Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 5 >> 

1Ja’ gigir ka oreng se atowa’an, sabaligga cacae pateppa’ pakantha mon ba’na ngadhebbi eppa’na dibi’. Mon ngadhebbi reng-oreng se angodha’an papadha ban mon ngadhebbi taretanna dibi’,

2babine’an se atowa’an pakantha ebuna dibi’; ban babine’an se angodha’an adhebbi pakantha se ngadhebbi ale’na dibi’, adhebbi ban guli enneng se morne.

3Aji’i dha-randha se odhi’na kadibi’an onggu.

4Tape mon randha jareya andhi’ ana’ otaba kompoy, na’-ana’na ban poy-kompoyya jareya se kodu dha’-adha’ kadibi’ eberri’ pangarteyan ja’ aba’na wajib agateyagi balana dibi’, sarta males buddina oreng towana ban embana. Sabab jareya se masenneng panggaliyanna Allah.

5Randha se kadibi’an onggu, ban ta’ andhi’ bala otaba kanca se ajaga’a aba’na, pera’ ngarep partolonganna Allah. Seyang malem terros adu’a nyo’on partolongan ka Allah.

6Tape randha se odhi’na pera’ neng-sennengngan malolo, randha jareya la mate maske badanna gi’ odhi’.

7Ajarragi reya kabbi ka dha-randha jareya sopaja padha odhi’ tadha’ calena.

8Tape mon badha oreng se ta’ endha’ nanggung la-balana, bi-lebbi ana’ binena dibi’, oreng jareya mongkere kaparcaja’anna; oreng jareya ajuba’an dhari oreng se ta’ parcaja.

9Pera’ randha se nyokobi rat-sarat reya se olle emaso’agi ka dhalem dhaftarra dha-randha: omorra ta’ olle korang dhari sabidak taon, ban pera’ tao alake sakaleyan;

10bagus nyamana polana ngalakone sabarang lalakon se bagus, akantha: maraja na’-ana’na kalaban becce’, senneng narema tamoy se ngenep e bengkona, aladine reng-oreng se parcaja, abanto reng-oreng se kasossa’an, ban gu-onggu ngalakone sabarang lalakon se bagus.

11Dha-randha se gi’ ngodha ja’ maso’agi ka dhaftar jareya. Sabab mon baraina ce’ barentengnga, dha-randha jareya tanto terro alakeya pole, pas mowang Almasih.

12Daddi reng-oreng jareya sala polana mongkere janji ka salerana.

13Ban pole reng-oreng jareya wang-mowang bakto kalowar maso’ bengkona oreng. Ban jang juba’an pole, reng-oreng jareya ajar metenna oreng laen sarta nyampore orosanna oreng, ngacaca sabarang se ta’ patot ekacaca.

14Daddi jareya sababba sengko’ ngarep sopaja dha-randha se gi’ ngodha alake pole, andhi’ ana’ ban ngoros bengkona, sopaja mosona sengko’ ban ba’na ta’ andhi’ kasempadan ba’-majuba’a nyamana sengko’ ban ba’na kabbi.

15Sabab badha dha-randha se la sala jalan noro’ erroh jahat.

16Tape mon badha oreng babine’ Kristen se andhi’ bala la randha, oreng jareya kodu abanto dha-randha jareya; me’ olle ta’ maberra’ jema’at. Kalaban cara se kantha jareya jema’at bisa abanto dha-randha se ta’ andhi’ bala sakale.

17Pamimpinna jema’at se ajalannagi kawajibanna kalaban becce’, patot eberri’i pangarga’an tekel dhuwa’na, bi-lebbi reng-oreng se bajeng akotbah ban ngajar.

18Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi, "Sape se teppa’na nyek-ngenyek gandum kaangguy mangalotor la’assa dhari gagangnga, ja’ katoponge colo’na," bariya keya, "Oreng se alalakon andhi’ ha’ narema opa".

19Ja’ edhingngagi mon badha oreng ngarane pamimpinna jema’at, kajabana mon epakowat ban sakse kadhuwa otaba lebbi.

20Oreng se dusa kodu epaenga’ e adha’na sakabbiyanna jema’at me’ olle oreng laenna tako’.

21E ajunanna Allah, Isa Almasih ban kat-malaekat se socce, sengko’ menta’a kalaban gu-onggu sopaja ba’na atoro’ ka babala’an reya, ta’ kalaban andhi’ parsangka’an ka sapa’a bai, ban ta’ olle ro’-noro’ oreng se settong otaba settongnga.

22Ja’ ru-kaburu nompangngagi tanang e cethagga oreng kaangguy aresmeyagi oreng jareya menangka abdina Pangeran. Mon badha oreng laen alako dusa, ba’na ja’ noro’ alako dusa keya. Jaga sopaja ba’na teptep morne.

23Ja’ ngenom aeng malolo pole, ngenom anggur sakone’ me’ olle nolong pancerna’anna ba’na, sabab ba’na ce’ seggudda ke’-sake’en.

24Badha dusana reng-oreng sabellunna eadili, la etangale’e ce’ terrangnga; tape dusana reng-oreng laenna gi’ buru etangale’e samarena.

25Bariya keya lalakon se becce’ etangale sanatkala. Ban sanajjan se ta’ gampang etangale’e sakale, ta’ ekenneng errep ros-terrosan.Download Audio MP3 (1 Timotius 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  1 Timotius 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran