Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 >> 

1Riséuwaé esso Saba’ laowi Yésus manré ri bolana séddié tomariyolona tau Farisié. Naripénessaina tonget-tongeng Yésus kuwaro risining tauwé.

2Napoléna ri Yésus séddi tau iya malasa boro-boroé ajéna sibawa limanna.

3Nakkutanana Yésus lao ri guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié iya engkaé kuwaro, "Manuru’ hukkunna agamata, weddikki’ga pajjappai tauwé ri esso Saba’é iyaré’ga dé’?"

4Mammekko bawammi guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié. Nainappa naobbi Yésus iyaro tauwé nanapajjappai, nainappa nasuro lao.

5Purairo makkedani Yésus lao risining tauwé, "Akkalarapanna engka séddi tau polé ri yelle’mu mappunnai séddi ana’ iyaré’ga sikaju saping iya sempé’é ri bujungngé ri esso Saba’é, dé’ga mumasitta gettengngi massu iyaro ana’é iyaré’ga sapingngé ri iyatoro essoé?"

6Iyakiya dé’ séddi tau mulléi baliwi Yésus passalenna gau’éro.

7Naitai Yésus engka sining topolé iya pilééngngi sining onrong iya kaminang makessingngé. Rimakkuwannanaro nawérénni iyaé pappagguruwangngé lao ri iya maneng mennang.

8"Rékko riundakko ri pésta abottingengngé, aja’ mulao tudang ri kadéra malebbié. Saba’ ajakké engka tau laing iya lebbi pentingngé naiya iko iya riundangngétto,

9angkanna punna bola iya puraé mundang duwakoro, tarapassai lao ri iko nakkeda, ‘Taddampengekka, iyaé onrongngé pura ripassadiyangengngi iyaro topolé.’ Na tarapassano sibawa masiri senna’ tudang ri onrong kaminang mariyawaé.

10Rimakkuwannanaro, rékko riundakko, piléi onrong iya kaminang marimonrié, kuwammengngi napolé punna bolaé sibawa makkeda ri iko, ‘Sellao, kumaiyé tatudang ri onrong iya lebbi makessingngé.’ Narimakkuwannanaro ripakalebbiko matu ri yolona sininna topolé iya laingngé.

11Saba’ tungke’ tau iya pakatanréngngi aléna ripakariyawai matu, iyakiya iya pakariyawaéngngi aléna ripakatanréi matu."

12Nakkeda Yésus lao ri punna bolaé, "Rékko muwobbii tauwé manré esso iyaré’ga manré wenni, aja’ muwobbii sellaomu iyaré’ga silessuremmu, iyaré’ga sumpulolomu, iyaré’ga bali bolamu iya sugié. Saba’ naobbi tokko matu, narimakkuwannanaro lolongekko pamale’ polé ri pangkaukemmuro.

13Jaji rékko mappéstako, undangngi tau kasiyasié, tau sala-salangngé, tau péso’é sibawa tau butaé.

14Ribarakkakiko matu, saba’ iyaro sining tauwé dé’ naulléi mpale’i akessingemmu. Allataala matu mpale’i akessingemmu ri wettu ripatuwona paimeng polé ri amaténgngé sining tau makessingngé."

15Wettunna sala séddinna iya sisamaé manré kuwaro naéngkalinga adanna Yésus, makkedani, "Maupe’ senna’i tau iya manré matu sisama Allataala rékko poléi selaku Arung!"

16Iyakiya makkedai Yésus lao ri tauwéro, "Séuwa wettu engka séddi tau mappésta marowa sibawa naundanna maéga tau.

17Narapinana wettunna ripammulai pestaéro, iyaro tauwé nasuroni pattumaninna lao risining naundangngé sibawa makkeda, ‘Laoni’, saba’ sadiya manenni!’

18Iyakiya sininna mennang, tassédi-séddi méllau addampeng. Iya pammulangngé makkedai lao ri pattumaniéro, ‘Silalona mellika tana, naparelluka lao paréssai. Taddampengekka.’

19Iya laingngé makkedai, ‘Silaloku melli limangngajuwa saping, namaéloka cobai iyaro sining sapingngé. Taddampengekka.’

20Iya laingngéssi makkedai, ‘Silaloku botting, rimakkuwannanaro dé’ udapii lao.’

21Nalisuna iyaro pattumanié nanapowadangngi punna péstaéro. Namacai senna’na Puwannaro, nanakkeda lao ri pattumaninna, ‘Apperi-perino namulao risining lalengngé sibawa loro-loronna kotaé. Tiwii lao mai tau kasiyasié, tau sala-salangngé, tau butaé sibawa tau péso’é.’

22Nainappa makkeda iyaro pattumanié, ‘Puwang, purani ripogau’ parénta Puwang, iyakiya maéga mupa onrong.’

23Nakkeda Puwannaro, ‘Laono ri watattana-watattanaé sibawa lorong-lorongngé ri saliweng kota, namudessa’i sining tauwé napolé, kuwammengngi napenno bolaku.

24Engngerangngi! Dé’ séddi tau polé ri yelle’na sining undangeng puraé riundang péneddingiwi matu nanréna péstakué!’"

25Maéga tau maccowé joppa silaong Yésus. Nagiling Yésus sibawa makkeda lao ri mennang,

26"Rékko poléi tauwé ri Iyya, iyakiya lebbi namaséiwi indo’na, ambo’na, bainéna, ana’-ana’na, silessu-silessurenna, mala alénato, dé’ nawedding mancaji ana’ guruk-Ku.

27Tau iya dé’é namaélo méssangngi sallina sibawa maccowéri-Ka, dé’ naulléi mancaji ana’ guruk-Ku.

28Rékko engka séddi polé ri iko maélo patettong séddi manara, tentu tudangngi matu riyolo’ bilangngi ongkoso’na kuwammengngi naissengngi genne’ muga dowina untu’ pattepui iyaro manaraé iyaré’ga dé’.

29Saba’ rékko dé’ naulléi pattépui, padahal purani riyébbu pandamenna, sininna tau mitaéngngi jama-jamanna cawa-cawaiwi matu.

30Makkedai matu mennang, ‘Eh, mappatettongngi tauwé iyakiya dé’ naulléi pattépui!’

31Rékko séddié arung iya mappunnaiyé seppulo sebbu tentara maélo mammusu sibawa arung laingngé iya mappunnaiyé duwappulo lima sebbu tentara, tentu iyaro arungngé tudangngi pasitimbangngi riyolo’, genne’ muwaga awatangenna untu’ méwai iyaro balinna.

32Rékko naissengngi makkedaé dé’ nacuku’ awatangenna, tentu ri wettu mabélana mupa iyaro balinna, kiringngi matu suro untu’ méllauwi sidamé."

33Paccappurenna Yésus makkedai, "Makkuwatoro iko. Dé’ séddi polé ri iko mulléi mancaji ana’ guruk-Ku, rékko dé’ nappésonangngi sini-sininnaé."

34"Iyaro pejjé’ makessing, iyakiya rékko makawai, weddigga ripejjéi paimeng?

35Dé’na gaga gunana, muwi untu’ dare’é iyaré’ga untu’ pappakacommo. Jaji riyabbéyang bawang. Rékko mappunnaiko daucculing, éngkalingai!" <<  Lukas 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran