Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Imamat 4 >> 

Indik

1Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa,

2mangda kuar-uarang ring bangsa Israele ngeniang indik anake sane nenten nyelapang ngardi dosa malantaran ipun mamurug salah tunggal pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun patut ngamargiang pidabdab sane kadi asapuniki.

3Yening anake sane ngardi dosa punika Pandita Agung, sane malantaran punika ngawinang bangsane makasami patut iwang, dane patut ngaturang banteng jagiran sane bajang sane tan paceda, katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda dosannyane kampurayang.

4Dane patut makta bantenge punika ring ajeng gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane patut ngambel tenggek bantenge punika, raris nampah bantenge punika irika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Sasampune punika Sang Pandita Agung patut ngambil getih bantenge punika akedik kabakta ngranjing ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

6Dane patut nyelebang jrijin tangan danene ring getihe punika tumuli kaketisang ping pitu marep ka kordene sane suci.

7Sasampune punika dane patut ngolesang getihe punika akidik ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pasepan pamorboran menyan kastanggine sane wenten ring jeron Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane patut mriokang sisan getihe punika ring bongkol pamorboran aturane sane wenten ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Saking bantenge punika dane patut ngambil muluk bantenge punika sami, muluk sane ngaput isin jejeronnyane,

9muluk sane ring ginjelnyane miwah bagian ati sane pinih becika.

10Sang pandita patut ngambil muluke punika tumuli kaborbor ring pamorboran aturane sakadi dane morbor muluk wewalungane sane katurang buat aturan karahayuan.

11Nanging dane patut ngambil kulitnyane, dagingnyane makasami, tenggekipun, buntutipune miwah jejeronipune rauh ka bacinipune.

12Punika sami raris kabakta ring jaban pakemahane, ring genah pangutangan abune, inggih punika genah sane sampun kasuciang, irika raris katunjel antuk saang.

13Yening sane ngardi dosa ulihan nenten nyelapang punika bangsa Israel, malantaran ipun mamurug sinalih tunggil pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa,

14tur sasampune dosane punika kuningin, pasamuane punika patut ngaturang banteng jagiran sane kantun bajang buat aturan panyupat dosa. Banteng jagiran punika patut kabakta ring ajeng Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Parapamimpin pasamuane patut ngambel tenggek bantenge punika, tur bantenge raris katampah irika.

16Sang Pandita Agung patut ngambil getih bantenge akedik, kabakta ngranjing ka jeroan Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Irika dane patut nyelebang jrijin tangan danene ring getihe punika, sarwi ngetisang ping pitu marep ka korden penyelenge sane suci.

18Dane patut taler ngolesang getihe punika akidik ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran menyan kastanggine, sane wenten ring jeroan Kemahe miwah sisan getihe punika kabriokang ring bongkol pamorboran aturane, sane wenten ring jaban Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring arepan pamedale.

19Sasampune punika dane patut ngambil muluknyane makasami raris kaborbor ring pamorboran aturane.

20Caranipun pateh sakadi ngamargiang upacara ngaturang banteng jagirane buat aturan pangampuraning dosa. Kadi asapunika patutnya dane ngamargiang aturan pabuat dosan pasamuane, tur pasamuane jaga molih pangampura.

21Sasampune punika dane patut makta bantenge punika ka jabaan pakemahane, raris katunjel irika, sakadi dane nunjel aturan banteng pabuat pangampuraning dosan danene ngraga. Kadi asapunika pulah-palihipun ngaturang aturan pabuat molih pangampuraning dosan pasamuane.

22Menawita sane ngardi dosa ulihan nenten nyelapang punika sinalih tunggal saking sang pamrentahe, malantaran dane iwang mamurug salah tunggal pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

23Kenginan sasampune punika kuningayang ring dane, dane digelis patut ngaturang kambing muani sane tan paceda buat pangampuraning dosan danene.

24Dane patut ngambel tenggek kambinge punika, raris kambinge punika katampah ring sisi kaler pamorboran aturane, ring genah anake nampah wewalungan sane kanggen aturan maborbor.

25Sang pandita patut nyelebang jrijin tangan danene ring getih wewalungane punika, tur kolesang ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran aturane, raris sisan getihe punika kabriokang ring bongkol pamorboran aturane.

26Sasampune punika dane patut morbor muluk kambinge punika makasami ring pamorboran aturane, sakadi dane morbor muluk wewalungan sane katampah pabuat aturan karahayuan. Kadi asapunika patutnya sang pandita ngaturang aturan pabuat dosan satunggaling sang pamrentah, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa ngampurayang dosan anake punika.

27Yening sane ngardi dosa ulihan nenten nyelepang punika rakyat biasa, ipun iwang malantaran mamurug sinalih tunggal pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa,

28sasampun dosanipune punika kuningin, ipun patut digelis ngaturang kambing asiki sane tan paceda.

29Ipun patut ngambel tenggek kambinge punika, raris kambinge punika katampah ring sisi kaler pamorboran aturane.

30Sang pandita patut nyelebang jrijin tangan danene ring getih wewalungane punika, raris kolesang ring tanduk-tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran aturane, tur sisan getihe punika kabriokang ring bongkol pamorboran aturane.

31Sasampune punika dane patut ngamedalang muluknyane makasami, sakadi sane margiang dane pabuat aturan karahayuan. Muluke punika tumuli kaborbor ring pamorboran aturane, mangda ambunnyane ngledangin pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi asapunika patutnya sang pandita ngaturang aturan pabuat dosan satunggaling anak saking rakyate biasa, tur anake punika jaga molih pangampura saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

32Yening sane kanggen aturan pabuat pangampuraning dosa punika biri-biri, biri-birine punika patutipun biri-biri sane tan paceda.

33Anake punika patut ngisi tenggek biri-birine punika, raris biri-birine punika katampah ring sisi kaler pamorboran aturane, ring genah anake nampah wewalungan sane kanggen aturan maborbor.

34Sang pandita patut nyelebang jrijin tangan danene ring getih wewalungane punika, raris kolesang ring tanduk sane wenten ring bucu-bucun pamorboran aturane punika, tur sisan getihe punika kabriokang ring bongkol pamorboran aturane.

35Sasampune punika dane patut ngamedalang muluk wewalungane punika makasami, sakadi sane margiang dane marep ring wewalungan sane kanggen aturan karahayuan. Muluke punika patut kaborbor ring pamorboran aturane, sinarengan ring aturan rayunan sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi asapunika patutipun sang pandita ngaturang aturan pabuat dosan satunggaling anak, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang dosan anake punika. <<  Imamat 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran