Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Raja-raja 18 >> 

1'Adapawn djadi pada tahon jang katiga deri pada Hawsjejasz 'anakh laki-laki 'Ejla Sulthan 'awrang Jisra`ejl, bahuwa Hizkhija 'anakh laki-laki 'Ahaz Sulthan 'awrang Jehuda 'itu najiklah Radja.

2Sa`awrang duwa puloh lima tahon tuwahnja 'adalah 'ija, tatkala 'ija najik Radja, dan duwa puloh sembilan tahon lamanja berkaradja`anlah 'ija di-Jerusjalejm; 'adapawn nama bondanja 'itulah 'Abij 'anakh parampuwan Zekarja.

3Maka 'ija berbowatlah betul pada mata-mata Huwa, menurut segala sasawatu jang telah deperbowat Da`ud mawjangnja 'itu.

4'Ijalah jang sudah melalukan panggong-panggong, dan pitjahkan gambar-gambar terdirij, dan meng`arat hutan-hutanan: lagi jang sudah meromokhkan 'ular timbaga 'itu, jang Musaj sudah kardjakan 'itu; tagal sampej harij-harij 'itu benij Jisra`ejl lagi 'adalah pasang 'ukop-ukopan baginja: maka depanggilnja 'akan dija Nehusjtan.

5'Ija sudah harap 'akan Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl; sahingga tijada 'ada sa`awrang sabagejnja, jang 'ada komedijen deri padanja, di`antara segala Sulthan 'awrang Jehuda, dan jang 'ada dihulu deri padanja.

6Karana lekatlah 'ija pada Huwa, tijada 'ondor deri pada menurut dija, lain paliharakanlah 'ija pasan-pasannja, jang Huwa telah berpasan pada Musaj.

7'Arkijen maka 'adalah Huwa menjerta`ij dija; dimana-mana djuga 'ija kaluwar, maka kardjakanlah dengan bidjakhsananja: tambahan durhakalah 'ija berchilaf 'akan Sulthan 'Asjur, sahingga tijada 'ija mawu deperhamba kabawah dija.

8'Ijalah jang sudah memarang pitjahkan 'awrang Filistin sampej Xaza, dan segala tepij tanahnja, deri pada, gawbakh 'awrang djaga-djaga datang kapada negerij jang berpagar togoh.

9'Adapawn djadi pada tahon jang ka`ampat deri pada Sulthan Hizkhija, ('itulah tahon jang katudjoh deri pada Hawsjejasz 'anakh laki-laki 'Ejla Sulthan 'awrang Jisra`ejl 'itu) bahuwa ber`angkatlah SJalman`eser Sulthan 'Asjur mawu menjarang SJawmerawn, lalu meng`aponglah berkuliling dija.

10Maka de`alahkannja 'itu pada hudjong tiga tahon, pada tahon jang ka`anam deri pada Hizkhija: 'adalah 'itu tahon jang kasambilan deri pada Hawsjejasz Sulthan 'awrang Jisra`ejl, tatkala SJawmerawn 'alah.

11Maka depindahkanlah Sulthan 'Asjur 'akan 'awrang Jisra`ejl ka-`Aljur, dan desurohnja hentar marika 'itu ka-Halah, dan ka-Habawr pada sungej DJawzan, dan segala negerij-negerij 'awrang Madaj.

12'Awleh karana sebab tijada marika 'itu sudah sawara Huwa 'Ilahnja, hanja melangkah perdjandji`annja, dan segala sasawatu, jang Musaj hamba Huwa sudah berpasan, 'itupawn tijada dedengarnja, dan tijada debowatnja.

13Tetapi pada tahon jang ka`ampat belas deri pada Sulthan Hizkhija ber`angkatlah Sanhejrib Sulthan 'Asjur mawu menjarang segala negerij 'awrang Jehuda jang berpagar togoh: maka de`ambilnja dija 'itu.

14Tatkala 'itu desurohlah Hizkhija Sulthan 'awrang Jehuda 'itu 'awrang pergi kapada Sulthan 'Asjur ka-Lakisj, meng`atakan; bejta sudah berdawsa, 'ondorlah kiranja deri padaku, barang jang 'angkaw 'akan menanggong 'atasku, bejta 'akan mendjondjong: maka detanggongkanlah Sulthan 'Asjur di`atas Hizkhija Sulthan 'awrang Jehuda 'itu bajar tiga ratus pikol pejrakh, dan tiga puloh pikol 'amas.

15'Arkijen maka deberikanlah Hizkhija segala pejrakh jang kadapatan didalam khobah Huwa, dan didalam chazinah 'istana Radja.

16Pada masa 'itu djuga dehiris Hizkhija 'amas deri pada papan-papan pintu Kaszbah Huwa, dan deri pada tijang-tijang, jang telah desalut 'awleh Hizkhija Sulthan 'awrang Jehuda, lalu deberinja samowanja 'itu pada Sulthan 'Asjur.

17Dan hanja sasonggohnja desurohlah Sulthan 'Asjur 'akan Tartan, dan 'akan Rab Saris, dan 'akan Rabsjakhej deri pada Lakisj 'itu pergi mendatangij Sulthan Hizkhija dengan balatantara besar ka-Jerusjalejm: maka ber`angkatlah dan datanglah marika 'itu ka-Jerusjalejm: satelah sudah marika 'itu ber`angkat dan datang, maka berdirilah 'ija pada pantjuran kolam jang tertinggij 'itu, jang 'ada pada djalan terhampar pada bendang binara.

18Maka bersarulah marika 'itu kapada Sulthan, maka kaluwarlah datang kapadanja 'Eljakhim 'anakh laki-laki Hilkhija pemarentah 'istana, dan SJebna djuro tulis, dan Jaw`ah 'anakh laki-laki 'Asaf penjurat 'itu.

19Maka katalah Rabsjakhej kapada marika 'itu: katakanlah sakarang kapada Hizkhija; demikijenlah bertitah Sulthan szatlim, Sulthan 'Asjur 'itu: 'apatah pangharapan 'ini, jang sertanja 'angkaw berharap?

20'Angkaw berkata, (tetapi 'itulah perkata`an bibir-bibir mulut djuga;) 'ada bitjara dan gahij 'akan berparang: sakarang 'ini pada sijapa garang 'angkaw harap, hataj maka 'angkaw berchilaf 'akan daku?

21Bahuwa sasonggohnja sakarang 'angkaw bertatap pangharapanmu 'atas pasandaran buloh jang gatas 'itu, 'atas 'awrang Mitsir, jang padanja djikalaw bertalakan sa`awrang, sanistjaja 'itu 'akan lut tapakh tangannja, dan menurusij dija 'itu: bagitulah perij Firszawn Sulthan Mitsir 'itu pada barang sijapa jang harap 'akan dija.

22Tetapi djikalaw kamu kata garang padaku; kamij harap 'akan Huwa 'Ilah kamij bukankah 'ija 'itu dija, jang Hizkhija sudah melalukan panggong-panggongnja, dan medzbeh-medzbehnja, sambil meng`atakan pada 'awrang Jehuda, dan pada 'isij Jerusjalejm; hendakhlah kamu 'ini tondokh dirimu menghadap medzbeh 'ini di-Jerusjalejm?

23Sakarang pawn batarohlah kiranja dengan Tuwanku Sulthan 'Asjur: maka 'aku 'akan memberij padamu duwa ribu kuda, djikalaw 'angkaw sampat 'akan meng`upajakan bagimu 'awrang-awrang jang berkandara`an di`atasnja.

24'Antah butapa kalakh 'angkaw 'akan babalikhkan muka sa`awrang Panghulu, deri pada hamba-hamba Tuwanku jang terkitjil-kitjil? tetapi 'angkaw bertatap pangharapanmu 'atas 'awrang Mitsir, 'awleh karana pedatij-pedatij, dan 'awleh karana 'awrang-awrang berkuda.

25Sakaranglah sudahkah 'aku ber`angkat dengan tijada 'idjazat Huwa, melawan tampat 'ini, 'akan merusakh dija 'itu? Huwa djuga sudah baferman padaku; ber`angkatlah melawan 'isij tanah 'ini, dan hendakhlah merusakh dija 'itu.

26Tatkala 'itu berkatalah 'Eljakhim 'anakh laki-laki Hilkhija, dan SJebna, dan Jaw`ah kapada Rabsjakhej; 'utjaplah kiranja pada hamba-hambamu tjara 'Aramij, karana kamij djuga 'ada meng`arti 'itu: dan djanganlah 'angkaw berkata sama kamij tjara Jehudij dihadapan telinga-telinga khawm 'itu, jang 'ada di`atas dejwala.

27Tetapi berkatalah Rabsjakhej kapadanja; sudahkah Tuwanku menitahkan 'aku datang kapada Tuwanmu dan kapadamu, 'akan meng`utjap segala perkata`an 'ini? bukankah segala 'itu kapada segala 'awrang laki-laki jang dudokh di`atas dejwala, sopaja demakannja tahinja, dan sopaja deminomnja kintjingnja sama-sama dengan kamu?

28Maka berdirilah Rabsjakhej, dan bersarulah dengan sawara njaring tjara Jehudij; sahingga de`utjapnja, dan dekatnja: dengarlah titah Sulthan szatlim, Sulthan 'Asjur 'itu;

29Demikijenlah bertitah Sulthan: djanganlah Hizkhija berdajakan kamu; karana tijada 'ija ber`awleh meluputkan kamu deri pada tangannja.

30Tambahan djanganlah Hizkhija djadikan kamu berharap-harapan 'akan Huwa, 'udjarnja; Huwa songgoh-songgoh 'akan meluputkan kamij, dan negerij 'ini tijada 'akan desarahkan kabawah tangan Sulthan 'Asjur.

31DJanganlah kamu dengar 'akan Hizkhija: karana demikijenlah bertitah Sulthan 'Asjur; putuslah kardjamu sertaku 'awleh sawatu persombah, dan kaluwarlah kapadaku: maka makanlah kamu masing-masing sa`awrang deri pada pohon 'angawrnja, dan masing-masing sa`awrang deri pada pohon 'aranja, dan minomlah kamu masing-masing sa`awrang 'ajer pariginja;

32Sampej 'aku datang, dan 'ambil bawa kamu kapada sawatu tanah, jang seperti tanah kamu, 'ija 'itu tanah jang bergendom, dan ber`angawr baharuw, tanah jang berawtij, dan bertanaman pohon 'angawr, tanah jang berbowah zejt, berminjakh, dan ber`ajer maduw; bagitu kamu 'akan hidop, dan tijada kamu 'akan mati: maka djangan kamu dengar 'akan Hizkhija; karana 'ija meng`upakh kamu, 'udjarnja; Huwa 'akan meluputkan kamij.

33Sudahkah Dejwata-dejwata chalajikh 'itu meluputkan barang saperkara, masing-masing tanahnja deri pada tangan Sulthan 'Asjur?

34Dimana garang 'ada Dejwata-dejwata Hamat, dan 'Arpad? dimana Dejwata-dejwata Sefarwajim, Hejnasz, dan Xiwa? 'ijakah balaj sudah meluputkan SJawmerawn deri pada tanganku?

35Sijapatah dija 'itu di`antara samowa Dejwata segala tanah-tanah, jang sudah meluputkan tanahnja deri pada tanganku; sopaja Huwa 'akan meluputkan Jerusjalejm deri pada tanganku?

36Tetapi berdijamlah khawm 'itu, dan tijada desahutnja padanja barang sapatah kata: 'awleh 'adalah pasan Sulthan, sabdanja; djangan kamu menjahut padanja.

37Satelah demikijen maka datanglah 'Eljakhim 'anakh laki-laki Hilkhija Pemarentah 'istana, dan SJebna DJuro tulis, din Jaw`ah 'anakh laki-laki 'Asaf Penjurat 'itu menghadap Hizkhija, tersujakh pakajin-pakajinnja: dan berilah marika 'itu tahu segala perkata`an Rabsjakhej 'itu padanja. <<  2 Raja-raja 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran