Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1SABURMULA maka masoklah iya pulah kudalam kunisa; maka adalah disana sa'orang yang tulah mati tangannya.

2Maka diintiekan ulih marika itu kalau kalau disumbohkan ulih Isa akan dia pada hari sabtu; supaya bulih disalahkannya akan dia.

3Maka kata Isa kapada orang yang tangannya mati, Burdirilak angkau.

4Lalu burkatalah iya kapada sagala marika itu, Adakah patut burbuat baik pada hari sabtu, atau burbuat jahat? mumliharakan jiwa manusiakah, atau mumbunohkah? akan tutapi marika itu tiada turkata kata lagi.

5Maka apabila dilihat ulih Isa burkliling marika itu dungan marah, ulih subab susah hatinya kurna kras hati marika itu, lalu burkatalah iya kapada orang itu, Hulurkanlah tanganmu. Lalu dihulurkannya: maka tangannya itu pun pulanglah samula sapurti tangannya sublah itu.

6Maka orang orang Faresia pun purgilah butul kapada orang orang Herodian, burmufakat munchari jalan bagimana bulih iya mumbinasakan dia.

7Akan tutapi Isa surta dungan sagala murid muridnya pun undurlah purgi katasik: maka banyaklah orang deri Galilia dan Yuda mungiringkan dia,

8Dan lagi deri Jerusalem, dan Idumia, dan subrang sungie Jordan; dan orang orang kliling Tor dan Sidon, banyak sangat orang, tutkala didungar ulih marika itu iya burbuat pukurjaan yang busar itu, maka skaliannya pun datanglah mundapatkan dia.

9Maka katanya kapada murid muridnya, suruhkanlah munanti sa'buah prahu kuchil bagieku, kurna turlalu banyak bulatantara ini nanti kulak burkrumun padaku.

10Kurna iya tulah munyumbohkan orang subab itulah marika itu skalian, yang ada burpunyakit, datang mungimpet akan dia ulih subab handak dijamanya akan dia.

11Maka apabila dilihat ulih hantu yang nujis itu akan dia, jatohlah tursungkur dihadapannya sambil burtreak, katanya, Angkaulah Anak Allah.

12Maka dipusannya dungan sugranya, supaya jangan dia orang puchakan khabarnya ini.

13Hata maka naiklah iya kaatas sa'buah gunong, surta dipanggilnya barang siapa yang dikahandakinya: maka marika itu pun mungikutlah kapadanya.

14Maka dijadikannyalah duablas orang, supaya handaklah marika itu bursama sama dungan dia, dan supaya bulih disurohkannya marika itu purgi mungajar ajar,

15Surta burulih kuasa akan munyumboh sagala punyakit dan mumbuangkan sagala jin:

16Adapun Simon itu, digularnya Petros;

17Dan Yakob anak Zabdi, surta Yahya saudaranya; digularnya Boanerjes, iya itu artinya, Anak anak guntur:

18Dan lagi Andria, dan Filipie, dan Bartholomew, dan Mathias, dan Tomas, dan Yakob anak Aldus, dan Thadius, dan Simon orang Kanaan,

19Dan Yuda Iskariot, yang munyurahkan dia: maka marika itu masok kudalam sa'buah rumah.

20Maka sagala bulatantara itupun datang burhimpun pulah, sampielah marika itu tiada sumpat makan roti.

21Maka apabila didungar ulih sahabat sahabat Isa akan halnya itu, kluarlah marika itu skalian handak munangkap akan dia: kurna kata marika itu, Iya itu gila.

22Maka sagala khatib khatib yang turun deri Jerusalem itu burkata, Iya itu Bealzibub, maka dungan tulongan punghulu jin jin, iya mumbuangkan jin jin itu.

23Maka dipanggilnyalah akan marika itu, lalu burkatalah padanya dungan umpamaan, Bagimanakah bulih Shietan itu mumbuangkan Shietan?

24Maka jikalau kiranya suatu krajaan itu burchudra sama sundirinya, maka krajaan itu tiada bulih burdiri.

25Maka jikalau kiranya isi sa'buah rumah itu burchudra sama sundirinya, maka isi rumah itu kulak tiadalah bulih tutap.

26Maka jikalau kiranya Shietan itu burbangkit mulawan sama sundirinya, surta burchudra, tiadalah bulih iya tutap, mulainkan itulah kasudahannya.

27Maka sa'orang pun tiada bulih masok kudalam rumah sa'orang yang gagah, surta murampas hartanya, mulainkan handaklah diikatnya dahulu orang gagah itu; kumdian bahrulah bulih dirampas rumahnya.

28Sasunggohnya aku burkata kapadamu, Sagala dosa itu akan diampuni kapada sagala anak Adam, dan hujat hujat yang handak dihujatkan ulih marika itu:

29Akan tutapi orang yang mumbuat hujat akan Roh Alkudus, iya itu skali kali tiada diampuninya, mulainkan iya itu dalam bahya hukuman yang kukal:

30Kurna kata marika itu bahwa adalah iya munaroh jin yang nujis.

31Hata maka datanglah saudara Isa dan ibunya, burdiri diluar, disuruhnya panggil akan dia.

32Maka adalah bulatantara yang duduk burkuliling dia itu, burkata kapadanya, Tengoklah makmu dan saudara saudaramu diluar munchari akan dikau.

33Maka jawabnya akan marika itu, katanya, Siapakah makku, atau saudara saudaramu itu?

34Maka dilihatnyalah burkuliling marika itu yang ada duduk bursama sama dia, surta katanya, Tengoklah makku dan saudara saudaraku!

35Kurna barang siapa yang ada burbuat kahandak Allah itu, iya itulah sama sapurti saudara laki laki, dan saudara prumpuanku, dan makku. <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran