Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Raja-raja 18 >> 

1Ri taung matellué apparéntanna Arung Hoséa ana’ Ela ri Israél, Hizkia ana’ Ahas mancaji arunna Yéhuda.

2Iyaro wettué makkéumuru’i 25 taung namapparéntai ri Yérusalém 29 taung ittana. Indo’na riyasengngi Abia ana’ Zakharia.

3Napogau’i Hizkia iya pésennangiyéngngi atinna PUWANGNGE pada-pada Arung Daud toriyolona.

4Naancuru’i onrong-ngonrong assompang déwataé, sibawa ruttungngi tugu-tugunna nenniya solangiwi dato-datona Déwi Asyéra. Naancuru towi ula gessa naébbué Musa iya riyasengngé Néhustan. Saba’, lettu ri essoéro mattunu dupa mupi tau Israélié untu’ pakalebbii ula gessaéro.

5Ri yelle’na sininna arung Yéhuda, muwi ri yolona iyaré’ga ri munrinna Hizkia, dé’gaga pada-pada aléna. Mateppe’i lao ri PUWANGNGE, Allataalana Israélié,

6sibawa matinuluna ri Aléna. Dé’ naengka naéwai PUWANGNGE. Sininna paréntana PUWANGNGE iya nabbéréyangngé naolai Musa, naturusiwi Hizkia sibawa tonget-tongeng.

7Iyanaro saba’na natette PUWANGNGE tulungngi angkanna mallolongengngi ri laleng sininna usahana. Maronta’i lao ri arung Asyur, sibawa dé’ namaélo tunru’ lao ri aléna.

8Nacaui tau Filistingngé, sibawa rampo’i onrong naonroiyé mennang, polé ri désa iya kaminang baiccu’é lettu ri kota iya kaminang battowaé, muttama’ni Gaza sibawa daéraé ri mattulilinna.

9Ri taung maeppaé apparéntanna Hizkia, iyanaritu taung mapitué apparéntanna Arung Hoséa ri Israélié, Salmanéser arung Asyur gasai Israél sibawa keppungngi Samaria.

10Rikeppunnana telluttaung ittana, sempé’ni Samaria. Iyaro kajajiyangngi ri taung maennengngé apparéntanna Hizkia, sibawa taung maaséraé apparéntanna Hoséa.

11Nainappa arung Asyur natiwi tau Israélié selaku tawangeng lao ri Asyur; sibagiyang polé ri mennang nataroi ri kota Halah, sibagiyang ri seddéna Salo Habor ri daéra Gozan, sibawa sibagiyassi ri kota-kotaé ri wanuwa Madai.

12Sempé’i Samaria nasaba tau Israélié dé’ namatinulu lao ri PUWANGNGE, Allataalana mennang. Nassakkarengngi mennang assijancing iya naébbué PUWANGNGE sibawa mennang, nenniya najjalékkaiwi sininna paréntana Musa, atan-Na. Dé’ namaélo mennang maréngkalinga sibawa turu.

13Ri laleng taung maseppuloé eppa apparéntanna Hizkia arunna Yéhuda, kota-kotana Yéhuda iya mabbénténgngé nagasai sibawa nacaui Sanhérib, arung Asyur.

14Na lao ri Sanhérib iya engkaé ri Lakhis, nakiringngi Hizkia iyaé birittaé, "Pasalana. Rimakkuwannanaro, uwéllauwi tennapodo maéloi Puwang pappésauwi aggasarennaro lao ri idi. Sininna natuntu’é Puwang maéloka pennoiwi." Namappébali Sanhérib makkedaé harusu’i Hizkia kiring lao ri aléna 10.000 kilo péra’, sibawa 1.000 kilo ulaweng.

15Rimakkuwannanaro, sininna péra’ iya engkaé ri laleng Bolana PUWANGNGE sibawa ri laleng kasna saorajaé nakirinni Hizkia lao ri Sanhérib.

16Ulawengngé ri sisining tange’na Bolana PUWANGNGE sibawa iya puraé napakkenna Hizkia ri appang-ngappang sumpangngé, naalani sibawa nakiring towi lao ri Sanhérib.

17Iyakiya iyaro arung Asyur kiringngi polé ri Lakhis séddi pasukang battowa untu’ gasai Yérusalém. Iyaro pasukangngé napimpingngi tellu parawira tanré iyanaritu séddi pallima, séddi juru énungeng, sibawa séddi kapala pengawalna arungngé. Lettu’nana ri kotaéro malani mennang onrong ri dare’é, iya riyasengngé Dare Ménatu seddéna sépe iya massolokengngéngngi uwai polé ri kolang bagiyang yasé’é.

18Nainappa mennang gora mobbii Arung Hizkia. Na tellu tau pengawalna Hizkia massu méwai mennang sita. Iya tellu pegawéro iyanaritu Elyakim ana’ Hilkia kapala ruma tanggana saorajaé, Sébna jurutulisi’na wanuwaé, sibawa Yoah ana’ Asaf jurutulisi’na saorajaé.

19Sala séddinna parawirana Asyurro makkeda lao ri mennang, "Palettukengngi Hizkia iyaé ada-adanna arung Asyur: ‘Magi muwasengngi alému mawatang?

20Muwasengngiga ada-adaé bawang mulléi sulléiwi siyasa’é sibawa awatangeng tentaraé? Niga muwattuwang, angkanna baraniko méwai Asyur?

21Mémeng murennuwangngi bantuwanna Maséré, iyakiya iyaro padamuwi pakéi ariyaé untu’ tekkeng; mapoloi matti iyaro tekkengngé nanasoppa’i limammu. Makkuwaniro arung Maséré lao ri sininna tau iya maddennuwangngé ri aléna.’"

22Makkedai paimeng iyaro parawira Asyur-é, "Iyaré’ga naullé makkedako makkedaé maddennuwakko ri PUWANGNGE, Allataalamu? Wettunna Hizkia mapparéntangngi kuwammengngi na tau Yéhudaé sibawa Yérusalém banna massompai ri yolona mézbaé ri Yérusalém, tenniyaga iya naancuru’éro mézba sibawa onrong-ngonrong assompangngé lao ri PUWANGNGE muto?

23Makkekkuwangngé ri laleng asenna arung Asyur baranika siyéwa makkedaé rékko riwérékko 2.000 kajunna anyarang, pasti dé’ muwappunnai tau singngégaéro untu’ tonangiwi!

24Muwi untu’ méwai parawirata iya kaminang mariyawaé, tenniya tokko tandingenna. Iyakiya muwaddénnuwangi muwi Maséré kiring bantuwang karéta musu sibawa pasukang makkinnyarang!

25Muwasengngi maggasaki sibawa caui wanuwammu tenribantu ri PUWANGNGE? PUWANGNGE muto ritu suroki gasai sibawa mancuru’i!"

26Namakkeda Elyakim, Sébna, sibawa Yoah lao ri parawiraéro, "Puwang, abbicarani sibawa idi ri laleng basa Aram bawang, ripahang muwa. Aja’ mupakéi basa Ibranié, napahangngi matti ra’ya’é ri tompo’na témbo’éro."

27Nametté iyaro parawiraé, "Ri ikoga bawang sibawa arummu risuroka ri arung Asyur untu’ palettu’i iya manennaé? Dé’! Mabbicara tokka lao ri ra’ya’ iya tudangngé ri tembo’éro, iya muéwaé sibawang manréi matu tainna sibawa ménungngi matu téména."

28Nainappa tettong iyaro parawiraé sibawa gora ri laleng basa Ibrani, "Engkalingai aga iya napowadaé arung Asyur:

29‘Aja’ mumaélo ribellé ri Hizkia; dé’ naulléi passalama’ko.

30Aja’ muwéngkalingai pappalécéna untu’ maddennuwang ri PUWANGNGE. Ajakké muwasengngi maéloi PUWANGNGE passalama’ko iyaré’ga lawa-lawaiwi tentara Asyur sittaiwi kotamu.

31Aja’ muwéngkalingai Hizkia. Iyya, arung Asyur mappétangngarengngi kuwammengngi massuko polé ri kotaé sibawa manyara. Weddikko matti manré buwa anggoro polé ri palla’mu muto, sibawa péneddingi buwa ara polé ri pommu muto, enrengngé ménung uwai polé ri bujummu muto,

32narapi upalétté’ko riséuwaé wanuwa iya maéloé pada sibawa wanuwammu muto. Kuwaro engka palla anggoro iya powassélékengngékko anggoro, sibawa dare gandong iya powassélé’é labbu untu’ inanrému. Ri wanuwaéro engka maéga pong zaitun, minnya zaitun sibawa cani. Rékko muturusiwi aga iya upétangngarengngékko, tuwoko matu, dé’ mumaté. Aja’ muwéngkalingai Hizkia! Banna nabelléko ri laleng makkedanna makkedaé PUWANGNGE passalama’ko matu.

33Engkaga naengka déwatana bangsa laingngé passalama’i wanuwanna polé ri akuwasakku?

34Kégani déwata-déwatana wanuwa Hamat sibawa Arpad? Kégani déwata-déwatana Séfarwaim, Héna, sibawa Iwa? Engkaga polé passalama’i Samaria?

35Déwata kégana pura paleppe’i wanuwanna polé ri akuwasakku? Pékkugi wedding PUWANGNGE passalama’i Yérusalém?’"

36Naéngkalinganaro, dé’ nappébali pabbanuwana Yérusalém, saba’ purani napparéntang Arung Hizkia kuwammengngi namammekko bawang.

37Nasapé’ni Elyakim, Sébna, sibawa Yoah pakéyanna tanrang masara, nainappa lao laporo’i ri arungngé aga iya puraé napowada parawirana Asyurro.



 <<  2 Raja-raja 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran