Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ratapan 3 >> 

Indik

1Titiang puniki sinalih tunggil anak sane uning ring indik sane jaga katibakin pasisip antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

2Ida ngentungang tiang sayan doh ka tengah peteng dedete.

3Tur Ida nigtig tiang mawali-wali saha nenten pisan madalem tiang angan akidik.

4Ida manggayang isin tiange ngenah tur kakah, tur Ida ngelung tulang-tulang tiange.

5Ida sampun nutup tiang ring pangkeng kasangsaran lan katakutane.

6Ida maksa tiang mangda tiang magenah ring pati lokane sane peteng dedet.

7Ida negul tiang antuk ante, tur tiang dados tawanan sane tan maderbe pangajap-ajap jaga luput.

8Tiang jerit-jerit nunas tulung, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten kayun mirengang.

9Tiang srayang-sruyung yening tiang mamargi, tur batu-batun temboke ngempetin tiang kija jua tiang makipekan.

10Ida nyaga tiang sakadi beruange, tur Ida nyagrep tiang waluya kadi singane.

11Ida muru tiang ring margine, tur mukang-mukang tiang. Sasampun punika Ida raris nilar tiang.

12Ida mentangang panah tur matitisang panah-panah Idane ring tiang.

13Ida niwakang panah-panah Idane kantos macelep ring awak tiange.

14Sapanjang rahina anake pada ngedekin tiang, tur tiang dados kakedekanipune sareng sami.

15Ida ngeju tiang antuk loloh sane pait, tur ngwaregang tiang antuk pangan kinum sane pait makilit.

16Ida ngebegang muan tiange ring tanahe tur ida ngelung gigin tiange malantaran tiang kapangandikayang makpak jlijih.

17Tiang kantos lali ring sane mawasta seger, dame miwah bagia.

18Urip tiange nentenja pacang sue, tur pangajap-ajap tiange ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun telas.

19Minehin indik kasakitan tiange miwah indik nenten madue umah, punika tan bina sakadi racun sane pait makilit.

20Tan pegat-pegat tiang minehin indike punika, tur jiwan tiange rumasa katindes.

21Nanging pangajap-ajap tiange malih tumbuh yening tiang eling ring satunggaling paindikan, inggih punika:

22Sih pasuecan miwah sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nenten rered-rered punika kantun nglantur,

23seger sakadi angin rikala semengan, tur pasti sakadi endag suryane.

24Wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane dados paderben tiange, tur wantah ring Ida kewanten tiang ngajap-ajap.

25Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca ring asing-asing anak sane andel ring Ida.

26Duaning punika, sane pinih becik pabuat iraga inggih punika nyantosang rauh panemayan Idane pacang ngrahayuang iraga.

27Kalintang becik yening iraga mlajah sabar rikala iraga kantun wimuda.

28Yening iraga katempuh antuk kasangsaran, iraga patut negak padidian saha tenang tur sabar.

29Iraga patut nengkluk sumungkem, duaning menawita wenten sane patut ajap-ajap iraga.

30Yadiastu iraga patut katigtig miwah kanistayang, iraga patut nampi indike punika makasami.

31Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga sih kapiolas, tur Ida nenten pacang nulak iraga salami-laminipun.

32Menawita Ida ngrauhang kaduhkitan ring iraga, nanging asih suecan Idane pabuat iraga punika pasti tur kuat.

33Ida tan seneng ngawinang iraga sedih wiadin sakit.

34Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan rikala jiwan iragane dekdek renyuh ring pangkeng.

35Ida wikan yening iraga tungkas ring kapatutan-kapatutan paican Idane.

36Ida wikan yening ring pangadilan kapatutane kagentosin antuk paindikan sane tan patut.

37Pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah tetep mamargi.

38Indik sane becik wiadin kaon sami pada wenten sajeroning titah Idane.

39Napi awinanipun iraga ngamigmig yening iraga keni pasisip malantaran dosan iragane?

40Ngiringja iraga nguji pamargin iragane, raris mawali ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

41Ngiringja iraga mukak manah iraga ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring suargan tur ngastawa sapuniki:

42“Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang sampun madosa tur tempal ring Palungguh IRatu, samaliha Palungguh IRatu nenten ngampurayang titiang.

43Palungguh IRatu nguber tur ngamademang titiang. Sih kapiolasan Palungguh IRatu kasingidang antuk pidukan Palungguh IRatune.

44Malantaran bendun Palungguh IRatune sane sakadi megane, ngawinang pangastawan titiange tan prasida rauh ring ayun Palungguh IRatune.

45Palungguh IRatu sampun nadosang titiang genah nugdugang lulu iriki ring jagate.

46Titiang kanistayang tur kewerin antuk meseh-meseh titiange makasami.

47Titiang sampun kentungang ring kasangsaran miwah nyag ajur, tur titiang urip sajeroning baya lan katakutan.

48Yeh matan titiange membah sakadi tukade malantaran karusakan bangsan titiange.

49Yeh matan titiange pacang membah tan papegatan.

50Kantos Ida Sang Hyang Widi Wasa macingak saking suargan saha ngaksi titiang sareng sami.

51Manah titiange dekdek renyuh rikala titiang ngeton indik sane nibenin paraluh-luhe sane ring kota.

52Titiang keni jeet sakadi paksine, inggih punika jeet sane kapasang antuk meseh-meseh titiange sane tan padadalan geting ring titiang.

53Ipun nanem titiang idup-idupan ring bangbange, tur nutup bungut bangbange punika antuk batu.

54Toyane sampun sayan ngliput titiang, tur kamanah antuk titiang patine sampun nampek.

55Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, saking dasar bangbange titiang masesambatan ring Palungguh IRatu,

56tur rikala titiang mapinunas mangda Palungguh IRatu mirengang pinunas titiange, Palungguh IRatu ledang mirengang.

57Palungguh IRatu nyaurin titiang, tur masabda ring titiang mangda sampunang titiang ajerih.

58Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu rauh buat mebasang saha ngrahayuang urip titiange.

59Ledang Palungguh IRatu melanin wicaran titiange, duaning Palungguh IRatu wikan ring indik sane iwang sane sampun nibenin titiang.

60Palungguh IRatu wikan mungguing meseh-meseh titiange geting ring titiang, tur ipun saigum jaga nglawan titiang.

61Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu wikan indikipune nganistayang titiang, tur wikan ring paigumanipune.

62Sapanjang rahina ipun maosang titiang tur ngardi rencana-rencananipune.

63Saking semeng rauh wengi ipun minjulin titiang.

64Oduh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sisipangja ipun manut sakadi laksananipune.

65Temahja ipun tur bekin ipun antuk putus asa.

66Borosinja ipun tur sirnayangja ipun saking jagate.” <<  Ratapan 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran