Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1Lisusi Yésus ri bola assompangngé. Kuwaro engka tau iya maté siwalié limanna.

2Na kuwaro engka tau maélo sappai asalanna Yésus, kuwammengngi weddingngi riyapparapekeng. Jaji napénessaini matteru, maéloiga pajjappai tauwé ri esso Saba’é.

3Nakkeda Yésus lao ri tau maté sibalié limanna, "Laoko mai mutettong kuwaé, ri yolo."

4Namakkutana lao ri sining tau iya engkaé kuwaro, "Manuru’ agamaé, aga wedding ripogau’ ri esso Saba’é? Pogau’i madécéngngé iyaré’ga majaé? Passalama’i tauwé iyaré’ga mpunoi?" Mammekko bawammi mennang.

5Nakkitana Yésus mattulili sibawa macai. Iyakiya messé towi, nasaba matedde ati senna’i mennang. Nainappa makkeda lao ri tauwéro, "Loro’i limammu." Naloro’ni limanna iyaro tauwé, najjappana limanna.

6Nanasalaini sining tau Farisié iyaro bola assompangngé, nappa lao barunding sibawa siyagangngaré tau iya sokongngéngngi Hérodés, untu’ mpunoi Yésus.

7Soroni Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na ri Tappareng Galiléa. Namaéga senna’na tau polé ri Galiléa lao maccowériwi Yésus. Maégato polé ri Yudéa,

8polé ri Yérusalém, polé ri daéra Iduméa, sibawa daéra seddé alauna Yordan, enrengngé polé ri seddéna kota-kota Tirus sibawa Sidon. Lao manenni ri Yésus, saba’ purani naéngkalinga passalenna gau’-gau’ iya puraé Napogau’.

9Iyaro tauwé makkumani égana, angkanna Yésus suroi ana’-ana’ gurun-Na passadiyangengngi lopi, saba’ ajakké riredde’i risining tauwéro.

10Maéga senna’ tau napajjappa, angkanna sininna tau malasaé siredde-redde makkuraga maddeppériwi kuwammengngi weddingngi nakarawai.

11Sining tau iya nauttamakiyé roh maja, sises-siseng naitai, matteru bawammi suju’ ri yolo-Na sibawa gora, "Ikona Ana’na Allataala!"

12Iyakiya nattéyang senna’i Yésus iyaro roh-roh majaé mappaddissengengngi niga Aléna.

13Nainappa Yésus ménré riséddié bulu-bulu, sibawa naobbii sining tau Naéloriyé. Napoléna iyaro sining tauwé,

14nainappa napilé polé ri yelle’na mennang seppulo duwa tau. Adan-Na, "Upiléko, kuwammengngi musibawak-Ka, enrengngé Usuroko untu’ mappallebbangengngi Karéba Madécéng polé ri Allataala,

15sibawa lolongekko kuwasa untu’ paddésu’i sining sétangngé."

16Iyanaé asenna iyaro seppuloé duwa tau: Simon (iya riyasengngétto Pétrus),

17Yakobus sibawa Yohanés silessurenna, iyanaritu ana’-ana’na Zébédéus (iya mennanro Nawéréngngi aseng Boanérges bettuwanna "ana’ letté"),

18Andréas, Filipus, Bartoloméus, Matius, Tomas, Yakobus ana’ Alféus, Tadéus, Simon si Patriot,

19sibawa Yudas Iskariot iya bali’bellariyéngngi Yésus.

20Nainappa lisuni Yésus ri bolaé. Iyakiya polési tau maégaé maddeppungeng, angkanna Yésus sibawa ana’-ana’ gurun-Na dé’na nadapii manré.

21Nakkeda sining tauwé, "Jangenni!" Naéngkalingana kaluwarga-Na iyaro gau’é, poléni untu’ malai Aléna.

22Makkedani guru-guru agamaé iya polé ri Yérusalém, "Nauttamakiwi Béélzébul! Kapalana sining sétangngéro mpéréngngi akuwasang untu’ paddésu’i sétangngé."

23Nanaobbini Yésus iyaro tau maégaé, nanacuritangngi mennang siyagangngaré pakkalarapangeng. Nakkeda Yésus, "Pékkugi wedding sétangngé paddésu’i sétangngé?"

24"Rékko séddié wanuwa tabbagéi ri laleng konro-konrong iya simusué, iyaro wanuwaé pasti dé’ natahang.

25Sibawa rékko ri laleng séddié kaluwarga dé’ gaga passéddiyang sibawa anggota-anggotana sisulléi simusu, ancuru’ matu iyaro kaluwargaé.

26Sibawa rékko ri laleng akkarungenna Ibillisi’ tabbagéi sibawa mammusui, iyaro akkarungengngé dé’ natahang maitta sibawa pasti lennye’i matu.

27Dé’ séddi tau mulléi muttama’ ri lalempolana séddié tau mawatang nanarampasa’i waramparanna rékko dé’ nasiyoi lebbi riyolo iyaro tau mawatangngé. Purapiro nainappa wedding narampasa’ waramparanna.

28Issenni! Rékko pogau’i dosa tauwé sibawa powada pappakatuna, wedding muwa riyaddampengeng.

29Iyakiya rékko napakatunai Rohna Allataala, dé’ nawedding riyaddampengeng! Saba’ iyaro pappakatunaé iyanaritu dosa mannennungeng."

30(Napowadai Yésus makkuwaro, nasaba engka tau makkedamakkedaé nauttamakiwi Yésus roh maja.)

31Purairo, poléni indo’na sibawa silessu-silessuretta Yésus. Mattajengngi mennang ri saliweng, nanasuroi tauwé mobbii Yésus.

32Iyaro wettué maéga tau tudang mattulilingiwi Yésus. Makkedai mennang ri Yésus, "Pa’, indo’ta sibawa silessu-silessuret-Ta engkai ri saliweng, nasappaki mennang Pa’."

33Nappébali Yésus, "Niga indo’-Ku? Niga silessu-silessurek-Ku?"

34Nainappa makkita lao risining tau iya tudangngé mattulilingiwi, nappa makkeda, "Iyanaé indo’-Ku sibawa silessu-silessurek-Ku!

35Tau iya pogau’éngngi élona Allataala, iyanaritu padaorowané-Ku, ana’ darak-Ku, sibawa indo’-Ku." <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran