Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 3 >> 

1Maka djikalau kiranja kamoe dibangoenkan serta dengan Almasih, hendaklah kamoe mentjehari perkara jang di-atas, ditempat Almasih bersemajam dikanan Allah.

2Pikirkanlah perkara jang di-atas, boekan jang diboemi.

3Karena kamoe soedah mati, maka hidoepmoe adalah dengan Almasih terselindoeng dalam Allah.

4Maka apabila njatalah Almasih, jang kahidoepan kita, pada masa itoelah kamoe pon akan dinjatakan sertanja dengan kamoeliaan.

5Sebab itoe matikanlah segala anggotamoe jang diboemi ini, ija-itoe zina' dan katjemaran dan hawa-napsoe jang nedjis dan kainginan djahat dan kakikiran, ija-itoelah kabaktian kapada berhala.

6Maka sebab segala perkara ini datanglah moerka Allah atas segala anak-anak doerhaka.

7Maka dalam hal jang demikian kamoe pon berdjalan-djalan dehoeloe, tatkala lagi kamoe hidoep dalamnja.

8Tetapi sakarang hendaklah kamoe memboewangkan segala perkara inipon: ija-itoe amarah dan geram dan panas hati dan oempat dan perkataan pentjaroet daripada moeloetmoe.

9Maka djangan kamoe berdoesta sa'orang akan sa'orang, tegal soedah kamoe tanggalkan manoesia jang lama serta dengan segala kalakoeannja,

10Dan kamoe berpakaikan jang beharoe, jang dibeharoei bagai pengetahoean atas toeladan Dia, jang mendjadikannja.

11Maka dalamnja tiada lagi Gerika ataw Jehoedi, bersoenat ataw tidak bersoenat, Barbar ataw Tartar, abdi ataw mardaheka, melainkan Almasih itoelah samoewa dan dalam sakaliannja.

12Sebab itoe, saperti orang pilihan Allah, jang soetji dan kekasih, pakaikanlah gerakan hati jang menaroh kasihan dan kamoerahan dan karendahan dan lemah-lemboet dan pandjang sabar.

13Dengan mensabarkan sa'orang akan sa'orang dan mengampoeni sa'orang akan sa'orang. Maka kalau ada barang toedoehan sa'orang akan sa'orang, saperti kamoe di-ampoeni olih Almasih, demikian djoega hendaklah kamoe pon.

14Maka terlebih poela daripada segala perkara jang terseboet ini tarohlah akan kasih, ija-itoe pertambatan kasampoernaan.

15Maka salam Allah itoe hendaklah kiranja karadjaan dalam hatimoe, karena bagai jang demikian pon kamoe dipanggil akan mendjadi toeboeh sabatang. Maka hendaklah kamoe menaroh terima-kasih.

16Dan hendaklah perkataan Almasih itoe tinggal di-antara kamoe dengan lempahnja. Adjarlah dan berilah nasihat sa'orang akan sa'orang dengan segala boedi dan dengan mazmoer dan poedji-poedjian dan njanjian rohani serta njanjilah dengan merdoe bagai Toehan.

17Maka barang sasoeatoe jang kamoe perboewat, baik dengan perkataan, baik dengan pekerdjaan, hendaklah samoewanja itoe kamoe perboewat karena nama Toehan Isa sambil mengoetjap sjoekoer olihnja kapada Allah, ija-itoe Bapa.

18Hai segala isteri, hendaklah kamoe toendoek kapada soewamimoe saperti patoet dalam Toehan.

19Hai segala soewami, hendaklah kamoe kasih akan isterimoe dan djangan kamoe geram akandia.

20Hai anak-anak, hendaklah kamoe menoeroet perentah iboe-bapamoe dalam segala perkara, karena ija-itoe berkenan kapada Toehan.

21Hai segala bapa, djangan kamoe mempersakiti hati anak-anakmoe, soepaja djangan djadi tawar hati mareka-itoe.

22Hai segala hamba, hendaklah dalam segala perkara kamoe menoeroet perentah toewanmoe jang didoenia; djangan dengan moeka-moeka hendak memperkenankan orang sadja, melainkan dengan toeloes hatimoe serta dengan takoet akan Allah.

23Maka barang sasoeatoe jang kamoe perboewat, hendaklah kamoe memperboewat dia dengan soenggoeh-soenggoeh hatimoe saperti kapada Toehan, boekan kapada manoesia;

24Sebab tahoelah kamoe, bahwa daripada Toehan djoega kamoe kelak berolih poesaka akan pembalasan, karena kamoe berchidmat kapada Toehan, ija-itoe Almasih.

25Tetapi barang-siapa jang berboewat salah, ijapon akan menanggoeng djoega salah jang diboewatnja, karena tidak dipandang Toehan akan roepa orang. <<  Kolose 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran