Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 16 >> 

Rerai

1Sasampun okan Dane Harun seda kekalih, sane kasedayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa rikala dane sareng kalih ngaturang geni pasepan sane tan kakarsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida tumuli masabda ring Dane Musa.

2Sapuniki sabdan Idane: “Orahang teken belin kitane I Harun, tuah di dinane ane suba kapastiang dogen ia dadi macelep sig Tongos Ane Maha Suci di durin korden panyelenge, sawireh ditu di duur tekep Peti Prajanjiane Ulun nyinahang raga sajeroning ambun. Yen I Harun mamurug prentahe ene, ia lakar kamatiang.

3Sasubane ia ngaturang godel sampi jagiran buat aturan panyupat dosa, muah biri-biri muani aukud buat aturan maborbor, ditu mara ia dadi macelep sig Tongose Ane Maha Suci ento.”

4Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris maicayang pidabdab-pidabdab sane kadi ring sor puniki. Sadurung Dane Harun ngranjing ka Genahe Sane Maha Suci, dane patut masiram dumun, raris ngrangsuk busana kapanditan, inggih punika kawaca miwah clana bawak, sane malakar antuk lenen, pepetet miwah sorban.

5Sasampune punika, pasamuan Israele patut ngaturang kambing muani kekalih ring Dane Harun buat aturan panyupat dosa, miwah biri-biri muani asiki buat aturan maborbor.

6Dane Harun patut ngaturang banteng jagiran asiki buat panyupat dosan danene ngraga miwah dosan kulawargan danene.

7Kambinge muani-muani sane katurang antuk pasamuan Israele punika, makakalih patut kabakta antuk Dane Harun ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Irika dane patut mulang undi antuk batu kekalih. Batune sane asiki kadagingin tanda: “Pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa”, miwah sane lianan: “Buat Asasel”.

9Kambinge sane keni undi “Pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa”, patut katurang dados aturan panyupat dosa.

10Kambinge sane keni undi “Buat Asasel” patut katurang idup-idup ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sasampune punika raris kambinge punika kulah ka Asasel ring tegal melakange, mangda sapsap dosa-dosan bangsa Israele.

11Rikala Dane Harun ngaturang banteng jagiran punika buat aturan panyupat dosa, pabuat ragan danene ngraga miwah pabuat kulawargan danene,

12dane patut ngambil geni saking genahe ngaturang aturan, akehipun abekan wadah geni, miwah menyan alus kalih gemel, raris kabakta ring Genahe Sane Maha Suci.

13Irika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa dane patut mebehang menyane punika ka genine. Andus menyane punika jaga nglikub tekep Peti Prajanjiane punika, mangda nenten kacingakin antuk Dane Harun, santukan yening dane nyingak Petine punika, dane pacang seda.

14Dane Harun patut ngambil getih bantenge punika akidik, raris antuk jrijin danene dane ngetisang getihe punika ring tekep Petine punika bagian ring arep, sasampune punika raris ngetisang ping pitu ring arepan Petine punika.

15Wusan punika Dane Harun patut nampah kambing sane pacang kanggen aturan panyupat dosan rakyate. Getih kambinge punika patut kabakta ka Genahe Sane Maha Suci punika, raris getihe punika kaketisang ring tekep Peti Prajanjiane miwah ring arepan Petine punika, pateh sakadi sane sampun kalaksanayang nganggen rah banteng jagiran punika.

16Kadi asapunika caranipun ngamargiang upacara buat nyuciang Genahe Sane Maha Suci, saking kaletehan bangsa Israele miwah saking sakancan dosannyane. Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika patut kasuciang, santukan genah Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika wenten ring pantaran pakemahan rakyate, tur pakemahane punika leteh.

17Ngawit saking daweg Dane Harun ngranjing ka Genahe Sane Maha Suci buat ngamargiang upacara panyucian, kantos dane medal saking irika, patut tan wenten anak sane wenten ring tengah Kemahe punika. Sasampune dane puput ngamargiang upacarane punika buat ragan danene ngraga, buat kulawargan danene miwah buat rakyate makasami,

18Dane Harun patut medal ngraris ngungsi genahe ngaturang aturan maborbor, buat nyuciang pamorboran aturane punika. Dane patut ngambil getih banteng miwah kambinge punika akidik, tumuli kasriokang ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran aturan punika.

19Antuk jrijin danene dane patut ngetisang getihe punika ping pitu ring pamorboran aturane punika. Kadi asapunika patutipun caran danene nyuciang pamorboran aturane punika.

Kambi

20Sasampune Dane Harun puput ngamargiang upacara panyucian Genahe Sane Maha Suci, Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa makasami miwah pamorboran aturane, dane patut ngaturang kambing sane kari urip sane kacawisang buat Asasel ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

21Dane patut ngambel tenggek kambinge punika antuk tangan danene makakalih, sinambi ngangkenin sakancan kiwangan, dosa miwah kajaatan bangsa Israele. Majalaran punika dane ngingsirang sakancan kajaatan bangsa Israele ka tenggek kambinge punika. Wusan punika, dane patut ngandikayang anak sane sampun kapastiang, ngulah kambinge punika ka tegal melakange.

22Kambinge punika jaga negen sakancan dosan bangsa Israele ka jagate sane melakang, sane nenten wenten jadmanipun.

23Sasampune punika Dane Harun patut ngranjing ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nglukar busana kapanditan danene, sane rangsuk dane sadurung dane ngranjing ka Genahe Sane Maha Suci, tur busanane punika kagenahang irika.

24Wusan punika, dane patut masiram ring genahe sane suci, tumuli ngrangsuk busanan danene ngraga. Sasampune punika, dane patut medal buat ngaturang aturan maborbor buat panyupat dosa-dosan danene ngraga miwah dosa-dosan bangsa Israele.

25Muluk wewalungane sane kanggen aturan panyupat dosa punika patut kaborbor ring pamorboran aturane.

26Anake sane kapangandikayang ngulah kambing ka Asasel sane ring tegal melakange punika, ipun patut ngumbah panganggen ipune tur manjus sadurung ipun mawali ka pakemahane.

27Banteng jagiran miwah kambing sane kanggen aturan panyupat dosa punika kabakta ka jabaan pakemahane, tumuli katunjel irika. Kulit, daging miwah jejeron wewalungane punika makakalih patut katunjel makasami.

28Anake sane nunjel wewalungane punika ipun patut ngumbah panganggenipune tur manjus sadurung ipun mawali ka pakemahan.

Tata

29Benjang pungkur pidabdabe puniki patut kalaksanayang kantos salami-laminipun. Rikala tanggal dasa sasihe sane kaping pitu, sawatek wong Israele miwah sakancan wong sunantara sane wenten ring pantaran wong Israele, patut pada mapuasa tur nenten dados magarapan, santukan rahinane punika kalintang suci. Ring rahinane punika patut kamargiang upacara pabresihan buat bangsa Israele, buat nyuciang ipun saking sakancan dosannyane, mangda ipun prasida dados suci, manut sopacaraning agama.

30(16:29)

31(16:29)

32Sang Pandita Agung, sane sampun kaduijatiang tur kasuciang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nylediinin ajin danene, dane sane patut ngamargiang upacara pabresihane punika. Dane patut ngrangsuk busana kapanditan,

33tumuli ngamargiang upacara panyucian buat Genahe Sane Maha Suci, Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, pamorboran aturane, parapandita miwah rakyat Israele makasami.

34Upacara puniki patut kamargiang ngataun apisan, buat nyuciang bangsa Israele saking sakancan dosannyane. Pidabdab-pidabdabe punika patut kalaksanayang kantos salami-laminipun. Kadi asapunika Dane Musa nglaksanayang indike punika, sakadi sane sampun kapituduhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. <<  Imamat 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran