Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 3 >> 

1Makkuwatoro iko, sining bainé, harusu’i tunru’ lao ri lakkaié kuwammengngi rékko ri yelle’na mennang engka iya dé’é namateppe’ lao ri biritta polé ri Allataala, ampé-ampému naullé mébbui mennang mancaji mateppe’. Nadé’ naparelluko powadai aga-aga lao ri mennang,

2saba’ naitai mennang ampé-ampému iya mapaccingngé sibawa makessing.

3Aja’na agelloremmu banna agelloreng ri saliweng, pada-pada ébara’na bélo-béloiwi gemme’é iyaré’ga paké paréwa ulaweng, iyaré’ga mappaké iya masulié.

4Sibalé’na, sitinajai agelloremmu mompoi polé ri laleng baténgngé, ampé-ampé iya malemma kininnawaé sibawa tennangngé; iyanaritu agelloreng mannennungengngé iya mangke’ senna’é situru pakkitanna Allataala.

5Nasibawang caraénnaé na ri wettu riyolo sining makkunrai maggamaé iya mamménasaé ri Allataala pagelloriwi aléna sibawa tunru’i lao ri lakkainna.

6Makkuwatoro Sara, mapatoi lao ri Abraham sibawa nateppui puwanna. Saudara makkekkuwangngé iyanaritu ana’-ana’na Sara, rékko mupogau’i gau’-gau’ iya makessingngé sibawa dé’ mumétau lao ri muwi aga.

7Na ikoto, sining lakkaié, sitinajano tuwo sibawa penno pappahang lao ri bainému, enrengngé nasibawang amaingekeng makkedaé mennang iyanaritu abbatireng iya malemmaé. Gaukengngi mennang sibawa malebbi, saba’ silaokko mennang, tarimai matu pammasé atuwong mannennungeng polé ri Allataala. Pogau’i iyaé, kuwammengngi nadé’ gaga lawa-lawaiwi sempajammu.

8Rippe’na iyanaritu: sitinajai Saudara-saudara masséddi ada. Sitinajako sisullé siyamasé-maséi pada-pada tau massilessurengngé. Sibawa sitinajako sisullé siesséyang babuwa sibawa kédo pakariyawai alé.

9Aja’ muwale’i jaé sibawa ja, iyaré’ga pakkaroddaé sibawa pakkarodda; sibalé’na wale’i sibawa paréllaung barakka polé ri Allataala. Saba’ Allataala mobbiko mala kuwammengngi mutarima barakka polé ri aléna.

10Ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Tau iya maéloé péneddingiwi atuwongngé sibawa maélo péneddingiwi esso-esso iya makessingngé, harusu’i najagai témunna kuwammengngi aja’ nabbicara gau’-gau’ majaé sibawa dé’ napowadai gau’-gau’ iya bellé.

11Harusu’i mabélaiwi iya majaé sibawa pogau’i makessingngé; sitinajai tonget-tongeng méwa untu’ lolongeng adaméngeng.

12Saba’ Puwangngé tuli jampangiwi sining tau iya turusiyéngngi élo-Na, sibawa Puwangngé tuli méngkalingai sining sempajanna mennang; iyakiya Puwangngé méwai sining tau iya pogau’éngngi majaé."

13Nigana maélo pogau’i majaé lao ri iko, rékko masennakko pogau’i makessingngé?

14Iyakiya namuni harusu’ko manrasa-rasa nasaba pogau’i gau’-gau’ iya makessingngé, untu’ko! Aja’ mumétau muwi lao ri niga, sibawa aja’ mubata-bata.

15Iyakiya ri laleng atimmu, sitinajako mabbéréyangngi lao ri Kristus pappakalebbi iya dé’é padanna iya siturué sibawa tettongenna selaku Puwang. Sibawa sitinajako tuli sadiya untu’ mappébali lao ri tungke’ tau iya makkutanaé passalenna amménasang iya muwappunnangiyé.

16Iyakiya pogau’i iyaro sibawa malemma kininnawa sibawa mappakaraja. Sibawa sitinajai ati marilalemmu mapaccing, kuwammengngi rékko ripétenna’ko nasaba tuwoko sibawa makessing selaku Ana’ gurunna Kristus, maka tau iya mappétenna’éro mancajiwi matu aléna muto masiri.

17Lebbi kessing muwi manrasa-rasaé nasaba pogau’i makessingngé — rékko iyaro iyanaritu élonai Allataala — naiya manrasa-rasaé nasaba pogau’i majaé.

18Saba’ aléna Kristus sisemmi bawang maté lettu mannennungeng nasaba dosana tolinoé — séddié tau iya dé’é napasala, matéi untu’ tau iya pasalaé. Napogau’i Kristus iyaro kuwammengngi naulléi pimpikko lao ri Allataala. Riyunoi secara tubu, iyakiya ripatuwoi paimeng secara rohani.

19Ri laleng keadaang roh laowi mabbirittangngi karéba polé ri Allataala lao ri roh-roh iya ritarungkué;

20iyanaritu rohna sining tau iya dé’é namateppe’ ri Allataala ri wettunna Nuh. Iyaro wettué mattajengngi Allataala sibawa sabbara ri wettu naébbuna mupa Nuh kappala’na. Banna sining tau iya engkaé ri kappala’é bawang — iya manenna aruwa tau — iya ripassalama’é naolai lémpe loppoéro.

21Nah, iyaro kajajiyangngé sinrupai ébara’na acemméngngé iya makkekkuwangngéwé passalama’ko. Iyaé acemméngngé tenniya séuwa upacara mappépaccing alé polé ri sininna iya macarépaé, sangadinna sinrupai jancimmu lao ri Allataala polé ri ati marilaleng iya makessingngé. Iyaro acemméngngé napassalama’ko nasaba Yésus Kristus tuwoni paimeng polé ri amaténgngé,

22sibawa ménré’ni ri surugaé. Makkekkuwangngé makuwasai silaong Allataala sibawa paréntai sininna malaéka’é, sininna panguwasaé enrengngé sininna awatangengngé. <<  1 Petrus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran