Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 43 >> 

Ida S

1Ih Israel, Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi semeton ngandika asapuniki: “Edaja takut, Ulun lakar ngrahayuang kita. Ulun suba ngesengin kita manut adan kitane, sawireh kita druen Ulun.

2Yen kita majalan ngentasin tukad ane dalem-dalem, Ulun lakar ngiangin kita, tur pakewuh kitane tusing lakar ngliput kita. Yen kita majalan nuluh api, kita tusing lakar puun, tur gegodan ane abot tusing lakar kanti nyakitin kita.

3Sawireh Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane, Widin Israele ane suci ane ngrahayuang kita. Ulun lakar mragatang Mesire buat mebasang kita, tur Ulun masih lakar mragatang Sudan muah Sebane.

4Ulun lakar mragatang bangsa-bangsane makejang buat ngrahayuang kita. Sawireh kita maji pesan buat Ulun, tur sawireh Ulun asih teken kita tur ngajiang kita.

5Edaja kita takut, Ulun ngiangin kita. Uli tanggu kangin muah uli kauh ane joh pesan Ulun lakar nantan bangsan kitane mulih.

6Ulun lakar ngorahin kajane apang baanga ia majalan tur teken kelode apang eda nombahang ia mulih. Depangja kaulan Ulune mulih uli gumi-gumine ane joh, uli di tepi siring gumine makejang.

7Ia ento kaulan Ulun tur Ulun suba ngadakang ia apanga ia ngluihang Ulun.”

Wong

8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Tundenja kaulan ulune ka pangadilan. Ia ngelah mata nanging ia tusing ngenot. Ia makuping nanging ia bongol.

9Tundenja bangsa-bangsane ento ka pangadilan. Ane encenke dewannyane ane nyidayang ngramalang paundukan-paundukan ane lakar teka? Ane encenke ane suba ngramalang unduk ane sedek majalan jani? Depangja dewa-dewane ento ngajak saksi-saksinnyane buat muktiang ia patut, tur buat muktiang kabenehan raosne.

10Ih wong Israel, kita makadadi saksin Ulune. Ulun milih kita buat dadi parekan Ulune apanga kita nawang Ulun tur pracaya teken Ulun, muah apang ngresep mungguing tuah Ulun dogen maraga Widi. Lenan teken Ulun tusing ada buin Widi. Tusing taen ada tur tusing lakar ada.

11Tuah Ulun dogen ane maraga Widi, ane nyidayang ngrahayuang kita.

12Ulun suba ngramalang unduk ane lakar teka, sasubane keto Ulun teka buat nulungin kita. Tusing taen ada dewan wong sunantarane nyidayang ngadakang unduk ane buka kene. Kita ane makadadi saksin Ulune.

13Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat salawas-lawasne. Tusing ada anak nyidayang luput uli kakuasan Ulune. Tur tusing ada anak ane nyidayang ngubah ane suba kardi Ulun.”

Medal

14Widin Israele sane suci, Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngrahayuang semeton, ngandika sapuniki: “Ulun lakar ngutus wadua bala buat nglawan wong Babele buat ngluputang kita. Ulun lakar nguug gapuran kotannyane. Suryak rakyatnyane lakar masalin dadi ling.

15Ulun Sang Hyang Widi Wasa, Widin kita ane suci. Ulun ane ngardi kita, tur Ulun ene ratun kitane.”

16Sane nguni Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi margi megat segara, inggih punika margi sane nglintang ring toyane sane museran.

17Ida nantan wadua bala sane kuat buat jaga kasirnayang, inggih punika wadua bala sane nunggang kreta lan kuda. Ipun kalebu ring segarane tur nenten naenin bangun malih. Ipun kapademang sakadi nampeh endih lampune.

18Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Edaja ngingetang paundukan ane suba liwat, wiadin eda ngingetang unduk ane suba kasidan imaluan.

19Tlektekangja paundukan ane anyar ane lakar laksanayang Ulun. Unduke ento suba ngawitin kalaksanayang tur ane jani kita nyidayang nepukin. Ulun lakar ngae rurung gede di tegal melakange, tur ngicen kita yeh klebutan ditu.

20Buron alasane masih lakar pada ngluihang Ulun, cicing alasan muah kedis kasuarine lakar muji Ulun dikalane Ulun ngadakang tukad membah di tegal melakange buat ngicen kaula seselikan Ulune yeh.

21Ia ento bangsa ane adakang Ulun buat ragan Ulune, tur ia lakar makidung ngluihang Ulun.”

Dosan

22Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika asapuniki: “Nanging kita suba rumasa kenyel marep teken Ulun, ih Israel. Kita suba tusing nyungsung Ulun.

23Kita tusing ngaturang teken Ulun aturan biri-biri maborbor. Kita tusing ngluihang Ulun aji aturan kitane. Ulun tusingja makewehin kita aji aturan-aturan ane liu wiadin nagihin kita menyan.

24Kita tusing meli menyan pabuat Ulun wiadin ngliangang Ulun aji muluk-muluk wewalungan kitane. Tungkalikane kita makewehin Ulun aji dosa-dosan kitane. Kita makewehin Ulun aji kapelihan-kapelihan ane suba laksanayang kita.

25Nanging yadian buka keto, Ulun ene Widi ane ngampurayang dosan kitane. Buina Ulun malaksana buka keto sawireh mula buka keto pakayunan Ulune. Ulun tusingja mategenang dosan kitane ento teken kita.

26Jalanja iraga ka pangadilan tur aturangja ditu dedalihan kitane. Berberangja prakarane ditu buat muktiang mungguing kita ene beneh.

27Leluur kitane ane pangawit suba madosa teken Ulun, keto masih pamimpin-pamimpin kitane suba madosa nglawan Ulun.

28Buina pamrentah kitane suba ngletehin linggih Ulune ane suci. Ento krana Ulun nekaang bencana pabuat Israel, tur Ulun nepang kaulan Ulune kanistayang.” <<  Yesaya 43 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran