Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 

Dane

1Duk punika ring pasamuan kota Antiokia wenten makudang-kudang nabi miwah guru, inggih punika Dane Barnabas, Dane Simeon (sane kapesengin I Selem), Dane Lukius (uedan kota Kirene) miwah Menahem (sane pecak kapatiningin ring purin Sang Prabu Herodes) miwah Dane Saulus.

2Rikala pasamuane pada ngaturang bakti ring Ida Sang Panembahan, maduluran mapuasa, tumuli wenten sabdan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pasamuane sapuniki: “Anehangja Barnabas muah Saulus dadiang kekeran Ulun, ia lakar pategenin Ulun gegaen ane suba pastiang Ulun buat ia ajaka dadua.”

3Pasamuane tumuli mapuasa miwah ngastawa, tur sasampun sang kalih kaungkulin antuk tangan, raris sang kalih kutus mangda lunga.

Dane

4Saking pituduh Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dane Barnabas miwah Dane Saulus raris mamargi ngungsi kota Seleukia, tur saking irika sang kalih raris malayar ka Pulo Siprus.

5Ritatkala dane rauh ring kota Salamis, dane raris midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring perhyangan anak Yahudine. Dane taler ngajak Yohanes Markus buat nulungin dane sajeroning pakaryane punika.

6Dane nglelana ring pulone punika kantos rauh ka kota Papos. Irika dane kapanggih ring anak Yahudi adiri, sane mawasta Baryesus. Anak Yahudine puniki ngadokang pangiwa tur dot mamanah dados nabi.

7Ipun dados sawitran Dane Sergius Paulus, anak sane pradnyan, sane madeg dados gubernur ring pulone punika. Sang gubernur tumuli ngandikayang mangda Dane Barnabas miwah Dane Saulus nangkil ring dane, santukan dane mapakayunan mirengang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8Nanging sang kalih katungkasin antuk Elimas, (kadi asapunika wastanipune turah basa Yunani) sane ngadokang pangiwa punika, tur ipun ngusahayang pisan jaga malikang pakayunan sang gubernure mangda sampunang pracaya ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Nanging Dane Saulus sane taler mapesengan Paulus, kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane tumuli mandreng Elimas, sane ngadokang pangiwa punika,

10raris mabaos sapuniki: “Ragane mula tuah pianak Ratun Setan! Ragane dadi musuh sakancan ane patut, ragane bek misi pangindrajala muah kacorahan mlagendah. Buina ragane tusing suud-suud madingang kasujatian Ida Sang Panembahan dadiang ragane paundukan ane bobab.

11Ane jani tangan kakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal nibenin ragane. Ragane bakal buta tur makudang-kudang dina ragane tusing lakar ningalin.” Pramangkin Elimas marasa paningalanipune kadi saputan tur ngraris tan manggihin punapa-punapi. Irika ipun pati gabag ngrereh anak jagi kaidihin tulung buat nandan ipun.

12Rikala ngaksi paindikane asapunika, sang gubernur raris pracaya ring Ida Sang Panembahan. Dane kalintang angob ring paurukan indik Ida Sang Panembahan.

Ring

13Dane Paulus sareng parasawitran danene raris malayar kesah saking kota Papos ngungsi ka kota Perga ring wewengkon Pampilia. Irika Dane Yohanes Markus nilar Dane Saulus miwah Barnabas mawali ka kota Yerusalem.

14Saking kota Perga dane nglanturang pamargi ngantos rauh ring kota Antiokia wewengkon Pisidia. Ring rahina Sabate dane ngranjing ka perhyangan anak Yahudine tumuli malinggih irika.

15Sasampun Pidabdab Torate miwah Cakepan Paranabine puput kawacen, parapamangkun perhyangane irika raris ngandikain anak mangda matur ring Dane Paulus sapuniki: “Inggih semeton, yening wenten pitutur sane ngranayang gargita manah parasemetone iriki, tiang nunas mangda semeton ledang ngandikayang.”

16Dane Paulus tumuli ngadeg tur ngwangsitin antuk tangannyane. Raris dane ngawitin mabaos, sapuniki: “Inggih semeton bangsa Israel miwah semeton sane boya Yahudi sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, pirengangja atur tiange puniki!

17Panembahan bangsa Israele puniki sampun milih paraleluur iragane, tur Ida nadosang dane bangsa sane ageng daweg dane numpang wenten ring jagat Mesir. Malantaran kakuasaan sane agung Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nuntun dane sami medal saking jagat Mesire punika.

18Tur petang dasa taun suenipun Ida sabar marep ring parisolah danene daweg ring tegal melakange.

19Sasampun Ida ngaonang bangsa-bangsane pepitu sane wenten ring tanah Kanaan, Ida tumuli ngedumang tanahe punika ring dane, makadados cecatun danene,

20kantos sawatara wenten samas seket taun suenipun. Wusan punika Ida mapaica hakim-hakim ring dane, kantos rauh ring masan panyeneng dane Nabi Samuel.

21Tur ritatkala paraleluur iragane mapinunas mangda madue prabu, Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang Ida Saul okan Dane Kis, saking katurunan Benyamin. Ida sane madeg dados prabu petang dasa taun suenipun.

22Sasampune Ida Saul kasurudang lungguh, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngadegang Ida Daud dados sang prabun leluur iragane sareng sami. Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngeniang indik Ida Daud: ‘Ulun suba maan anak madan Daud pianak Isaine, anak ane ledangin Ulun, ane lakar nglaksanayang saananing ane uduhang Ulun teken ia.’

23Ida Hyang Yesus punika sentanan Sang Prabu Daud, sane sampun kadegang dados Juru Rahayun bangsa Israele antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakadi sane sampun janjiang Ida.

24Sadurung Ida Hyang Yesus ngawitin pakaryan Idane, Dane Yohanes sampun midartayang ring sawatek bangsa Israele, mangda ipun sami pada ngesehin pepinehnyane, tur mangda ipun pada kalukat.

25Rikala Dane Yohanes makire muputang pakaryan danene, dane mabaos ring anake akeh, sapuniki: ‘Sapasirake pitaenang ragane tiang puniki? Tiang puniki boya anak sane ajap-ajap ragane. Nanging pedasinja! Ida jaga rauh ungkuran ring tiang; kadi rasa jaga ngembusin sepatun Idane kewanten tiang nenten purun.’

26Inggih parasemeton tiange, parasentanan Dane Abraham miwah sawatek bangsa sane boya Yahudi, sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing Orti Rahayune punika sampun karauhang ring iraga.

27Santukan sakancan anak sane wenten ring kota Yerusalem miwah parapamimpinnyane nenten uning, mungguing Ida punika Sang Juru Rahayu, maliha ipun sami pada nenten ngresep ring sabdan nabine sane kawacen nyabran rahina Sabat. Nanging yadiastun kadi asapunika, ipun pada negepin sabdan paranabine punika, malantaran ipun nibakang danda pati ring Ida Hyang Yesus.

28Nanging yadiastun nenten polih jalaran buat nibakang danda pati ring Ida, ipun sami pada mapinunas ring Dane Pilatus mangda Ida kasedayang.

29Maliha sasampune ipun sami pada nglaksanayang saluiring paindikan sane kasuratang ring Cakepan Sucine, ngeniang indik Ida Hyang Yesus, Ida raris katedunang saking salibe tumuli kapendem.

30Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking pantaran anake padem,

31tur makudang-kudang rahina suenipun Ida makantenang raga ring anake sane sampun ngiring Ida saking wewengkon Galilea ka kota Yerusalem. Sane mangkin anake punika sami pada dados saksin Idane marep ring bangsa Israel.

32Tur sane mangkin tiang ngortiang Orti Rahayune puniki ring semeton sinamian, inggih punika indik janji sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring paraleluur iragane, mangkin sampun tegepang Ida ring iraga, parakaturunan danene, malantaran Ida nangiang Ida Hyang Yesus saking pantaran anake padem. Sakadi sane kasurat ring Cakepan Kidunge sane kaping kalih, kadi asapuniki: ‘Cening mula Putran Ulun. Didinane jani Ulun dadi Ajin ceninge.’

33(13:32)

34Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking pantaran anake padem tur Ida tan pacang kabanggayang nemu winasa. Indike punika kasinahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning sabdan Idane sane sapuniki: ‘Ulun bakal maicayang teken cening merta ane suci tur anyar, ane suba janjiang Ulun teken Daud.’

35Sakadi sabdan Idane ring Cakepan Kidunge sane lianan, sapuniki: ‘Palungguh IRatu nenten jaga manggayang parekan druene sane astiti bakti jaga nemu winasa.’

36Mungguing Ida Sang Prabu Daud sampun ngiring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa duk masa panyeneng idane, tur wus punika ida raris seda, tur kapendem ring samping paraleluur idane, tur ida sampun winasa.

37Nanging Ida Hyang Yesus sane katangiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pantaran anake padem punika nenten kadi asapunika.

38Inggih parasemeton tiange, semeton sareng sami patut taler tatas uning, wantah malantaran Ida Hyang Yesus pangampuran dosa punika kapidartayang ring semeton. Maliha wantah sajeroning Ida kewanten asing-asing anak sane pracaya ring Ida, prasida bebas saking sakancan dosannyane. Indike punika tan prasida pangguh semeton ring Pidabdab Torat Dane Musane.

39(13:38)

40Duaning asapunika, pada yatnaja, mangda paindikane sane kasabdayang antuk paranabine sampunang nibenin parasemeton, inggih punika:

41‘Ih sawatek anak ane demen nganistayang! Pada makesiab tur matija kita. Sawireh, dimasan kitane jani, Ulun nglaksanayang gegaen ane tusing lakar pracayain kita, yadiastun lakar ada anak ane nuturang teken kita.’”

42Ritatkala Dane Paulus miwah Barnabas medal saking perhyangane punika, dane katurin antuk anake akeh, mangda ledang malih midartayang paindikane punika ring ipun sareng sami ring rahina Sabate sane jaga rauh.

43Sasampun anake usan mabakti, akeh anak Yahudi miwah anak sane boya Yahudi, nanging ipun magama Yahudi, pada ngiringang Dane Paulus miwah Barnabas. Sang kalih nguruk tur mituturin ipun, mangda ipun sami pada pageh urip sajeroning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

44Ring rahina Sabate sane pungkuran, sawatek anake sane ring kotane punika pada rauh miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

45Rikala sakancan anak Yahudine manggihin anake katah punika, ipun sami iri ati tan sipi, tur nungkasin sane kabaosang antuk Dane Paulus tur nganistayang dane.

46Nanging Dane Paulus miwah Barnabas sumingkin wanen mabaos, sapuniki: “Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa kapingarep mula patut kapidartayang ring parasemeton. Nanging santukan semeton nulak sabdane punika, tur semeton marasa nenten pantes jaga muponin urip langgeng, duaning punika tiang jaga nilar semeton, tur jaga ngrauhin parabangsane sane boya Yahudi.

47Santukan sapuniki pituduh Ida Sang Panembahan ring tiang: ‘Ulun suba netepang kita dadi suluh pabuat bangsa-bangsane ane tidong Yahudi muah dadi jalaran karahayuane buat gumine makejang.’”

48Rikala parabangsane sane boya Yahudi miragi paindikane punika, ipun sami pada gargita tur ngluihang sabdan Ida Sang Panembahan. Maliha anake sane sampun kapastiang muponin urip langgeng, sami pada pracaya.

49Sabdan Ida Sang Panembahan tumuli sumebar milehan ring wewengkon jagate irika.

50Nanging anak Yahudine raris ngoles parapangageng jagate irika miwah anak istri sane sulinggih saking pantaran bangsa-bangsane sane boya Yahudi, sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane makasami pada ngawinang Dane Paulus miwah Barnabas nandang sangsara, tur katundung mangda makaon saking wewengkonnyane.

51Sang kalih tumuli ngetebang buke saking tlapakan cokor danene, pinaka dados upasaksi marep ring jadmane irika. Dane raris mamargi ka kota Ikonium.

52Pasamuane ring kota Antiokia sami pada kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kaliangan.Download Audio MP3 (Kisah Para Rasul 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Kisah Para Rasul 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran