ane suba janjiang Ulun teken kita ento.

30(14:29)

31Kita ngorahang pianak-pianak kitane lakar katawan. Nanging ia lakar ajak Ulun ngaug ka gumine ane tusing kanggoang kita ento, tur gumine ento lakar dadi gumi pagelahannyane.

32Kita ajak makejang lakar mati di tegal melakange ene.

33Pianak-pianak kitane lakar ngumbara di tegal melakange petang dasa tiban makelonne. Sawireh kita tusing satia, dadinne pianak-pianak kitane ngemasin sangsara, kanti uli pantaran kitane tusing ada ane enu angan aukud.

34Kita lakar ngemasin pikolih dosa-dosan kitane petang dasa taun makelonne, nah ento ataun makadadi silur awai, amun makelon kitane nylajah gumine ento. Kita lakar nawang, kenken rasanne, yen Ulun nglawan kita.

35Ulun masumpah mungguing Ulun lakar nyalanang paundukane ene marep teken jlemane ane jaat buka kita, ane suba sakongkel nglawan Ulun. Kita ajak makejang lakar mati di tegal melakange ene. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

36Jadmane sane kutus antuk Dane Musa buat nyelehin tanahe punika, ipun makta orti sane nenten wiakti. Indike punika ngawinang wong Israele pada pakrengkeng nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nyisipang antuk pinakit, sane ngawinang ipun padem.

37(14:36)

38Saking pantaran mata-matane sane roras punika, wantah Dane Kaleb lan Dane Yosua kewanten sane kantun urip.

Pakib

39Ritatkala Dane Musa ngrauhang paindikan sane sampun kapangandikayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring bangsa Israele, bangsane punika raris pada sedih kingking.

40Benjangne pasemengan pisan ipun pada makinkin jaga mamargi magegebug ring pagunungan jagate punika. Sapuniki baos ipune: “Tiang sareng sami puniki sami sampun madosa. Nanging sane mangkin tiang mamanah jaga ngrampas jagate punika, sane kapangandikayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring tiang.”

41Nanging Dane Musa ngandika sapuniki: “Napi awinan sane mangkin semeton mapikayun tempal ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa? Semeton nentenja jaga mapikolih.

42Sampunang semeton lunga. Meseh-meseh semetone jaga ngaonang semeton, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten ngiangin semeton.

43Rikala semeton jaga ngarepin wong Amalek miwah wong Kanaane punika, semeton jaga seda ring payudan. Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten jaga ngiangin semeton, santukan semeton nenten kayun astiti bakti ring Ida.”

44Nanging wong Israele kantun taler bengkung tur ngungsi pagunungane punika, yadiastu Dane Musa miwah Peti Prajanjiane punika, kantun ring pakemahan.

45Wong Amalek miwah wong Kanaane sane wenten irika raris ngebug tur ngaonang bangsa Israele, saha nguber ipun kantos rauh ring Horma. <<  Bilangan 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran