Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 3 >> 

1BURMULA maka, Petros dan Yahya pun purgilah bursama sama masok kaabah pada kutika orang sambahyang, iya itu pada pukul tiga putang.

2Shahadan adalah sa'orang sakit lumpoh deripada prut ibunya yang dipikul, surta dilutakkan oranglah sa'hari hari dipintu kaabah yang burnama pintu Elok, akan muminta sadukah deripada orang yang masok kudalam kaabah itu;

3Maka apabila dilihatnya Petros dan Yahya handak masok kudalam kaabah itu, maka dipintalah sadukah.

4Maka Petros dan Yahya pun murnunglah akan dia, surta burkata, Pandanglah ulihmu kapada kami.

5Maka dipandangnyalah akan marika itu, surta dungan harapnya akan burulih barang suatu.

6Maka burkatalah Petros, Mas dan perak tiada padaku; tutapi barang yang ada padaku itulah kubrikan kapadamu: Bahwa dungan nama Isa Almasih orang Nazareth itu bangunlah angkau burjalan.

7Maka dipugangnyalah tangannya kanan, surta didirikannya akan dia: maka dungan sa'kutika itu juga kuatlah kakinya dan mata kakinya.

8Maka mulompatlah iya surta burdiri, lalu burjalan, masok busurta dungan marika itu kudalam kaabah, sambil burjalan, dan mulompat, dan mumuji akan Allah.

9Maka sagala orang mulihat akan dia burjalan surta mumuji Allah:

10Shahadan maka kunal oranglah akan dia, bahwa iya inilah orang yang muminta sadukah dipintu kaabah yang burnama pintu Elok: maka marika itu skalian pun punuhlah dungan hieran surta turchungang deri hal barang yang tulah jadi akan orang itu.

11Adapun orang yang sakit lumpoh yang tulah disumbohkan itu ada murapatkan dirinya kapada Petros dan Yahya, maka sagala orang pun sangatlah hieran surta burkrumun pada marika itu dalam surambi kaabah yang burnama surambi Sulieman.

12Maka apabila dilihat ulih Petros akan itu, lalu burkatalah iya kapada orang orang itu, Hie orang Israel, mungapa kamu turchangang akan hal ini? atau mungapa kamu skalian murnung akan kami, sa'olah olah dungan kuasa atau kubaktian kami sundirilah yang tulah munjadikan iya burjalan?

13Bahwa Allah Ibrahim, dan Allah Isahak, dan Allah Yakob, iya itu Allah nenek moyang kami, tulah mumuliakan anaknya iya itu Isa; yang tulah kamu surahkan katangan musohnya, surta munyangkal akan dia dihadapan Pilatus, tutkala iya handak mulupaskan dia.

14Tutapi kamu tulah munyangkali akan Orang yang Suchi dan Bunar itu, surta kamu munghandaki sa'orang yang mumbunoh orang itu dilupaskan;

15Maka kamu tulah mumbunoh akan Punghulu slamat itu yang tulah dihidopkan Allah deripada matinya; maka atas purkara yang dumkian itulah kami munjadi saksi.

16Maka dungan namanya dan subab purchaya akan namanya, bahwa orang yang kamu lihat dan kamu kunal itu tulah disumbohkan: bahkan, iman dalam dia itu tulah munjadikan dia sumboh dungan sampornanya dihadapan kamu skalian.

17Maka skarang pun, Hie saudara skalian, bahwa kukutaui kamu tulah burbuat itu dungan bubalmu, maka punghulu punghulu kamu pun dumkian juga adanya.

18Tutapi Allah tulah munggunapi sagala purkara yang tulah dikatakannya dahulu dungan mulut sagala nabinya, bahwa dapat tiada Almasih itu akan mundapat sangsara.

19Maka subab itu handaklah kamu burtaubat, surta burbalek, supaya sagala dosamu itu diapuskan, maka kulak akan datang kapadamu kutika yang sugar deripada halrat Tuhan;

20Maka iya akan munyurohkan Isa Almasih yang tulah turdahulu dinyatakan pada kamu:

21Bahwa dapat tiada shorga akan munyimpan dia sampie kapada masa akan dikumbalikan sagala sa'suatu, yang dikatakan Allah dungan mulut sagala nabinya yang suchi itu deripada awal dunia.

22Maka sa'sunggohnya Musa tulah burkata pada nenek moyang kami, Bahwa Tuhan Allah kamu akan munurbitkan bagiemu sa'orang nabi deri antara sagala saudara kamu, sapurti aku ini; maka handaklah kamu munurut akan dia deripada barang suatu purkataannya kapada kamu.

23Maka barang siapa yang tiada munurut akan nabi itu, maka iya itu akan dibinasakan deri antara kaum itu.

24Shahadan sagala nabi pun deripada Samuel dan kumdiannya, iya itu sagala orang yang tulah burnabuat itu, tulah mungatakan turdahulu akan hal masa itu.

25Bahwa kamu inilah umat sagala nabi itu, dan lagi pula waris purjanjian yang tulah didirikan Allah bagie sagala nenek moyang kami, dumkianlah furmannya kapada Ibrahim, Adapun sagala bangsa yang dibumi kulak akan burulih burkat deripada bunihmu.

26Maka Allah tulah munurbitkan anaknya iya itu Isa, munyurohkan dia kapada kaum ini turdahulu, akan mumburkati kamu, supaya mumbalikkan kamu masing masing sa'orang deripada kajahatannya. <<  Kisah Para Rasul 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran