Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 >> 

1Isa abali pole ka kennengnganna kabakteyan. E jadhiya badha oreng lalake’ se tanangnga mate salaja.

2E jadhiya badha keya reng-oreng se terro nyareya salana Isa, polana terro agugada Salerana. Daddi reng-oreng jareya terros ngabassagi dhari semma’na, terro taowa Isa ba’ mabarasa oreng gella’ e are Sabat.

3Isa adhabu ka oreng se tanangnga mate salaja jareya, "Mara manjeng e dhinna’, e bagiyan adha’ reya."

4Samarena laju adhabu ka reng-oreng se badha e jadhiya, "Menorot agama, apa se olle elakone oreng e are Sabat? Alako bagus otaba alako juba’ ka oreng laen? Nolong oreng apa mate’e?"

5Tape reng-oreng jareya tadha’ se nyaoda. Isa ngoladi ka sakalenglengnga. Panggaliyanna peggel tape sossa, polana reng-oreng jareya cengkal. Isa pas adhabu ka oreng se sake’ gella’, "Pangaceng tanangnga." Oreng jareya mangenceng tanangnga, ban tanangnga pas baras.

6Daddi reng-oreng Farisi jareya pas nyengga dhari kennengnganna kabakteyan jareya, aparembagan ban pan-barampan oreng pangerengnga Herodes, asajja mateyana Isa.

7Isa ban red-moredda nyengla ka Talaga Galilea, etoro’ bunte’ oreng sabannya’na. Reng-oreng jareya badha se dhari Galilea, dhari Yudea,

8dhari Yerusalim, dhari dhaera Idumeya, dhari dhaera e temorra Yordan, ban dhari sabingkerra tha-kottha Tirus ban Sidon. Reng-oreng jareya entar ka jadhiya parlo tatemmowa ban Isa, sabab reng-oreng jareya ngedhing parkara pa-apa se la elampa’agi Isa.

9Reng-oreng jareya ce’ bannya’na sampe’ Isa makon red-moredda nyadhiya’agi parao kaagem Salerana, sopaja Salerana ta’ sampe’a elek-sellek bi’ reng-oreng jareya.

10Bannya’ oreng se epabaras, sampe’ reng-oreng se sake’ saleng sellek aehteyar nyemma’e Salerana polana terro nyeddinga Salerana.

11Ban reng-oreng se kasosoban erroh jahat nangale’e Salerana, laju asojud e ajunanna sambi atharat, "Junandalem Pottrana Allah!"

12Tape Isa kalaban gu-onggu alarang roh-erroh jahat jareya ala-bala sapa Salerana se saongguna.

13Saellana jareya Isa ongga ka gumo’, pas adikane reng-oreng se ekasokane. Reng-oreng jareya nyander,

14Isa pas mele dhubellas oreng e antarana. Dhabuna Isa, "Sengko’ mele ba’na sopaja ba’na noro’ Sengko’. Bi’ Sengko’ ba’na eotosa kaangguy mabalattra Kabar Bagus dhari Allah,

15ban ba’na bakal narema’a kobasa kaangguy ngojuk roh-erroh jahat."

16Areya’ nyamana dhubellas oreng se epele Isa jareya: Simon (se ejulugi Petrus),

17Yakobus ban taretanna se anyama Yahya, iya areya na’-ana’na Zebedeyus (se bi’ Isa eparenge nyama Bowanerges se artena "ana’na galudhuk"),

18Andreyas, Filipus, Bartolomeyus, Matiyus, Tomas, Yakobus ana’na Alfeyus, Tadeyus, Simon se Patriot,

19ban Yudas Iskariyot se akiyanat ka Isa.

20Saellana jareya Isa gubar ka compo’na. Ce’ bannya’na pole oreng se noro’ bunte’ akompol ka jadhiya, sampe’ Isa ban red-moredda ta’ sempat adha’ar.

21Reng-oreng jareya ngoca’, "Oreng jareya la gila!" E bakto ngedhing caca se kantha jareya, kalowargana Isa dhateng ngoneyana Isa.

22Ru-guru agama se dhateng dhari Yerusalim padha ngoca’, "Oreng jareya kamaso’an Be’elzebul! Kapalana erroh jahat jareya se aberri’ kobasa ka oreng jareya kaangguy ngojuk erroh jahat."

23Daddi Isa pas adikane reng-oreng se bannya’ jareya, laju nyareta’agi pan-barampan parompama’an. Dhabuna, "Baramma erroh jahat se bisa’a ngojuk erroh jahat?

24Mon badha nagara se pecca daddi pan-barampan golongan se saleng amosowan, nagara jareya ta’ kera kowat.

25Mon e dhalem settong kalowarga orengnga ta’ rokon ban anggotana padha saleng amosowan, kalowarga jareya tanto ancor.

26Daddi mon karaja’anna Iblis aca-pecca ban saleng amosowan, karaja’an jareya ta’ kera abit omorra ban tanto tompes tadha’ karena.

27Tadha’ oreng se bisa maso’ ka dhalem bengkona oreng laen se kowat ban arampas dhi’-andhi’na mon oreng se kowat se andhi’ bengko jareya ta’ etale’e gallu. Saellana jareya, buru oreng jareya bisa arampas dhi’-andhi’na.

28Ba’na ebala’ana, ya! Mon oreng agabay dusa sarta makalowar ca’-oca’ se ya-nyeya oreng, oreng jareya bisa esapora.

29Tape mon oreng jareya ya-nyeya Errohna Allah, oreng jareya ta’ bisa esapora! Sabab ya-nyeya Errohna Allah jareya tamaso’ dusa se langgeng."

30(Isa adhabu kantha jareya polana badha oreng se ngoca’ja’ Isa jareya kasosoban erroh jahat.)

31Saellana jareya ebu ban tan-taretanna Isa rabu, padha anante’ e lowar, laju nyoro oreng adikane Isa.

32E bakto jareya teppa’na bannya’ oreng padha toju’ e sakalenglengnga Isa. Ca’na atorra reng-oreng jareya, "Panjennengngan esare ebu sareng tan-taretanna. Ka’dhissa’ anante’ e lowar."

33Dhabuna Isa, "Sapa Tang ebu? Sapa Tang taretan?"

34Saellana jareya Isa laju ngoladi ka reng-oreng se toju’ e sakalenglengnga pas adhabu, "Areya’ Tang ebu ban Tang taretan!

35Sakabbiyanna oreng lake’ ban oreng bine’ se ajalannagi karsana Allah, jareya Tang taretan ban Tang ebu."Download Audio MP3 (Markus 3):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran